Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Міністерство фінансів України Наказ, Заява, Журнал, Довідка, Форма, Картка, Повідомлення, Положення від 29.09.2017 №822
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Заява, Журнал, Довідка, Форма, Картка, Повідомлення, Положення

Дата 29.09.2017

Номер 822

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.09.2017 № 822
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2017 р.
за № 1306/31174
Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 294 від 10.07.2019 № 766 від 14.12.2020 )
Відповідно до статей 41, 63, 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, що додається.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Державній фіскальній службі України забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх
справ України
А. Б. Аваков
В. о. Голови Державної
фіскальної служби України
М. В. Продан
Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
Л. О. Євдоченко
Голова Державної
міграційної служби України
М. Ю. Соколюк
Т. в. о. Міністра
закордонних справ України
В. В. Пристайко
Керівник Секретаріату
уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини
Б. В. Крикливенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 вересня 2017 року № 822
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2017 р.
за № 1306/31174
ПОЛОЖЕННЯ
про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
( У тексті Положення слова "Державної фіскальної служби України", "ДФС", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику", "у сфері електронних документів та електронного документообігу", "у паперовому вигляді", "у електронному вигляді" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державної податкової служби", "ДПС", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" "у сфері електронних довірчих послуг, електронного документообігу", "у паперовій формі", "в електронній формі" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статей 63 та 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України з метою визначення єдиної методики реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).
2. Державний реєстр створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотриманням податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
3. Це Положення регулює відносини, що виникають при реєстрації фізичних осіб, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.
4. Цим Положенням визначаються порядок та процедура:
повідомлення фізичної особи - платника податків про мету збору персональних даних, їх склад, а також про її права та обов'язки як суб'єкта персональних даних;
реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі;
обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку або інформацію (далі - відмітка) в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;
формування та ведення Державного реєстру;
подання облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
подання заяви про зміну даних, що вносяться до облікової картки фізичної особи - платника податків, або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
внесення до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;
формування реєстраційного номера облікової картки платника податків;
ведення документів, пов'язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.
5. Цим Положенням визначаються форми:
облікової картки фізичної особи - платника податків (далі - Облікова картка);
повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - Повідомлення);
заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта) (далі - Заява про внесення змін);
заяви про отримання відомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків (далі - Заява про отримання відомостей);
відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, що вноситься до паспортів у формі книжечки фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган;
даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вносяться до паспорта громадянина України у формі книжечки;
картки платника податків - документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;
документів, пов'язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.
6. Внесення до паспорта у формі картки інформації щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) здійснюється відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі - Закон).
ДПС надає ДМС відомості в обсязі, необхідному для підтвердження реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру, що вноситься до паспорта у формі картки, та здійснення ідентифікації особи під час оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Інформаційна взаємодія здійснюється відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606.
( Пункт 6 розділу І доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 , у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім )
За результатами внесення до паспорта у формі картки реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру або повідомлення про відмову від його прийняття ДМС направляє до ДПС відомості про номер паспорта, до якого внесено таку інформацію, орган, що його оформив, та дату видачі паспорта, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, для внесення такої інформації до Державного реєстру в електронній формі на центральному рівні відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр).
( Абзац третій пункту 6 розділу І в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
II. Поняття реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі
1. Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному цим Положенням.
Облік фізичних осіб - платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платника податків, а осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності), серією та/або номером діючого паспорта громадянина України без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків (до паспортів громадянина України з числа зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).
( Абзац другий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
2. Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі проводиться в такому порядку:
отримання та перевірка документів, які подаються фізичними особами до контролюючого органу для проведення реєстрації, обліку, внесення змін, щодо додержання повноти відомостей, зазначених в Обліковій картці, Повідомленні або Заяві про внесення змін;
включення до Державного реєстру відомостей про фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;
оформлення і видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі;
внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;
внесення до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.
3. На виконання норм Закону України "Про захист персональних даних" при реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі або в окремому реєстрі Державного реєстру контролюючий орган надає фізичній особі, яка подає Облікову картку (Повідомлення або Заяву про внесення змін), для ознайомлення з положеннями статей 8 та 12 Закону України "Про захист персональних даних" та статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу України повідомлення про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, права та обов'язки фізичної особи - платника податків (додаток 1).
III. Вимоги до документів, які подаються фізичними особами для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру
1. Для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру використовуються дані документа, що посвідчує особу:
1) для громадян України:
паспорт громадянина України (далі - паспорт);
паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання (для громадян України, які виїжджають за кордон на постійне проживання чи постійно проживають за кордоном);
тимчасове посвідчення громадянина України;
2) для іноземців та осіб без громадянства:
паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною;
посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні;
посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні;
посвідчення біженця - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні;
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує додаткового захисту;
( Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )( Абзац восьмий підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )( Абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )( Абзац десятий підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
3) для іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" два таких документи:
( Абзац перший підпункту 3 пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства, засвідчена територіальним органом ДМС за місцем перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні та/або з відміткою про те, що оригінал такого документа отримано на зберігання територіальним органом ДМС;
довідка про звернення за захистом в Україні.
( Пункт 1 розділу III доповнено підпунктом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 294 від 10.07.2019 )
Якщо в документах, що посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія, який імплантовано у зазначені документи, особа пред'являє:
( Підпункт 3 пункту 1 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
довідку про внесення інформації до Реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з Реєстру;
( Підпункт 3 пункту 1 розділу ІІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи, видану органом реєстрації, якщо після формування витягу з Реєстру змінилися дані щодо місця проживання особи;
( Підпункт 3 пункту 1 розділу ІІІ доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або довідку, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї (за наявності таких документів).
( Підпункт 3 пункту 1 розділу ІІІ доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
2. Документи, які відповідно до вимог цього Положення подаються (надсилаються рекомендованим листом) до контролюючого органу, повинні бути викладені українською мовою та не містити виправлень.
Якщо в документі, що посвідчує особу, зазначена інформація про прізвище та ім'я особи латинськими літерами, в Обліковій картці (Повідомленні, Заяві про внесення змін) для проведення реєстрації та/або внесення змін до Державного реєстру прізвище та ім'я вказуються українською мовою та через скісну риску латинськими літерами.
3. Якщо документи надсилаються до контролюючого органу рекомендованим листом, підпис фізичної особи на Обліковій картці, Заяві про внесення змін та/або Заяві про отримання відомостей повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. До зазначених Заяв фізична особа додає ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу.
4. Документи, що надсилаються для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних довірчих послуг, електронного документообігу. Такі документи фізичні особи - платники податків можуть подати засобами телекомунікацій, у тому числі засобами електронного кабінету або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія).
Правила, порядок та строки розгляду контролюючими органами документів, поданих в електронній формі, є такими самими, як і для документів, поданих у паперовій формі.
( Пункт 4 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
5. До Облікової картки (Повідомлення, Заяви про внесення змін) вноситься така інформація:
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
дата народження;
місце народження (країна, область, район, населений пункт);
місце проживання / місцеперебування;
громадянство;
для іноземців - податковий номер у країні громадянства (за наявності);
реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія та/або номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ);
унікальний номер запису в Реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Реєстру).
( Пункт 5 розділу ІІІ доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
6. Громадяни України подають документи до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання в Україні, - до будь-якого контролюючого органу. Документи також можуть бути подані через центри надання адміністративних послуг.
7. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які проживають або перебувають за кордоном та не можуть прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, у разі необхідності реєстрації / внесення змін до Державного реєстру та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, можуть надіслати поштою на адресу ДПС Облікову картку / Заяву про внесення змін та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу. Підпис фізичної особи на Обліковій картці / Заяві про внесення змін та довіреність на реєстрацію / внесення змін до Державного реєстру та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, повинні бути засвідчені у встановленому законодавством порядку. При цьому документи, видані компетентними органами іноземної держави та складені іноземною мовою, повинні бути засвідчені в установленому законодавством України порядку та перекладені українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
8. Іноземці та особи без громадянства подають документи до територіальних органів ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або до ДПС, а іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, можуть реєструватись як платники податків у державних податкових інспекціях у районах, містах, районах у містах, об'єднаних державних податкових інспекціях, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному в посвідці.
9. Приймання Облікових карток (Повідомлень, Заяв про внесення змін) та перевірка їх відповідності вимогам до оформлення документів, які подаються для реєстрації / внесення змін до Державного реєстру, здійснюються працівниками структурних підрозділів контролюючих органів, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.
10. Під час проведення передбачених цим Положенням процедур реєстрації, внесення змін, а також під час видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, та відомостей з Державного реєстру може застосовуватися відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки (е-паспорт), інформації, що міститься у свідоцтві про народження (е-свідоцтво про народження), та інформації про зареєстроване місце проживання, що міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі, та інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Контролюючі органи проводять такі процедури за умови наявності технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображень в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, з урахуванням Порядку застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, під час реалізації експериментального проекту щодо застосування зазначених відображень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року № 278, Порядку реалізації експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 911, Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509.
( Розділ ІІІ доповнено пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
11. Фізична особа - платник податків може подавати дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зокрема як внесені до е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, е-свідоцтва про народження, так і окремо, як електронну копію документа, що засвідчує реєстрацію такої особи в Державному реєстрі засобами Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія, за умови здійснення перевірки відповідності та підтвердження таких реєстраційних даних.
Перевірка відповідності та підтвердження даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків реєстраційним даним особи, внесених до Державного реєстру, здійснюється Порталом Дія шляхом інформаційної взаємодії з Державним реєстром, з урахуванням вимог законодавства з питань захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
( Розділ ІІІ доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
IV. Державний реєстр
1. Державний реєстр формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
Складовою частиною Державного реєстру є окремий реєстр Державного реєстру, до якого вноситься інформація про фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.
2. До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:
громадянами України;
іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.
3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде Державний реєстр.
Формування і функціонування Державного реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.
Захист інформації у Державному реєстрі забезпечується відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту інформації.
4. Державний реєстр формується з інформації, що надходить від територіальних органів ДПС та від інших державних органів відповідно до законодавства.
5. Технічні та програмні засоби ведення Державного реєстру повинні забезпечувати:
контроль за повнотою внесення записів до Державного реєстру;
обробку, аналіз, накопичення та актуалізацію даних, що надходять до Державного реєстру;
зберігання відомостей про фізичних осіб протягом 75 років з дати внесення запису про їх смерть;
цілісність, доступність та конфіденційність інформації;
контроль за проведенням реєстраційних дій;
формування довідок, відомостей з Державного реєстру та документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.
V. Відомості з Державного реєстру
1. До Державного реєстру включаються:
1) інформація з Облікових карток, Повідомлень, Заяв про внесення змін;
2) дані про фізичних осіб, а саме:
джерела отримання доходів;
об'єкти оподаткування;
сума нарахованих та/або отриманих доходів;
сума нарахованих та/або сплачених податків;
інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків;
унікальний номер запису в Реєстрі на підставі даних розпорядника такого реєстру, наданих у порядку інформаційної взаємодії відповідно до законодавства;
( Підпункт 2 пункту 1 розділу V доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
відомості про фізичних осіб, які померли (для закриття реєстраційних номерів облікових карток платників податків);
( Підпункт 2 пункту 1 розділу V доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
3) відомості про державну реєстрацію, реєстрацію і взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме:
дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави державної реєстрації, реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні дані;
інформація про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік;
місце провадження діяльності, телефони та інша додаткова інформація для зв'язку з фізичною особою - підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;
види діяльності;
громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, - для іноземців;
системи оподаткування із зазначенням періодів її дії.
2. Відомості з Державного реєстру використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
3. Інформація, що збирається, використовується, формується контролюючими органами у зв'язку з реєстрацією і обліком фізичних осіб, вноситься до Державного реєстру та використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.
VI. Подання інформації до Державного реєстру
1. Фізична особа - платник податків зобов'язана подати до відповідного контролюючого органу Облікову картку / Повідомлення для реєстрації у Державному реєстрі відповідно до вимог цього Положення.
Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки / Повідомлення, протягом місяця з дня виникнення таких змін у порядку, визначеному цим Положенням.
При поданні Облікової картки (Повідомлення, Заяви про внесення змін) фізична особа зобов'язана подати відповідному контролюючому органу документи (оригінали після перевірки повертаються) та їх копії за переліком, визначеним цим Положенням.
2. Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, громадські формування, податкові агенти, органи державної влади під час виконання владних управлінських функцій, у тому числі делегованих повноважень, та органи місцевого самоврядування зобов'язані подавати до контролюючих органів інформацію про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, відповідно до Порядку подання інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 (із змінами).
У разі отримання від державних органів та органів місцевого самоврядування інформації про внесення до відповідних реєстрів або зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника податків, здійснюються зміни у даних про особу в Державному реєстрі.
( Пункт 2 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
3. Державні органи, родичі, спадкоємці, інші особи подають інформацію про фізичних осіб, які померли, для закриття реєстраційних номерів облікових карток платників податків.
Внесення до Державного реєстру інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків у зв'язку зі смертю проводиться у разі:
отримання ДПС із Державного реєстру актів цивільного стану громадян інформації про фізичних осіб, які померли, у порядку подання інформації Міністерством юстиції України відповідно до законодавства;
подання до будь-якого контролюючого органу державним органом, родичами, спадкоємцями, іншими особами заяви-повідомлення у довільній формі та копії свідоцтва про смерть чи витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (з пред'явленням оригіналів). У разі направлення такого повідомлення поштою копія свідоцтва про смерть або витягу із Державного реєстру актів цивільного стану громадян мають бути засвідчені у нотаріальному порядку.
Після закриття в Державному реєстрі реєстраційних номерів облікових карток платників податків у зв'язку зі смертю фізичних осіб такі номери не підлягають використанню надалі, крім випадків, передбачених законом.
У такому самому порядку здійснюється внесення запису про смерть фізичної особи до окремого реєстру Державного реєстру.
( Розділ VI доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
VII. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)
1. Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР (далі - Облікова картка № 1ДР) (додаток 2), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство).
Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред'явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).
2. Для заповнення Облікової картки № 1ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу. Для заповнення даних про місце проживання на території України використовуються дані довідки про реєстрацію місця проживання або документи, до яких вносяться відомості про місце проживання. Також можуть використовуватися дані, що містяться у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або у довідці про внесення інформації до Реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з Реєстру.
( Пункт 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
3. Облікова картка № 1ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі (після пред'явлення повертається) та її копії.
Для реєстрації іноземці та особи без громадянства додатково подають засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред'явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).
Якщо довірена особа є іноземцем або особою без громадянства, до документа, що посвідчує її особу, вона додатково додає засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред'явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).
4. Облікові картки № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред'явлення повертається) та його копію.
Облікові картки № 1ДР фізичних осіб, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними, подаються особами, які призначені опікунами (піклувальниками), за наявності документа, що посвідчує особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про встановлення опіки (піклування).
У разі виникнення необхідності у реєстрації в Державному реєстрі малолітніх осіб, які залишились без піклування батьків та стосовно яких не прийнято рішення про встановлення опіки (піклування), документи на проведення реєстрації подаються представником органу опіки і піклування з документальним підтвердженням особи представника та його повноважень за наявності свідоцтва про народження.
5. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства та/або видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється відносно осіб, які перебувають на території України на законних підставах, встановлених Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", та з урахуванням вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150, та Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в'їзду, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20 липня 2015 року № 884, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2015 року за № 944/27389.
6. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки № 1ДР.
У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації (у разі неможливості виправлення недостовірних даних або помилок у встановлений строк) або продовжено строк реєстрації до десяти робочих днів.
7. За зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків (додаток 3)), відповідно до порядку, визначеного цим Положенням (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.
У разі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків (додаток 3)), з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа - платник податків подає до контролюючого органу Заяву за формою № 5ДР (додаток 12).
( Пункт 7 розділу VII доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
8. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи, її представника до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи.
Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до п'яти робочих днів.
Іноземці та особи без громадянства отримують документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, у контролюючих органах, зазначених у пункті 8 розділу III цього Положення.
9. Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа пред'являє документ, що посвідчує особу.
Працівник контролюючого органу перед тим, як видати фізичній особі документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, зобов'язаний пересвідчитися, що в паспорті у формі книжечки відсутня відмітка про наявність у цієї особи права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано) та у паспорті у формі картки відсутній запис про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо фізична особа має у своєму паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, вважається недійсним.
За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий її представнику за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред'явлення повертається) та її копії.
Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичної особи, яка проживає або перебуває за кордоном та не може прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, може бути надісланий до закордонної дипломатичної установи України за місцезнаходженням особи за кордоном або за письмовим клопотанням особи на вказану нею адресу за кордоном.
Для видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, іноземці та особи без громадянства додатково подають засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред'явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).
10. Будь-яким контролюючим органом на прохання фізичної особи до паспорта у формі книжечки можуть бути внесені (сьома, восьма або дев'ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення.
До паспорта у формі картки інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру.
До свідоцтва про народження за бажанням батьків дитини чи одного з них реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру вноситься відповідно до Порядку надання комплексної послуги "єМалятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691.
( Пункт 10 розділу VII доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 766 від 14.12.2020 )
11. У разі виявлення помилок, порушень чи неточностей щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо, допущених при реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі, виправлення даних здійснюється шляхом внесення змін до Державного реєстру на підставі Заяви про внесення змін. Після виправлення помилок реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.
Контролюючий орган може змінити реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо порушення чи неточності не можна усунути шляхом внесення змін відповідно до абзацу першого цього пункту. Така зміна проводиться після перевірки чи з'ясування обставин допущення помилки, виявленої контролюючим органом самостійно чи за результатами розгляду звернення фізичної особи - платника податків. Про виявлення такого факту або про результати розгляду звернення контролюючий орган інформує фізичну особу - платника податків.
За зверненням (у довільній формі) фізичної особи - платника податків контролюючий орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання звернення видає фізичній особі довідку про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення.
12. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред'явлення повертається) та його копію.
13. Видача документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, реєструється в журналі за формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення.
14. Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків реєструється в журналі за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення.
15. Обліковим карткам № 1ДР фізичних осіб, які на момент набрання чинності Податковим кодексом України зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Податковим кодексом України, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов'язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.
VIII. Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру
1. Фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати до відповідного контролюючого органу Повідомлення за формою № 1П (додаток 8), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, та пред'явити паспорт або документ, на підставі якого оформлюється паспорт вперше. У разі зміни прізвища, імені чи по батькові особа, крім паспорта, пред'являє свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності).
2. Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності), серією та/або номером паспорта. До паспортів зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.
3. Фізична особа подає Повідомлення до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа перебуває за межами населеного пункту проживання.
4. Для заповнення Повідомлення використовуються дані паспорта та інших документів, які подаються у разі зміни паспортних даних або оформлення паспорта вперше.
У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданому Повідомленні щодо внесення серії та/або номера паспорта, прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації та повідомлено про необхідність подання нової заяви для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру.
5. Після приймання Повідомлення контролюючим органом здійснюється перевірка щодо наявності реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків або в окремому реєстрі Державного реєстру - за серією та/або номером паспорта.
6. Процедура перевірки щодо можливості внесення відмітки до паспорта здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу Повідомлення.
За результатами такої перевірки повідомлення-підтвердження щодо можливості внесення відмітки до паспорта надсилається до відповідного контролюючого органу.
Якщо встановлено, що фізична особа, яка подала Повідомлення, обліковується в окремому реєстрі за іншими серією та/або номером паспорта, до відповідного контролюючого органу замість повідомлення-підтвердження надсилається відмова у повторній реєстрації в окремому реєстрі.
У такому разі контролюючий орган інформує фізичну особу про необхідність внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру у порядку, визначеному розділом IX цього Положення.
7. Після отримання підтвердження щодо можливості внесення відмітки за зверненням фізичної особи, яка подала Повідомлення, відповідний контролюючий орган вносить до паспорта у формі книжечки відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, форму якої наведено в додатку 9 до цього Положення.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.09.2017 № 822
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2017 р.
за № 1306/31174
Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!