Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Інформація від 02.10.2012 №1343

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Інформація, Перелік, Довідка, Форма, Положення від 02.10.2012 №1343
Увага! Не остання редакція від 02.10.2012. Прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
02.10.2012 № 1343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076
Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пунктів 15 та 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 жовтня 2005 року № 520 "Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1273/11553 (зі змінами);
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 серпня 2002 року № 216 "Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 697/6985 (зі змінами);
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 340 "Про затвердження Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31 січня 2005 року за № 117/10397 (зі змінами).
3. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, є обов’язковою для використання компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації.
4. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити:
подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.
6. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.
Голова КомісіїД. Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваС.Г. ГуржійМ.Ю. Бродський
Протокол засідання Комісії
від 2 жовтня 2012 р. № 43
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
02.10.2012 № 1343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає склад, порядок та строки подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку компанією з управління активами (далі - Компанія) або особою, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - Особа), інформації щодо фінансового стану компанії з управління активами, про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - Інформація).
2. Дія цього Положення поширюється на Компанії та Осіб, яким видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
3. Подання Інформації Компанією або Особою до Комісії здійснюються відповідно до нормативно - правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 4 цього розділу.
4. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Компанія або Особа зобов’язана подати Інформацію відповідно до цього Положення в паперовій формі.
У разі якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Інформації має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Компанії або Особи та підписом керівника Компанії або Особи або особи, яка виконує обов’язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом керівника (кількість) аркушів".
Розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування засвідчується підписами і печатками керівника Компанії, головного бухгалтера Компанії та уповноваженої особи зберігача.
5. У разі якщо останній день подання Інформації є неробочим, строк подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня.
6. У разі подання виправленої Інформації Компанія або Особа зобов'язана подати її до Комісії з дотриманням строків, визначених у розділах ІІ-ІV цього Положення (залежно від виду Інформації).
Чинною вважається остання Інформація, подана до закінчення строку її подання до Комісії.
7. Строк подання Інформації Компанією або Особою продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Інформації у встановлений строк у зв'язку з:
вилученням документів Компанії або Особи у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);
настанням обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).
8. Компанія або Особа зобов'язана подати Інформацію до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.
9. Інформація складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
10. Інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.
11. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.
II. Порядок, строки подання та склад інформації щодо фінансового стану Компанії/Особи
1. Компанія/Особа подає до Комісії інформацію щодо фінансового стану:
місячну - не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, у разі створення Компанією пайового інвестиційного фонду (управління активами пайового інвестиційного фонду у разі заміни Компанії) та/або укладання договору з корпоративним інвестиційним та/або пенсійним фондом та/або страховою компанією. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації;
щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
річну - до 1 березня року, наступного за звітним.
2. Місячна інформація Компанії/Особи включає:
а) інформацію щодо Компанії/Особи:
титульний аркуш (додаток 1);
довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 26 травня 2006 року № 341 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 2006 року за № 864/12738 (додаток 2);
б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа (додаток 3).
3. Квартальна інформація Компанії/Особи включає місячну інформацію та фінансову звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.
У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії щоквартально подається інформація згідно з додатком 4 до цього Положення.
4. Річна інформація Компанії/Особи включає:
місячну інформацію та фінансову звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом;
аудиторський висновок (крім банків) (подається до Комісії в паперовій формі або у вигляді електронного документа, скріпленого електронним цифровим підписом).
У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії подається інформація згідно з додатком 4 до цього Положення.
III. Порядок, строки подання та склад інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
1. Компанії, які здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, що згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії визнані такими, що відповідають вимогам щодо мінімального обсягу активів, та/або корпоративних інвестиційних фондів, що внесені до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, подають інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ).
2. З дати прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ розкривається виключно нерегулярна інформація.
3. Компанія подає до Комісії інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів):
щоденну - щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується для ІСІ відкритого типу на кінець кожного робочого дня, закритого та інтервального типу - на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та/або викуп цінних паперів ІСІ, - до 13-ї години наступного робочого дня;
щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
щорічну - не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
нерегулярну - протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії.
4. Щоденна Інформація включає довідку про вартість чистих активів (додаток 5).
5. Щоквартальна Інформація щодо результатів діяльності ІСІ включає:
5.1. Титульний аркуш (додаток 6).
5.2.Інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8).
5.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).
6. Щорічна Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ включає:
6.1. Титульний аркуш (додаток 6).
6.2. Інформацію про ІСІ відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 цього розділу.
6.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).
6.4. Довідку про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (додаток 10).
6.5. Фінансову звітність вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.
6.6. Аудиторський висновок (подається до Комісії в паперовій формі або у вигляді електронного документа, скріпленого електронним цифровим підписом).
7. Нерегулярна інформація включає:
7.1. Нерегулярну інформацію про прийняте рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду (далі - КІФ) вищим органом КІФ, Комісією або судом та про ліквідацію пайового інвестиційного фонду (далі - ПІФ) Компанією або Комісією.
У разі прийняття рішення вищого органу КІФ про ліквідацію КІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.2 цього пункту.
У разі прийняття рішення суду про ліквідацію КІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.3 цього пункту.
У разі прийняття рішення Комісією про ліквідацію КІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.4 цього пункту.
У разі прийняття рішення Компанією про ліквідацію ПІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.5 цього пункту.
У разі прийняття рішення Комісією про ліквідацію ПІФ нерегулярна інформація складається відповідно до підпункту 7.4 цього пункту.
7.2. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації повинно складатися з такої інформації:
дата прийняття рішення про припинення КІФ шляхом ліквідації; назва органу КІФ, що прийняв це рішення; причини такого рішення; дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання.
Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом КІФ.
Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення.
7.3. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації повинно складатися з такої інформації:
дата рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації та найменування суду, який прийняв таке рішення;
дата отримання Компанією рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації;
строк дії ліквідаційної процедури;
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення КІФ.
Датою вчинення дії вважається дата отримання Компанією рішення суду про ліквідацію КІФ.
Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 12 до цього Положення.
7.4. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації повинно складатися з такої інформації:
дата рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації;
номер рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації;
дата отримання Компанією рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації.
Датою вчинення дії вважається дата отримання Компанією рішення Комісії про ліквідацію ІСІ.
Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 13 до цього Положення.
7.5. Повідомлення, що оприлюднюється в стрічці новин, про рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації повинно складатися з такої інформації:
дата прийняття рішення про припинення ПІФ шляхом ліквідації; причини такого рішення.
Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення Компанією.
Нерегулярна інформація про рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації, яка подається до Комісії, складається за формою, наведеною у додатку 14 до цього Положення.
8. Інформація складається та подається щодо кожного фонду окремо.
IV. Порядок, строки подання та склад інформації про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)
1. Особа подає інформацію про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - НПФ) до Комісії в строки:
1.1. Щомісячну - до 13 години другого робочого дня місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;
1.2. Щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;
1.3. Щорічну - до 1 квітня року, наступного за звітним.
2. Щомісячна інформація про управління активами НПФ включає інформацію щодо складу, структури та вартості активів НПФ, що знаходяться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 15).
3. Квартальна інформація про управління активами НПФ включає:
3.1. Титульний аркуш (додаток 16);
3.2. Інформацію про недержавний пенсійний фонд станом на останнє число звітного періоду (додаток 17);
3.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (таблиця 3 додатка 5 та додаток 15), станом на останню дату кожного місяця окремо.
4. Річна інформація про управління активами НПФ включає:
4.1. Титульний аркуш (додаток 16);
4.2. Інформацію про недержавний пенсійний фонд станом на останнє число звітного періоду (додаток 17);
4.3. Інформацію щодо складу, структури та вартості активів недержавного пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи ( таблиця 3 додатка 5 та додаток 15), станом на останню дату кожного місяця окремо.
4.4. Довідку про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (додаток 18).
5. Інформація складається та подається щодо кожного НПФ окремо.
V. Порядок та обсяг оприлюднення інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
1. Оприлюднення інформації щодо результатів діяльності ІСІ здійснюється шляхом:
оприлюднення Інформації в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або в її інформаційному ресурсі (стрічці новин). Компанія додатково може оприлюднити Інформацію на сайті саморегулівної організації, членом якої є Компанія;
опублікування Інформації в офіційних друкованих виданнях Комісії.
2. Інформація, що підлягає оприлюдненню:
2.1. За перше півріччя для диверсифікованих ІСІ з публічним (відкритим) розміщенням:
інформація про ІСІ станом на останнє число періоду, за який подається Інформація (додаток 7 (по корпоративному інвестиційному фонду), додаток 8 (по пайовому інвестиційному фонду);
довідка про вартість чистих активів (додаток 5).
2.2. За друге півріччя Інформація для диверсифікованих ІСІ з публічним (відкритим) розміщенням оприлюднюється в складі річної Інформації.
Річна Інформація для ІСІ (крім приватного (закритого) розміщення):
інформація про ІСІ станом на останнє число періоду, за який подається Інформація (додаток 7 (по корпоративному інвестиційному фонду), додаток 8 (по пайовому інвестиційному фонду);
довідка про вартість чистих активів (додаток 5);
фінансова звітність ІСІ, вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом;
аудиторський висновок (розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який (яка) здійснив (здійснила) аудиторську перевірку ІСІ, та зазначається результативна частина висновку аудитора (аудиторської фірми).
2.3. Нерегулярна інформація про:
рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації;
рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації;
рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації;
рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації.
3. Інформація, зазначена у пункті 2 цього розділу, має бути оприлюднена до дати подання Інформації Компанією до Комісії.
4. Порядок оприлюднення нерегулярної інформації:
4.1. Оприлюднення нерегулярної інформації здійснюється у стрічці новин протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10-ї години третього робочого дня з дня вчинення дії.
4.2. У стрічці новин Компанія оприлюднює нерегулярну інформацію у довільній формі. Текст Повідомлення має відповідати вимогам, установленим у підпунктах 7.2-7.5 пункту 7 розділу III цього Положення відповідно.
4.3. Якщо Компанією оприлюднено недостовірну нерегулярну інформацію, то Компанія зобов'язана вжити заходів щодо її спростування. Виправлена нерегулярна інформація (за наявності) оприлюднюється Компанією одночасно із спростуванням оприлюдненої недостовірної нерегулярної інформації.
4.3.1. Спростування має бути здійснено Компанією у стрічці новин протягом двох робочих днів з дати встановлення факту оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації.
4.3.2. Компанія зобов'язана протягом семи робочих днів з дати встановлення факту оприлюднення недостовірної інформації повідомити Комісію про факт оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної нерегулярної інформації, надати підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної нерегулярної інформації та, у разі наявності, надати інформацію щодо оприлюднення виправленої нерегулярної інформації.
5. Інформація, що підлягає опублікуванню:
5.1. За перше півріччя для диверсифікованих ІСІ з публічним (відкритим) розміщенням:
інформація про ІСІ станом на останнє число періоду, за який подається Інформація (додаток 7 (по корпоративному інвестиційному фонду), додаток 8 (по пайовому інвестиційному фонду);
інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
5.2. За друге півріччя Інформація для диверсифікованих ІСІ з публічним (відкритим) розміщенням публікується в складі річної Інформації.
5.3. Річна Інформація для ІСІ (крім приватного (закритого) розміщення):
інформація про ІСІ станом на останнє число періоду, за який подається Інформація (додаток 7 (по корпоративному інвестиційному фонду), додаток 8 (по пайовому інвестиційному фонду);
інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
6. Компанія публікує інформацію щодо діяльності диверсифікованих ІСІ за перше півріччя не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя в офіційних друкованих виданнях Комісії.
7. Компанія публікує річну інформацію щодо діяльності ІСІ (крім приватного (закритого) розміщення) протягом місяця з дня подання його Комісії.
8. Державний контроль за дотриманням Компаніями та Особами вимог щодо розкриття Інформації здійснює Комісія відповідно до закону.
Т. в. о. директора департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторівВ. Дерев’янкін
Додаток 1
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Повне найменування Компанії/Особи
Місцезнаходження Компанії/Особи
Посада керівника
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Серія ліцензії
Номер ліцензії
Дата видачі ліцензії
Строк дії ліцензії
Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
E-mail контактної особи з питань складання звітності
Додаток 2
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ДОВІДКА
про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ( z0864-06 )
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Повне найменування Компанії/Особи
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
Додаток 3
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ПЕРЕЛІК
інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Повне найменування Компанії/Особи
Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
Повне найменування фонду / страхової компанії
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Дата реєстрації фонду
Дата досягнення нормативів ПІФ
Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ
Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
Балансова вартість активів в управлінні (грн)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Додаток 4
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ПЕРЕЛІК
емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Повне найменування Компанії
Найменування емітента іпотечних облігацій
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
Номер договору про управління іпотечним покриттям
Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн
Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн
Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн
Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
Вид іпотечних облігацій
Додаток 5
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ДОВІДКА
про вартість чистих активів
Інформація про ІСІ
Таблиця 1
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ
Повне найменування ІСІ
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
Термін дії ІСІ
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)
Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)
Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду)
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)
Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду)
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-3
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-3
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-3
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)-3
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів-3
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів-3
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів-3
Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів3
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду)
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)
Номінальна вартість одного цінного папера
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється для ІСІ закритого та інтервального типу на кінець звітного кварталу та звітного року, для ІСІ відкритого типу - на кожну звітну дату.
Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Вид цінного папера-3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
Найменування емітента-резидента/нерезидента
Код країни
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
Кількість цінних паперів (шт.)
Номінальна вартість одного цінного папера (грн)
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Найменування об’єкта нерухомого майна (по кожному об’єкту окремо)
Місцезнаходження об’єкта нерухомості
Оцінна вартість (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
-__________
1Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів
Сума грошових коштів у гривнях
Сума грошових коштів в іноземній валюті
Назва валюти-3
Найменування банку
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
Перелік інвестицій у банківські метали
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Найменування банку
МФО банку
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
Вид банківського металу
Кількість банківського металу (унцій)
Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
Оцінна вартість (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Перелік інших інвестицій
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
Оцінна вартість (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Дебіторська заборгованість
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування фонду
Повідомлення станом на дату
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
Найменування дебітора
Предмет заборгованості-3
Підстави виникнення заборгованості
Розмір забезпечення (у разі наявності)
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість (грн)
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
02.10.2012 № 1343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076
Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пунктів 15 та 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 жовтня 2005 року № 520 "Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1273/11553 (зі змінами);
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 серпня 2002 року № 216 "Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 697/6985 (зі змінами);

30 днiв передплати безкоштовно!