Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі. Наказ від 23.12.2016 №1135

Міністерство фінансів України Наказ від 23.12.2016 №1135
Остання редакція від 23.12.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 23.12.2016

Номер 1135

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.12.2016 № 1135
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2017 р.
за № 15/29883
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.
2. Пункт 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398; пункт 5 наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629 "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825; пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року № 1022 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1040/19778; пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 25 січня 2012 року № 52 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 200/20513; пункт 6 наказу Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568 "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 901/21213; пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938; пункт 5 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215, доповнити новим абзацом такого змісту:
"Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.".
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Капінуса Є.В.
МіністрО. Данилюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.12.2016 № 1135
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2017 р.
за № 15/29883
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
1. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 89/18827:
1) у розділі ІІ:
у пункті 1:
абзац третій підпункту 1.1 викласти в такій редакції:
"доходи від надання послуг (виконання робіт): плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;";
в абзаці третьому підпункту 1.2 слово "адміністративні" виключити;
доповнити підпункт 2.8 пункту 2 після слів "оборотних активів" словами ", дооцінки активів в межах суми попередньої уцінки, від відновлення корисності активів";
2) у підпункті 1.5 пункту 1 розділу ІІІ слова "зобов’язань, які не підлягають погашенню," замінити словами "дооцінки активів в межах суми попередньої уцінки, від відновлення корисності активів".
2. Доповнити абзац сьомий пункту 2 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати" , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 903/21215, після слів "витрати, пов’язані з реалізацією активів" словами ", уцінка активів,".
3. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938:
доповнити рахунок 04 Непередбачені активи класу 0 Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів розділу ІІ Позабалансові рахунки субрахунком "043 Тимчасово передані активи".
4. У Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215:
1) у розділі І Балансові рахунки:
у класі 1 Нефінансові активи:
в абзацах двадцять першому та двадцять другому рахунку 15 Виробничі запаси слова "та капітального будівництва" виключити;
доповнити абзац дванадцятий рахунку 18 Інші нефінансові активи після слів "предметів на складі" словами ", в тому числі малоцінних та швидкозношуваних предметів спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.";
у класі 8 Витрати:
в абзаці тринадцятому рахунку 80 Витрати на виконання бюджетних програм слова ", витрати на відрядження" виключити;
в абзаці одинадцятому рахунку 81 Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) слова ", витрат на відрядження" виключити;
доповнити абзац шостий рахунку 84 Інші витрати за обмінними операціями після слів "фінансових інвестицій" словами ", витрат на відрядження";
2) у рахунку 04 Непередбачені активи класу 0 Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів розділу ІІ Позабалансові рахунки:
доповнити після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
"043 "Тимчасово передані активи".".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
доповнити новим абзацом такого змісту:
"На субрахунку 043 "Тимчасово передані активи" ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами майна, переданого їм від органів виконавчої влади, які реорганізуються або ліквідуються, і яке розміщене на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.".
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
облікуЮ.П. Романюк
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.12.2016 № 1135
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2017 р.
за № 15/29883
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!