Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Форма типового документа від 03.12.2013 №2826

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Форма типового документа, Інформація, Звіт, Повідомлення, Форма, Положення від 03.12.2013 №2826
Остання редакція від 24.04.2020. Внесення змін (рішення від 24.12.2019 N 781 /z0255-20/)
Реквізити

Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Рішення, Форма типового документа, Інформація, Звіт, Повідомлення, Форма, Положення

Дата 03.12.2013

Номер 2826

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
03.12.2013 № 2826
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2013 р.
за № 2180/24712
Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1250 від 23.09.2014 № 1713 від 16.12.2014 № 1348 від 01.09.2015 № 410 від 12.04.2016 № 923 від 14.09.2016 № 1154 від 24.11.2016 № 603 від 10.08.2017 № 786 від 07.11.2017 № 850 від 28.11.2017 № 243 від 19.04.2018 № 854 від 04.12.2018 № 194 від 02.04.2019 № 781 від 24.12.2019 - зміни опрацьовуються )
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364 (зі змінами).
3. Регулярна квартальна інформація за I-ІV квартали 2013 року, особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітентами цінних паперів, яка виникла до дати набрання чинності цим рішенням, крім регулярної річної інформації за звітний 2013 рік, розкривається на фондовому ринку та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі, порядку і у строки відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364 (зі змінами), або Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 червня 2010 року № 981, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2010 року за № 707/18002 (зі змінами).
4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.
6. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.
Т.в.о. Голови КомісіїА. Амелін
Протокол засідання Комісії
від 03.12.2013 р. № 64
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
03.12.2013 № 2826
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2013 р.
за № 2180/24712
ПОЛОЖЕННЯ
про розкриття інформації емітентами цінних паперів
( У тексті Положення слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в усіх відмінках замінено словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016 )( У тексті Положення слова "на сторінці в мережі Інтернет" замінено словами "на власному веб-сайті" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017 )( У тексті Положення та додатках до нього слова "код за ЄДРПОУ" в усіх відмінках замінено словами "ідентифікаційний код юридичної особи" у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )
I. Загальні положення
1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регульованої інформації (далі - Інформація), до якої належать:
регулярна (проміжна, річна) інформація;
особлива інформація;
інсайдерська інформація;
інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій;
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю;
інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів;
інформація, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів (далі - інформація про випуск)) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (далі - підсумки випуску)) цінних паперів емітентами цінних паперів;
інформація, передбачена статтями 65 - 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах";
відомості про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства;
інформація щодо розкриття емітентом цінних паперів календарного плану;
інформація щодо розкриття приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належить одній особі, своєї структури власності.
Це Положення також регулює питання розміщення акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.
( Абзац тринадцятий пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 781 від 24.12.2019 )
Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати іншу інформацію та повідомлення відповідно до законодавства.
2. Дія цього Положення поширюється на емітентів цінних паперів та на іноземних емітентів - нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України.
Дія цього Положення не поширюється на емітентів:
державних облігацій;
казначейських зобов’язань;
облігацій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
облігацій місцевих позик;
інвестиційних сертифікатів;
акцій корпоративних інвестиційних фондів, які уклали договори про управління активами таких корпоративних інвестиційних фондів з компаніями з управління активами.
3. Інформація на фондовому ринку розкривається шляхами, передбаченими статтею 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" , крім випадку розміщення приватним акціонерним товариством повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
( Абзац перший пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 781 від 24.12.2019 )
Під час розкриття Інформації емітент цінних паперів може не включати копії документів до її складу у разі, якщо такі документи є у публічному доступі у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною; у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною і відтворювати Інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання; у формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі на веб-сайті емітента та/або у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії чи в інших базах осіб, що надають інформаційні послуги на фондовому ринку. У такому разі емітент подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (далі - URL-адреса), ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.
( Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 781 від 24.12.2019 )
4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, розкривається державною мовою з урахуванням вимог статті 39-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
5. У разі розкриття Інформації емітентом, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, емітент після розміщення такої Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, зобов’язаний повідомити фондову біржу, на якій цінні папери допущені до торгів в частині включення до біржового реєстру, про розміщення такої Інформації у порядку, погодженому з цією фондовою біржею.
6. Порядок взаємодії осіб, що зобов’язані розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.
Вимоги до діяльності з оприлюднення Інформації від імені учасників фондового ринку встановлюються законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Комісії.
7. Інформація для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, має надаватися у формі електронного документа із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.
За результатами надання та оприлюднення Інформації емітент отримує довідку про оприлюднення інформації у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованою електронною печаткою особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої позначки часу (щодо часу створення цієї довідки), з такими реквізитами:
ідентифікаційний код юридичної особи - особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
створений особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від емітента Інформації;
ідентифікаційний код юридичної особи емітента;
надана емітентом у складі Інформації дата реєстрації ним електронного документа, що містить Інформацію;
наданий емітентом у складі Інформації вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;
дата та час (з точністю до секунд) отримання особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, Інформації від емітента;
дата та час (з точністю до секунд) оприлюднення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, отриманої від емітента Інформації.
У разі встановлення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, невідповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або у разі встановлення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, інших причин, що унеможливлюють оприлюднення отриманої Інформації, емітент отримує довідку про неможливість оприлюднення інформації у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованою електронною печаткою особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із застосуванням кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої позначки часу (щодо часу створення цієї довідки), з такими реквізитами:
ідентифікаційний код юридичної особи - особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
створений особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, унікальний реєстраційний номер (ідентифікатор) отриманої від емітента Інформації;
ідентифікаційний код юридичної особи емітента;
надана емітентом у складі Інформації дата реєстрації ним електронного документа, що містить Інформацію;
наданий емітентом у складі Інформації вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Інформацію;
дата та час (з точністю до секунд) отримання особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, Інформації від емітента;
відомості про встановлену особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, невідповідність Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або про інші встановлені особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, причини, що унеможливлюють оприлюднити отриману Інформацію.
Отримана від емітента Інформація підлягає оприлюдненню у таких формах:
у формі отриманого від емітента оригінального електронного документа, що містить Інформацію, придатного для необмеженого завантаження та копіювання (включаючи накладені на електронний документ, що містить Інформацію, кваліфіковані електронні підписи або кваліфіковані електронні печатки);
у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною, у складі інформаційного наповнення веб-сайту;
у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною і відтворювати Інформацію на папері, для необмеженого завантаження та копіювання.
Інформація підлягає одночасному оприлюдненню у всіх зазначених формах. До оприлюднення Інформації у зазначених формах її оприлюднення або поширення особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, в інших формах не допускається.
Разом з оприлюдненням Інформації особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, оприлюднює та надає для необмеженого завантаження довідку про оприлюднення інформації разом із накладеною на неї кваліфікованою електронною печаткою.
Подання Інформації до Комісії особою, яка надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, регулюється нормативно-правовими актами Комісії.
8. Емітенти зобов’язані мати власний веб-сайт.
Емітент під час оприлюднення Інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє за вимогою заінтересованих осіб адреси сторінок у мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.
Інформація підлягає оприлюдненню емітентом на власному веб-сайті у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту Інформації людиною, відтворення Інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента. До оприлюднення Інформації емітента на власному веб-сайті у зазначеній формі її оприлюднення в інших формах не допускається.
Емітент не може обмежувати доступ або встановлювати плату за доступ до інформації, що підлягає обов’язковому розкриттю на такому веб-сайті.
Річна інформація має залишатися в публічному доступі на власному веб-сайті емітента протягом щонайменше 10 років після її розкриття.
Інформація, розміщена публічним акціонерним товариством, має залишатися в публічному доступі на власному веб-сайті відповідно до пункту 4 розділу IХ цього Положення.
9. Розкриття Інформації емітентом здійснюється за такими етапами та послідовністю:
1) складення Інформації емітентом;
2) розміщення Інформації емітентом на власному веб-сайті;
3) надання емітентом Інформації особі, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
4) у разі відповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам, здійснення оприлюднення Інформації особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, із наданням емітенту довідки про оприлюднення інформації;
5) у разі невідповідності Інформації емітента встановленим Комісією вимогам або у разі неможливості оприлюднення інформації з інших причин із наданням емітенту особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, довідки про неможливість оприлюднення інформації;
6) у разі оприлюднення Інформації особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, якщо така особа також надає емітентові інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії. Така особа самостійно подає Інформацію до Комісії та здійснює підтвердження такого подання;
7) у разі якщо особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та яка здійснила оприлюднення Інформації емітента, не надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії. У такому разі емітент подає Інформацію до Комісії безпосередньо або через іншу особу, яка надає зазначені послуги;
8) надання емітенту підтвердження подання Інформації до Комісії особою, яка надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.
Емітент має право подавати Інформацію до Комісії безпосередньо в порядку, встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 789/19527 (зі змінами). У такому разі вимоги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, передбачені підпунктами 6-8 цього пункту, не застосовуються.
10. У разі якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов’язковим відповідно до цього Положення, емітент повинен письмово повідомити Комісію листом з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, складеним у довільній формі та засвідченим підписом керівника емітента.
Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті протягом двох днів, але не пізніше 10:00 третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.
11. Якщо емітентом розкрито недостовірну Інформацію, він зобов’язаний вжити заходів щодо спростування такої Інформації та розкрити виправлену Інформацію у той (ті) самий (самі) спосіб (способи), яким (якими) було розкрито таку недостовірну Інформацію.
Спростування розкритої недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації здійснюються якнайшвидше, але не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли емітент дізнався про розкриття недостовірної Інформації.
Про виявлення недостовірної Інформації та розкриття виправленої Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення на власному веб-сайті не пізніше 10:00 наступного робочого дня після дня, коли емітент дізнався про розкриття недостовірної Інформації.
Емітент зобов’язаний одночасно з розкриттям виправленої Інформації повідомити Комісію листом про факт оприлюднення недостовірної Інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної Інформації із обов’язковим зазначенням, що саме в Інформації було виправлено.
Розкриття виправленої Інформації здійснюється шляхом розміщення нового файлу із виправленою інформацією з обов’язковим зазначенням, що саме в ній було виправлено, а також збереженням файлу із недостовірною інформацією з поміткою на ньому про його недостовірність.
12. Інформація подається до Комісії у формі електронних документів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у формі електронних документів.
Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.
Інформація складається емітентом з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами).
На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії емітент цінних паперів зобов’язаний подати (надіслати) до Комісії Інформацію у строк, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі. Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми. У випадку, передбаченому цим абзацом, Інформація може подаватись у паперовій та/або електронній формах на електронному носії інформації.
У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація має бути прошита, пронумерована та скріплена підписом керівника емітента або уповноваженої особи. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписом керівника емітента або уповноваженої особи (кількість) сторінок".
У разі підписання Інформації уповноваженою особою до паперової форми Інформації додається копія документа, згідно з яким особу уповноважено підписати паперову форму Інформації, завірена підписом керівника емітента.
Підпис керівника або уповноваженої особи емітента на титульному аркуші Інформації також підтверджує ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог цього Положення.
13. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) розкривається у складі та формах, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. Фінансова звітність емітентів цінних паперів - банків розкривається у складі та формах, встановлених Національним банком України.
Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.
Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:
повний комплект проміжної фінансової звітності та повний комплект консолідованої проміжної фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства);
повний комплект річної фінансової звітності та повний комплект річної консолідованої фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства).
Фінансова звітність емітента має відповідати стандартам фінансової звітності, обраним за основу при складанні такої фінансової звітності.
Аудиторський звіт щодо фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності (за наявності)) та висновок про огляд проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) (за наявності) мають відповідати міжнародним стандартам аудиту та вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності".
14. Емітенти цінних паперів зобов’язані складати Інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.
15. Емітент при складанні Інформації може наводити додаткову інформацію, яка необхідна для повного і всебічного її розкриття.
Емітент цінних паперів може додатково розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про суттєві події (інші, ніж Інформація, визначена цим Положенням), які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента. Повідомлення про суттєві події розкривається у довільній формі.
16. Приватне акціонерне товариство (у разі якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, не розкриває Інформацію, якщо інше не встановлено його статутом.
У такому разі таке приватне акціонерне товариство має розкривати свою структуру власності відповідно до розділу V цього Положення на власному веб-сайті та шляхом подання до Комісії.
17. Іноземний емітент розкриває Інформацію відповідно до цього Положення та у строки, визначені статтею 41-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
Іноземний емітент, цінні папери якого допущені до обігу на території України, може розкривати в публічному доступі інформацію згідно з законодавством держави походження такого емітента.
( Пункт 17 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 194 від 02.04.2019 )
18. Міжнародні фінансові організації розкривають Інформацію відповідно до цього Положення, якщо це прямо передбачено проспектом таких облігацій, з урахуванням особливостей, визначених таким проспектом.
( Розділ I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )
II. Порядок та строки розкриття інформації емітентами цінних паперів
1. Порядок та строки розкриття особливої інформації
1. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.
Емітенти, які не є акціонерними товариствами та щодо цінних паперів яких не здійснено публічну пропозицію та цінні папери яких не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов’язані розкривати інформацію відповідно до вимог цієї глави та глави 1 розділу III цього Положення.
( Пункт 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018 )
2. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.
( Пункт 2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015, № 243 від 19.04.2018 )
3. Публічні акціонерні товариства та банки зобов’язані розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 25 цього пункту.
Приватні акціонерні товариства зобов’язані розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 3, 9, 10, 16-18, 20 та 23 цього пункту.
Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 1 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 2, 3, 5, 8-10, 16-21, 23-25 цього пункту.
Емітент, який не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, не зобов’язаний розкривати інформацію відповідно до вимог глави 1 розділу III цього Положення.
( Пункт 3 глави 1 розділу II в редакціїРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018 )
4. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (далі - Повідомлення). Щодо кожного виду особливої інформації складається окреме Повідомлення.
5. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:
на власному веб-сайті - якнайшвидше:
емітентами, цінні папери яких не допущені до торгів на фондовій біржі,- не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;
емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі,- не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня фондової біржі після дати вчинення дії;
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,- до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;
подання до Комісії - протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії.
( Пункт 5 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )
6. Текст Повідомлення за змістом та обсягом має відповідати вимогам, що встановлені до відповідного виду особливої інформації.
( Пункт 6 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )
7. Повідомлення, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 2-15 форм відповідно до виду особливої інформації.
( Пункт 7 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )
8. На титульному аркуші Повідомлення, яке розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яке подається до Комісії, обов’язково зазначаються:
дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить Повідомлення;
вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Повідомлення;
найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення.
( Пункт 8 глави 1 розділу II в редакціїРішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018, № 854 від 04.12.2018 )
2. Порядок та строки розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю
1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів іпотечних цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.
2. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.
( Пункт 2 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015 )
3. Емітенти цінних паперів розкривають інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до переліку, який визначено у главі 2 розділу ІІІ цього Положення.
4. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю у формі повідомлення про виникнення такої інформації про емітента (далі - Повідомлення про інформацію). Щодо кожного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю складається окреме Повідомлення про інформацію.
5. Розкриття інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю здійснюється у такі строки:
на власному веб-сайті - якнайшвидше:
емітентами, цінні папери яких не допущені до торгів на фондовій біржі,- не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;
емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі,- не пізніше початку торговельної сесії наступного торговельного дня фондової біржі після дати вчинення дії;
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку,- до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;
подання до Комісії - протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії.
( Пункт 5 глави 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )
6. Текст Повідомлення про інформацію за змістом та обсягом має відповідати вимогам, установленим до відповідного виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.
( Пункт 6 глави 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )
7. Повідомлення про інформацію, яке подається до Комісії та розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, складається з титульного аркуша (додаток 1) та однієї з наведених у додатках 16-27 форм відповідно до виду інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.
( Пункт 7 глави 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )
8. На титульному аркуші Повідомлення, яке розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яке подається до Комісії, обов’язково зазначаються:
дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить Повідомлення;
вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить Повідомлення;
найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення.
( Пункт 8 глави 2 розділу II в редакціїРішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018, № 854 від 04.12.2018 )
3. Порядок та строки розкриття проміжної інформації емітентами цінних паперів
( Назва глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018 )
1. Обов'язок здійснювати розкриття проміжної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на:
1) публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;
2) банки;
3) емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.
Обов’язок розкриття проміжної інформації поширюється на публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію, та емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, яких здійснено публічну пропозицію, з кварталу, в якому емітенти здійснили публічну пропозицію відповідних цінних паперів. Обов’язок розкриття проміжної інформації припиняється з наступного кварталу після кварталу, в якому було проведено державну реєстрацію нової редакції статуту акціонерного товариства, що передбачає зміну типу публічного акціонерного товариства на приватний, або якщо скасовано реєстрацію випуску цінних паперів та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.
Обов’язок розкриття проміжної інформації поширюється на публічні акціонерні товариства, акції яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, та емітентів, щодо інших цінних паперів, крім акцій, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, з кварталу, в якому цінні папери перебували (були включені) у біржовому реєстрі фондової біржі незалежно від тривалості перебування їх у біржовому реєстрі фондової біржі та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного кварталу виключені з біржового реєстру фондової біржі. Обов’язок емітента розкривати проміжну інформацію припиняється з кварталу, наступного за кварталом, у якому цінні папери такого емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі. При цьому квартал, у якому цінні папери емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі, є для такого емітента звітним кварталом.
( Пункт 1 глави 3 розділу II в редакціїРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018 )
2. Проміжна інформація складається за підсумками кожного кварталу та відповідно до вимог цього Положення.
( Пункт 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно зРішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018 )
3. Проміжна інформація розкривається за кожний квартал.
Проміжна інформація за перший, другий, третій та четвертий квартали згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Емітенти, зазначені у пункті 1 глави 3 розділу III цього Положення, розкривають проміжну інформацію за четвертий квартал, крім такої інформації:
інформація про господарську та фінансову діяльність емітента;
проміжна фінансова звітність;
висновок про огляд проміжної фінансової звітності.
Консолідована проміжна фінансова звітність за перший, другий, третій квартали розкривається не пізніше 30 числа другого місяця, наступного за звітним кварталом.
На титульному аркуші проміжної інформації, яка розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, обов’язково зазначаються:
дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить проміжну інформацію;
вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить проміжну інформацію;
найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення.
( Пункт 3 глави 3 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018, № 854 від 04.12.2018 )
4. Порядок та строки розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів
1. Обов'язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.
Обов'язок розкриття регулярної річної інформації припиняється з дати скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, або у разі наявності відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису.
( Абзац другий пункту 1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015, № 243 від 19.04.2018 )
2. Звітним періодом для складання річної інформації є календарний рік.
Перший звітний рік новоствореного емітента може бути меншим за 12 місяців, він обчислюється:
для акціонерних товариств - з дати державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;
для емітентів цінних паперів, крім акцій, - з дня реєстрації випуску до 31 грудня звітного року включно.
3. У разі подання до Комісії документів на скасування реєстрації випусків цінних паперів у період з 1 січня до 30 квітня року, наступного за звітним, емітент або його правонаступник розкриває регулярну річну інформацію відповідно до вимог цього Положення.
4. Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
Емітенти цінних паперів до подання регулярної річної інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
На титульному аркуші річної інформації, яка розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яка подається до Комісії, обов’язково зазначаються:
дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить річну інформацію;
вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить річну інформацію;
найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
дата оприлюднення та URL-адреси власного веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якій розкрито зміст Повідомлення.
( Пункт 4 глави 4 розділу II в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015, № 854 від 04.12.2018 )
5. Опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні здійснюється за формою, наведеною у додатку 43 до цього Положення, крім емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів.
Публічне акціонерне товариство (крім банків), щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов’язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення.
Емітент, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, зобов’язаний розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 11-14, 19, 26, 27 цього пункту.
Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов’язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту. При цьому для товариства, зазначеного у цьому абзаці, аудиторський звіт розкривається у разі проходження аудиту.
Підпункт 28 пункту 1 глави 4 розділу III цього Положення не застосовується до приватного акціонерного товариства, крім того, яке здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності.
Емітент, який не є акціонерним товариством, який не здійснював публічну пропозицію інших цінних паперів, крім акцій, та цінні папери якого не допущені до торгів на фондовій біржі, зобов’язаний розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 5, 9-15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 31-33 цього пункту.
( Пункт 5 глави 4 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )( Пункт 6 глави 4 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )
III. Склад інформації, що розкривається емітентами цінних паперів
1. Склад особливої інформації емітента цінних паперів
1. До особливої інформації емітента цінних паперів належать відомості про:
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
03.12.2013 № 2826
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2013 р.
за № 2180/24712
Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364 (зі змінами).

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!