Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі. Наказ від 13.06.2017 №571

Міністерство фінансів України Наказ від 13.06.2017 №571
Остання редакція від 13.06.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 13.06.2017

Номер 571

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.06.2017 № 571
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2017 р.
за № 838/30706
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.
2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрО. Данилюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.06.2017 № 571
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2017 р.
за № 838/30706
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
1. У пункті 5 розділу VI Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби" , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (зі змінами):
доповнити абзац перший новим реченням такого змісту: "Отримані в результаті списання основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.";
в абзаці четвертому слово "матеріалів" замінити словом "активів".
2. У розділі ІV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1019/18314 (зі змінами):
у пункті 1:
в абзаці четвертому слова та цифру "(крім малоцінних та швидкозношуваних предметів, передача яких відображається відповідно до пункту 9 цього розділу)" виключити;
в абзаці п’ятому слова "(крім малоцінних та швидкозношуваних предметів)" виключити.
3. Доповнити підпункт 3.10 пункту 3 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 89/18827 (зі змінами), словами "(крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув)".
4. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 903/21215 (зі змінами):
в абзаці третьому пункту 3 розділу ІІ слова "списана дебіторська заборгованість," виключити;
пункт 4 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
"4. Витрати за необмінними операціями визнаються одночасно з вибуттям активів (коштів, товарів, робіт, послуг), що призводить до зменшення майбутніх економічних вигід та/або потенціалу корисності, пов’язаних з використанням цього активу, та за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.".
5. У класі 7 "Доходи" розділу І "Балансові рахунки" Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938 (зі змінами):
у рахунку 71 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)":
доповнити субрахунок 711 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів" новим субрахунком 7112 "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі";
доповнити субрахунок 712 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів" новим субрахунком 7122 "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі";
доповнити субрахунок 751 "Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів рахунку 75 "Доходи за необмінними операціями" новим субрахунком 7512 "Трансферти".
6. У розділі І "Балансові рахунки" Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215 (зі змінами):
рахунок 18 "Інші нефінансові активи" класу 1 "Нефінансові активи" доповнити після абзацу дев’ятнадцятого новим абзацом такого змісту:
"канцелярське приладдя (папір, олівці тощо);".
У зв’язку з цим абзаци двадцятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять четвертим;
у класі 7 "Доходи":
у рахунку 71 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)":
доповнити після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
"7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі";".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;
доповнити після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
"На субрахунку 7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі" ведеться облік доходів від оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу, отримані в результаті списання майна тощо та будуть використовуватись для потреб установи.".
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
у рахунку 75 "Доходи за необмінними операціями":
доповнити абзац перший після слів "зобов’язання, що не підлягають погашенню" словами "(крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув)";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"7512 (7522) "Трансферти";";
в абзаці тринадцятому слова ", зокрема відображається збільшення доходу на суму оприбуткування активів, які не були враховані в балансі раніше" замінити словами "(крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув)";
доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:
"На субрахунку 7512 "Трансферти" ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів надходжень, пов’язаних з перерахуванням сум трансфертів, та коштів, отриманих для виконання цільових заходів.".
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - двадцять першим;
у рахунку 85 "Витрати за необмінними операціями" класу 8 "Витрати":
в абзаці першому слова "списану дебіторську заборгованість," виключити;
в абзаці одинадцятому слова ", списаної дебіторської заборгованості" виключити.
7. У Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 86/28216:
розділи 1-3 викласти в такій редакції:
"
1. Облік основних засобів
1.1Отримання цільового фінансування для придбання основних засобів та/або їх поліпшення2311 (2321) "Поточні рахунки в банках", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"54 "Цільове фінансування"
1.2Придбання устаткування, що потребує монтажу1513 (1523) "Будівельні матеріали"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
1.3Передача устаткування у монтаж1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"1513 (1523) "Будівельні матеріали"
1.4Відображення витрат на придбання, створення (виготовлення), капітальне будівництво об’єктів основних засобів1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
1.5Відображення витрат на проектні, будівельно-монтажні роботи за розрахунками з підрядниками і проектними організаціями1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення суми податку на додану вартість за розрахунками з підрядниками і проектними організаціями, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
1.6Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів тощо, що включається до вартості основних засобів (придбаних та безоплатно отриманих) відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби"
, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312 (далі – НП(С)БОДС 121 "Основні засоби")
1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
1.7Відображення витрат на реконструкцію і модернізацію об’єкта оренди (будівлі)1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
1.8Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями", 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)", 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів", 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів")54 "Цільове фінансування"
1.9Зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу основних засобів після введення в експлуатацію10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"
Водночас проведення другого запису54 "Цільове фінансування"51 "Внесений капітал"
1.10Зарахування до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"
Водночас проведення другого запису54 "Цільове фінансування"51 "Внесений капітал"
1.11Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами"
Водночас відображається:
дохід від безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"
збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"51 "Внесений капітал"
1.12Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"51 "Внесений капітал"
Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що отримані безоплатно за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності8014 (8024), 8114 (8124) "Амортизація", 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду"), 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"
1.13Відображення вартості безоплатно переданих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності51 "Внесений капітал"10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що безоплатно передані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"8014 (8024), 8114 (8124) "Амортизація", 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду"), 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису", (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")
1.14Оприбуткування раніше не врахованих на балансі основних засобів, які виявлені в результаті інвентаризації та будуть використовуватись для потреб установи10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"
Водночас проведення другого запису7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"51 "Внесений капітал"
1.15Оприбуткування основних засобів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"
Водночас проведення другого запису7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"51 "Внесений капітал"
1.16Нарахована амортизація основних засобів8014 (8024), 8114 (8124) "Амортизація"1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"
1.17Нарахована амортизація безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)8014 (8024), 8114 (8124) "Амортизація"1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"
Водночас проведення другого запису51 "Внесений капітал"7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"
1.18Витрати на поліпшення, реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання об’єктів основних засобів1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
1.19Зарахування витрат після завершення робіт з поліпшення основних засобів на збільшення їх первісної вартості10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби", 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи", 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення"
Водночас проведення другого запису54 "Цільове фінансування"51 "Внесений капітал"
1.20Відображення результатів дооцінки основних засобів на суму:
дооцінки первісної вартості10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"
коригування суми зносу5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"1411 (1421) "Знос основних засобів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"
1.21Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше не дооцінюваних, на суму:
коригування суми зносу1411 (1421) "Знос основних засобів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
різниці залишкової вартості8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
1.22Відображення результатів уцінки основних засобів, раніше дооцінених, на суму:
коригування суми зносу1411 (1421) "Знос основних засобів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
1.23Відображення результатів дооцінки основних засобів, раніше уцінених:
коригування суми зносу основних засобів10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"1411 (1421) "Знос основних засобів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"
на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"
на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"
1.24Відображення втрат від зменшення корисності об’єктів основних засобів8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"
1.25Відновлення корисності об’єктів основних засобів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності1411 (1421) "Знос основних засобів", 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"
1.26Списання об’єктів інших необоротних матеріальних активів (крім необоротних матеріальних активів спеціального призначення):
амортизація у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу)8014 (8024), 8114 (8124) "Амортизація"1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів"
вартість об’єкта1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів"11 "Інші необоротні матеріальні активи"
1.27Вибуття об’єктів основних засобів у випадках, передбачених законодавством, та списання унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації:
сума зносу об’єкта основних засобів1411 (1421) "Знос основних засобів", 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості"10 "Основні засоби", 1116 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення"
залишкова вартість об’єкта основних засобів8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"10 "Основні засоби", 1116 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення"
Відображення сум дооцінки об’єкта основних засобів при їх вибутті (на дату вибуття об’єкта субрахунок 5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" має кредитове сальдо за конкретним об’єктом (ідентифіковане сальдо) на основі записів з початку експлуатації об’єкта про зміну балансової вартості основних засобів у картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об’єктів основних засобів)5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")
1.28Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні51 "Внесений капітал"5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису", (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")
1.29Якщо встановлено винних осіб, за нестачі, установлені при інвентаризації, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:
витрат на відновлення (придбання)2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)"
перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"6312 (6322) "Інші розрахунки з бюджетом"
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 073 (074) проводиться запис про відображення сум нестач основних засобів
1.30Збільшення первісної вартості об’єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, а залишкова вартість його дорівнює нулю, на суму ліквідаційної вартості10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи"51 "Внесений капітал"
2. Облік нематеріальних активів
2.1Отримання цільового фінансування для придбання нематеріальних активів та/або їх поліпшення2311 (2321) "Поточні рахунки в банках", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"54 "Цільове фінансування"
2.2Відображення витрат на придбання, виготовлення (створення), удосконалення, підвищення можливостей об’єктів нематеріальних активів та продовження строку використання1313 (1323) "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення сум податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
2.3Відображення сум витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням та безоплатним отриманням нематеріального активу, та доведенням його до стану, у якому він придатний для використання за призначенням, що включаються до первісної вартості об’єкта нематеріальних активів відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи"
, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202
, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1018/18313 (далі – НП(С)БОДС 122 "Нематеріальні активи")
1313 (1323) "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами"
Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
2.4Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта нематеріальних активів відповідно до НП(С)БОДС 122 "Нематеріальні активи"70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями", 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)", 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів", 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів")54 "Цільове фінансування"
2.5Зарахування об’єктів капітальних інвестицій до складу нематеріальних активів12 "Нематеріальні активи"1313 (1323) "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи"
Водночас проведення другого запису54 "Цільове фінансування"51 "Внесений капітал"
2.6Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)12 "Нематеріальні активи"2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами"
Водночас відображаються:
дохід від безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)2311 (2321) "Поточні рахунки в банку", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"
збільшення капіталу на суму безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"51 "Внесений капітал"
2.7Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності12 "Нематеріальні активи"51 "Внесений капітал"
Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що отримані безоплатно від суб’єктів державного сектору8014 (8024, 8114, 8124) "Амортизація", 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду"), 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"
2.8Відображення вартості безоплатно переданих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності51 "Внесений капітал"12 "Нематеріальні активи"
Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що безоплатно передані суб’єктам державного сектору1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"8014 (8024, 8114, 8124) "Амортизація", 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду"), 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")
2.9Оприбуткування раніше не врахованих на балансі нематеріальних активів, які виявлені в результаті інвентаризації та будуть використовуватись для потреб установи12 "Нематеріальні активи"7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"
Водночас проведення другого запису7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"51 "Внесений капітал"
2.10Нарахована амортизація нематеріальних активів8014 (8024), 8114 (8124) "Амортизація"1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"
2.11Нарахована амортизація безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)8014 (8024), 8114 (8124) "Амортизація"1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"
Водночас проведення другого запису51 "Внесений капітал"7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"
2.12Відображення результатів дооцінки раніше не переоцінених нематеріальних активів на суму:
дооцінки первісної вартості12 "Нематеріальні активи"5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"
коригування суми накопиченої амортизації5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"
2.13Відображення результатів уцінки нематеріальних активів, раніше не дооцінених, на суму:
коригування суми накопиченої амортизації1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"12 "Нематеріальні активи"
різниці залишкової вартості8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"12 "Нематеріальні активи"
2.14Відображення результатів уцінки нематеріальних активів, раніше дооцінених, на суму:
коригування суми накопиченої амортизації1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"12 "Нематеріальні активи"
уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"12 "Нематеріальні активи"
перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"12 "Нематеріальні активи"
2.15Відображення результатів дооцінки нематеріальних активів, раніше уцінених:
на суму дооцінки накопиченої амортизації12 "Нематеріальні активи"1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"
на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат12 "Нематеріальні активи"7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"
на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат12 "Нематеріальні активи"5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"
2.16Відображення втрат від зменшення корисності нематеріальних активів:
а)якщо втрати визнаються вперше або сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності перевищує суму попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"
б)якщо сума попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності перевищує суму попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності (в межах зазначеного перевищення з відображенням різниці кореспонденцією, наведеною у підпункті "а" цього пункту)5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"
2.17Відображення вигод від відновлення корисності нематеріальних активів
якщо сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності перевищує суму попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"
якщо сума визнаних попередніх втрат від зменшення корисності відображалася за рахунок зменшення капіталу у дооцінках1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"
2.18Списання об’єктів нематеріальних активів:
накопичена амортизація об’єктів нематеріальних активів1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"12 "Нематеріальні активи"
залишкова вартість об’єктів нематеріальних активів8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"12 "Нематеріальні активи"
Відображення сум дооцінки об’єкта нематеріальних активів при їх вибутті (на дату вибуття об’єкта субрахунок 5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" має кредитове сальдо за конкретним об’єктом (ідентифіковане сальдо) на основі записів з початку експлуатації об’єкта про зміну балансової вартості нематеріальних активів у картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об’єктів нематеріальних активів)5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)")
2.19Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості нематеріальних активів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні51 "Внесений капітал"5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису", 5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)"
2.20Якщо встановлено винних осіб, за нестачі, установлені при інвентаризації, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:
витрат на відновлення (придбання)2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)"
перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"6312 (6322) "Інші розрахунки з бюджетом"
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 073 (074) проводиться запис про відображення сум нестач нематеріальних активів
3. Облік запасів
3.1Оприбуткування придбаних виробничих запасів та інших нефінансових активів15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Відображення сум податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
3.2Отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"6611 "Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів" (6621 "Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів")
3.3За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми переданих виробничих запасів та інших нефінансових активів (суб’єктом державного сектору, що передав)2711 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" (2721 "Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів")15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"
3.4Списання використаних виробничих запасів та інших нефінансових активів суб’єктом державного сектору, що отримав їх за операціями з внутрівідомчої передачі запасів6611 "Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів" (6621 "Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів")15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"
3.5За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено списання виробничих запасів та інших нефінансових активів (суб’єктом державного сектору, що їх передав)8013 (8023) "Матеріальні витрати"2711 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" (2721 "Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів")
3.6Оприбуткування запасів, отриманих як гуманітарна (благодійна) допомога, дарунок, безповоротна допомога15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами"
3.7Зарахування до складу первісної вартості запасів витрат, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"
, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202
, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1019/18314 (далі – НП(С)БОДС 123 "Запаси")
15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
3.8Оприбуткування виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, раніше не врахованих на балансі, а також надлишків запасів, виявлених при інвентаризації, які будуть використовуватись для потреб установи15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"
3.9Оприбуткування виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, раніше не врахованих на балансі, а також отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які передбачається реалізувати15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"7211 (7221) "Дохід від реалізації активів"
3.10Оприбуткування матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи1513 (1523) "Будівельні матеріали", 1514 (1524) "Пально-мастильні матеріали", 1515 (1525) "Запасні частини", 1516 (1526) "Тара", 1517 (1527) "Сировина і матеріали", 1518 (1528) "Інші виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі"
3.11Списання суми, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"
3.12Збільшення чистої вартості реалізації запасів, що раніше були уцінені, але не більше суми попереднього зменшення15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"
3.13Вибуття запасів у випадках, передбачених законодавством (крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів), видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів або списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними8013 (8023), 8113 (8123) "Матеріальні витрати", 8511 "Витрати за необмінними операціями", 8521 "Витрати на утримання апарату фонду"15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"
3.14Списання запасів, придбаних (виготовлених) у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством5512 (5522) "Накопичені фінансові результати виконання кошторису"15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"
3.15Списання запасів, використаних для створення інших активів власними силами8013 (8023), 8113 (8123) "Матеріальні витрати"1511 (1521) "Продукти харчування", 1513 (1523) "Будівельні матеріали", 1514 (1524) "Пально-мастильні матеріали", 1515 (1525) "Запасні частини", 1516 (1526) "Тара", 1517 (1527) "Інші виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"
3.16Списання запасів внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів8013 (8023), 8113 (8123) "Матеріальні витрати", 5512 (5522) "Накопичені фінансові результати виконання кошторису", 2711 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" (2721 "Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів")15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"
3.17Якщо встановлено винних осіб, проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:--
витрат на відновлення (придбання)2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)"
перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"6312 (6322) "Інші розрахунки з бюджетом"
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 073 (074) проводиться запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей
3.18Списання за розрахунком розподіленої величини транспортно-заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів) згідно з вимогами НП(С)БОДС 123 "Запаси"8013 (8023), 8113 (8123) "Матеріальні витрати", 5512 (5522) "Накопичені фінансові результати виконання кошторису", 2711 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" (2721 "Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів")15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.06.2017 № 571
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2017 р.
за № 838/30706
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.
2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрО. Данилюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
13.06.2017 № 571
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2017 р.
за № 838/30706
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

30 днiв передплати безкоштовно!