Про вибори народних депутатів України. Закон від 18.10.2001 №2766-III

Верховна Рада України Закон від 18.10.2001 №2766-III
Остання редакція від 26.03.2006 втрата чинності (закон від 07.07.2005 N 2777-IV /2777-15/)
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2777-IV від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 38-39, ст.449 ) ( Закон втратив чинність, крім частини сьомої статті 15 та статті 81 цього Закону, які втрачають чинність з дня проведення чергових виборів народних депутатів України 2006 року на підставі Закону N 2777-IV від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 38-39, ст.449 ) ( Закон втратив чинність, крім положень Закону, які регулюють порядок заміщення депутатів, обраних у багатомандатному окрузі, які вибули. Зазначені положення Закону втрачають чинність з 1 березня 2006 року на підставі Закону N 1665-IV від 25.03.2004, ВВР, 2004, N 27-28, ст.366 )
Про вибори народних депутатів України
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 51-52, ст. 265 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2977-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 9, ст. 69 ) ( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 2-рп/2002 від 30.01.2002 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 13-рп/2003 від 03.07.2003 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1519-IV від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320 N 1349-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.218 )
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні засади і принципи виборів народних депутатів України
1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.
3. Вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою:
1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - багатомандатний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки);
2) 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні округи).
4. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
Стаття 2. Загальне виборче право
1. Право голосу на виборах депутатів (право обирати депутатів) мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
2. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є:
1) паспорт громадянина України;
2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
3) тимчасове посвідчення громадянина України;
4) дипломатичний паспорт;
5) службовий паспорт;
6) посвідчення особи моряка;
7) посвідчення члена екіпажу;
8) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби.
3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.
5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.
6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України на законних підставах, має право голосу на виборах депутатів.
Стаття 3. Рівне виборче право
1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.
2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос у багатомандатному окрузі та один голос - в одномандатному окрузі. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.
Стаття 4. Пряме виборче право
Вибори депутатів є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають депутатів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), та за кандидатів у депутати в одномандатних округах.
Стаття 5. Вільні вибори
1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.
Стаття 6. Таємне голосування
Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.
Стаття 7. Особисте голосування
Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
Стаття 8. Право бути обраним
1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
2. Проживання в Україні за цим Законом означає проживання на території, яка включає: територію в межах державного кордону України, судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, а також перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України, в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах, на полярних станціях України, а так само перебування громадян України за її межами відповідно до чинних міжнародних договорів України.
( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 2977-III від 17.01.2002 )
3. Не може бути включеним у виборчий список, висунутим в одномандатному окрузі і обраним депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
Стаття 9. Право висування кандидатів у депутати
Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які досягли вісімнадцяти років і мають право голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) або шляхом самовисування у порядку, встановленому цим Законом.
Стаття 10. Виборчий процес
1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 11 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.
2. Виборчий процес здійснюється на засадах:
1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;
2) політичного плюралізму (багатопартійності);
3) гласності і відкритості виборчого процесу;
4) рівності прав партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;
5) рівності всіх кандидатів у депутати;
6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;
7) неупередженості до партій (блоків), кандидатів у депутати з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.
3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією України та цим Законом.
4. Виборчий процес включає такі етапи:
1) складання списків виборців;
2) утворення одномандатних округів;
3) утворення виборчих дільниць;
( Частину четверту статті 10 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 2977-III від 17.01.2002 )
4) утворення виборчих комісій;
5) висування та реєстрація кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій (блоків) у багатомандатному окрузі, та кандидатів у депутати в одномандатних округах;
6) проведення передвиборної агітації;
7) голосування;
8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів;
9) реєстрація обраних депутатів.
5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.
Стаття 11. Суб'єкти виборчого процесу
Суб'єктами виборчого процесу є:
1) громадяни України, які мають право голосу (далі - виборці);
2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону та Закону України "Про Центральну виборчу комісію";
3) кандидати у депутати, зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом;
4) партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі;
( Пункт 4 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2977-III від 17.01.2002 )
5) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом;
6) офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах.
( Пункт 6 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2977-III від 17.01.2002 )
Стаття 12. Гласність і відкритість виборчого процесу
1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються відкрито і гласно.
2. Виборчі комісії:
інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення одномандатних округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують їх виборчі права;
забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, із виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, передвиборними програмами кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, з порядком заповнення виборчих бюлетенів;
сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів депутатів;
надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.
( Частина друга статті 12 в редакції Закону N 2977-IIIвід 17.01.2002 )
3. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, при неможливості оприлюднюються в інший спосіб.
( Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2977-III від 17.01.2002 )
4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 25 цього Закону, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.
Стаття 13. Законодавство про вибори депутатів
Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.
Розділ II
ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
Стаття 14. Види виборів депутатів та порядок їх призначення
1. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними та проміжними.
2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку з закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.
3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України в порядку, встановленому Конституцією України.
4. Повторні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання виборів депутатів в цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата.
5. Проміжні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі вибуття депутата, обраного в цьому окрузі.
Стаття 15. Строки проведення виборів
1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України.
2. Початок виборчого процесу чергових виборів депутатів Центральна виборча комісія оголошує за 90 днів до дня виборів.
3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.
4. Повторні вибори депутата відбуваються в одномандатному окрузі в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх призначення. Рішення про призначення повторних виборів депутатів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня прийняття рішення:
про визнання виборів у цьому окрузі недійсними;
про визнання виборів у цьому окрузі такими, що не відбулися;
про визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата.
( Частина четверта статті 15 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 2977-III від 17.01.2002 )
5. Проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про їх призначення. Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому окрузі.
6. Початок виборчого процесу повторних та проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі оголошується Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після опублікування рішення про їх призначення.
7. Повторні та проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі протягом одного року до дня проведення чергових виборів не проводяться.
Розділ III
ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ
Стаття 16. Виборчі округи
1. Вибори депутатів проводяться в багатомандатному окрузі та у 225 одномандатних округах.
2. Багатомандатний округ включає всю територію України.
3. Одномандатні округи утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 90 днів до дня чергових виборів з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних округах визначається Центральною виборчою комісією на підставі даних центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати, як правило, десяти відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах.
4. До складу одномандатного округу можуть бути включені один або кілька районів, міст (обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районів у містах або їх частин. Не допускається утворення виборчих округів з територій, що не межують між собою.
5. Повідомлення про утворення одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному окрузі оприлюднюється Центральною виборчою комісією у державних засобах масової інформації у триденний строк з дня прийняття нею відповідного рішення.
Стаття 17. Виборчі дільниці
1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців територія кожного одномандатного округу поділяється на виборчі дільниці.
2. Виборчі дільниці утворюються, за винятком випадків, передбачених частинами четвертою, п'ятою та сьомою цієї статті, окружними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Окружна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах одномандатного округу.
3. У стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції.
4. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Виборчі дільниці на територіях військових частин (формувань) можуть утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної виборчої комісії.
5. Виборчі дільниці при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України Центральною виборчою комісією з визначенням одномандатних округів, до яких ці виборчі дільниці відносяться.
6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.
7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня виборів. У винятковому випадку виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії або Міністерства закордонних справ України.
8. Рішення виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації або, при неможливості в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення, а у разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини сьомої цієї статті - не пізніш як за два дні до дня виборів.
( Частина восьма статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2977-III від 17.01.2002 )
Розділ IV
ВИБОРЧІ КОМІСІЇ
Стаття 18. Система виборчих комісій
1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:
1) Центральна виборча комісія;
2) окружні виборчі комісії;
3) дільничні виборчі комісії.
2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:
1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;
2) окружної виборчої комісії - на територію одномандатного округу;
3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці.
Стаття 19. Статус виборчих комісій
1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. Центральна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо усіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.
( Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 2977-III від 17.01.2002 )
2. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.
3. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного одномандатного округу з питань виборів народних депутатів України.
( Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 2977-III від 17.01.2002 )
4. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого Центральною виборчою комісією.
Стаття 20. Порядок утворення окружної виборчої комісії
1. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 80 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше двадцяти осіб за поданнями (не більш як на одну особу) центральних керівних органів партій (блоків) за умови, що партії (партії, що входять до блоку) зареєстровані в установленому законом порядку та мають (хоча б одна із партій, що входить до блоку, має) зареєстровані в установленому законом порядку організації у регіоні, визначеному в частині другій статті 133 Конституції України, на території якого утворено відповідний одномандатний округ. Зазначені подання, до яких додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі, вносяться не пізніше ніж за 85 днів до дня виборів.
2. До складу окружних виборчих комісій обов'язково включаються представники партій (блоків), які подолали чотиривідсотковий бар'єр на попередніх виборах народних депутатів України, та партій, які у поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків), якщо ці партії відповідають умовам, передбаченим частиною першою цієї статті. Представники інших партій (блоків) включаються до складу окружних виборчих комісій шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині першій цієї статті.
3. У разі змін, що відбулися в період між виборами у складі виборчого блоку політичних партій, який отримав чотири і більше відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні на попередніх виборах народних депутатів України, правонаступник виборчого блоку, від якого обов'язково включаються представники до складу окружних виборчих комісій відповідно до частини другої цієї статті, визначається відповідно до положення частин другої та третьої статті 48 цього Закону.
4. У разі, якщо у встановлений частиною першою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), зазначених у частині першій цієї статті.
5. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного одномандатного округу або міста, на території якого розташований цей округ.
6. До складу окружної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, довірені особи кандидатів у депутати, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
7. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку).
8. Рішення про утворення окружної виборчої комісії та про включення до її складу осіб, зазначених у частині третій цієї статті, підлягають оприлюдненню у засобах масової інформації у відповідному регіоні не пізніш як на п'ятий день з дня їх прийняття.
Стаття 21. Порядок утворення дільничної виборчої комісії
1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за 35 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням зареєстрованих в установленому законом порядку районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня осередку (організації) партії (осередків (організацій) партій, що входять до блоку) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному одномандатному окрузі, крім випадків, передбачених частинами дев'ятою - дванадцятою цієї статті.
( Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 2977-III від 17.01.2002 )
2. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше восьми осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.
3. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідного одномандатного округу або міста, на території якого розташований цей округ.
4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині шостій статті 20 цього Закону.
5. Районні, міські (міськрайонні) чи вищого рівня осередки (організації) партії (відповідні осередки (організації) партій, що входять до блоку) - суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 43 дні до дня виборів подають до відповідної окружної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідного осередку (організації) партії (керівників осередків (організацій) партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою відповідної організації партії (печатками відповідних організацій партій, що входять до блоку). До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.
( Частина п'ята статті 21 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 2977-III від 17.01.2002 )
6. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, у строк, зазначений у частині п'ятій цієї статті, подає до відповідної окружної виборчої комісії список осіб для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за особистим підписом, який засвідчується головою окружної виборчої комісії або в установленому законом порядку. До цього списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.
7. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, а також від кандидата у депутати, зареєстрованого у відповідному одномандатному окрузі.
( Частина сьома статті 21 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 2977-III від 17.01.2002 )
8. Кожна партія (блок), кандидат у депутати, зареєстрований у відповідному одномандатному окрузі, мають право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого у відповідному одномандатному окрузі, визначається відповідно до кількості осіб, поданих партією (блоком), кандидатом у депутати, зареєстрованим у відповідному одномандатному окрузі, до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма партіями (блоками) в межах одномандатного округу та кандидатами у депутати, зареєстрованими у відповідному одномандатному окрузі.
9. У разі, якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання щодо осіб для включення їх до складу дільничних виборчих комісій або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше восьми, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у кількості восьми осіб з урахуванням кандидатур від партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному одномандатному окрузі.
10. Дільнична виборча комісія на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції за поданням капітана судна, керівника станції, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною першою цієї статті.
( Частина десята статті 21 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 2977-III від 17.01.2002 )
11. Дільнична виборча комісія при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військовій частині (формуванні), дислокованій за межами України, утворюється Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України у строк, передбачений частиною першою цієї статті.
12. У разі утворення виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону дільничні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчих дільниць.
13. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в друкованих засобах масової інформації або, при неможливості в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.
( Частина тринадцята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2977-III від 17.01.2002 )
Стаття 22. Повноваження Центральної виборчої комісії
1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.
2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:
1) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;
2) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;
3) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України, що виділені на підготовку та проведення виборів, із залученням до проведення перевірок працівників органів державної контрольно-ревізійної служби;
( Пункт 3 частини другої статті 22 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 2977-III від 17.01.2002 )
4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;
5) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;
6) визначає відповідно до цього та інших законів України порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;
7) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі;
8) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів виборчих фондів партій (блоків), залучає до проведення вибіркових перевірок установу банку, в якій відкрито рахунки відповідних виборчих фондів;
9) забезпечує централізоване виготовлення бланків відкріплювального посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі - відкріплювальне посвідчення);
10) забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх окружним виборчим комісіям;
11) визнає у випадках, передбачених цим Законом, вибори депутатів недійсними;
12) призначає повторні та проміжні вибори у випадках, передбачених цим Законом;
13) надсилає до Рахункової палати звіт про витрату коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів, у тримісячний строк з дня офіційного опублікування результатів виборів;
14) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 23. Повноваження окружної виборчої комісії
1. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через 10 днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.
2. Окружна виборча комісія:
1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів в одномандатному окрузі та в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу;
2) здійснює в межах території відповідного одномандатного округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, партіями (блоками), кандидатами у депутати;
3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;
4) реєструє кандидатів у депутати в одномандатному окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;
5) реєструє довірених осіб кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;
6) утворює виборчі дільниці, крім випадків, передбачених у частинах четвертій, п'ятій та сьомій статті 17 цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію в одномандатному окрузі;
7) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;
8) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;
9) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
10) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на території виборчого округу;
11) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів про кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, та передає їх дільничним виборчим комісіям;
12) разом з відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, - організовує ці зустрічі;
13) затверджує текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі;
14) передає дільничним виборчим комісіям бланки відкріплювальних посвідчень та виборчі бюлетені;
15) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям;
16) встановлює підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу;
17) встановлює та оприлюднює результати виборів депутата в одномандатному окрузі, приймає рішення про обрання депутата в цьому окрузі;
18) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним, призначає повторне голосування у випадках, передбачених цим Законом;
19) вносить подання до Центральної виборчої комісії щодо визнання недійсними виборів депутата в одномандатному окрузі у випадках та в порядку, передбачених цим Законом;
20) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;
21) веде облік офіційних спостерігачів, які зареєстровані в одномандатному окрузі;
22) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів депутатів на території одномандатного округу та приймає щодо них рішення;
( Пункт 22 частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2977-III від 17.01.2002 )
23) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;
24) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 24. Повноваження дільничної виборчої комісії
1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через 10 днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.
2. Дільнична виборча комісія:
1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів;
2) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;
3) забезпечує можливість ознайомлення виборців із виборчими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), відомостями про всіх кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, їх передвиборними програмами, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;
4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
6) вносить зміни до виборчих бюлетенів у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії чи відповідної окружної виборчої комісії;
7) організовує на виборчій дільниці голосування;
8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;
9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених у статті 70 цього Закону;
10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 25. Організація роботи виборчих комісій
1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.
2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.
3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідності; у разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини сьомої статті 17 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після дня її утворення.
4. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.
5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.
6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії.
7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
8. Виборча комісія на вимогу однієї третини комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії в день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.
9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без запрошення комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи, офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидата у депутати, зареєстрованого у відповідному одномандатному окрузі (разом не більше двох осіб - від однієї партії (блоку), кандидата у депутати), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).
( Частина дев'ята статті 25 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 2977-III від 17.01.2002 )
10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу. Комісія не може позбавити цього права зазначених осіб за вчинення дій, спрямованих на здійснення ними своїх прав, передбачених цим Законом.
11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні).
12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії.
13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні.
14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.
15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.
16. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.
17. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
18. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників.
Стаття 26. Статус члена виборчої комісії
1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
2. Статус члена окружної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.
3. Громадянин може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо вказані вибори проводяться одночасно.
( Частина третя статті 26 в редакції Закону N 2977-IIIвід 17.01.2002 )
4. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної виборчої комісії (загальною кількістю не більше п'яти осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 28 цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.
5. Член виборчої комісії має право:
1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;
2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;
4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;
5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
6. Член виборчої комісії зобов'язаний:
1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;
2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;
3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.
7. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.
8. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.
Стаття 27. Припинення повноважень виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу
1. Повноваження окружної, дільничної виборчої комісії припиняються через 10 днів після офіційного опублікування результатів виборів депутатів у відповідному одномандатному окрузі. Повноваження окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою, за поданням органів прокуратури або за рішенням суду у разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про вибори народних депутатів України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні засади і принципи виборів народних депутатів України
1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.
3. Вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою:
1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - багатомандатний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки);
2) 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні округи).
4. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
Стаття 2. Загальне виборче право
1. Право голосу на виборах депутатів (право обирати депутатів) мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
2. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є:
1) паспорт громадянина України;
2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
3) тимчасове посвідчення громадянина України;
4) дипломатичний паспорт;
5) службовий паспорт;
6) посвідчення особи моряка;
7) посвідчення члена екіпажу;
8) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби.
3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.