• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні

Верховна Рада України  | Закон від 27.03.2014 № 1166-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.745)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1200-VII від 10.04.2014 , ВВР, 2014, № 24, ст.884 № 1697-VII від 14.10.2014 , ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 № 77-VIII від 28.12.2014 , ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 580-VIII від 02.07.2015 , ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 № 889-VIII від 10.12.2015 , ВВР, 2016, № 4, ст.43 № 2145-VIII від 05.09.2017 , ВВР, 2017, № 38-39, ст.380 № 2148-VIII від 03.10.2017 , ВВР, 2017, № 40-41, ст.383 № 2449-VIII від 07.06.2018 , ВВР, 2018, № 26, ст.219 )( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 9-р/2018 від 07.11.2018 )( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 2-р(ІІ)/2020 від 15.04.2020 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 14.1 статті 14:
абзац другий підпункту 14.1.112 виключити;
підпункт 14.1.126 викласти у такій редакції:
"14.1.126. обсяг видобутої вуглеводневої сировини:
а) для цілей розділу XI - обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в підпункті 14.1.128 цієї статті, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки із застосуванням засобів приладового обліку;
б) для цілей розділу XVIII - вироблена продукція у значенні, наведеному в Законі України "Про угоди про розподіл продукції". У випадках, коли вироблена продукція обліковується та використовується інвестором як паливо або сировина, обсяг видобутої вуглеводневої сировини визначається в порядку, передбаченому підпунктом "а" цього пункту";
у підпункті 14.1.150 виключити слова "за виключенням агломерації руд з термічною обробкою" та слова "(без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури)".
2. Статтю 43 доповнити пунктом 43.6 такого змісту:
"43.6. Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані".
3. В абзаці першому пункту 151.1 статті 151 цифри "16" замінити цифрами "18".
4. У статті 164:
у пункті 164.2:
підпункт 164.2.8 викласти в такій редакції:
"164.2.8. дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів (крім процентів у сумі, що не перевищує в рік сімнадцять прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, процентів, визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41, дивідендів, визначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу)";
доповнити новим підпунктом 164.2.19 такого змісту:
"164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати".
( Абзац шостий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно із Законом № 1200-VII від 10.04.2014 )
У зв’язку з цим підпункт 164.2.19 вважати підпунктом 164.2.20.
5. У статті 165:
у пункті 165.1:
підпункт "е" підпункту 165.1.1 викласти в такій редакції:
"е) сума пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримувана платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, крім випадку, визначеного підпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати";
у підпункті 165.1.41 слова "заробітної плати" виключити.
6. У статті 167:
пункт 167.1 викласти в такій редакції:
"167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.
Оподаткування процентів, сума яких обчислюється з урахуванням підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку, нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб протягом звітного місяця, здійснюється податковим агентом під час кожного нарахування (виплати) із застосуванням ставки, встановленої абзацом першим цього пункту, що не виключає обов’язку отримувача таких доходів щодо здійснення річного перерахунку за сукупністю ставок, передбачених пунктом 167.5 цієї статті.
Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків.
Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно із статтями 177 і 178 цього розділу, застосовують ставку податку 17 відсотків до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як сума загальних місячних оподатковуваних доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.
Встановлені в абзацах першому та третьому цього пункту ставки податків не застосовуються до доходів, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті";
абзаци другий - дев’ятий пункту 167.2 виключити;
пункт 167.5 викласти в такій редакції:
"167.5. При перерахунку загального річного оподатковуваного доходу для бази оподаткування доходів у формі процентів, обчисленої з урахуванням підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку застосовуються такі ставки:
якщо база оподаткування звітного податкового року не перевищує 204 прожиткових мінімуми - 15 відсотків;
якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 204 прожиткових мінімуми, але не перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення - 20 відсотків;
якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення - 25 відсотків.
Ставка податку може становити інший розмір, визначений відповідними нормами цього розділу".
7. Пункт 168.3 статті 168 після слів "у тому числі роботодавцем" доповнити словами "органами Пенсійного фонду України".
8. У статті 170:
підпункт 170.4.1 викласти в такій редакції:
"170.4.1. Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати) на його користь доходів у формі процентів є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).
Загальна сума податків, утриманих протягом звітного податкового місяця з таких нарахованих (виплачених) процентів платнику податку, сплачується (перераховується) таким податковим агентом до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду.
При цьому банківська установа не здійснює утримання та перерахування податку із суми доходу у формі процентів, а податок сплачується фізичною особою самостійно за результатами подання річної податкової декларації";
підпункт 170.4.2 викласти в такій редакції:
"170.4.2. Податковий агент, який нараховує доходи у вигляді процентів, відображає у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, загальну суму таких нарахованих (сплачених) платнику податку доходів та загальну суму утриманого (перерахованого) з них податку";
підпункт 170.4.3 викласти в такій редакції:
"170.4.3. Оподаткування процентів, нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб протягом місяця, здійснюється податковим агентом під час кожного нарахування (виплати) із застосуванням ставки, визначеної абзацом другим пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу, з урахуванням абзацу третього підпункту 170.4.1 пункту 170.4 цієї статті";
у підпункті 170.5.3 пункту 170.5 слова та цифри "у пункті 167.2" замінити словами та цифрами "абзацом другим пункту 167.1";
абзац другий підпункту 170.11.1 пункту 170.11 виключити.
9. Пункт 176.1 статті 176 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі процентів, сума яких перевищує зазначену у підпункті 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, дивідендів, роялті, інвестиційного прибутку, та здійснити річний перерахунок податку з урахуванням пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу.
Нарахований за результатами річного перерахунку податок зменшується на суму податку, фактично утриманого та сплаченого податковими агентами протягом звітного податкового року за ставкою, зазначеною в абзаці другому пункту 167.1 цієї статті. Позитивна різниця податку за результатом річного перерахунку включається платником податку до річної податкової декларації".
10. У пункті 193.1 статті 193:
у підпункті "а" цифри "17" замінити цифрами "20";
доповнити підпунктом "в" такого змісту:
"в) 7 відсотків по операціях з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".
11. У статті 194:
пункт 194.1 після слів "нульова ставка" доповнити словами та цифрою "та 7 відсотків";
у підпункті 194.1.1 цифри та слово "17 відсотків" замінити цифрами та словами "20 відсотків, 7 відсотків".
12. У статті 196:
у пункті 196.1:
у підпункті 196.1.16 цифри та слово "100 євро" замінити цифрами та словом "150 євро";
у підпункті 196.1.17 цифри та слово "300 євро" замінити цифрами та словом "150 євро", слова "протягом однієї доби" замінити словами "в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника".
13. Підпункт 197.1.27 пункту 197.1 статті 197 виключити.
14. Абзац перший пункту 200.17 статті 200 викласти в такій редакції:
"200.17. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі заборгованості бюджету) є доходи бюджету, до якого сплачується податок".
15. У статті 215:
у пункті 215.3:
підпункти 215.3.1-215.3.4 викласти в такій редакції:
"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавка податку
2203 00Пиво із солоду (солодове)гривень за 1 літр1,24
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні-"-0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)-"-3,58
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00
Вина ігристі Вина газовані гривень за 1 літр5,20
2205Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів-"-3,58
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту70,53
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр і перрі (без додання спирту)гривень за 1 літр0,63
2207Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентраціїгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту70,53
2208Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт-"-70,53
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку
специфічнаадвалорна
одиниця виміруставкаодиниця виміруставка
2401Тютюнова сировина Тютюнові відходигривень за 1 кілограм (нетто)272,00
2402 10 00 00Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну-"-272,00
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук96,88відсотків12
2402 20 90 20Сигарети з фільтром-"-216,50-"-12
2403Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенціїгривень за 1 кілограм (нетто)272,00
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДМінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця вимірусума
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук127,00
2402 20 90 20Сигарети з фільтром-"-289,63
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміруставка
Легкі дистиляти:
2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90
для специфічних процесів переробкиєвро за 1000 кілограмів182
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90
для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях
2710 12 11 10,
2710 12 11 20,
2710 12 11 90
- " -182
Бензини спеціальні:
2710 12 21 00уайт-спірит- " -182
2710 12 25 00інші спеціальні бензини- " -198
Бензини моторні:
2710 12 31 00бензини авіаційні- " -30
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші- " -198
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99
інші бензини- " -198
2710 20 90 00бензини моторні із вмістом свинцю менш як 0,013 г/л та із вмістом біодизелю- " -198
2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л- " -198
2710 12 70 00Паливо для реактивних двигунів- " -30
2710 12 90 00Інші легкі дистиляти- " -198
2710 20 90 00інші легкі дистиляти з вмістом 70 мас. % або більше нафтопродуктів із вмістом біодизелю, крім легких дистилятів, що призначені для специфічних та хімічних перетворень і спеціальних та моторних бензинів - " -198
Середні дистиляти:
2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90
для специфічних процесів переробки- " -182
2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90
для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у підкатегорії 2710 19 11- " -182
Гас:
2710 19 21 00паливо для реактивних двигунів- " -19
2710 19 25 00інший гас- " -182
2710 19 29 00Інші середні дистиляти- " -182
2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 20 11 00
2710 20 15 00
Важкі дистиляти (газойлі):- " -98
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00
Важкі дистиляти (газойлі):- " -128
2710 19 62
2710 19 64
2710 19 68
2710 20 31
2710 20 35
2710 20 39
Тільки паливо пічне побутове- " -98
2710 19 51 00Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки- " -98
2710 19 55 00Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00- " -98
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази- " -44
2707 10 90 00Бензол сирий кам’яновугільний- " -250
2905 11 00 00Метанол технічний (метиловий спирт)- " -400
3826 00 10 00
3826 00 90 00
Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот- " -98";
у пункті 215.3.5:
1) цифри і слова:
"8703 21 10 00- - - нові0,05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"
замінити цифрами і словами:
"8703 21 10 00- - - нові0,1 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна";
2) цифри і слова:
"8703 22 10 00- - - нові0,03 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"
замінити цифрами і словами:
"8703 22 10 00- - - нові0,06 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна";
3) цифри і слова:
"8703 23 11 10- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см0,65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"
замінити цифрами і словами:
"8703 23 11 10- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,32 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см1,3 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна";
4) цифри і слова:
"8703 23 19 10- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,13 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см0,13 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"
замінити цифрами і словами:
"8703 23 19 10- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см0,26 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см0,26 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна";
5) цифри і слова:
"8703 24 10 00- - - нові1,09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"
замінити цифрами і словами:
"8703 24 10 00- - - нові2,18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна";
6) цифри і слова:
"8703 31 10 00- - - нові0,05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"
замінити цифрами і словами:
"8703 31 10 00- - - нові0,1 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна";
7) цифри і слова:
"8703 32 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей0,16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00- - - - інші0,16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"
замінити цифрами і словами:
"8703 32 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей0,32 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00- - - - інші0,32 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна";
8) цифри і слова:
"8703 33 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей1,09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна"
замінити цифрами і словами:
"8703 33 11 00- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей2,18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна";
у пункті 215.3.6:
1) цифри і слова:
"8707 10 10 10- - - укомплектовані109 євро за 1 штуку
8707 10 10 20- - - не укомплектовані109 євро за 1 штуку"
замінити цифрами і словами:
"8707 10 10 10- - - укомплектовані218 євро за 1 штуку
8707 10 10 20- - - не укомплектовані218 євро за 1 штуку";
2) цифри і слова:
"8707 10 90 10- - - що використовувалися п’ять років або менше436 євро за 1 штуку
8707 10 90 20- - - що використовувалися понад п’ять років436 євро за 1 штуку
8707 10 90 90- - - інші436 євро за 1 штуку"
замінити цифрами і словами:
"8707 10 90 10- - - що використовувалися п’ять років або менше872 євро за 1 штуку
8707 10 90 20- - - що використовувалися понад п’ять років872 євро за 1 штуку
8707 10 90 90- - - інші872 євро за 1 штуку";
пункт 215.3.7 викласти у такій редакції:
"8711 10 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см-30,06 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 20Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 см-3, але не більш як 250 см-30,06 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 30Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см-3, але не більш як 500 см-30,06 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 40 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 см-3, але не більш як 800 см-30,44 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 50 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 см-30,44 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 90 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски22 євро за 1 штуку".
16. У статті 234:
1) у пункті 234.1:
підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти у такій редакції:
"234.1.1. для мотоциклів:
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 5003,82
25018006,37
3понад 80012,73
234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 10003,82
2100115006,37
3150118008,9
41801250012,73
52501350031,82
63501450050,9
74501550057,27
85501650069,99
9понад 650076,35";
у підпункті 234.1.3 цифри "0,58" замінити цифрами "0,63";
у підпункті 234.1.4 цифри "5,88" замінити цифрами "6,37";
у підпункті 234.1.5 цифри "2,93" замінити цифрами "3,17";
підпункт 234.1.6 викласти у такій редакції:
"234.1.6. для вантажних та вантажо-пасажирських автомобілів:
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 820019,09
282011500025,45
3понад 1500031,82
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується за ставками, установленими для вантажних автомобілів";
у підпункті 234.1.7 цифри "17,63" замінити цифрами "19,09";
у підпункті 234.1.8 цифри "5,88" замінити цифрами "6,37";
у підпункті 234.1.9 цифри "5,40" замінити цифрами "5,85";
2) пункт 234.2 викласти у такій редакції:
"234.2. Ставки збору для суден:
234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):
ГрупаПотужність двигуна, кВтСтавка збору, гривень за 1 кВт потужності двигуна
1до 55 (включно)3,17
2понад 553,82
234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
ГрупаДовжина корпусу судна, метрівСтавка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна
1до 7,5 (включно)8,90
2понад 7,517,82";
3) у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифри "1,18" замінити цифрами "1,28".
17. Пункти 243.1-243.4 статті 243 викласти у такій редакції:
"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Найменування забруднюючої речовиниСтавка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди1553,79
Аміак291,41
Ангідрид сірчистий1553,79
Ацетон582,83
Бенз(о)пірен1977992,51
Бутилацетат349,96
Ванадію п’ятиокис5828,32
Водень хлористий58,54
Вуглецю окис58,54
Вуглеводні87,81
Газоподібні фтористі сполуки3846,95
Тверді речовини58,54
Кадмію сполуки12298,01
Марганець та його сполуки12298,01
Нікель та його сполуки62658,23
Озон1553,79
Ртуть та її сполуки65863,81
Свинець та його сполуки65863,81
Сірководень4993,53
Сірковуглець3245,03
Спирт н-бутиловий1553,79
Стирол11346,13
Фенол7052,52
Формальдегід3846,95
Хром та його сполуки41713,2
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечностіСтавка податку, гривень за 1 тонну
I11113,26
II2545,11
III379,22
IV87,81
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метрСтавка податку, гривень за 1 тонну
Менше ніж 0,0001467807,81
0,0001-0,001 (включно)40081,78
Понад 0,001-0,01 (включно)5536,9
Понад 0,01-0,1 (включно)1553,79
Понад 0,158,54
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,26 гривні за 1 тонну".
18. Статтю 244 викласти у такій редакції:
"Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:
Вид паливаСтавка податку, гривень за 1 тонну
Бензин неетилований86,53
Бензин сумішевий71,26
Зріджений нафтовий газ117,07
Дизельне біопаливо73,81
Дизельне пальне з вмістом сірки:
більш як 0,2 мас. %86,53
більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %66,17
більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %59,8
не більш як 0,005 мас. %38,18
Мазут86,53
Стиснений природний газ58,54
Бензин авіаційний59,8
Гас73,81
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
Вид паливаКод товару згідно з УКТ ЗЕДОпис товару згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку, гривень за тонну
Бензин неетилований 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше86,53
Бензин сумішевий2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші71,26
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 грама на літр або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
Зріджений нафтовий газ2711 11 00 00газ природний скраплений (зріджений)117,07
2711 12 11 00пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо
2711 14 00 00етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)
2711 19 00 00інші гази нафтові скраплені (зріджені)
Дизельне біопаливо3824 90 98 00біодизель73,81
Дизельне пальне з вмістом сірки важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 49 00більш як 0,2 мас. %86,53
2710 19 41 30
2710 19 45 00
більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.%66,17
2710 19 41 20більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.%59,8
2710 19 41 10не більш як 0,005 мас.%38,18
паливо рідке (мазут):
2710 19 61 00не більш як 1 мас.%38,18
2710 19 63 00більш як 1 мас.%, але не більш як 2 мас.%59,8
2710 19 65 00більш як 2 мас.%, але не більш як 2,8 мас.%66,17
2710 19 69 00більш як 2,8 мас.%86,53
Бензин авіаційний2710 11 31 00бензини авіаційні59,8
Гас2710 19 21 00гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів73,81
2710 19 25 00гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів".