Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. План від 31.12.2013 №1203

Міністерство фінансів України Наказ, План від 31.12.2013 №1203
Увага! Не остання редакція від 28.07.2017. Внесення змін (наказ від 13.06.2017 N 571 /z0838-17/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2013 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014 № 1219 від 29.12.2015 № 1135 від 23.12.2016 № 571 від 13.06.2017 )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 34 "Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року.
Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016 )( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014, № 1219 від 29.12.2015 )
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрЮ. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
1. Цей план рахунків застосовується суб’єктами державного сектору.
План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб’єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).
План рахунків включає розділ І "Балансові рахунки" (класи 1-8) та розділ ІІ "Позабалансові рахунки" (клас 9 та клас 0).
2. Суб’єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
Розділ 1. Балансові рахунки
Клас 1. Нефінансові активи
10Основні засоби
101Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів
1010Інвестиційна нерухомість
1011Земельні ділянки
1012Капітальні витрати на поліпшення земель
1013Будівлі, споруди та передавальні пристрої
1014Машини та обладнання
1015Транспортні засоби
1016Інструменти, прилади, інвентар
1017Тварини та багаторічні насадження
1018Інші основні засоби
102Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів
1020Інвестиційна нерухомість
1021Земельні ділянки
1022Капітальні витрати на поліпшення земель
1023Будівлі, споруди та передавальні пристрої
1024Машини та обладнання
1025Транспортні засоби
1026Інструменти, прилади, інвентар
1027Тварини та багаторічні насадження
1028Інші основні засоби
11Інші необоротні матеріальні активи
111Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
1111Музейні фонди
1112Бібліотечні фонди
1113Малоцінні необоротні матеріальні активи
1114Білизна, постільні речі, одяг та взуття
1115Інвентарна тара
1116Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
1117Природні ресурси
1118Інші необоротні матеріальні активи
112Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів
1121Музейні фонди
1122Бібліотечні фонди
1123Малоцінні необоротні матеріальні активи
1124Білизна, постільні речі, одяг та взуття
1125Інвентарна тара
1126Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі
1127Інші необоротні матеріальні активи
12Нематеріальні активи
121Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
1211Авторське та суміжні з ним права
1212Права користування природними ресурсами
1213Права на знаки для товарів і послуг
1214Права користування майном
1215Права на об'єкти промислової власності
1216Інші нематеріальні активи
122Нематеріальні активи державних цільових фондів
1221Авторське та суміжні з ним права
1222Права користування природними ресурсами
1223Права на знаки для товарів і послуг
1224Права користування майном
1225Права на об'єкти промислової власності
1226Інші нематеріальні активи
13Капітальні інвестиції
131Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів
1311Капітальні інвестиції в основні засоби
1312Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
1313Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
1314Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
132Капітальні інвестиції державних цільових фондів
1321Капітальні інвестиції в основні засоби
1322Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
1323Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
1324Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення
1325Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
14Знос (амортизація) необоротних активів
141Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів
1411Знос основних засобів
1412Знос інших необоротних матеріальних активів
1413Накопичена амортизація нематеріальних активів
1414Знос інвестиційної нерухомості
1415Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
142Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів
1421Знос основних засобів
1422Знос інших необоротних матеріальних активів
1423Накопичена амортизація нематеріальних активів
1424Знос інвестиційної нерухомості
1425Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
15Виробничі запаси
151Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів
1511Продукти харчування
1512Медикаменти та перев’язувальні матеріали
1513Будівельні матеріали
1514Пально-мастильні матеріали
1515Запасні частини
1516Тара
1517Сировина і матеріали
1518Інші виробничі запаси
152Виробничі запаси державних цільових фондів
1521Продукти харчування
1522Медикаменти та перев’язувальні матеріали
1523Будівельні матеріали
1524Пально-мастильні матеріали
1525Запасні частини
1526Тара
1527Сировина і матеріали
1528Інші виробничі запаси
16Виробництво
161Виробництво розпорядників бюджетних коштів
1611Науково-дослідні роботи
1612Виготовлення експериментальних приладів
1613Інше виробництво
162Виробництво державних цільових фондів
1621Науково-дослідні роботи
1622Виготовлення експериментальних приладів
1623Інше виробництво
17Біологічні активи
171Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів
1711Довгострокові біологічні активи рослинництва
1712Довгострокові біологічні активи тваринництва
1713Поточні біологічні активи рослинництва
1714Поточні біологічні активи тваринництва
172Біологічні активи державних цільових фондів
1721Довгострокові біологічні активи рослинництва
1722Довгострокові біологічні активи тваринництва
1723Поточні біологічні активи рослинництва
1724Поточні біологічні активи тваринництва
18Інші нефінансові активи
181Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів
1811Готова продукція
1812Малоцінні та швидкозношувані предмети
( Субрахунок 1813 субрахунку 181 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015
)
1814Державні матеріальні резерви та запаси
1815Активи для розподілу, передачі, продажу
1816Інші нефінансові активи
182Інші нефінансові активи державних цільових фондів
1821Готова продукція
1822Малоцінні та швидкозношувані предмети
( Субрахунок 1823 субрахунку 182 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015
)
1824Державні матеріальні резерви та запаси
1825Активи для розподілу, передачі, продажу
1826Інші нефінансові активи
Клас 2. Фінансові активи
20Довгострокова дебіторська заборгованість
201Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
2011Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди
2012Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів
2013Інша довгострокова дебіторська заборгованість
202Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів
2021Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди
2022Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду
2023Інша довгострокова дебіторська заборгованість
203Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету
2031Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
2032Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2033Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2034Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2035Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2036Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2037Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2038Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2039Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету
204Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
2041Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів
2042Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2043Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2044Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2045Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2046Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2047Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2048Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2049Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
21Поточна дебіторська заборгованість
211Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
2110Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
2111Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги
2112Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів
2113Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги
2114Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування
2115Розрахунки з відшкодування завданих збитків
2116Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
2117Інша поточна дебіторська заборгованість
2118Розрахунки із спільної діяльності
212Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів
2120Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
2121Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги
2122Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами
2123Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги
2124Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування
2125Розрахунки з відшкодування завданих збитків
2126Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
2127Дебіторська заборгованість за претензіями
2128Інша поточна дебіторська заборгованість
2129Розрахунки із спільної діяльності
213Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету
2130Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
2131Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2132Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2133Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
2134Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2135Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2136Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2137Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії
2138Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету
214Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
2140Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів
2141Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2142Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2143Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
2144Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2145Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2146Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
2147Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
2148Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
215Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР
2150Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2151Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2152Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2153Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
2154Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів
2155Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів
2156Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
2157Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
2158Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
2159Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками
22Готівкові кошти та їх еквіваленти
221Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів
2211Готівка у національній валюті
2212Готівка в іноземній валюті
2213Грошові документи у національній валюті
2214Грошові документи в іноземній валюті
2215Грошові кошти в дорозі у національній валюті
2216Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
222Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів
2221Готівка у національній валюті
2222Готівка в іноземній валюті
2223Грошові документи у національній валюті
2224Грошові документи в іноземній валюті
2225Грошові кошти в дорозі у національній валюті
2226Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
2227Інші еквіваленти грошових коштів
23Грошові кошти на рахунках
231Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів
2311Поточні рахунки в банку
2312Інші поточні рахунки в банку
2313Реєстраційні рахунки
2314Інші рахунки в Казначействі
2315Рахунки для обліку депозитних сум
232Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів
2321Поточні рахунки в банку
2322Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі
2323Реєстраційні рахунки
2324Інші рахунки в Казначействі
2325Рахунки для обліку депозитних сум
233Кошти на рахунках державного бюджету
2331Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
2332Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
2333Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
2334Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
2335Депозити державного бюджету
234Кошти на рахунках місцевих бюджетів
2341Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків
2342Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків
2343Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі
2344Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету
2345Депозити місцевих бюджетів
235Інші кошти
2351Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів
2352Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам
2353Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам
24Єдиний казначейський рахунок
245Єдиний казначейський рахунок
2451Єдиний казначейський рахунок
2452Субрахунки єдиного казначейського рахунку
25Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи
251Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
2511Придбані акції
2512Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій
2513Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств
2514Довгострокові векселі одержані
2515Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
252Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів
2521Придбані акції
2522Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій
2523Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств
2524Довгострокові векселі одержані
2525Інші фінансові активи державних цільових фондів
253Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету
2531Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету
2532Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій
2533Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету
254Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів
2541Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету
2542Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій
2543Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів
26Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи
261Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
2611Поточні фінансові інвестиції в цінні папери
2612Короткострокові векселі одержані
2613Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
262Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів
2621Поточні фінансові інвестиції в цінні папери
2622Короткострокові векселі одержані
2623Інші фінансові активи державних цільових фондів
263Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету
2631Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету
2632Активи державного бюджету за взаємними розрахунками
2633Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом
2634Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету
264Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів
2641Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів
2642Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом
2643Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів
2644Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів
27Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
271Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
2711Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
272Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів
2721Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів
2722Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
273Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного бюджету
2731Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів
274Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів
2741Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів
275Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
2751Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку
28Розрахунки за надходженнями до бюджету
281Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету
2811Розрахунки за податковими надходженнями
2812Розрахунки за неподатковими надходженнями
2813Розрахунки за іншими надходженнями
2814Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
29Витрати майбутніх періодів
291Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
2911Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
292Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів
2921Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів
Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
31Надходження бюджету
313Надходження державного бюджету
3131Надходження до державного бюджету
3132Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
3133Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету
3134Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету
3135Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
314Надходження місцевих бюджетів
3141Надходження до місцевих бюджетів
3142Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
3143Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів
3144Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету
3145Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету
32Кошти бюджету
323Кошти державного бюджету
3231Кошти державного бюджету
324Кошти місцевих бюджетів
3241Кошти місцевих бюджетів
33Кошти бюджету, які підлягають розподілу
333Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу
3331Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
3332Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами
3333Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу
3334Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
334Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
3341Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів
3342Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу
3343Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів
34Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат
343Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету
3431Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
3432Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
3433Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету
3434Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
3435Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету
3436Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків
344Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету
3441Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів
3442Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів
3443Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів
3444Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів
3445Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів
3446Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів
3447Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків
35Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів
355Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів
3550Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
3551Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів
3552Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів
3553Рахунки інших клієнтів Казначейства
3554Рахунки державних цільових фондів
3555Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна
3556Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
3557Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету
3558Рахунки для обліку фінансового резерву
3559Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість
36Рахунки за нез’ясованими сумами та інші транзитні рахунки
365Рахунки за нез’ясованими надходженнями та інші транзитні рахунки
3651Нез’ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства
3652Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування
37Рахунки органів Казначейства
375Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства
3751Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства
3752Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти
3753Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами
3754Внутрішній транзитний рахунок Рахункової палати Казначейства
3755Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів
3756Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства
3757Інші рахунки органів Казначейства
Клас 4. Розрахунки
41Розрахунки за фінансовими операціями
413Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету
4131Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
4132Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями державного бюджету
414Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету
4141Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів
4142Розрахунки за зобов’язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів
42Інші розрахунки
423Інші розрахунки за коштами державного бюджету
4231Інші розрахунки за коштами державного бюджету
4232Інші розрахунки з виконання державного бюджету
4233Інші внутрішньосистемні розрахунки
424Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів
4241Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів
4242Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів
425Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
4251Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
43Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу
433Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2013 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 34 "Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року.
Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрЮ. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013 № 1203
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938
ПЛАН

30 днiв передплати безкоштовно!