• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України  | Закон від 08.07.2010 № 2457-VI
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 48, ст.564 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) статтю 164-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
"Стаття 164-12. Порушення бюджетного законодавства
Включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що призвело до затвердження необґрунтованих бюджетних призначень або необґрунтованих бюджетних асигнувань; порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення такої оплати; здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов'язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації, а також безпідставна відмова у проведенні платежу органами Державного казначейства України; порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні витрат державного бюджету (місцевого бюджету) у разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України (несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет) на відповідний рік, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік; включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік; зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунку (за винятком коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету; зарахування доходів бюджету до іншого, ніж визначено Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України на відповідний рік, бюджету, в тому числі внаслідок здійснення поділу податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів між бюджетами з порушенням визначених розмірів; здійснення державних (місцевих) запозичень, надання державних (місцевих) гарантій з порушенням вимог Бюджетного кодексу України; прийняття рішень, що призвели до перевищення граничних обсягів державного (місцевого) боргу чи граничних обсягів надання державних (місцевих) гарантій; розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України; створення позабюджетних фондів, порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів; надання кредитів з бюджету чи повернення кредитів до бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України та/або встановлених умов кредитування бюджету; здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України; порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до вісімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до Бюджетного кодексу України мають проводитися з іншого бюджету; здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік; нецільове використання бюджетних коштів; видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону; здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до вісімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від вісімдесяти п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) пункт 1 частини першої статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) викласти в такій редакції:
"1) за видобування корисних копалин загальнодержавного значення за розподілом, встановленим Бюджетним кодексом України";
3) у статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):
частину першу доповнити словами "та місцевих бюджетів";
у частині третій слова "Державного бюджету України в розмірі 100 відсотків" замінити словами "Державного бюджету України та місцевих бюджетів у розмірах, встановлених Бюджетним кодексом України";
4) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
а) у статті 210:
назву та абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
1. Нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, а так само здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах";
у пункті 1 примітки слова "у бюджети всіх рівнів" замінити словами "до державного бюджету і місцевих бюджетів";
б) назву та абзац перший частини першої статті 211 викласти в такій редакції:
"Стаття 211. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону
1. Видання службовою особою нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах";
5) текст статті 209 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) викласти в такій редакції:
"1. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
2. Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності. Використання цих коштів на інші цілі не допускається";
6) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
а) статтю 67 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Державні підприємства, у тому числі господарські товариства (крім банків), у статутному фонді яких державі належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв), здійснюють залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов'язаннями за погодженням з Міністерством фінансів України, здійснюють залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов'язаннями - за погодженням з органом виконавчої влади, який здійснює функції управління державною власністю. Порядок таких погоджень встановлюється Кабінетом Міністрів України";
б) перше речення частини третьої статті 86 викласти в такій редакції:
"3. Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом";
7) статтю 1191 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності відповідно органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, мають право зворотної вимоги до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди)".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;
8) у Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2-3, ст. 35, NN 9-11, ст. 96, N 32, ст. 271; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):
а) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фонду соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів";
б) абзац сьомий частини шостої статті 20 викласти в такій редакції:
"на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
9) статтю 11 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст. 443) викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Фінансове забезпечення підготовки і проведення референдумів
Підготовка і проведення всеукраїнських референдумів здійснюється за рахунок державного бюджету, республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів - за рахунок відповідних місцевих бюджетів.
Порядок фінансового забезпечення підготовки і проведення всеукраїнських референдумів визначається Кабінетом Міністрів України, республіканських Автономної Республіки Крим і місцевих референдумів - Верховною Радою Автономної Республіки Крим і відповідними місцевими радами";
10) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2000 р., N 4, ст. 26; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 52, ст. 394):
а) у частині четвертій статті 46 цифри і слово "20, 50 і 30" замінити цифрами і словом "50, 20 і 30";
б) у статті 47:
пункт "а" частини другої викласти в такій редакції:
"а) частини зборів за забруднення навколишнього природного середовища згідно з чинним законодавством";
пункт "а" частини четвертої викласти в такій редакції:
"а) частини зборів за забруднення навколишнього природного середовища згідно з чинним законодавством";
у частині шостій слова "та стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, крім осіб, які мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які виявили порушення природоохоронного законодавства і вжили необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності, запобігання порушенням природоохоронного законодавства" виключити;
11) частину третю статті 13 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1994 р., N 3, ст. 11; 2010 р., N 18, ст. 137) викласти в такій редакції:
"Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом";
12) частину першу статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2005 р., N 10, ст. 187; 2009 р., N 18, ст. 247, N 38, ст. 536; 2010 р., NN 22-25, ст. 263; N 30, ст. 398) доповнити пунктом 19 такого змісту:
"19) стягувати до державного бюджету (місцевих бюджетів) суми простроченої заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим, відповідною територіальною громадою) або під державні (місцеві) гарантії, та за кредитами з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" або іншим законом";
13) у частинах третій і четвертій статті 4, частині шостій статті 14, частинах сьомій і шістнадцятій статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 1997 р., N 45, ст. 286; 2002 р., N 26, ст. 175; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 4, ст. 32; 2009 р., N 39, ст. 558) слова "державного бюджету" замінити словами "місцевих бюджетів";
14) у Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119; 2006 р., N 2-3, ст. 35; 2010 р., N 1, ст. 3):
а) у статті 8 слова "Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього Закону та інших законів України" замінити словом "законом";
б) у статті 14:
пункти 7, 15, 17 і 21 частини першої виключити;
у частині четвертій цифру "7" виключити;
в) частину першу статті 15 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки";
15) пункт 8.1 статті 8 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564) доповнити підпунктом 8.1.5 такого змісту:
"8.1.5. Податковий агент зобов'язаний подавати органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку з доходів фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, які нараховані на користь платників податку, і загальні суми податку з доходів фізичних осіб, які утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету";
16) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):
а) у частині першій статті 26:
у пункті 26 слова "випуску місцевих позик" замінити словами "здійснення місцевих запозичень";
у пункті 27 слова "щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також" виключити;
пункт 39 виключити;
б) у частинах першій та третій статті 61 слова "цим Законом та законом про бюджетну систему" замінити словами " Бюджетним кодексом України";
в) у статті 62:
у третьому реченні частини першої слова "законом про державний бюджет" замінити словами " Бюджетним кодексом України";
у частині другій слова "нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя" замінити словами "фінансових нормативів бюджетної забезпеченості";
г) частини третю - сьому статті 63 викласти в такій редакції:
"3. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України.
4. Доходи місцевого бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.
5. У складі надходжень спеціального фонду місцевого бюджету виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.
6. Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій, затверджуються у законі про Державний бюджет України для кожного відповідного місцевого бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.
7. Кошти, передані державою у вигляді дотацій та субвенцій, можуть розподілятися Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення), районними радами між відповідними місцевими бюджетами та використовуватися для фінансування спільних проектів відповідних територіальних громад";
ґ) у статті 64:
у частині першій слова "місцевими бюджетами цих громад" та "районними та обласними бюджетами" замінити відповідно словами "відповідними рішеннями про місцевий бюджет" та "рішеннями про районний та обласний бюджети";
частини четверту - сьому викласти в такій редакції:
"4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, для виконання повноважень органів місцевого самоврядування.
5. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.
6. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділяються витрати бюджету розвитку.
7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаної із здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних з розширеним відтворенням, а також на погашення місцевого боргу";
д) статтю 65 викласти в такій редакції:
"Стаття 65. Використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів
Перевищення залишку коштів загального фонду місцевого бюджету над оборотним залишком бюджетних коштів на кінець бюджетного періоду становить вільний залишок коштів місцевих бюджетів, який використовується на проведення витрат місцевого бюджету згідно із змінами до рішення про місцевий бюджет";
е) у статті 66:
у назві слова "доходів і видатків" виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають відповідати обсягу надходжень місцевого бюджету";
у частині третій слова "доходів і видатків" виключити, а слова "дотацій, субвенцій, субсидій" замінити словами "дотацій та субвенцій";
є) у статті 67:
у назві слово "Фінансування" замінити словами "Фінансове забезпечення";
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади у повному обсязі за рахунок закріплення за відповідними місцевими бюджетами джерел доходів бюджету, надання трансфертів з державного бюджету, а також передання органам місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності";
ж) у статті 70:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики місцевим бюджетам відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України";
у частині другій слова "у межах законодавства" виключити, а слова "розміщувати належні їм кошти в банках інших суб'єктів права власності, отримувати відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до доходної частини відповідного місцевого бюджету" замінити словами "здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з дотриманням вимог, встановлених Бюджетним кодексом України та іншими законами України";
з) пункт 9 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:
"9. Правові засади бюджетного процесу та міжбюджетних відносин щодо місцевих бюджетів визначаються Бюджетним кодексом України";
17) статтю 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361) викласти в такій редакції:
"Стаття 4. У бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, сільських та селищних бюджетах щорічно передбачаються видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.
Для цих цілей у складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських, сільських та селищних бюджетів створюються територіальні дорожні фонди.
Дохідна частина цих фондів формується за рахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправочними пунктами), частини коштів Державного дорожнього фонду України відповідно до порядку, розподілу, встановленого Кабінетом Міністрів України згідно із законами, а також інших надходжень до відповідних бюджетів, що визначаються рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських, селищних та сільських рад про бюджет на поточний рік, а також відповідних надходжень, визначених статтею 5 цього Закону.
Кошти територіальних дорожніх фондів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, селищними та сільськими радами";
18) текст статті 9 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти в такій редакції:
"Витрати, пов'язані з реалізацією цього Закону, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, коштів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та інших джерел, не заборонених законодавством";
19) у статті 19 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79):
частини першу та третю викласти в такій редакції:
"1. Особливості бюджету міста Києва визначаються Бюджетним кодексом України";
"3. Доходи бюджету міста Києва формуються за рахунок доходів, передбачених статтями 64 - 65, 68 - 69 Бюджетного кодексу України та трансфертів з Державного бюджету України на виконання столичних функцій";
частини четверту та дев'яту виключити;
20) у Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351):
а) у частині першій статті 9:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку на наступний рік і подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до 1 вересня поточного року (подає зміни до кошторису доходів та витрат Національного банку у тижневий строк з дня їх затвердження)";
пункт 7 доповнити словами "і у тижневий строк подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України";
б) статтю 24 доповнити частиною такого змісту:
"Національний банк подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік до 15 березня поточного року та проект кошторису доходів та витрат Національного банку на наступний рік до 1 квітня поточного року";
в) статтю 31 викласти в такій редакції:
"Стаття 31. Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів
Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад зобов'язані зберігати бюджетні кошти у Національному банку на рахунку, відкритому Державному казначейству України, якщо інше не передбачено Бюджетним кодексом України.
Умови та порядок обслуговування бюджетних коштів визначаються договором між Національним банком та Державним казначейством України, при цьому послуги для Державного казначейства України надаються Національним банком безоплатно";
21) у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365):
а) у частині четвертій статті 6 слова "відповідно до законодавства" замінити словами "відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за погодженням з Міністерством фінансів України";
б) у частині четвертій статті 8:
друге речення абзацу п'ятого доповнити словами "та в бюджетних установах";
доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України";
в) частину шосту статті 11 викласти в такій редакції:
"6. Форми фінансової звітності бюджетних установ установлюються Міністерством фінансів України";
22) у Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 24, ст. 154; 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2010 р., N 2-3, ст. 11, NN 22-25, ст. 263):
а) абзац другий преамбули виключити;
б) підпункт 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
"Податкове зобов'язання або податковий борг погашається виключно коштами, які вносяться до відповідного бюджету у гривнях";
23) пункти 1, 2 і 4 частини першої статті 27 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 17, ст. 146) викласти в такій редакції:
"1) мають право на внесення пропозицій щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;
2) попередньо розглядають проект закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, подають свої пропозиції щодо цього законопроекту до профільного комітету";
"4) попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства) у частині, що віднесена до компетенції комітетів";
24) у підпункті "в" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456) слова "державними, у тому числі казенними, підприємствами та їх об'єднаннями, господарськими структурами" замінити словами "державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями";
25) у статті 3 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 9, ст. 68; 2009 р., N 18, ст. 246, N 30, ст. 420):
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується юридичними та фізичними особами за місцем реєстрації таких транспортних засобів та зараховується до місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
Кошти цього податку спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, селищними та сільськими радами";
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення затверджується Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою;
26) у статті 31 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 25, ст. 241):
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики України на наступний бюджетний період і у триденний строк подає до Верховної Ради України";
частину другу виключити;
друге речення частини четвертої виключити;
27) у статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336, N 32, ст. 340; 2000 р., N 29, ст. 231; 2001 р., N 33, ст. 179; 2003 р., N 26, ст. 185, N 28, ст. 216):
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки, встановлюється окремим законом".
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 52, ст. 561).
3. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Бюджетним кодексом України, прийнятим 8 липня 2010 року.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2457-VI