• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про угоди про розподіл продукції

Верховна Рада України  | Закон від 14.09.1999 № 1039-XIV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.09.1999
 • Номер: 1039-XIV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.09.1999
 • Номер: 1039-XIV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про угоди про розподіл продукції
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 44, ст.391)( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 17-рп/2001 від 06.12.2001 )( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 17-рп/2001 від 06.12.2001 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 429-IV від 16.01.2003 , ВВР, 2003, № 10-11, ст.87 № 3370-IV від 19.01.2006 , ВВР, 2006, № 22, ст.184 № 799-VI від 25.12.2008 , ВВР, 2009, № 18, ст.247 № 2562-VI від 23.09.2010 , ВВР, 2011, № 6, ст.47 № 2756-VI від 02.12.2010 , ВВР, 2011, № 23, ст.160 № 3553-VI від 17.06.2011 , ВВР, 2012, № 5, ст.31 № 3959-VI від 21.10.2011 , ВВР, 2012, № 23, ст.230 № 4053-VI від 17.11.2011 , ВВР, 2012, № 27, ст.275 № 5406-VI від 02.10.2012 , ВВР, 2013, № 41, ст.551 № 5463-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2014, № 4, ст.61 № 331-VII від 18.06.2013 , ВВР, 2014, № 13, ст.219 № 1170-VII від 27.03.2014 , ВВР, 2014, № 22, ст.816 № 71-VIII від 28.12.2014 , ВВР, 2015, № 7-8, № 9, ст.55 № 2059-VIII від 23.05.2017 , ВВР, 2017, № 29, ст.315 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 402-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, N 20, ст.141 N 1974-IX від 16.12.2021 )( У тексті Закону слова "Міжвідомча комісія" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 )( У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" і "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у всіх відмінках замінено словами "Міжвідомча комісія" у відповідному відмінку згідно із Законом № 331-VII від 18.06.2013 )
Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони на засадах, визначених угодами про розподіл продукції.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:
інвестор (інвестори) - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, юридична особа України або іншої держави, об'єднання юридичних осіб, створене в Україні чи за її межами, особи, які діють окремо чи спільно, що має (мають) відповідні фінансово-економічні та технічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами та визначений переможцем (переможцями) конкурсу; особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, у разі укладення угоди за участю такої особи; особа, яка набула прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, в результаті передачі прав та обов'язків відповідно до статті 26 цього Закону;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4053-VI від 17.11.2011; в редакції Закону № 5406-VI від 02.10.2012 )
продукція - корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин;
вироблена продукція - загальний обсяг продукції, видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції і доставленої у пункт виміру;
компенсаційна продукція - частина виробленої продукції, що передається у власність інвестора в рахунок компенсації його витрат та, у випадках, передбачених цим Законом, з урахуванням їх індексації;
( Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
прибуткова продукція - частина виробленої продукції, що розподіляється між інвестором і державою та визначається як різниця між виробленою і компенсаційною продукцією;
пункт виміру - пункт, у якому відповідно до угоди про розподіл продукції здійснюється вимір виробленої продукції та її розподіл на компенсаційну та прибуткову;
незначні запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, що визначаються за критеріями, які встановлюються Кабінетом Міністрів України;
значні запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, розмір яких перевищує незначні запаси корисних копалин;
нетрадиційні вуглеводні - газ сланцевих товщ, газ (метан) вугільних родовищ, газ центрально-басейнового типу, нафта, конденсат або інша вуглеводнева сировина, яка залягає в нетрадиційних колекторах.
( Статтю 1 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, визначає основні правові вимоги до таких угод, а також особливості правовідносин щодо користування надрами на умовах розподілу продукції.
2. Відносини, що виникають у процесі виконання пошукових робіт, розвідки та видобування корисних копалин, розподілу виробленої продукції, її транспортування, обробки, зберігання, переробки, використання, реалізації чи розпорядження нею іншим чином, а також будівництва та експлуатації пов'язаних з цим промислових об'єктів, трубопроводів та інших об'єктів, регулюються угодою про розподіл продукції, що укладається згідно з цим Законом.
( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2562-VI від 23.09.2010, № 5406-VI від 02.10.2012 )
3. Права та обов'язки сторін угоди про розподіл продукції визначаються згідно з цивільним законодавством України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
4. Законодавство України стосовно угод про розподіл продукції, згідно з Конституцією України, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Відносини, що не врегульовані цим Законом, регулюються Конституцією України та відповідними законодавчими актами України. У разі якщо законодавчими актами України встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.
( Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2562-VI від 23.09.2010, № 5406-VI від 02.10.2012 )
Стаття 3. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час виконання цього Закону
1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час виконання цього Закону відповідно до своїх повноважень провадять свою діяльність на принципах взаємодії та співробітництва з метою захисту інтересів народу України, держави, регіонів і територій, забезпечення захисту охорони довкілля і раціонального користування надрами та іншими природними ресурсами України.
2. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час укладення, виконання, припинення дії угод про розподіл продукції здійснюється Кабінетом Міністрів України в межах його повноважень та з урахуванням положень цього Закону.
( Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 331-VII від 18.06.2013 )
Стаття 4. Визначення угоди про розподіл продукції
1. Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна (далі - держава) доручає іншій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції.
2. Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою чи багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути декілька інвесторів, за умови, що вони несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених такою угодою.
3. Держава забезпечує надання інвесторам (у тому числі операторам угод), а також представництвам іноземних інвесторів, та сприяє наданню їхнім підрядним, субпідрядним та іншим організаціям (особам), а також представництвам іноземних підрядних, субпідрядних та інших організацій (осіб) в установленому порядку погоджень, квот, спеціальних дозволів на користування надрами та ліцензій на здійснення діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, документів дозвільного характеру, ліцензій, пов'язаних із користуванням надрами, виконанням робіт, будівництвом споруд, передбачених угодою про розподіл продукції.
( Абзац перший частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3370-IV від 19.01.2006; в редакції Закону № 2562-VI від 23.09.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
Зазначені документи видаються згідно з вимогами законодавства України на строк дії угоди, якщо інше не передбачено законами України, і втрачають свою чинність або змінюються на умовах, викладених в угоді.
Стаття 5. Сторони угоди про розподіл продукції
1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету Міністрів України.
Для вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції Кабінет Міністрів України утворює постійно діючу міжвідомчу комісію (далі - Міжвідомча комісія) у складі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України.
Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснює центральний орган виконавчої влади (далі - робочий орган Міжвідомчої комісії), визначений Кабінетом Міністрів України.
Положення про Міжвідомчу комісію затверджується Кабінетом Міністрів України.
Народні депутати України включаються до складу Міжвідомчої комісії на строк виконання ними депутатських повноважень (за їх згодою) та виключаються з її складу (за їх згодою) Головою Міжвідомчої комісії.
( Частину першу статті 5 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом N 1974-IX від 16.12.2021 )
Кількість народних депутатів України, що включаються до складу Міжвідомчої комісії, не може перевищувати третину її складу.
( Частину першу статті 5 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 1974-IX від 16.12.2021 )( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2562-VI від 23.09.2010, № 5406-VI від 02.10.2012, № 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 331-VII від 18.06.2013 )( Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону № 4053-VI від 17.11.2011 )
2. Угодою про розподіл продукції вирішення питань з управління та координації діяльності сторін може покладатися на керівний комітет або інший орган управління, створений за участю сторін.
З метою участі держави у виконанні укладеної угоди про розподіл продукції (у тому числі участі в діяльності створених органів управління) Кабінет Міністрів України може надати необхідні повноваження центральному органу виконавчої влади.
( До статті 5 включено частину другу згідно із Законом № 331-VII від 18.06.2013 )
3. У тому разі, коли інвестором в угоді виступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції.
Стаття 6. Умови укладення угоди про розподіл продукції
1. Угоди про розподіл продукції відповідно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих ділянок (ділянки) надр, що обмежуються у просторі та координатами, в межах яких знаходяться родовища, частини родовищ корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.
( Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3959-VI від 21.10.2011 )
На вимогу інвестора і у випадках, коли земельні ділянки, необхідні для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, знаходяться у державній або комунальній власності, ділянки надр (родовища корисних копалин) надаються разом із такими земельними ділянками. У всіх інших випадках держава забезпечує надання на вимогу інвестора земельних ділянок, необхідних для виконання укладеної угоди про розподіл продукції, у порядку, зазначеному у такій угоді. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або в комунальній власності набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до закону, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.
( Частину першу статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2562-VI від 23.09.2010; в редакції Закону № 5406-VI від 02.10.2012 )
2.
( Абзац перший частини другої статті 6 виключено на підставі Закону № 3959-VI від 21.10.2011 )
Інвестор може звернутися до Кабінету Міністрів України або Міжвідомчої комісії з пропозицією про вирішення питання щодо проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції щодо окремої ділянки надр. Про результати розгляду поданої пропозиції інвестор повідомляється не пізніше тримісячного строку.
( Абзац другий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3959-VI від 21.10.2011, № 5463-VI від 16.10.2012 )
Конкурс на укладення угоди про розподіл продукції щодо окремої ділянки надр проводиться за наявності будь-якої з таких умов:
( Абзац третій частини другої статті 6 в редакції Закону № 3959-VI від 21.10.2011 )
збитковість для користувачів надрами та держави продовження розробки родовищ корисних копалин, яка обумовлена об'єктивними факторами, у разі коли розробка такого родовища може забезпечити істотний обсяг видобування корисних копалин, а консервація чи ліквідація об'єкта розробки може призвести до негативних соціальних наслідків та фінансових (матеріальних) втрат;
відсутність державного фінансування і технічних засобів для освоєння нових великих родовищ корисних копалин, за рахунок освоєння яких забезпечується рівень видобутку корисних копалин у цілому по Україні, необхідний для соціального розвитку та економічної безпеки України;
необхідність залучення спеціальних високозатратних технологій розробки важкодобувних і значних за обсягом запасів корисних копалин, що знаходяться у складних гірничо-геологічних умовах або є залишковими для родовищ, що розробляються, а також необхідність запобігання втратам паливно-енергетичної та мінеральної сировини в надрах;
необхідність забезпечення регіонів власною паливно-енергетичною сировиною, утворення нових робочих місць в районах, де зайнятість населення знаходиться на низькому рівні;
необхідність впровадження новітніх технологій, обладнання передових технічних розробок для забезпечення ефективного пошуку, розвідки та розробки перспективних малодосліджених родовищ корисних копалин;
необхідність освоєння родовищ корисних копалин, розробка яких ведеться в особливо складних умовах (ділянки надр і родовищ в морських акваторіях, родовищ з важкодобувними та виснаженими запасами або в районах з невстановленою нафтогазоносністю);
необхідність дорозвідки, додаткової чи поглибленої розвідки ділянки надр.
Перелік ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл продукції, затверджується Верховною Радою України не пізніше тримісячного строку з дня набрання чинності цим Законом.
3. Внесення змін до географічних координат ділянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції або щодо яких Міжвідомчою комісією ведуться переговори з питання укладення такої угоди, забороняється.
Така заборона не поширюється на внесення змін до географічних координат ділянок надр (родовищ корисних копалин), щодо яких укладено угоду про розподіл продукції, яке здійснюється на вимогу інвестора (інвесторів) в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, шляхом внесення відповідних змін до спеціального дозволу на користування надрами без необхідності внесення відповідних змін до такої угоди.
( Частина третя статті 6 в редакції Законів № 3959-VI від 21.10.2011, № 5406-VI від 02.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 )
4. Угода про розподіл продукції укладається з переможцем конкурсу з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця, а у випадках, передбачених абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, - з переможцем конкурсу та особою, визначеною абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону.
( Абзац перший частини четвертої статті 6 в редакції Закону № 4053-VI від 17.11.2011 )
Конкурс вважається таким, що відбувся, у випадку, коли з заявкою на участь у ньому звернувся хоча б один учасник, у разі виконання ним усіх умов конкурсу.
( Абзац другий частини четвертої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2562-VI від 23.09.2010, № 4053-VI від 17.11.2011 )
Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі відсутності заявок на участь у конкурсі або Кабінетом Міністрів України не визначено переможця конкурсу.
( Частину четверту статті 6 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 402-IX від 19.12.2019 )( Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3553-VI від 17.06.2011 )
5. За рішеннями Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування угода про розподіл продукції може бути укладена без проведення конкурсу щодо ділянок надр із незначними запасами корисних копалин, що підтверджується висновками відповідних державних органів.
У разі якщо надрокористувач, який має спеціальний дозвіл на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених ним умовах, виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції, така угода (двостороння або багатостороння) за рішенням Кабінету Міністрів України також може бути укладена без проведення конкурсу.
( Абзац другий частини п'ятої статті 6 в редакції Закону № 2562-VI від 23.09.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4053-VI від 17.11.2011 )
Угоду про розподіл продукції може бути укладено в такому порядку також на підставі одночасно декількох спеціальних дозволів та/або щодо декількох ділянок надр, незалежно від того, чи є такі ділянки надр суміжними або такими, що знаходяться окремо одна від одної.
( Частину п'яту статті 6 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
Рішення Кабінету Міністрів України щодо укладення угоди без проведення конкурсу ухвалюється на підставі:
( Частину п'яту статті 6 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
письмового звернення (заяви) надрокористувача до Міжвідомчої комісії з пропозицією укласти угоду про розподіл продукції (двосторонню або багатосторонню) з доданням копій документів, що підтверджують правовий статус заявника, його фінансові можливості, копію спеціального дозволу (дозволів) на користування надрами та інших відомостей та матеріалів за запитом Міжвідомчої комісії;
( Частину п'яту статті 6 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
пропозицій Міжвідомчої комісії щодо можливості укладення угоди про розподіл продукції.
( Частину п'яту статті 6 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
У разі подання звернення (заяви) надрокористувача щодо укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції таке звернення (заява) має бути підписане усіма заявниками та містити відомості про кожного з них.
( Частину п'яту статті 6 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
Кабінет Міністрів України розглядає звернення надрокористувача та ухвалює відповідне рішення у тримісячний строк з дня його подання та реєстрації робочим органом Міжвідомчої комісії.
( Частину п'яту статті 6 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
Угода про розподіл продукції має бути укладена з надрокористувачем з дотриманням вимог цього Закону не пізніше 12 місяців з дня ухвалення відповідного рішення Кабінету Міністрів України.
( Частину п'яту статті 6 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
Після укладення угоди про розподіл продукції спеціальний дозвіл на користування надрами підлягає переоформленню відповідно до положень цього Закону та в порядку, передбаченому такою угодою. У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції новий спеціальний дозвіл на користування надрами оформляється на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди. У випадку укладення угоди щодо декількох ділянок надр оформляється єдиний спеціальний дозвіл на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди.
( Частину п'яту статті 6 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
Під час розгляду заяви Міжвідомчої комісією і проведення переговорів щодо узгодження умов угоди про розподіл продукції надрокористувач не втрачає права на проведення передбачених спеціальним дозволом робіт на відповідній ділянці надр.
( Частину п'яту статті 6 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції
1. Рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міжвідомчої комісії із зазначенням:
( Абзац перший частини першої статті 7 в редакції Закону № 331-VII від 18.06.2013 )
строку і порядку проведення конкурсу;
ділянки надр (родовищ, частин родовищ корисних копалин), щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (далі - об'єкт конкурсу), включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини користування надрами;
( Абзац третій частини першої статті 7 в редакції Закону № 2562-VI від 23.09.2010 )
умов конкурсу (з урахуванням особливостей ділянки надр) із зазначенням:
переліку та строку проведення робіт на об'єкті конкурсу;
мінімального розміру інвестицій;
основних критеріїв розподілу продукції;
особливостей умов угоди про розподіл продукції з боку держави;
оптимальних економічних, технологічних, природоохоронних або інших показників (заходів) щодо раціонального використання надр;
усіх істотних вимог держави щодо умов та виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції;
строку подання заяв на участь у конкурсі;
розміру плати за участь у конкурсі;
переліку конкурсної документації та порядку її надання учасникам конкурсу.
( Абзац тринадцятий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 331-VII від 18.06.2013 )
В окремих випадках умови конкурсу можуть передбачати вимоги:
( Абзац чотирнадцятий частини першої статті 7 в редакції Закону № 4053-VI від 17.11.2011 )
щодо укладення угоди про розподіл продукції з переможцем конкурсу та визначеним згідно з умовами конкурсу господарським товариством, 100 відсотків статутного капіталу якого належать державі, або господарським товариством, створеним за його участі, із зазначенням частки участі такого товариства в угоді про розподіл продукції;
( Абзац частини першої статті 7 в редакції Закону № 4053-VI від 17.11.2011 )
щодо реалізації виключно на території України виробленої і набутої у власність інвестором продукції.
( Абзац частини першої статті 7 в редакції Закону № 4053-VI від 17.11.2011 )( Абзац частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 3553 -VI від 17.06.2011 )
2. Оголошення про проведення конкурсу, крім вимог, визначених частиною першою цієї статті, має містити:
рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться конкурс;
адресу, за якою подаються заявки на участь у конкурсі;
вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають подавати учасники;
( Абзац четверти частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4053-VI від 17.11.2011 )
реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у конкурсі.
3. Протягом двох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу Міжвідомча комісія публікує оголошення про проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях України, здійснює інші функції щодо організації проведення конкурсу в межах своєї компетенції, визначеної Кабінетом Міністрів України.
( Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5463-VI від 16.10.2012, № 331-VII від 18.06.2013 )
4. Строк між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничним строком подання заявки на участь у конкурсі не повинен бути меншим ніж один місяць.
( Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3553-VI від 17.06.2011 )
5. За участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції вноситься плата, розмір та порядок внесення якої визначаються Кабінетом Міністрів України.
Плата за участь у конкурсі, що відбувся, учасникам конкурсу не повертається. У разі якщо конкурс визнано таким, що не відбувся, плата за участь у конкурсі повертається учасникам у повному розмірі.
( Частину п'яту статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 402-IX від 19.12.2019 )( Частина п'ята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4053-VI від 17.11.2011 )
6. Строк проведення конкурсу не повинен перевищувати трьох місяців від дати закінчення граничного строку подання конкурсних заяв.
7. Заява на участь у конкурсі повинна відповідати умовам конкурсу та містити:
( Абзац перший частини сьомої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4053-VI від 17.11.2011 )
відомості про учасника або учасників (повне ім'я, громадянство, місце проживання, фах - для громадян; назва юридичної особи чи об'єднання юридичних осіб, адреса їх місцезнаходження, назва держави, за законами якої зареєстровано юридичну особу чи об'єднання юридичних осіб, основний вид діяльності, передбачений статутом, і розмір статутного капіталу), підтверджені документально;
( Абзац другий частини сьомої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2562-VI від 23.09.2010, № 4053-VI від 17.11.2011 )
коротку інформацію про досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансові можливості для виконання робіт та про технології, що будуть застосовані при користуванні надрами, підтверджені документально;
програму робіт на ділянці надр, у тому числі по виконанню основних умов конкурсу, із зазначенням заходів, направлених на охорону надр і довкілля, а також із зазначенням строків початку та закінчення робіт;
розміри та види інвестування;
додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу;
інші матеріали та відомості, визначені умовами конкурсу.
8. Усі своєчасно подані заяви робочий орган Міжвідомчої комісії реєструє в день їх надходження в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
( Частина восьма статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4053-VI від 17.11.2011, № 5406-VI від 02.10.2012; в редакції Законів № 5463-VI від 16.10.2012, № 331-VII від 18.06.2013 )
9. Розгляд і оцінка зареєстрованих заяв і доданих до них матеріалів здійснюються Міжвідомчою комісією за критеріями, визначеними цією статтею.
( Абзац перший частини дев'ятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 )
За результатами розгляду та оцінки поданих матеріалів Міжвідомча комісія готує і подає Кабінету Міністрів України висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.
( Абзац другий частини дев'ятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5463-VI від 16.10.2012, № 331-VII від 18.06.2013 )
10. Переможець конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України протягом строку, передбаченого пунктом 6 цієї статті, з урахуванням пропозицій Міжвідомчої комісії.
( Абзац перший частини десятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012 )
При визначенні переможця конкурсу перевага надається за такими основними критеріями:
( Абзац другий частини десятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2562-VI від 23.09.2010, № 4053-VI від 17.11.2011 )
програма робіт на ділянці надр забезпечує найбільш раціональні умови використання природних ресурсів;
технологічні рішення ведення робіт є найефективнішими;
забезпечуються оптимальні заходи з охорони довкілля;
умови інвестування є більш привабливими;
достатні фінансова забезпеченість та міжнародний досвід учасника для виконання програми робіт та інвестування, детально викладеній в умовах конкурсу чи конкурсній документації.
( Абзац сьомий частини десятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4053-VI від 17.11.2011 )
11. Результати конкурсу підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях України та доводяться до відома кожного учасника конкурсу.
12. Не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається угода про розподіл продукції в порядку і на умовах, визначених цим Законом, та з урахуванням умов конкурсу та конкурсної заявки переможця. За письмовим зверненням інвестора цей строк може бути продовжено на шість місяців.
( Частина дванадцята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3553-VI від 17.06.2011, № 4053-VI від 17.11.2011 )
Розділ II
УКЛАДЕННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
Стаття 8. Вимоги до угоди про розподіл продукції
1. Угода про розподіл продукції має бути укладена у письмовій формі і відповідати вимогам конкурсу на укладення такої угоди та вимогам цього Закону.
2. В угоді про розподіл продукції визначаються: перелік видів діяльності інвестора та програма обов'язкових робіт із визначенням строків виконання, обсягів і видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників, що не можуть бути нижчими від запропонованих інвестором у конкурсній заяві, а також інші істотні умови.
Істотними умовами угоди про розподіл продукції є:
1) найменування сторін угоди та їх реквізити;
2) характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини промислової розробки надр;
3) умови надання земельної ділянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та ділянки надр;
4) проект рекультивації земель, порушених під час проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин;
5) вид (види) користування надрами;
6) перелік, обсяги і строки виконання передбачених угодою робіт;
7) вимоги до якості виконуваних згідно з угодою робіт;
8) права та обов'язки сторін, зокрема права інвестора щодо користування землею, надрами та інші права, а також його обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті;
9) порядок узгодження сторонами бюджетів та програм робіт;
( Пункт 9 частини другої статті 8 в редакції Законів № 2562-VI від 23.09.2010, № 5406-VI від 02.10.2012 )
10) умови використання корисних копалин;
11) порядок визначення вартості видобутих корисних копалин, в тому числі валюта, в якій буде виражено таку вартість, в угоді за участю іноземного інвестора;
( Пункт 11 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
12) порядок внесення рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
( Пункт 12 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5406-VI від 02.10.2012, № 71-VIII від 28.12.2014 )
13) пункт виміру;
14) обов'язок інвестора доставляти вироблену продукцію в пункт виміру;
15) умови визначення обсягу компенсаційної продукції;
16) склад витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією;
17) порядок та умови розподілу прибуткової продукції між державою та інвестором;
18) порядок і строк передачі державі належної їй частини прибуткової продукції. Угодою може передбачатися передача державі грошового еквівалента частини прибуткової продукції, що належить державі;
19) порядок переходу права власності на вироблену продукцію;
20) порядок одержання інвестором частини прибуткової продукції, що належить йому відповідно до угоди;
21) порядок переходу права власності на майно від інвестора до держави;
22) порядок контролю за виконанням угоди про розподіл продукції; строк, форми та зміст звітів, інформації, рахунків, що подаються інвестором Кабінету Міністрів України або уповноваженому Кабінетом Міністрів України центральному органу виконавчої влади;
( Пункт 22 частини другої статті 8 в редакції Закону № 331-VII від 18.06.2013 )
23) вимоги щодо повернення ділянок надр та земельних ділянок, наданих для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, після закінчення дії угоди у разі її дострокового припинення або закінчення окремих етапів робіт, а також строки та порядок повернення цих ділянок;
24) умови внесення змін, дострокового припинення або продовження дії угоди;
25) умови переуступлення інвестором прав та обов'язків, передбачених угодою;
26) вимоги щодо раціонального і комплексного використання та охорони надр і довкілля, безпеки та охорони праці персоналу, залученого до передбачених угодою робіт;
27) порядок консервації або ліквідації гірничих об'єктів;
28) строк дії угоди, дата, місце підписання та порядок набрання нею чинності;
29) відповідальність сторін угоди та засоби її забезпечення;
30) порядок розгляду спорів;
31) порядок передачі інвестором рухомого майна державі, яке було ним створене або придбане для виконання угоди про розподіл продукції та право власності на яке перейшло до держави відповідно до закону;
( Частину другу статті 8 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 2562-VI від 23.09.2010 )
32) інші істотні умови, передбачені цим Законом.
( Частину другу статті 8 доповнено пунктом 32 згідно із Законом № 2562-VI від 23.09.2010 )
За згодою сторін угодою про розподіл продукції можуть передбачатися й інші умови.
3. Істотні умови, передбачені цією статтею, крім зазначених у пунктах 1, 2, 5, 14 частини другої цієї статті, визначаються виключно угодою про розподіл продукції, з дотриманням вимог цього Закону.
4. Невід'ємною частиною угоди про розподіл продукції є додатки, на які сторони посилаються в тексті угоди, зокрема вичерпний перелік встановлених правил, норм ведення робіт, пов'язаних із користуванням надрами, охороною довкілля, використанням і переробкою мінеральної сировини, розрахунки, плани, переліки, програми, таблиці тощо, а у разі потреби - висновки експертів (акти експертиз), науковців і фахівців, залучених до розроблення проекту угоди.
( Частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
5. Угода про розподіл продукції повинна передбачати обов'язки інвестора щодо:
надання переваг продукції, товарам, роботам, послугам та іншим матеріальним цінностям українського походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості, відповідності міжнародним стандартам;
прийняття (наймання) на роботу на території України працівників для зазначених в угоді потреб переважно з числа громадян України та для організації їх навчання в обсягах, передбачених угодою.
6. Порядок, принципи, правила ведення бухгалтерського обліку за угодою про розподіл продукції, у тому числі валюта ведення бухгалтерського обліку, а також перелік, зміст, форма, порядок складання та подання фінансових звітів за угодою про розподіл продукції визначаються такою угодою.
( Частина шоста статті 8 в редакції Закону № 5406-VI від 02.10.2012 )
7. В угоді про розподіл продукції мають бути визначені документи, якими підтверджуються повноваження сторін щодо підписання угоди.
Стаття 9. Особливі умови угод про розподіл продукції
1. Угоди про розподіл продукції, укладені щодо пошуку, розвідки та видобування вуглеводневої сировини, а також щодо використання родовищ із значними запасами корисних копалин, крім істотних умов, зазначених у статті 8 цього Закону, повинні передбачати також такі істотні умови:
щорічне декларування видобувних характеристик;
порядок користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією;
порядок і особливості обліку витрат на промислові та технологічні потреби;
( Абзац п'ятий частини першої статті 9 виключено на підставі Закону № 2562-VI від 23.09.2010 )
порядок і строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі експлуатації ділянки надр (земельної ділянки, наданої для потреб, пов'язаних з користуванням надрами) на момент укладення угоди;
обсяги і строки виконання природоохоронних заходів;
( Абзац сьомий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2562-VI від 23.09.2010 )
порядок узгодження та затвердження програм робіт, зокрема програм проведення нафтових операцій;
( Абзац восьмий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
умови відповідального зберігання державної частки видобутих корисних копалин до передачі їх державі;
умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату видобутих корисних копалин внаслідок розливу, повені, пожежі;
( Абзац десятий частини першої статті 9 в редакції Закону № 2562-VI від 23.09.2010 )
умови виключного ризику під час розробки родовищ.
2. Якщо учасником угоди про розподіл продукції є іноземний інвестор, він зобов'язаний протягом трьох місяців з дня укладення угоди про розподіл продукції зареєструвати своє представництво на території України.
Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити із свого складу одного інвестора - оператора угоди для представництва їхніх інтересів у відносинах з державою. З цією метою інвестори зобов'язані укласти угоду про операційну діяльність (далі - операційний договір), що регулює відносини між оператором угоди та іншими інвесторами. Якщо інше не встановлено в операційному договорі, він не є договором про спільну діяльність та не регулюється нормами законодавства України, які застосовуються до спільної діяльності та договорів про спільну діяльність.
( Абзац другий частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
У разі укладення угоди про розподіл продукції з переможцем конкурсу та особою, визначеною абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, оператором угоди призначається переважно переможець конкурсу (один із переможців).
( Частину другу статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4053-VI від 17.11.2011 )
Оператору угоди та/або представництву іноземного інвестора на території України належать усі повноваження, встановлені для інвестора угодою про розподіл продукції.
Відносини між державою та іноземним інвестором щодо угоди про розподіл продукції здійснюються через його представництво на території України.
( Частина друга статті 9 в редакції Закону № 2562-VI від 23.09.2010 )
3. Оператор угоди про розподіл продукції організує належне виконання робіт, передбачених такою угодою, та зобов'язаний, серед іншого, з цією метою:
здійснювати поточну операційну діяльність, передбачену угодою (особисто або шляхом залучення підрядних, субпідрядних або інших організацій (осіб);
здійснювати розподіл компенсаційної та прибуткової продукції;
приймати та використовувати майно інвесторів, необхідне для виконання умов угоди;
нараховувати та сплачувати податки та збори (обов'язкові платежі);
вести окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, що здійснюються за угодою;
надавати усім учасникам угоди достатній доступ до повної інформації стосовно всієї діяльності, що проводиться за укладеною угодою про розподіл продукції, включаючи будь-яку конфіденційну інформацію, що має комерційну цінність;
здійснювати продаж (реалізацію) прибуткової, компенсаційної продукції інвесторів та державної частини продукції, якщо це передбачено умовами угоди про розподіл продукції;
виконувати інші функції згідно з цим Законом та умовами угоди про розподіл продукції.
Багатостороння угода про розподіл продукції повинна наділяти оператора угоди правами щодо прийняття незалежних рішень стосовно проведення безперервної поточної діяльності, необхідної для виконання завдань (планів, програм тощо), передбачених угодою про розподіл продукції.
( Статтю 9 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
4. За домовленістю сторін, умовами багатосторонньої угоди про розподіл продукції може передбачатися порядок зміни обсягу прав та обов'язків інвесторів в угоді про розподіл продукції, у тому числі розподіл їхніх часток у виробленій продукції, що видобута з окремих покладів (ділянок надр) у межах наданої у користування за угодою ділянки надр та/або під час виконання окремих етапів або видів робіт. Порядок і підстави для зміни обсягу прав та обов'язків інвесторів в угоді про розподіл продукції мають встановлюватися такою угодою та відповідним операційним договором між інвесторами. Положення цієї статті також застосовується, якщо стороною угоди про розподіл продукції є особа, визначена абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 7 цього Закону, незалежно від визначеного умовами конкурсу на укладення такої угоди розміру обсягу прав і обов'язків (частки участі) такої особи в угоді про розподіл продукції.
( Статтю 9 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
Стаття 10. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції
1. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції здійснюється інвестором із дотриманням вимог цього Закону.
В окремих випадках за рішенням Кабінету Міністрів України розроблення проекту угоди може покладатися на Міжвідомчу комісію.
2. Проект угоди про розподіл продукції готується українською мовою.
Стаття 11. Реєстрація та узгодження проекту угоди про розподіл продукції
1. Проект угоди про розподіл продукції розробляється протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування результатів конкурсу та реєструється робочим органом Міжвідомчої комісії.
( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 )
2. Проекти угод про розподіл продукції, розроблені згідно з частиною першою цієї статті, підлягають обов’язковій експертизі з фінансових, правових та інших питань, визначених Міжвідомчою комісією. Така експертиза проводиться шляхом опрацювання проекту угоди відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.
Під час виконання угоди про розподіл продукції провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", дозволяється виключно після здійснення такої оцінки.
( Частина друга статті 11 в редакції Закону № 2562-VI від 23.09.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017; в редакції Закону № 402-IX від 19.12.2019 )