• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства

Верховна Рада України  | Закон від 10.04.2014 № 1200-VII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 10.04.2014
 • Номер: 1200-VII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 10.04.2014
 • Номер: 1200-VII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.884)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1588-VII від 04.07.2014 , ВВР, 2014, № 36, ст.1183 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У статті 1:
пункт 1.3 після слів "соціальне страхування" доповнити словами "зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій";
доповнити пунктом 1.4 такого змісту:
"1.4. Встановлення і скасування зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, їх розмірів та механізмів справляння здійснюються відповідно до Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування".
2. Розділ I доповнити статтею 39-1 такого змісту:
"Стаття 39-1. Особливості застосування валютних курсів при нарахуванні митних платежів
39-1.1. Для цілей визначення податкових зобов’язань зі сплати митних платежів застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації, а у разі, якщо митна декларація не подається, - дня визначення податкових зобов’язань".
3. Абзац другий пункту 190.1 статті 190 викласти в такій редакції:
"При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39-1 цього Кодексу".
4. У статті 191:
у пункті 191.1:
підпункт 191.1.1 викласти в такій редакції:
"191.1.1. У разі ввезення на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі товарів базою оподаткування є їх фактурна вартість, визначена відповідно до статей 234 та 374 Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті";
підпункт 191.1.3 викласти в такій редакції:
"191.1.3. При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39-1 цього Кодексу";
у пункті 191.2:
абзац перший підпункту 191.2.1 після слів "ввезення протягом однієї доби" доповнити словами "з урахуванням мита, що підлягає сплаті";
підпункт 191.2.2 після слів та цифр "що перевищує еквівалент 1000 євро" доповнити словами "з урахуванням мита, що підлягає сплаті";
підпункт 191.2.3 після слів та цифр "що перевищує еквівалент 500 євро" доповнити словами "з урахуванням мита, що підлягає сплаті";
підпункт 191.2.4 після слів та цифр "що перевищує 50 кг" доповнити словами "з урахуванням мита, що підлягає сплаті".
5. Підпункт "в" пункту 193.1 статті 193 викласти у такій редакції:
"в) 7 відсотків по операціях з:
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я".
6. Пункт 197.22 статті 197 викласти у такій редакції:
"197.22. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України Публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00".
7. Пункт 200.18 статті 200 доповнити підпунктом 200.18.2-1 такого змісту:
"200.18.2-1. Повний перелік платників податку, які отримали бюджетне відшкодування, щомісячно публікується на сайті органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, з обов’язковим зазначенням сум відшкодувань.
Інша податкова інформація, пов’язана з відшкодуванням податку на додану вартість, не є інформацією з обмеженим доступом та підлягає оприлюдненню в обсягах та порядку, установлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, податкової і митної політики".
8. Пункт 214.2 статті 214 викласти в такій редакції:
"214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39-1 цього Кодексу".
9. Пункт 218.2 статті 218 викласти в такій редакції:
"218.2. Податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за курсом валюти, визначеним відповідно до статті 39-1 цього Кодексу".
10. У статті 346:
пункт 346.1 викласти у такій редакції:
"346.1. Працівники контролюючого органу підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";
у пунктах 346.2, 346.3 та 346.4 слова "державного бюджету" замінити словами "Фонду соціального страхування від нещасних випадків";
пункт 346.5 виключити;
у пункті 346.8 слова "виплатою одноразової допомоги та" виключити.
11. Статтю 347 виключити.
12. У розділі XX "Перехідні положення":
підрозділ 1 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7. На період з 1 квітня до 1 липня 2014 року призупинити дію підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу в частині включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, вклад (депозитний) до небанківських фінансових установ згідно із законом або на депозитний (ощадний) сертифікат та абзаців другого - четвертого пункту 167.2 статті 167 цього Кодексу у частині оподаткування процентів";
у пункті 6 підрозділу 5 виключити слова і цифри:
"На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фільтра, цигарки", за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 "Сигарети з фільтром") з 1 січня 2015 року застосовуються такі ставки акцизного податку та мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку
специфічнаадвалорна
одиниці виміруставкаодиниці виміруставка
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1 тис. штук82,50відсотків12
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1 тис. штук184,50відсотків12
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДМінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця вимірусума
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1 тис. штук108,20
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1 тис. штук246,80".
у розділі I:
абзац шостий пункту 4 після слів "підлягають оподаткуванню чи" доповнити словом "не";
у пункті 1 розділу IV "Прикінцеві положення":
( Абзац п'ятий розділу II виключено на підставі Закону № 1588-VII від 04.07.2014 )
в абзаці четвертому цифру та слово "1 вересня" замінити цифрою та словом "1 липня";
в абзаці п’ятому слова "на тютюнові вироби" замінити словами "на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну";
в абзаці шостому слова та цифри "абзацу десятого пункту 36" замінити словами та цифрами "абзацу сімнадцятого пункту 36".
III. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 6 розділу I цього Закону (щодо змін до пункту 197.22 статті 197 Податкового кодексу України), який набирає чинності з 1 вересня 2014 року.
2. Встановити, що з 1 квітня 2014 року до 1 червня 2014 року до платників податку на додану вартість, які застосовують ставку 7 відсотків до операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення, не застосовуються вимоги нормативно-правових актів щодо відображення у касовому чеку відомостей: про код ставки податку на додану вартість за одиницею товару; загальної суми податку на додану вартість за кожною позицією (групою товарів); загальної суми коштів, що підлягає сплаті покупцем, з урахуванням податку на додану вартість.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ
м. Київ
10 квітня 2014 року
№ 1200-VII