Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів

Верховна Рада України Закон від 23.11.2018 №2628-VIII
Остання редакція від 23.11.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 23.11.2018

Номер 2628-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
52. Підпункт "ж" підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 викласти в такій редакції:
"ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку".
53. У статті 268:
1) у пункті 268.2:
в абзаці першому підпункту 268.2.1 слова "та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк" замінити словами та цифрами "та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті";
у підпункті 268.2.2:
підпункт "б" викласти в такій редакції:
"б) особи визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які прибули у відрядженняабо тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму";
доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) члени сім'ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму";
2) пункти 268.3-268.6 викласти в такій редакції:
"268.3. Ставка збору
268.3.1. Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, у розмірі до 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та до 5 відсотків - для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
268.4. База справляння збору
268.4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті.
268.5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)
268.5.1. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
268.5.2. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
268.6. Особливості справляння збору
268.6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.
268.6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Кодексу та рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
268.6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому цим Кодексом порядку";
3) у пункті 268.7:
підпункт 268.7.1 викласти в такій редакції:
"268.7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду";
підпункт 268.7.2 після слова "тимчасового" доповнити словами "розміщення у місцях".
54. У пункті 271.2 статті 271 слова "розташованих у межах населених пунктів" виключити.
55. Пункт 274.1 статті 274 доповнити словами і цифрами "а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки".
56. Статтю 277 викласти в такій редакції:
"Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено
277.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області".
57. У пункті 284.4 статті 284 слова "надані для залізниць у межах смуг відведення" виключити.
58. У статті 291:
підпункт 3 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 викласти в такій редакції:
"3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин)";
підпункт 291.5-1.2 пункту 291.5-1 після слів "які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції" доповнити словами "вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва".
59. Абзац четвертий пункту 296.10 статті 296 доповнити словами "а також лікарських засобів та виробів медичного призначення".
60. У розділі ХХ "Перехідні положення":
1) у підрозділі 2:
в абзаці першому пункту 23 цифри "2019" замінити цифрами "2022";
пункт 32 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"8525 60 00 00, 8529 90 20 00 (тільки для апаратури для передачі та приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку, апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх частин і приладдя, у разі якщо постачання (закупівля) таких товарів здійснюється для державних замовників з оборонного замовлення)".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
в абзаці першому пункту 38 цифри і слова "31 березня 2019 року" замінити цифрами і словами "31 грудня 2020 року";
у пунктах 44 і 45 цифри "2019" замінити цифрами "2022", а товарну підкатегорію "2703 00 00 00" виключити;
у пункті 64:
цифри "2018" замінити цифрами "2022";
доповнити словами "а також операції із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД";
у пункті 65:
після слів "імпорту обладнання" доповнити словами "та комплектуючих";
доповнити новими товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД "6902 10 00 00; 6902 20 99 00; 6903 90 90 00" і "8416 20 80 00";
абзац четвертий після слів "застави обладнання" доповнити словами "та комплектуючих";
в абзаці п'ятому:
у першому реченні слова "забезпечених банківською гарантією, виданою відповідно до законодавства України" замінити словами "забезпечених відповідно до розділу Х Митного кодексу України", а слова "банку-гаранту" - словом "гаранту";
у другому реченні слова "Банк - гарант" замінити словом "Гарант";
у третьому реченні слова "банк - гарант" замінити словом "гарант";
у четвертому реченні слова "банком - гарантом" замінити словом "гарантом", а слова "за банківськими гарантіями" - словами "за наданими ним гарантіями";
у п'ятому реченні слова "банківських гарантій" замінити словом "гарантій", слова "банками - гарантами" - словом "гарантами", а після слів "і банківську діяльність" доповнити словами " Митного кодексу України, законодавства у сфері надання фінансових послуг";
в абзаці сьомому слова "Обладнання ввозиться" замінити словами "обладнання та комплектуючі ввозяться";
в абзаці одинадцятому слова "обладнання, ввезеного" замінити словами "обладнання та комплектуючих, ввезених";
доповнити пунктами 68 і 69 такого змісту:
"68. Установити, що з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро для одного одержувача - фізичної особи в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.
З 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року норми пункту 180.2-1 статті 180 та підпунктів 191.1.3 і 191.1.4 пункту 191.1 статті 191 цього Кодексу не застосовуються.
З 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року нарахування та сплата податку на додану вартість у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро для одного одержувача - фізичної особи в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, здійснюються у порядку нарахування та сплати податку на додану вартість, визначеному Митним кодексом України при ввезенні на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро для одного одержувача - фізичної особи в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.
69. Тимчасово, до 1 квітня 2019 року, податкові зобов'язання з податку на додану вартість, що виникли у постачальника електричної енергії на дату отримання від покупця попередньої оплати за електричну енергію, фактичне постачання якої здійснюватиметься новим постачальником електричної енергії, у тому числі постачальником універсальних послуг, підлягають коригуванню на дату перерахування постачальником електричної енергії грошових коштів, отриманих від покупця як попередня оплата, новому постачальнику електричної енергії на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних в загальному порядку, визначеному цим Кодексом";
2) абзац третій пункту 43 підрозділу 4 викласти в такій редакції:
"основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року";
3) у підрозділі 5:
пункт 10 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Установити, що з 1 липня 2019 року до суми овердрафту застосовується коефіцієнт у розмірі 1,2";
пункти 12 і 17 викласти в такій редакції:
"12. Розпорядники акцизних складів відповідно до вимог цього Кодексу зобов'язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі в такі строки:
акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20 000 куб. метрів, - не пізніше 1 липня 2019 року;
акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20 000 куб. метрів, - не пізніше 1 жовтня 2019 року;
акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів, - не пізніше 1 січня 2020 року";
"17. Тимчасово, з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2024 року (включно), встановити ставки акцизного податку на такі товари:
1) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 рокуз 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 рокуз 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 рокуз 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року
2401Тютюнова сировина Тютюнові відходигривень за 1 кілограм (нетто)*871,38949,81139,761367,71
2402 10 00 00Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюнугривень за 1 кілограм (нетто)*871,38949,81139,761367,71
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук693,58756907,21088,64
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1000 штук693,58756907,21088,64
2403Тютюн та замінники тютюну, інші, промисло-вого вироб-ництва; тютюн "гомогені-зований" або "віднов-лений"; тютюнові екстракти та есенціїгривень за 1 кілограм (нетто)*871,38949,81139,761367,71
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 рокуз 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 рокуз 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2401Тютюнова сировина Тютюнові відходигривень за 1 кілограм (нетто)*1641,261969,512363,4
2402 10 00 00Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюнугривень за 1 кілограм (нетто)*1641,261969,512363,4
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук1306,371567,641881,17
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1000 штук1306,371567,641881,17
2403Тютюн та замінники тютюну, інші, промисло-вого вироб-ництва; тютюн "гомогенізо-ваний" або "віднов-лений"; тютюнові екстракти та есенціїгривень за 1 кілограм (нетто)*1641,261969,512363,40;
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркивідсотків12
2402 20 90 20Сигарети з фільтромвідсотків12;
2) мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 рокуз 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 рокуз 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 рокуз 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук927,841011,351213,611456,33
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1000 штук927,841011,351213,611456,33
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 рокуз 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 рокуз 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук1747,62097,122516,54
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1000 штук1747,62097,122516,54";
у пункті 18:
в абзаці другому слово "січня" замінити словом "липня";
в абзаці третьому слово "липня" замінити словом "жовтня";
слова "розпорядників акцизних складів, на яких" замінити словами "розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого";
доповнити пунктом 21 такого змісту:
"21. Електронні документи, передбачені підпунктом 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 цього Кодексу, заповнюються відповідальною особою розпорядника акцизного складу на підставі показників витратомірів-лічильників, рівнемірів-лічильників або у мірах повної місткості та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства, до дати реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі витратомірів-лічильників та/або рівнемірів-лічильників, встановлених на відповідному акцизному складі, але не пізніше строків, визначених пунктом 12 цього підрозділу";
доповнити пунктами 22-27 такого змісту:
"22. Платники податку зобов'язані з 1 травня 2019 року до 1 червня 2019 року зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.
Суб'єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, зобов'язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.
23. Акцизні накладні/розрахунки коригування, складені:
до 30 червня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 15 липня 2019 року (включно);
з 1 до 31 липня 2019 року (включно), реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних у період з 23 липня до 15 серпня 2019 року (включно);
з 1 серпня 2019 року, реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних у терміни, передбачені пунктом 231.6 статті 231 цього Кодексу.
Для розподілу обсягів залишків пального, що обліковуються у платників податку в системі електронного адміністрування реалізації пального, між акцизними складами/акцизними складами пересувними, де такі обсяги залишків пального знаходяться фактично станом на 1 липня 2019 року:
а) платники податку та суб'єкти господарювання, які з 1 липня 2019 року не підпадають під визначення платників податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу та у яких станом на 16 липня 2019 року в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов'язані скласти акцизні накладні в двох примірниках на такі обсяги пального, перший примірник зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з 16 до 20 липня 2019 року (включно), із зазначенням в акцизних накладних акцизних складів/акцизних складів пересувних, де такі обсяги пального фактично знаходилися станом на 1 липня 2019 року, та розпорядників таких акцизних складів/акцизних складів пересувних шляхом заповнення обов'язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених підпунктами "г", "ґ", "з" та "и" пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу;
б) після виконання платником податку вимог підпункту "а" цього пункту щодо відповідного розпорядника акцизного складу/акцизного складу пересувного такий розпорядник акцизного складу/акцизного складу пересувного зобов'язаний з 16 до 22 липня 2019 року (включно) зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник отриманої акцизної накладної, складеної платником податку згідно з підпунктом "а" цього пункту.
Обсяги ввезеного на митну територію України пального або спирту етилового з 1 до 15 липня 2019 року (включно) обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового в такій послідовності:
1) 16 липня 2019 року зараховуються автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
2) з 16 до 22 липня 2019 року (включно) розподіляються між акцизними складами пересувними, що використовуються під час такого ввезення, на підставі акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених платником податку -розпорядником таких акцизних складів пересувних.
24. Протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 липня 2019 року, платник податку зобов'язаний подати до контролюючого органу акт проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового станом на початок дня 1 липня 2019 року із зазначенням адрес об'єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків спирту етилового, перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишків спирту етилового, їх технічних параметрів (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючих документів на відповідні об'єкти та документів, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об'єктів. Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишків спирту етилового контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 цього Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Постійний представник контролюючого органу на акцизному складі бере участь у проведенні інвентаризації обсягів залишків спирту етилового та засвідчує акт проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового.
Форма акта проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
25. Норми пунктів 120-2.1-120-2.3 статті 120-2 та пункту 128-1.2 статті 128-1, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 1 жовтня 2019 року, а норми пункту 128-1.3 статті 128-1 - з 1 січня 2020 року.
26. Тимчасово, з 1 січня до 30 червня 2019 року (включно), підтвердження факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів для погашення податкових векселів, виданих виробниками та імпортерами бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів згідно з пунктом 229.8 статті 229 цього Кодексу, здійснюється шляхом подання такими виробниками та імпортерами до контролюючого органу - векселедержателя копій первинних документів, що підтверджують здійснення операцій з:
1) реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з діючим сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
2) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб'єктам літакобудування, на яких поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості";
3) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі";
4) реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів підприємствам, установам та організаціям системи державного резерву.
27. Установити, що вимоги щодо обладнання витратомірами-лічильниками вітчизняних підприємств, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), та вимоги для таких підприємств щодо щоденного формування даних про добовий фактичний обсяг реалізованого пального, а також відповідальність для таких підприємств за порушення таких вимог застосовуються з 1 січня 2020 року";
4) у пункті 9 підрозділу 6 цифри і слово "2017 рік" замінити цифрами і словом "2017-2023 роки";
5) у пункті 5 підрозділу 8 цифри "2017" замінити цифрами 2017-2023";
6) у підрозділі 10:
в абзаці першому підпункту 1.7 пункту 16-1 цифри "165.1.25" виключити;
у пункті 38:
абзац перший після слів "Установити, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції" доповнити словами "та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об'єднаних сил (ООС)";
абзац перший підпункту 38.2 після слів "На період проведення антитерористичної операції" доповнити словами "та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об'єднаних сил (ООС)";
абзац другий підпункту 38.4 доповнити словами "та/або здійснення заходів із забезпечення проведення операції Об'єднаних сил (ООС)";
абзац перший підпункту 38.6 доповнити словами "та/або операції Об'єднаних сил (ООС)";
підпункти 38.7 і 38.8 після слів "в якому завершено проведення антитерористичної операції" доповнити словами "та/або операції Об'єднаних сил (ООС)";
у підпункті 38.11:
після слів "до завершення проведення антитерористичної операції" доповнити словами "та/або операції Об'єднаних сил (ООС)";
в абзаці сьомому слова "до завершення проведення антитерористичної операції" виключити;
доповнити пунктами 50-52 такого змісту:
"50. Установити, що зміни до статті 14 цього Кодексу (щодо підпунктів 14.1.273, 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 пункту 14.1) мають зворотну дію в часі та застосовуються до правовідносин, що виникли з моменту набрання чинності Законом України № 2245-VIII від 7 грудня 2017 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році".
51. Установити, що положення законів України "Про Антимонопольний комітет України" і "Про захист економічної конкуренції" не застосовуються до об'єктів права інтелектуальної власності та/або здійснення діяльності, пов'язаної з їх використанням, а також до правовідносин, що виникають у процесі будь-якого використання об'єктів права інтелектуальної власності.
52. Установити, що по 31 грудня 2019 року до рішень про встановлення туристичного збору та/або про внесення змін до таких рішень, прийнятих сільською, селищною, міською радою або радою об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 статті 4, підпунктів 12.3.3-12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 цього Кодексу та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім:
підпункту 1 пункту 38 (щодо змін до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215), що набирає чинності з 1 березня 2019 року;
абзаців шістнадцятого та сімнадцятого підпункту 3 пункту 60 (щодо доповнення пунктом 21 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення") розділу І цього Закону, що набирає чинності з 1 червня 2019 року;
підпункту 2 (щодо змін до підпункту 14.1.6 пункту 14.1 статті 14), підпункту 3 (щодо доповнення підпунктом 14.1.6-1 пункту 14.1 статті 14), підпункту 9 (щодо змін до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14), підпункту 10 (щодо змін до підпункту 14.1.224 пункту 14.1 статті 14), підпункту 11 (щодо доповнення підпунктом 14.1.224-1 пункту 14.1 статті 14) пункту 3, пункту 8 (щодо змін до абзацу другого пункту 42-1.2 статті 42-1), пункту 11 (щодо змін до абзацу першого підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75), пункту 12 (щодо змін до пункту 78.1.18 пункту 78.1 статті 78), пункту 14 (щодо змін до пункту 117.3 статті 117), пункту 15 (щодо змін до статті 120-2), пункту 16 (щодо змін до статті 128-1), пункту 36 (щодо змін до статті 212), пункту 37 (щодо змін до статті 213), пункту 39 (щодо змін до пункту 216.12 статті 216), пункту 40 (щодо змін до абзацу третього пункту 217.6 статті 217), пункту 41 (щодо змін до статті 228), підпункту 1 пункту 42 (щодо змін до пункту 229.1 статті 229), пункту 43 (щодо змін до статті 230), пункту 44 (щодо змін до статті 231), пункту 45 (щодо змін до статті 232) розділу І цього Закону, що набирають чинності з 1 липня 2019 року;
абзаців вісімнадцятого - двадцять третього підпункту 1 (щодо змін до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення), підпункту 6 (щодо змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"), підпункту 17 (щодо змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності") пункту 2 розділу ІІ цього Закону, що набирають чинності з 1 липня 2019 року;
пункту 46 (щодо доповнення Податкового кодексу України статтею 233) розділу І цього Закону, що набирає чинності з 1 січня 2020 року;
пункту 18 (щодо змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133) розділу І цього Закону, що застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 липня 2017 року.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
у статті 156:
у частині першій:
абзац перший після слова "ліцензії" доповнити словами "(якщо необхідність одержання такої ліцензії встановлена законом)", а слово "збору" замінити словом "податку";
в абзаці другому слова "від п'ятдесяти до двохсот" замінити словами "від двохсот до шестисот";
в абзаці другому частини другої слова "від тридцяти до ста" замінити словами "від ста до чотирьохсот";
в абзаці другому частини третьої слова "від тридцяти до п'ятдесяти" замінити словами "від двохсот до шестисот", а після слів "з конфіскацією предметів торгівлі" доповнити словами "та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі";
у частині четвертій слова "від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти" замінити словами "від шестисот до однієї тисячі двохсот";
в абзаці другому статті 156-2 слова "від двадцяти до п'ятдесяти" замінити словами "від однієї тисячі до двох тисяч чотирьохсот";
доповнити статтею 163-17 такого змісту:
"Стаття 163-17. Порушення порядку справляння та сплати туристичного збору
Невиконання платником туристичного збору зобов'язання із сплати туристичного збору у порядку, встановленому Податковим кодексом України, рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), порядку та/або особливостей справляння та/або сплати туристичного збору, встановленого Податковим кодексом України, рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
у статті 164:
доповнити частинами четвертою і п'ятою такого змісту:
"Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, не зазначеними у митних деклараціях при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, або в акцизних накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких переміщується пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, або в заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, -
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або спирту етилового та транспортних засобів.
Зберігання та/або реалізація на митній території України пального або спирту етилового на акцизному складі, не зареєстрованому у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, -
тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або спирту етилового, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалися для зберігання та/або реалізації такого пального або спирту етилового, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення";
статтю 164-5 викласти в такій редакції:
"Стаття 164-5. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка
Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного податку посадовими особами підприємств - виробників, імпортерів і продавців таких товарів, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягненню за будь-яке з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, або вчинені у великих розмірах, -
тягнуть за собою накладення штрафу від шестисот до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів.
Незаконне зберігання марок акцизного податку -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок акцизного податку.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів, яка у п'ятсот чи більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";
статтю 218 після цифр "159" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 163-17";
статтю 221 після цифр "163-12" доповнити словами і цифрами "частинами другою і третьою статті 163-17, статтями";
у пункті 1 частини першої статті 255:
абзац другий після цифр "162-3" доповнити словами і цифрами "частина перша статті 163-17, статті";
абзац "органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1-163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2, 204-3)" після цифр "163-12" доповнити словами і цифрами "частини друга і третя статті 163-17, статті";
2) cтаттю 204 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
"Стаття 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів
1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів -
караються штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
2. Незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
3. Незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення";
3) частину першу статті 76 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити словами "крім визначених законом випадків розміщення таких об'єктів на землях іншого цільового призначення";
4) частину п'яту статті 719 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) після слів "валютних цінностей" доповнити словами "фізичних осіб між собою";
5) у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):
частину тридцять четверту статті 16 виключити;
у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;
у назві слова "та тютюнових виробів" замінити словами "тютюнових виробів та пального";
абзац перший преамбули викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України";
у статті 1:
в абзаці шостому слово "біопалива" замінити словами і цифрами "біопалива або біокомпонента, що належить до товарної позиції 2207 згідно з УКТ ЗЕД";
абзац шістнадцятий після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом "біоетанолу", а після слів "спиртом-сирцем плодовим" - словом "біоетанолом";
абзац дев'ятнадцятий після слів "спирту-сирцю плодового" доповнити словом "біоетанолу", а після слів "коньячного і плодового" - словами "та зернового дистиляту";
абзац тридцять другий після слів "коньячного і плодового" доповнити словами "та зернового дистиляту", а після слів "спирту-сирцю плодового" - словом "біоетанолу";
абзац тридцять четвертий замінити двома новими абзацами такого змісту:
"спирт етиловий денатурований - спирт етиловий ректифікований денатурований та інші види спирту етилового будь-якої міцності, змішані з іншими речовинами (денатуруючими добавками), які роблять його непридатним для пиття, але не перешкоджають його використанню для промислових цілей. Перелік денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, призначеного для використання на митній території України, затверджується Кабінетом Міністрів України. Денатуруючі добавки для денатурації спирту етилового, призначеного для використання поза межами митної території України, визначаються умовами відповідної угоди на експорт;
спирт етиловий неденатурований - спирт етиловий без денатуруючих добавок".
У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - сорок восьмий вважати відповідно абзацами тридцять шостим - сорок дев'ятим;
доповнити абзацами п'ятдесятим - шістдесят п'ятим такого змісту:
"віскі - алкогольний напій, міцністю від 35 до 45 відсотків об'ємних одиниць з характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених всередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту;
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів
Верховна Рада України
постановляє:
І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У статті 10:
пункт 10.2, зазначений вдруге, викласти в такій редакції:
"10.2-1. Місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю, крім земельного податку за лісові землі)";
пункт 10.3 доповнити словами "та земельного податку за лісові землі".
2. Підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 після абзацу другого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
"Контролюючі органи відповідно до Бюджетного кодексу України подають органам місцевого самоврядування у розрізі джерел доходів звітність:
про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях - щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;
про суми списаного податкового боргу; розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
Зазначена звітність по платниках надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування".
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим.
3. У пункті 14.1 статті 14:
1) доповнити підпунктом 14.1.1-2 такого змісту:
"14.1.1-2. актив з права користування - визнаний орендарем згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди";
2) підпункт 14.1.6 викласти в такій редакції: