Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Інформація від 02.10.2012 №1343

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Інформація, Перелік, Довідка, Форма, Положення від 02.10.2012 №1343
Увага! Не остання редакція від 01.01.2018. Внесення змін (рішення від 07.11.2017 N 786 /z1458-17/)
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
02.10.2012 № 1343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076
Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1810 від 18.12.2012 № 2349 від 10.10.2013 № 1929 від 24.09.2013 № 1249 від 23.09.2014 № 1711 від 16.12.2014 № 177 від 16.02.2016 № 1 від 10.01.2017 № 691 від 14.09.2017 № 786 від 07.11.2017 )
Відповідно до пунктів 15 та 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 жовтня 2005 року № 520 "Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1273/11553 (зі змінами);
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 серпня 2002 року № 216 "Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 697/6985 (зі змінами);
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 340 "Про затвердження Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 січня 2005 року за № 117/10397 (зі змінами).
3. Інформація компанії з управління активами та особи, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, за 2012 рік подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання такої інформації.
( Рішення доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1810 від 18.12.2012 )
4. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, є обов'язковою для використання компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації.
5. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.
7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.
Голова КомісіїД. Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваС.Г. ГуржійМ.Ю. Бродський
Протокол засідання Комісії
від 2 жовтня 2012 р. № 43
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
02.10.2012 № 1343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
( У тексті Положення та додатків до нього слова "в стрічці новин" та "у стрічці новин" виключено; слова "інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" в усіх відмінках замінено словами "інститути спільного інвестування" у відповідних відмінках згідно зРішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1929 від 24.09.2013 )
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає склад, порядок та строки подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку компанією з управління активами (далі - Компанія) або особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - Особа), інформації щодо фінансового стану компанії з управління активами, про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування та про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - Інформація).
2. Дія цього Положення поширюється на Компанії та Осіб, яким видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
3. Подання Інформації Компанією або Особою до Комісії здійснюються відповідно до нормативно - правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 4 цього розділу.
4. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Компанія або Особа зобов'язана подати Інформацію відповідно до цього Положення в паперовій формі.
У разі якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Інформації має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника Компанії, або Особи, або особи, яка виконує обов'язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника (кількість) аркушів".
( Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 691 від 14.09.2017 )
5. У разі якщо останній день подання Інформації є неробочим, строк подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня.
6. У разі подання виправленої Інформації Компанія або Особа зобов'язана подати її до Комісії з дотриманням строків, визначених у розділах ІІ-ІV цього Положення (залежно від виду Інформації).
Чинною вважається остання Інформація, подана до закінчення строку її подання до Комісії.
7. Строк подання Інформації Компанією або Особою продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Інформації у встановлений строк у зв'язку з:
вилученням документів Компанії або Особи у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);
настанням обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).
8. Компанія або Особа зобов'язана подати Інформацію до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.
9. Інформація складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
10. Інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.
11. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.
II. Порядок, строки подання та склад інформації щодо фінансового стану Компанії/Особи
1. Компанія/Особа подає до Комісії інформацію щодо фінансового стану:
місячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації;
( Абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно зРішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
річну - до 1 березня року, наступного за звітним.
2. Місячна інформація Компанії/Особи включає:
а) інформацію щодо Компанії/Особи:
титульний аркуш (додаток 1);
довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства (додаток 2);
( Абзац третій підпункту "а" пункту 2 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа (додаток 3);
в) інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані станом на кінець останнього дня кожного місяця (додаток 15).
( Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014, № 177 від 16.02.2016 )
3. Квартальна інформація Компанії/Особи включає місячну інформацію та фінансову звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.
У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії щоквартально подається інформація згідно з додатком 4 до цього Положення.
4. Річна інформація Компанії/Особи включає:
місячну інформацію та фінансову звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом;
відомості про аудиторський висновок (звіт) (крім банків) (додаток 16).
( Абзац третій пункту 4 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії подається інформація згідно з додатком 4 до цього Положення.
III. Порядок, строки подання та склад інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
1. Компанії, які здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, що згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії визнані такими, що відповідають вимогам щодо мінімального обсягу активів, та/або корпоративних інвестиційних фондів, що внесені до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, подають інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).
2. З дати прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ Інформація згідно з вимогами цього розділу не розкривається.
3. Компанія подає до Комісії інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування:
щоденну - до 18-ї години наступного робочого дня щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується:
на кінець кожного робочого дня - для ІСІ відкритого типу;
на день, починаючи з якого до структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
на кожний день надходження коштів на банківський рахунок ІСІ (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів ІСІ на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів ІСІ);
щомісячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;
щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.
4. Щоденна та щомісячна Інформація включає довідку про вартість чистих активів (додаток 5).
5. Щоквартальна Інформація щодо результатів діяльності ІСІ включає:
5.1. Титульний аркуш (додаток 6).
5.2. Інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8).
5.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).
6. Щорічна Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ включає:
6.1. Титульний аркуш (додаток 6).
6.2. Інформацію про ІСІ відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 цього розділу.
6.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).
6.4. Інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10).
6.5. Фінансову звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).
6.6. Відомості про аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).
7. Інформація складається та подається щодо кожного фонду окремо.
( Розділ III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
IV. Порядок, строки подання та склад інформації про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)
1. Особа подає інформацію про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - НПФ) до Комісії в строки:
1.1. Щомісячну - до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;
1.2. Щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
1.3. Щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.
( Підпункт 1.3 пункту 1 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
2. Щомісячна інформація про управління активами НПФ включає інформацію щодо складу, структури та вартості активів НПФ, що знаходяться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 11).
( Пункт 2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
3. Квартальна інформація про управління активами НПФ включає:
3.1. Титульний аркуш (додаток 12);
( Підпункт 3.1 пункту 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
3.2. Інформацію про недержавний пенсійний фонд станом на останнє число звітного періоду (додаток 13);
( Підпункт 3.2 пункту 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
3.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходиться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 11).
( Підпункт 3.3 пункту 3 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
4. Річна інформація про управління активами НПФ включає:
4.1. Титульний аркуш (додаток 12);
( Підпункт 4.1 пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
4.2. Інформацію про недержавний пенсійний фонд станом на останнє число звітного періоду (додаток 13);
( Підпункт 4.2 пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
4.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходиться в управлінні Особи ( таблиця 3 додатка 5 та додаток 11).
( Підпункт 4.3 пункту 4 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
4.4. Довідку про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (додаток 14).
( Підпункт 4.4 пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
5. Інформація складається та подається щодо кожного НПФ окремо.
V. Порядок та обсяг розкриття інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
1. Інформація, що підлягає розміщенню у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів:
1.1. Щорічна для ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів):
довідка про вартість чистих активів (додаток 5);
фінансова звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).
1.2. Інформація, зазначена у підпункті 1.1 цього пункту, має бути розміщена не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.
2. Компанія надає учасникам ІСІ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.
3. Державний контроль за дотриманням Компаніями та Особами вимог щодо розкриття Інформації здійснює Комісія відповідно до закону.
( Розділ V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Повне найменування Компанії/Особи
Місцезнаходження Компанії/Особи
Посада керівника
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Серія ліцензії
Номер ліцензії
Дата видачі ліцензії
Строк дії ліцензії
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
E-mail контактної особи з питань складання звітності
Додаток 2
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ДОВІДКА
про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Повне найменування Компанії/Особи
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
Додаток 3
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ПЕРЕЛІК
інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Повне найменування Компанії/Особи
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
Повне найменування фонду / страхової компанії
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Дата реєстрації фонду
Дата досягнення нормативів ПІФ
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
Балансова вартість активів в управлінні (грн)
Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ
Строк дії договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014, № 177 від 16.02.2016 )
Додаток 4
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ПЕРЕЛІК
емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Повне найменування Компанії
Найменування емітента іпотечних облігацій
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
Номер договору про управління іпотечним покриттям
Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн
Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн
Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн
Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
Вид іпотечних облігацій
Додаток 5
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ
Таблиця 1
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ
Повне найменування ІСІ
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
Термін дії ІСІ
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
Код за ЄДРПОУ Компанії
Код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Клас ІСІ (у разі наявності)-3
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-4
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-4
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-4
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-4
Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів-4
Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів-4
Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів-4
Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів-4
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)
Номінальна вартість одного цінного папера
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 47 "Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).
Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Вид цінного папера-3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
Найменування емітента-резидента/нерезидента
Код країни
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Кількість цінних паперів (шт.)
Номінальна вартість одного цінного папера (грн)
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
Загальна вартість цінних паперів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
Місцезнаходження об'єкта нерухомості
Вартість (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
-__________
1Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
Сума грошових коштів у гривнях
Сума грошових коштів в іноземній валюті
Назва валюти-3
Найменування банку
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
Перелік інвестицій у банківські метали
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Найменування банку
МФО банку
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
Вид банківського металу
Кількість банківського металу (унцій)
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
Вартість (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Перелік інших інвестицій
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
Вартість (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору
Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Дебіторська заборгованість
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
Найменування дебітора
Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору
Підстави виникнення заборгованості
Розмір забезпечення (у разі наявності)
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Вартість (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013, № 1249 від 23.09.2014, № 177 від 16.02.2016 )
Додаток 6
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Дата оприлюднення Інформації
Інтернет-адреса оприлюднення Інформації
Посада керівника Компанії
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії
Повне найменування інституту спільного інвестування
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
E-mail контактної особи з питань складеної Інформації
Додаток 7
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
02.10.2012 № 1343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076
Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пунктів 15 та 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 жовтня 2005 року № 520 "Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1273/11553 (зі змінами);
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 серпня 2002 року № 216 "Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 697/6985 (зі змінами);

30 днiв передплати безкоштовно!