Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки. Заходи від 16.01.2007 №34

Кабінет Міністрів України Постанова, Заходи, Стратегія від 16.01.2007 №34
Остання редакція від 12.01.2013. Внесення змін (постанова від 09.01.2013 N 11 /11-2013-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Заходи, Стратегія

Дата 16.01.2007

Номер 34

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 січня 2007 р. № 34
Київ
Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1021 від 10.11.2010 № 11 від 09.01.2013 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2007 р. № 34
СТРАТЕГІЯ
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки
( У тексті Стратегії слова "Державне казначейство", "органи Державного казначейства" та "державні цільові фонди" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Казначейство", "органи Казначейства" та "фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013 )
Загальні питання
Співробітництво України з міжнародними організаціями, фінансовими установами, діяльність на валютних фондових та інвестиційних ринках потребують відкритості та прозорості інформації з економічних питань, зокрема з питань бухгалтерського обліку, відповідності міжнародним стандартам.
Суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі є Мінфін, який забезпечує проведення державної політики у сфері бухгалтерського обліку, розпорядники бюджетних коштів, Казначейство та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, які забезпечують ведення бухгалтерського обліку.
На даний час бухгалтерський облік у бюджетній сфері складається з бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів та бухгалтерського обліку бюджетних установ.
Згідно з Бюджетним кодексом України і Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" порядок ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, звітності про виконання бюджетів, кошторисів бюджетних установ установлює Мінфін.
( Абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013 )
Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведуть органи Казначейства, а бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ - розпорядники бюджетних коштів.
Крім того, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування застосовують різні методики ведення бухгалтерського обліку.
( Абзац шостий розділу в редакції Постанови КМ № 11 від 09.01.2013 )
Законодавством чітко не визначено методи ведення бухгалтерського обліку в державному секторі.
Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведеться за касовим методом із застосуванням методу нарахування за окремими операціями (облік державного боргу, зобов'язань розпорядників бюджетних коштів). Операції за доходами, видатками відображаються в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, а операції з фінансування бюджету - в момент зарахування коштів з одночасним відображенням боргу.
Бухгалтерський облік в бюджетних установах і фондах загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування ведеться за методом нарахування, за яким операції та події визнаються в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів (або їх еквівалентів).
Крім того, Казначейство складає звітність про виконання державного бюджету на підставі інформації за касовими операціями, які відображені в його системі бухгалтерського обліку та звітності розпорядників бюджетних коштів, щодо яких не здійснюється казначейське обслуговування (за окремими напрямами видатків МЗС, таємні видатки та видатки, пов'язані з виконанням спільних проектів з міжнародними фінансовими організаціями).
Звітність про виконання бюджетів консолідується Казначейством і головними розпорядниками бюджетних коштів паралельно, що призводить до збільшення витрат бюджету для обробки інформації.
У зв'язку з наявністю різних організаційних структур бухгалтерських служб, процедур документообігу, використанням різного програмного забезпечення, а в окремих випадках відсутністю такого забезпечення виникла потреба удосконалити організацію бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів.
Актуальним є питання удосконалення порядку проведення оцінки активів. Зміни, що відбулися протягом 10 останніх років у вартісних межах зарахування активів до складу основних засобів, а також в нормативах нарахування зносу основних засобів, призвели до невідображення справедливої вартості основних засобів у бухгалтерському обліку.
Мета та завдання Стратегії
Метою цієї Стратегії є удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів.
Завданнями Стратегії є удосконалення методології та перехід на єдині методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності, а також створення уніфікованого організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку.
Модернізація системи бухгалтерського обліку сприятиме удосконаленню:
управління державними фінансами;
системи стратегічного бюджетного планування на середньостроковий та довгостроковий періоди;
порядку складення і виконання бюджету на основі програмно-цільового методу в бюджетному процесі;
системи контролю за процесом виконання бюджету;
інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.
З метою організаційного забезпечення реалізації Стратегії передбачається здійснення заходів згідно з додатками 1 і 2, які дадуть змогу виправити існуючі недоліки системи бухгалтерського обліку та розв'язати нагальні проблеми у сфері державних фінансів, у тому числі шляхом встановлення єдиних підходів та вимог до організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
( Абзац дев'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1021 від 10.11.2010, № 11 від 09.01.2013 )
Процес модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі триватиме протягом 2007-2015 років.
Основні напрями реалізації Стратегії
Основними напрямами реалізації Стратегії є:
удосконалення системи бухгалтерського обліку:
- розподіл між суб'єктами бухгалтерського обліку повноважень щодо ведення обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат;
- розроблення та запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією;
( Абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013 )
удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів шляхом:
- удосконалення методології складення форм звітності та їх удосконалення;
- розроблення та запровадження нових форм фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів;
- удосконалення методів складення та консолідації фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних інформаційних технологій;
створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи, що передбачатиме:
- модернізацію фінансово-бухгалтерських служб;
- забезпечення казначейського обслуговування усіх суб'єктів державного сектору;
- адаптацію бюджетної системи, створеної на засадах програмно-цільового методу, до нових методологічних принципів системи бухгалтерського обліку;
- посилення контролю з боку органів Казначейства за дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку і складення звітності;
( Абзац тринадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013 )
- удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фінансово-бухгалтерських служб;
- уніфікацію програмного забезпечення, що використовується суб'єктами державного сектору, з метою забезпечення обміну інформацією між Мінфіном, органами Казначейства і суб'єктами державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем.
Очікувані результати
Реалізація Стратегії дасть змогу забезпечити створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.
У результаті реалізації Стратегії очікується досягнення таких результатів:
адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності до міжнародних стандартів;
розроблення та запровадження плану рахунків бухгалтерського обліку з виконання бюджетів та кошторисів розпорядників бюджетних коштів, що дасть змогу забезпечити прозорість облікових процесів, складення звітності та отримання інформації про фінансові операції, які здійснюються у державному секторі;
( Абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013 )
установлення уніфікованих вимог до вибору програмного забезпечення для обміну інформацією між Мінфіном, органами Казначейства і суб'єктів державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем;
підвищення відповідальності, а також статусу керівників фінансово-бухгалтерських служб суб'єктів державного сектору;
( Абзац шостий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1021 від 10.11.2010 )
удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів з питань бухгалтерського обліку в державному секторі;
підвищення рівня прозорості та відкритості ведення бухгалтерського обліку.
Додаток 1
до Стратегії
ЗАХОДИ
щодо модернізації системи бухгалтерського обліку у державному секторі на 2007-2015 роки
Найменування заходуСтрок виконання, рокиВідповідальні за виконання
Удосконалення системи бухгалтерського обліку
1.Підготовка з метою забезпечення розвитку системи бухгалтерського обліку в державному секторі пропозицій щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України
, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
та інших нормативно-правових актів, у тому числі щодо встановлення єдиних підходів та вимог до організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах
2010Державне казначейство
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
Мінпраці
2.Проведення досліджень у сфері розподілу повноважень щодо ведення обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат між суб'єктами бухгалтерського обліку2007-2008Державне казначейство
Мінфін
3.Розроблення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі2010-2012Державне казначейство
головні розпорядники бюджетних коштів
4.( Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013
)
5.Затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та розроблення концепції порядку складення плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі2010-2012Мінфін
6.( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013
)
7.( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013
)
Удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів
8.Перегляд існуючих форм фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів, а також показників про виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ та державних цільових фондів2007-2008Державне казначейство
Мінфін
Мінекономрозвитку
9.Установлення єдиних підходів та вимог до формування мережі розпорядників бюджетних коштів із розробленням відповідного нормативно-правового та методологічного забезпечення2008Державне казначейство
Мінфін
головні розпорядники бюджетних коштів
10.Розроблення національних положень (стандартів) фінансової звітності у державному секторі2010-2012Державне казначейство
головні розпорядники бюджетних коштів
11.Затвердження національних положень (стандартів) фінансової звітності у державному секторі-"-Мінфін
12.( Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013
)
Створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи
13.Нормативно-правове врегулювання питання щодо функціонування фінансово-бухгалтерських служб суб'єктів державного сектору, в тому числі головних бухгалтерів2010-2011Державне казначейство
Мінфін
Мінпраці
Мінекономрозвитку
Мін'юст
14.Внесення до нормативно-правових актів змін щодо реалізації у повному обсязі повноважень органів Державного казначейства під час здійснення ними контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів2007-2009Державне казначейство
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст
15.Створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання бюджетів у режимі реального часу на базі плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та відповідно до бюджетної класифікації2008-2015Державне казначейство
Мінфін
16.Уніфікація програмного забезпечення, що використовується суб'єктами державного сектору, з метою забезпечення обміну інформацією між Мінфіном, органами Державного казначейства і суб'єктами державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем2008Державне казначейство
Мінфін
17.( Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013
)
18.( Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013
)
19.( Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 11 від 09.01.2013
)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1021 від 10.11.2010, № 11 від 09.01.2013 )
Додаток 2
до Стратегії
ЗАХОДИ
щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі на період до 2015 року
Найменування заходуСтрок виконання, рокиВідповідальні за виконання
1. Запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторіз 2015Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів
2. Адаптація нормативно-правового та методологічного забезпечення щодо здійснення операцій з виконання бюджетів з урахуванням змін в системі бухгалтерського обліку в державному секторі2013-2014Мінфін
Казначейство
3. Розроблення плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі2013-"-
4. Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі2013-2014Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів
5. Розроблення інструкції із застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі2013Мінфін
Казначейство
6. Розроблення типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів-"-Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів
7. Розроблення порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі2014-"-
8. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення2013-2015Мінфін
9. Забезпечення удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі2013-2014Мінфін
Казначейство
10. Організація навчання працівників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі-"-Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів
11. Організація навчання працівників бюджетних установ та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі2013-2015головні розпорядники бюджетних коштів
12. Проведення семінарів, конференцій, консультацій для працівників фінансово-бухгалтерських служб бюджетних установ та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування-"-Мінфін
Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів
13. Організація підвищення кваліфікації керівників фінансово-бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів-"-Мінфін
Казначейство
14. Організація підвищення кваліфікації працівників фінансово-бухгалтерських служб бюджетних установ-"-головні розпорядники бюджетних коштів
15. Розроблення рекомендацій щодо удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників фінансово-бухгалтерських служб2013Мінфін
Казначейство
( Стратегію доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 11 від 09.01.2013 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 січня 2007 р. № 34
Київ
Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 січня 2007 р. № 34
СТРАТЕГІЯ
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки
Загальні питання
Співробітництво України з міжнародними організаціями, фінансовими установами, діяльність на валютних фондових та інвестиційних ринках потребують відкритості та прозорості інформації з економічних питань, зокрема з питань бухгалтерського обліку, відповідності міжнародним стандартам.
Суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі є Мінфін, який забезпечує проведення державної політики у сфері бухгалтерського обліку, розпорядники бюджетних коштів, Казначейство та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, які забезпечують ведення бухгалтерського обліку.
На даний час бухгалтерський облік у бюджетній сфері складається з бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів та бухгалтерського обліку бюджетних установ.
Згідно з Бюджетним кодексом України і Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" порядок ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, звітності про виконання бюджетів, кошторисів бюджетних установ установлює Мінфін.
Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведуть органи Казначейства, а бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ - розпорядники бюджетних коштів.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!