• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 26.09.2011 № 1204
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 26.09.2011
 • Номер: 1204
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 26.09.2011
 • Номер: 1204
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.09.2011 N 1204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2011 р.
за N 1181/19919
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 N 391 від 31.03.2015 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 391 від 31.03.2015 )
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26.09.2011 N 1204
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2011 р.
за N 1181/19919
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
3. Підпункт 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами), виключити.
4. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186 (із змінами):
4.1. Доповнити абзац другий тексту до рахунку 23 "Виробництво" після слів "дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;" словами "підприємств, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;".
4.2. Доповнити текст до рахунку 70 "Доходи від реалізації" після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
"Підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, ведуть окремий облік доходів на окремих субрахунках за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню.".
У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим.
4.3. У кореспонденції рахунків за кредитом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" кореспонденцію з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати" виключити.
5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2011 N 25) (із змінами):
5.1. У пункті 5 розділу II:
5.1.1. Підпункт 5.6 викласти в такій редакції:
"5.6. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами).".
5.1.2. У підпункті 5.7 слова "загальновиробничі витрати" виключити.
5.2. У пункті 2 розділу III:
5.2.1. Абзац сьомий підпункту 2.5 викласти в такій редакції:
"інших прямих витрат;".
5.2.2. Доповнити підпункт 2.5 після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:
"загальновиробничих витрат,".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.
5.3. У підпункті 2.6 слова "загальновиробничі витрати" виключити.
6. Доповнити План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 N 186, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за N 389/5580 (із змінами), рахунком "91 Загальновиробничі витрати" з таким описом: "Облік та узагальнення інформації про накладні виробничі витрати на організацію та управління виробництвом, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування", розмістивши його за порядком номерів.
7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 N 412, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за N 621/10901 (із змінами):
7.1. Доповнити пункт 2 словами ", у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення".
7.2. Доповнити абзац шостий пункту 9 після слів "регулювання цін," словами "у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,".
7.3. Доповнити пункт 21 новим абзацом такого змісту:
"Розподіл витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.".
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуМ.О.Чмерук