• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про технічні регламенти та оцінку відповідності

Верховна Рада України  | Закон від 15.01.2015 № 124-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про технічні регламенти та оцінку відповідності
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 14, ст.96)( Додатково див. Закон № 2496-VIII від 10.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.275 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116 № 850-IX від 02.09.2020, ВВР, 2021, № 14, ст.119 № 1909-IX від 18.11.2021 № 2026-IX від 27.01.2022 № 2296-IX від 31.05.2022 № 2572-IX від 06.09.2022 )
( У тексті Закону слова "відповідний центральний орган виконавчої влади" в усіх відмінках і числах замінено словами "відповідний державний орган" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
введення в експлуатацію - використання продукції за її призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз;
введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз;
задані вимоги - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб;
( Абзац четвертий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
випробувальна лабораторія - орган з оцінки відповідності, який проводить випробування;
випробування - визначення однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки відповідності згідно з процедурою;
виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг). Положення цього Закону щодо виробників також застосовуються до монтажників ліфтів;
( Абзац сьомий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації;
( Абзац восьмий частини першої статті 1в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною;
( Абзац дев’ятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
документ про відповідність - декларація (в тому числі декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання заданих вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності;
( Абзац десятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
заінтересована сторона - будь-яка фізична чи юридична особа або громадське об’єднання без статусу юридичної особи (резидент чи нерезидент України), що має безпосередній або опосередкований інтерес стосовно діяльності з розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності та/або використання результатів оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;
законодавство Європейського Союзу щодо гармонізації - будь-які акти законодавства Європейського Союзу, що гармонізують умови впровадження продукції на ринок;
( Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає застосовним вимогам, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;
( Абзац тринадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни;
інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проекту та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам;
( Абзац п’ятнадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
коментарі - зауваження та пропозиції до технічних регламентів і процедур оцінки відповідності та їх проектів;
модуль оцінки відповідності - уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина;
( Абзац сімнадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності;
об’єкт оцінки відповідності - конкретний матеріал, продукція, установка, процес, послуга, система, особа чи орган, до яких застосовується оцінка відповідності;
( Абзац двадцятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
орган з оцінки відповідності - орган (підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;
( Абзац двадцять перший частини першої статті 1 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )( Абзац двадцять другий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, що призначає органи з оцінки відповідності, розширює чи скорочує сферу їх призначення, призупиняє, анулює або поновлює їх призначення, а також забезпечує оцінювання та моніторинг таких органів з оцінки відповідності;
( Абзац двадцять третій частини першої статті 1 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
оцінка відповідності - процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані;
( Абзац двадцять четвертий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання заданих вимог було доведене;
( Абзац двадцять п’ятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
презумпція відповідності - припущення, яке визнається достовірним, поки не буде доведено інше, про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або метод виробництва чи інший об’єкт відповідає вимогам відповідного технічного регламенту, що визначені в ньому, а орган з оцінки відповідності відповідає спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначений орган) чи визнаних незалежних організацій;
призначення - надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності;
( Абзац двадцять сьомий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу (крім послуг);
( Абзац двадцять восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, що задані вимоги виконуються;
( Абзац двадцять дев’ятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу протягом певного періоду часу;
розповсюдження - надання продукції на ринку після введення її в обіг;
( Абзац тридцять перший частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку;
( Абзац тридцять другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу;
( Абзац тридцять третій частини першої статті 1 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
система оцінки відповідності - правила, процедури та управління для проведення оцінки відповідності;
суб’єкти господарювання - виробники, уповноважені представники, імпортери та розповсюджувачі, а відповідно до деяких технічних регламентів - також інші фізичні та юридичні особи. Згідно з певними технічними регламентами суб’єктами господарювання можуть вважатися лише деякі із зазначених осіб;
( Абзац тридцять п’ятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
сфера призначення - перелік процедур оцінки відповідності та видів продукції, стосовно яких згідно з відповідним технічним регламентом призначено орган з оцінки відповідності;
технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна задовольняти продукція, процес або послуга;
технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері визначення та виконання обов’язкових вимог до характеристик продукції або пов’язаних з ними процесів та методів виробництва, а також перевірки їх додержання шляхом оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції чи інших видів державного нагляду (контролю);
технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва;
( Абзац тридцять дев’ятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених завдань.
( Абзац сороковий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
2. Терміни "користувач", "ланцюг постачання продукції", "постачання продукції", "суспільні інтереси" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції".
3. У технічних регламентах та процедурах оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами, терміни та їх визначення, зазначені у частині першій цієї статті, можуть доповнюватися та/або уточнюватися.
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з розробленням та прийняттям технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, їх застосуванням стосовно продукції, яка вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а у випадках, визначених частиною другою статті 11 цього Закону, - перебуває в експлуатації в Україні, а також здійсненням добровільної оцінки відповідності.
( Абзац перший частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Технічними регламентами та процедурами оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами, можуть бути встановлені особливості регулювання відносин, на які поширюється дія цього Закону.
2. Дія цього Закону поширюється на всі види продукції, за винятком:
об’єктів будівництва;
( Частину другу статті 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
об’єктів авіаційної діяльності;
( Частину другу статті 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2026-IX від 27.01.2022 )
виробів мистецтва та унікальних виробів народного художнього промислу;
предметів антикваріату.
( Абзац частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
3. Дія цього Закону не поширюється на санітарні та фітосанітарні заходи, суб’єктів авіаційної діяльності.
( Частина третя статті 2 в редакції Законів № 2740-VIII від 06.06.2019, № 2026-IX від 27.01.2022 )
4. Дія положень цього Закону, що стосуються призначення органів з оцінки відповідності та призначених органів, а також розділів VI, VII і VIII (крім частини першої статті 45) цього Закону, не поширюється на:
сертифікацію насіння і садивного матеріалу;
сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;
( Абзац четвертий частини четвертої статті 2 виключено на підставі Закону № 2026-IX від 27.01.2022 )
сертифікацію товарів із зареєстрованими географічними зазначеннями або традиційними гарантованими особливостями;
( Частину четверту статті 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2572-IX від 06.09.2022 )
затвердження конструкції колісних транспортних засобів, їх предметів обладнання і частин (крім статті 24, частини другої статті 31, частин другої, третьої та четвертої статті 45 цього Закону);
затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (крім статті 24, частини другої статті 31, частин другої, третьої та четвертої статті 45 цього Закону), що регулюється Законом України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України";
( Абзац частини четвертої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2296-IX від 31.05.2022 )
заходи щодо державної експертизи у сферах криптографічного захисту службової інформації та інформації, що становить державну таємницю, а також технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;
оцінку відповідності послуг (крім статті 24, частини другої статті 31, частини четвертої статті 45 цього Закону).
( Частина четверта статті 2 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
5. Дія цього Закону не поширюється на законодавчу процедуру, пов’язану з розглядом Верховною Радою України проектів технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, які затверджуються законами, їх прийняттям, внесенням змін до них та визнанням їх такими, що втратили чинність.
Процедурні питання, пов’язані з розробленням та прийняттям технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами, внесенням змін до них, визнанням їх такими, що втратили чинність, та їх скасуванням, які не визначені цим Законом, визначаються відповідними нормативно-правовими актами.
( Частину шосту статті 2 виключено на підставі Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Стаття 3. Законодавство про технічні регламенти та оцінку відповідності
1. Законодавство про технічні регламенти та оцінку відповідності складається з цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про технічні регламенти та оцінку відповідності, застосовуються правила міжнародного договору України.
( Статтю 4 виключено на підставі Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері технічного регулювання
1. Кабінет Міністрів України:
забезпечує здійснення державної політики у сфері технічного регулювання;
спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади, взаємодіє із Службою безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (далі - відповідні державні органи);
( Абзац третій частини першої статті 5 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
визначає сфери діяльності , в яких відповідні державні органи здійснюють функції технічного регулювання;
у межах своєї компетенції затверджує технічні регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами відповідних державних органів або міністерств, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону;
( Абзац п'ятий частини першої статті 5 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
затверджує процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами;
укладає міжнародні договори України про взаємне визнання результатів оцінки відповідності;
здійснює інші повноваження у сфері технічного регулювання, визначені законами України.
Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання:
визначає пріоритетні напрями розвитку технічного регулювання в Україні;
забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері технічного регулювання;
координує діяльність з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;
затверджує план розроблення технічних регламентів на один або кілька календарних років;
погоджує проекти технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, розроблені відповідними державними органами;
здійснює методичне забезпечення діяльності з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;
визначає порядок формування та ведення бази даних про технічні регламенти і реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій;
готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України про взаємне визнання результатів оцінки відповідності та з інших питань технічного регулювання;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання з відповідними органами інших держав;
здійснює інші повноваження, визначені законами України.
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання
1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання:
призначає органи з оцінки відповідності;
( Абзац другий частини першої статті 7 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
організовує проведення відповідними державними органами оцінювання органів з оцінки відповідності, які претендують на призначення (далі - претендент на призначення), стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій (далі - оцінювання претендентів на призначення);
проводить із залученням відповідних державних органів моніторинг призначених органів і визнаних незалежних організацій стосовно їх відповідності вимогам до призначених органів чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених цим Законом та відповідними технічними регламентами (далі - моніторинг призначених органів і визнаних незалежних організацій);
формує та веде базу даних про технічні регламенти і реєстр призначених органів і визнаних незалежних організацій;
здійснює інші повноваження, визначені законами України.
2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, є органом, що призначає.
Стаття 8. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади та Служби безпеки України у сфері технічного регулювання
( Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
1. Відповідні державні органи в межах своєї компетенції та у визначених сферах діяльності:
( Абзац перший частини першої статті 8 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
розробляють та переглядають технічні регламенти і процедури оцінки відповідності;
( Абзац другий частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
беруть участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання;
забезпечують впровадження технічних регламентів;
( Абзац четвертий частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
проводять оцінювання претендентів на призначення та за його результатами подають центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності чи відмови в їх призначенні;
беруть участь у проведенні моніторингу призначених органів і визнаних незалежних організацій;
здійснюють інші повноваження у сфері технічного регулювання, визначені законами України.
2. Крім повноважень, установлених частиною першою цієї статті, відповідні державні органи, до повноважень яких належить прийняття нормативно-правових актів, у межах своєї компетенції затверджують:
( Абзац перший частини другої статті 8 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
технічні регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами Кабінету Міністрів України;
методичні рекомендації із застосування технічних регламентів;
переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів.
( Абзац четвертий частини другої статті 8 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
3. У разі якщо функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності покладаються на центральні органи виконавчої влади, які виконують окремі функції з реалізації державної політики і діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо або через міністрів, повноваження, встановлені частиною другою цієї статті, здійснюють відповідні міністерства.
( Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
4. Не допускається покладення функцій технічного регулювання у визначених сферах діяльності на центральні органи виконавчої влади (крім центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом), які здійснюють державний ринковий нагляд чи контроль нехарчової продукції або інші види державного нагляду (контролю) щодо продукції у таких сферах діяльності.
( Статтю 8 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Розділ III
ТЕХНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
Стаття 9. Технічні регламенти
1. Цілями прийняття технічних регламентів є захист життя та здоров’я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману.
Законами також можуть бути визначені інші цілі прийняття технічних регламентів.
2. Технічні регламенти розробляються, приймаються та застосовуються на основі принципів, установлених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.
3. Технічні регламенти розробляються на основі:
міжнародних стандартів, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, чи їх відповідних частин, за винятком випадків, коли такі міжнародні стандарти чи їх відповідні частини є неефективними або невідповідними засобами для досягнення визначених цілей прийняття технічних регламентів, зокрема внаслідок суттєвих кліматичних чи географічних чинників або суттєвих технологічних проблем;
регіональних стандартів, національних стандартів України чи інших держав, актів законодавства Європейського Союзу, інших економічних об’єднань або інших держав чи відповідних частин таких стандартів і актів законодавства.
4. Технічні регламенти затверджуються законами, актами Кабінету Міністрів України відповідних державних органів та міністерств, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону.
( Абзац перший частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )( Технічний регламент: Постанова КМ № 1194 )
Технічні регламенти, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності, затверджуються законами або актами Кабінету Міністрів України.
5. Нормативно-правовий акт, що має визначені цим Законом ознаки технічного регламенту, вважається технічним регламентом незалежно від використання в назві такого акта слів "технічний регламент".
6. Визначення в різних чинних технічних регламентах спеціальних вимог, що спрямовані на запобігання або усунення певного виду ризику стосовно одного і того самого виду (категорії, групи) продукції, що використовується за одним і тим самим призначенням, забороняється.
( Частина шоста статті 9 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Стаття 10. Зміст, форма та структура технічних регламентів
1. Технічні регламенти, як правило, містять, не обмежуючись цим переліком:
визначення видів продукції або пов’язаних з нею процесів чи методів виробництва, на які поширюється дія технічних регламентів, та в разі потреби визначення видів продукції або пов’язаних з нею процесів чи методів виробництва, на які не поширюється дія цих технічних регламентів;
технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а у випадках, визначених частиною другою статті 11 цього Закону, - перебуває в експлуатації. Зазначені технічні вимоги можуть бути визначені як суттєві вимоги, що визначають рівень захисту суспільних інтересів та формулюються з точки зору результатів, яких необхідно досягти;
( Абзац третій частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
права та обов’язки суб’єктів господарювання, інших осіб щодо введення продукції в обіг, надання її на ринку або введення її в експлуатацію, а у випадках, визначених частиною другою статті 11 цього Закону, - її експлуатації;
( Абзац четвертий частини першої статті 10 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
вимоги щодо надання супровідної інформації про продукцію для споживачів (користувачів), зокрема маркування, інструкцій з користування;
спеціальні вимоги щодо здійснення державного ринкового нагляду стосовно продукції.
2. Технічні регламенти, якими передбачене застосування процедур оцінки відповідності, також, як правило, містять, не обмежуючись цим переліком:
процедури оцінки відповідності, які повинні або можуть застосовуватися для оцінки відповідності продукції технічним вимогам, визначеним у технічних регламентах, а в разі якщо такі процедури затверджені іншими нормативно-правовими актами, - посилання на них;
спеціальні вимоги до призначених органів, їх обов’язки (у разі якщо технічними регламентами передбачене застосування процедур оцінки відповідності із залученням призначених органів);
вимоги щодо складання, зберігання та надання органам державного ринкового нагляду декларації про відповідність та технічної документації;
( Абзац четвертий частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам.
3. У разі якщо технічний регламент розробляється на основі акта законодавства Європейського Союзу, зміст, форма та структура такого технічного регламенту повинні максимально повно і точно відповідати змісту, формі та структурі відповідного акта законодавства Європейського Союзу з урахуванням можливості врегулювання конкретних суспільних відносин нормами актів законодавства України.
Кабінет Міністрів України визначає правила розроблення проектів технічних регламентів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, на основі актів законодавства Європейського Союзу.
4. У разі потреби разом з технічними регламентами, крім тих, що затверджені законами, затверджуються плани заходів з їх впровадження. Плани заходів із впровадження технічних регламентів, затверджених законами, у разі потреби затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Відповідність вимогам технічних регламентів
1. Продукція, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, а згідно з деякими технічними регламентами - також продукція, що виготовляється та/або вводиться в експлуатацію виробником для використання у власних цілях, повинна відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, крім випадків, визначених у статті 12 цього Закону та у відповідних технічних регламентах.
2. У технічних регламентах, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, на додаток до вимог, які застосовуються до продукції, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію, можуть бути встановлені вимоги, які застосовуються до продукції, що перебуває в експлуатації. У таких випадках продукція, що перебуває в експлуатації, повинна відповідати таким вимогам технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, крім випадків, визначених у статті 12 цього Закону та у відповідних технічних регламентах.
3. Відповідність продукції вимогам технічних регламентів може бути забезпечена шляхом застосування національних стандартів та/або інших технічних специфікацій, посилання на які містяться у відповідних технічних регламентах. У технічному регламенті зазначається, чи відповідність продукції таким національним стандартам та/або іншим технічним специфікаціям є єдиним способом, чи одним із способів задоволення вимог цього технічного регламенту.
Посилання в технічних регламентах на зазначені національні стандарти можуть мати форму переліків національних стандартів для цілей застосування відповідних технічних регламентів.
( Стаття 11 в редакції Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Стаття 11-1. Презумпція відповідності вимогам технічних регламентів
1. Технічним регламентом може бути передбачено, що відповідність продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування відповідного технічного регламенту або частинам таких стандартів надає презумпцію відповідності такої продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів суттєвим вимогам зазначеного технічного регламенту, які охоплюються такими стандартами або їх частинами та визначені в технічному регламенті.
Виробники мають право приймати інші рішення для задоволення суттєвих вимог технічного регламенту, крім застосування стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту.
2. Крім відповідності стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, технічними регламентами можуть бути передбачені інші випадки надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів.
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології та переліки частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, які охоплюються такими частинами нормативних документів. Зазначені посилання та переліки повинні відповідати відповідним посиланням і перелікам, опублікованим в "Офіційному віснику Європейського Союзу".
4. У разі якщо технічними регламентами, розробленими на основі актів законодавства Європейського Союзу, передбачене надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту внаслідок застосування інших стандартів, крім стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, або інших технічних специфікацій (їх частин) та за умови, що посилання на такі стандарти або інші технічні специфікації (їх частини) опубліковано в "Офіційному віснику Європейського Союзу", відповідні державні органи розміщують на своїх офіційних веб-сайтах зазначені посилання чи їх переліки.
5. Конкретні умови надання презумпції відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об’єктів визначаються технічними регламентами, якими передбачено надання цієї презумпції відповідності.
( Закон доповнено статтею 11-1 згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Стаття 11-2. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів
1. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів формуються відповідними державними органами в ході консультацій з національним органом стандартизації згідно з правилами їх формування, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання.
Національний орган стандартизації за запитами відповідних державних органів надає їм інформаційну та методологічну допомогу у формуванні переліків національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів.
2. У переліках національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів можуть зазначатися обмеження у застосуванні певних національних стандартів, які включені до відповідного переліку та не повною мірою задовольняють вимоги відповідного технічного регламенту, на охоплення яких спрямовані такі стандарти.
За потреби відповідні державні органи звертаються до національного органу стандартизації щодо необхідності забезпечення перевірки та перегляду тих стандартів, включених до переліків національних стандартів, які не повною мірою задовольняють вимоги відповідних технічних регламентів, на охоплення яких вони спрямовані, з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті.
3. У разі включення до переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту нового стандарту на заміну стандарту, який раніше було включено до цього переліку, може бути передбачено, що на період до припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого національного стандарту.
4. У разі якщо технічний регламент розроблено на основі акта законодавства Європейського Союзу, яким передбачено застосування гармонізованих європейських стандартів, до переліку національних стандартів для цілей застосування зазначеного технічного регламенту включаються лише національні стандарти, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам.
У такому разі перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту формується на основі переліку назв та позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації відповідного акта законодавства Європейського Союзу, опублікованого в "Офіційному віснику Європейського Союзу", з урахуванням відомостей про періоди надання презумпції відповідності внаслідок застосування відповідних гармонізованих європейських стандартів та обмеження в застосуванні цих стандартів чи їх окремих положень.
5. Перелік національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту затверджується вперше до набрання чинності відповідним технічним регламентом, а після цього оновлюється за потреби шляхом його затвердження.
У разі якщо до набрання чинності технічним регламентом, розробленим на основі акта законодавства Європейського Союзу, в "Офіційному віснику Європейського Союзу" не опубліковано перелік назв та позначень гармонізованих європейських стандартів у рамках реалізації відповідного акта законодавства Європейського Союзу, перелік національних стандартів для цілей застосування зазначеного технічного регламенту затверджується вперше після опублікування переліку назв та позначень гармонізованих європейських стандартів.
6. Переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних державних органів, а у випадках, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону, - також на офіційних веб-сайтах міністерств, що затвердили відповідні переліки національних стандартів.
( Закон доповнено статтею 11-2 згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Стаття 12. Особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів
1. Нормативно-правовим актом, яким затверджено технічний регламент, може бути встановлено, що надання на ринку або введення в експлуатацію продукції, яка відповідає вимогам технічного регламенту, що був чинним раніше, та була введена в обіг до дня набрання чинності новим технічним регламентом чи не пізніше іншого терміну (строку), встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено новий технічний регламент, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності такої продукції вимогам нового технічного регламенту.
2. Нормативно-правовим актом, яким затверджено технічний регламент, що був прийнятий вперше чи дія якого раніше не поширювалася на певний вид продукції, може бути встановлено право надавати на ринку або вводити в експлуатацію продукцію, яка не відповідає усім чи окремим вимогам цього технічного регламенту та була введена в обіг до дня набрання ним чинності чи не пізніше іншого терміну (строку), встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено зазначений технічний регламент.
3. Надання на ринку або введення в експлуатацію продукції, визначеної в частинах першій та другій цієї статті, може бути обмежено терміном (строком), встановленим нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідний технічний регламент. У разі якщо технічні вимоги до продукції, визначені у новому технічному регламенті, не змінилися чи змінилися неістотно порівняно з технічним регламентом, що був чинним раніше, зазначений термін (строк), як правило, не встановлюється.
4. Крім особливостей, визначених цією статтею, технічними регламентами чи нормативно-правовими актами, якими їх затверджено, можуть бути встановлені також інші особливості перехідних періодів застосування технічних регламентів, зокрема щодо:
можливості застосування на вибір виробника вимог нового технічного регламенту або технічного регламенту, що був чинним раніше, протягом встановленого перехідного періоду;
чинності документів про відповідність, виданих органами з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, що були чинними раніше
( Статтю 12 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Стаття 13. Методичні рекомендації із застосування технічних регламентів
1. Відповідні державні органи в разі потреби розробляють методичні рекомендації із застосування технічних регламентів з метою роз’яснення їх положень і забезпечення їх узгодженого застосування.
( Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
2. Методичні рекомендації із застосування технічних регламентів не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних державних органів, а у випадках, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону, - також на офіційних веб-сайтах міністерств, що затвердили відповідні методичні рекомендації.
( Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Стаття 14. Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами
1. Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами, розробляються, приймаються та застосовуються на основі принципів, установлених Угодою Світової організації торгівлі про технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.
2. Процедури оцінки відповідності, застосування яких передбачене технічними регламентами, розробляються на основі:
настанов або рекомендацій міжнародних організацій стандартизації, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, чи їх відповідних частин, за винятком випадків, коли, як буде належним чином роз’яснено за запитом держав - членів Світової організації торгівлі (далі - СОТ), такі настанови або рекомендації чи їх відповідні частини є невідповідними з таких причин, зокрема, як захист життя чи здоров’я людей, тварин або рослин, охорона довкілля чи природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки, запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману, суттєві кліматичні чи інші географічні чинники, суттєві технологічні або інфраструктурні проблеми;
настанов або рекомендацій регіональних організацій стандартизації, актів законодавства Європейського Союзу, інших економічних об’єднань або інших держав чи відповідних частин таких настанов, рекомендацій і актів законодавства.
3. У разі якщо технічними регламентами передбачене застосування процедур оцінки відповідності, такі процедури містяться в технічних регламентах, затверджених законами чи актами Кабінету Міністрів України, або окремо затверджуються Кабінетом Міністрів України.