• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх обєднань

Верховна Рада України  | Закон від 01.07.2004 № 1953-IV | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.07.2004
 • Номер: 1953-IV
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 01.07.2004
 • Номер: 1953-IV
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564 )
Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 52, ст.561 )
Цим Законом визначаються засади міжбюджетних відносин між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань (далі - бюджетами місцевого самоврядування), а також між міським бюджетом міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, міста Севастополя та бюджетами адміністративно підпорядкованих йому міст, селищ, сіл, крім бюджетів місцевого самоврядування, трансферти до яких визначаються законом про Державний бюджет України на наступний рік.
Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
Цим Законом регулюються міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування.
Міжбюджетні відносини між міським бюджетом міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, міста Севастополя та бюджетами адміністративно підпорядкованих йому міст, селищ, сіл визначаються на засадах, встановлених Бюджетним кодексом України та цим Законом для взаємовідносин районного бюджету з бюджетами місцевого самоврядування.
Стаття 2. Визначення термінів
Терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених у Бюджетному кодексі України.
Стаття 3. Міжбюджетні трансферти
1. У районному бюджеті можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти:
1) дотація вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування;
2) кошти, що передаються до районного бюджету з бюджетів місцевого самоврядування;
3) додаткова дотація на вирівнювання диспропорцій, пов'язаних із нерівномірністю мережі бюджетних установ;
4) інші дотації;
5) субвенції на виконання інвестиційних проектів;
6) інші субвенції.
2. У бюджеті місцевого самоврядування можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти:
1) дотація вирівнювання із районного бюджету;
2) кошти, що передаються до районного бюджету;
3) субвенції:
а) субвенції на утримання об'єктів спільного користування;
б) субвенції на ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування;
в) інвестиційні субвенції на будівництво або реконструкцію об'єктів спільного користування;
г) субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
ґ) інші субвенції.
3. Обсяг дотації вирівнювання з районного бюджету до бюджетів місцевого самоврядування або обсяг коштів, що передаються із бюджетів місцевого самоврядування до районного бюджету, визначається на основі Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань, яка затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
4. Умови надання субвенцій, визначених у пункті 3 частини другої цієї статті, визначаються відповідною угодою сторін, якщо інше не визначено бюджетним законодавством. Типова форма угоди та умови її укладення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 4. Термін прийняття (внесення змін) Кабінетом Міністрів України постанови про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань
1. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження (внесення змін) Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань приймається не пізніше визначеного частиною сьомою статті 75 Бюджетного кодексу України терміну доведення Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення та інших показників, необхідних для складання проектів місцевих бюджетів.
Стаття 5. Основні вимоги до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань і параметри, які враховуються у Формулі
1) прогнозний показник обсягу доходів зведеного бюджету району;
2) прогнозний показник обсягу податку з доходів фізичних осіб зведеного бюджету району;
3) індекс відносної податкоспроможності;
4) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості;
5) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;
6) коефіцієнт вирівнювання.
2. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань можуть використовуватися додаткові параметри, при цьому застосовуються коефіцієнти пофакторного впливу, що визначають питому вагу кожного фактора у загальному обсязі видатків бюджетів місцевого самоврядування, але їх сумарне значення не може бути більше 0,5.
3. До складу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету), відносяться доходи, визначені статтями 64 та 66 Бюджетного кодексу України.
4. Індекс відносної податкоспроможності відповідного місцевого бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у порівнянні із середнім показником по зведеному бюджету району у розрахунку на одного мешканця на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди.
5. Індекси відносної податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування переглядаються відповідно до порядку, визначеного Бюджетним кодексом України.
6. Дані про фактичне виконання доходів місцевих бюджетів збільшуються на суму втрат, що виникли внаслідок надання місцевими радами пільг платникам податків.
7. До складу видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету), відносяться видатки, визначені статтею 88 Бюджетного кодексу України.
8. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету), передбачаються нерозподілені видатки в розмірі не менше 1 відсотка обсягу зазначених видатків зведеного бюджету району для перерозподілу зазначених коштів між бюджетами місцевого самоврядування.
9. Мінімальний рівень фінансового нормативу бюджетної забезпеченості бюджетів місцевого самоврядування встановлюється Кабінетом Міністрів України у відносному значенні.
10. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань обсягу коштів, що підлягають передачі до районного бюджету, і визначається в межах від 0,6 до 1.
11. Дотація вирівнювання з районного бюджету до бюджету місцевого самоврядування - це величина перевищення розрахункового обсягу видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, над розрахунковим обсягом доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів відповідного бюджету.
12. У разі, якщо розрахункові показники обсягу доходів бюджету місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, перевищують розрахунковий обсяг відповідних видатків, для таких бюджетів встановлюється обсяг коштів, що підлягають передачі до районного бюджету.
Стаття 6. Порядок розрахунку та затвердження показників міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету)
1. Розрахунки міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюються районною державною адміністрацією у двотижневий термін після доведення Кабінетом Міністрів України положень та показників міжбюджетних відносин відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України з урахуванням таких вимог:
1) при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування прогнозний показник обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, зведеного бюджету району на плановий бюджетний період не може бути більше показника, врахованого при визначенні обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району;
2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості не можуть бути менше розміру, встановленого у постанові Кабінету Міністрів України про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
3) до обсягу коштів, що передаються з бюджетів місцевого самоврядування до районного бюджету, може застосовуватися коефіцієнт вирівнювання в межах, визначених Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
2. Розрахунки міжбюджетних трансфертів подаються до обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим для перевірки їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань і одночасно доводяться до відома відповідних органів місцевого самоврядування.
3. Не пізніше ніж у десятиденний термін, але не раніш як у п'ятиденний термін після отримання від районної державної адміністрації розрахунків міжбюджетних трансфертів обласна державна адміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим за результатами перевірки готує висновок щодо відповідності цих розрахунків Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань.
4. Висновок обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо відповідності розрахунків міжбюджетних трансфертів Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань подається районною державною адміністрацією разом з матеріалами до проекту відповідного районного бюджету, визначеними у статті 76 Бюджетного кодексу України, перед розглядом на сесії районної ради.
5. Обсяги міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування затверджуються рішенням районної ради про районний бюджет на плановий бюджетний період у термін, визначений частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України, та доводяться районними державними адміністраціями до сільських, селищних, міських рад у дводенний термін після затвердження відповідного районного бюджету.
6. Під час затвердження місцевих бюджетів відповідні ради враховують показники міжбюджетних трансфертів, затверджені рішенням відповідної районної ради про районний бюджет, та інші вимоги законодавства щодо визначення особливостей формування місцевих бюджетів.
Стаття 7. Особливості розрахунку міжбюджетних трансфертів у разі незабезпеченості адміністративно-територіальної одиниці мережею бюджетних установ
1. Якщо на території села, селища, міста районного значення недостатньо бюджетних закладів для надання передбачених статтею 88 Бюджетного кодексу України соціальних послуг і вони надаються бюджетними установами, що фінансуються з іншого бюджету, обрахунок трансфертів здійснюється з урахуванням перерахунку відповідної кількості споживачів.
2. Перерахунок кількості споживачів здійснюється на підставі спільних рішень відповідних рад територіальних громад і укладених угод.
3. Угоди про перерахунок кількості споживачів укладаються чи зміни до них вносяться до 1 серпня року, що передує плановому.
4. Якщо в установлений термін угоди не укладено, рішення щодо перерахунку відповідної кількості споживачів приймається районною радою.
Стаття 8. Особливості міжбюджетних відносин та виконання бюджетів місцевого самоврядування у разі несвоєчасного прийняття районного бюджету
1. У разі, якщо рішення районної ради про районний бюджет на плановий бюджетний рік не затверджено у термін, визначений частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України, рішення про встановлення обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування приймається обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим виходячи з норм Бюджетного кодексу України, цього Закону та постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань.
2. При розрахунках обсягів міжбюджетних трансфертів відповідно до частини першої цієї статті враховуються такі вимоги:
1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коефіцієнти вирівнювання застосовуються на рівні, визначеному постановою Кабінету Міністрів України про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;
2) коефіцієнти пофакторного впливу не застосовуються;
3) показники кількості споживачів визначаються на підставі спільних рішень відповідних рад територіальних громад і укладених угод, а в разі їх відсутності - в розрахунку на кількість населення чи споживачів послуг, що проживають на території відповідної ради;
4) нерозподілені видатки, передбачені відповідно до частини восьмої статті 5 цього Закону, перерозподіляються між бюджетами сіл, селищ, міст районного значення пропорційно загальному розрахунковому обсягу видатків відповідного бюджету місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
3. Розрахунки обсягів дотації вирівнювання бюджетам сіл, селищ, міст районного значення та коштів, що передаються до районного бюджету, здійснені обласною державною адміністрацією (Радою міністрів Автономної Республіки Крим), мають бути доведені до відома відповідних органів місцевого самоврядування.
4. Рішення про затвердження обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування приймається обласною радою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим) не пізніше ніж у місячний термін після терміну, встановленого частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України для затвердження районних бюджетів.
5. Перерахування дотації вирівнювання та коштів, що передаються з бюджетів місцевого самоврядування до районного бюджету, здійснюється органами Державного казначейства України в обсягах, визначених у рішенні обласної ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийнятому відповідно до частини першої цієї статті, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6. У рішенні районної ради про бюджет, не затвердженому у термін, визначений частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України, показники дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету, визначені обласною радою (Верховною Радою Автономної Республіки Крим) згідно з вимогами цієї статті, не можуть бути погіршені (обсяги дотації вирівнювання не можуть бути зменшені, а обсяги коштів, що передаються до районного бюджету, не можуть бути збільшені).
7. Дія положень цієї статті не поширюється на випадки, коли проект закону про Державний бюджет України на відповідний рік не ухвалено у другому читанні до початку нового бюджетного періоду.
Стаття 9. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а стаття 4 та частина третя статті 7 - з 1 січня 2004 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін розробити та затвердити порядок перерахування дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету, відповідно до частини п'ятої статті 8 цього Закону.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1953-IV