Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). Форма типового документа від 04.10.2005 №520

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Форма типового документа, Положення від 04.10.2005 №520
Увага! Не остання редакція від 04.02.2007. Внесення змін (рішення від 31.10.2006 N 1181 /z1208-06/)
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
04.10.2005 N 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2005 р.
за N 1273/11553
Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 від 22.12.2005 N 1181 від 31.10.2006 )
1. Затвердити Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (додається).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі-Керівник апарату Комісії) забезпечити:
направлення цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення відповідно до законодавства України.
3. Рішення набирає чинності відповідно до законодавства України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Комісії М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 04.10.2005 N 32
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваА.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового
04.10.2005 N 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2005 р.
за N 1273/11553
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
( Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
Це Положення розроблено відповідно пунктів 10 та 15 статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини третьої статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", частини третьої статті 30 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", пункту 8.2 Положення про компанію з управління активами ICI та юридичних осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами пенсійних фондів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.01.2002 N 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.2002 за N 812/7100 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2003 N 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за N 42/8641) з метою установлення порядку подання інформації особою, яка отримала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме: діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) та/або діяльності з управління активами пенсійних фондів або професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - Компанія).
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
1. Визначення понять
Інформація щодо фінансових показників діяльності Компанії - адміністративні дані, що дають кількісну та якісну характеристику щодо її фінансового стану (далі - Інформація).
( Абзац перший розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
Журнал прийняття інформації - електронний журнал, частина програмно-технічного комплексу прийняття інформації, в якому фіксується інформація щодо дати початку її перевірки, присвоєння реєстраційного номера, за яким реєструється надходження даних, дати їх прийняття до інформаційного масиву даних та інформація щодо їх остаточного прийняття після перевірки. Інформація в журналі захищена від внесення несанкціонованих змін.
Прийнята інформація - інформація, подана до Комісії в електронній та паперовій формах у терміни та в обсязі, що встановлені цим Положенням, паперова форма якої за складом інформації відповідає електронній формі та містить усі визначені цим Положенням реквізити, зареєстрована в журналі прийнятої інформації.
( Абзац третій розділу 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
2. Загальні положення
2.1. Це Положення визначає склад, порядок та терміни подання до Комісії інформації щодо фінансового стану Компанії.
( Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
2.2. Компанія подає до Комісії місячну, квартальну та річну інформацію у терміни відповідно до цього Положення. Місячна інформація надається Компанією до Комісії в разі створення нею пайового інвестиційного фонду (управління активами пайового інвестиційного фонду у разі заміни Компанії) та/або укладання договору з корпоративним інвестиційним та/або пенсійним фондом.
( Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
2.3. Інформація подається в електронній та паперовій формі. Електронна форма Інформації подається до Комісії за електронною адресою kua-inform@stockmarket.gov.ua.
( Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
2.4. Електронна форма складається з електронних файлів, структура яких установлюється Комісією.
2.5. Електронна форма інформації складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі DBASE-IV, CP866 RUS. Інформація, що міститься в електронній формі, яку надають Компанії, має відповідати паперовій формі цієї самої інформації, склад якої встановлено цим Положенням.
( Пункт 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
3. Порядок і терміни подання інформації Компанією
3.1. Компанія надає інформацію:
місячну - протягом двадцяти робочих днів місяця, наступного за звітним;
щоквартальну - не пізніше 25 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним;
річну - до 1 березня року, наступного за звітним.
( Абзац четвертий пункту 3.1 розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )( Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 від 22.12.2005 )
3.2. Місячна інформація Компанії включає:
а) інформацію щодо Компанії:
титульний аркуш (додаток 1);
довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 N 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 864/12738 (далі - Ліцензійні умови) (додаток 2);
б) перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія (додаток 3).
( Пункт 3.2 розділу 3 в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 від 22.12.2005, N 1181 від 31.10.2006 )
3.3. Квартальна інформація Компанії (крім банків) включає фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690.
( Пункт 3.4 розділу 3 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
3.5. Усі довідки інформації в паперовій формі підписуються керівником, головним бухгалтером та засвідчуються печаткою Компанії.
( Пункт 3.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
3.6. Паперова форма інформації (кожна довідка окремо) має бути прошита та аркуші пронумеровані.
( Пункт 3.6 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
3.7. Інформація за IV квартал надається у складі річної інформації. Місячна інформація, яка за часом збігається з квартальною, надається у термін, установлений для надання квартальної інформації, та в її складі.
( Пункт 3.7 розділу 3 в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 від 22.12.2005, N 1181 від 31.10.2006 )
3.8. Річна інформація Компанії (крім банків) включає:
фінансову звітність згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 21.06.99 за N 399/3692, та згідно з Примітками до річної фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125.
висновок аудитора щодо фінансового стану Компанії.
4. Продовження терміну подання інформації
4.1. У разі, якщо останній день подання інформації є неробочим, термін подання продовжується до першого, після неробочого, робочого дня.
4.2. При надходженні інформації поштою після встановленого цим Положенням терміну, дата подання визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку, що обслуговує відправника.
4.3. Термін подання інформації Компанією продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання інформації у встановлений термін у зв'язку з вилученням документів Компанії у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації).
( Пункт 4.3 розділу 4 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 від 22.12.2005 )( Пункт 4.4 розділу 4 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )( Пункт 4.5 розділу 4 виключено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 від 22.12.2005 )
5. Порядок та терміни подання звіту про усунення невідповідності розміру власного капіталу
5.1. Компанія у разі зменшення розміру власного капіталу нижче рівня, визначеного Ліцензійними умовами, зобов'язана:
протягом двадцяти робочих днів з дня виникнення такої невідповідності надіслати письмове повідомлення до Комісії;
протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового розміру;
протягом двадцяти робочих днів з дня усунення такої невідповідності подати звіт про усунення цієї невідповідності до Комісії.
( Пункт 5.1 розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
5.2. У повідомленні необхідно зазначити причини, які призвели до зменшення розміру власного капіталу, та фактичний розмір власного капіталу.
5.3. Після приведення у відповідність розміру власного капіталу Компанія надає до Комісії звіт про усунення такої невідповідності, підписаний керівником та засвідчений печаткою Компанії. Для підтвердження інформації, зазначеної в цьому звіті, до Комісії надається аудиторський висновок.
5.4. У звіті необхідно зазначити відомості про інституційних інвесторів, активи яких знаходяться в управлінні Компанії, розміри власного капіталу на день виникнення та на день усунення невідповідності.
( Пункт 5.4 розділу 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
5.5. Комісія має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу Компанії на строк не більше ніж три місяці на підставі письмового клопотання Компанії.
( Положення доповнено розділом 5 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 від 22.12.2005 )
Начальник управління
спільного інвестування

Є.Іванов
Додаток 1
до Положення про порядок
подання інформації щодо
фінансових показників
діяльності осіб, які
здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)
Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------
|Повне найменування | |
|та місцезнаходження Компанії | |
------------------------------------------------------------------
Інформацію підтверджую, відомості, зазначені в електронній
формі, що додається, збігаються з даними паперової форми:
______________ _____________ _____________________________
(керівник) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Дата ______________
Дані про Компанію:
------------------------------------------------------------------
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Серія та номер ліцензії | |
|------------------------------------------------+---------------|
|Дата видачі та строк дії ліцензії | |
------------------------------------------------------------------
Уповноважена особа, що діє від імені керівника:
------------------------------------------------------------------
|Посада | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Прізвище, ім'я, по батькові | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|Міжміський код, телефон, факс | |
|----------------------------------------------+-----------------|
|E - mail | |
------------------------------------------------------------------
Звітний період:
------------------------------------------------------------------
| Місяць | | квартал | | рік | |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 від 22.12.2005, в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
Додаток 2
до Положення про порядок
подання інформації щодо
фінансових показників
діяльності осіб, які
здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)
ДОВІДКА
про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов
_____________________________________________________________
(повне найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ___________ 200_ року
Курс 1 євро за даними Національного банку України ______
---------------------------------------------------------------------------------
|Розмір заявленого| Розмір власного |Розмір сплаченого| Загальна балансова |
| статутного |капіталу Компанії| статутного | вартість активів в |
|капіталу Компанії| |капіталу Компанії| управлінні Компанії |
| | | | (грн.) |
|-----------------+-----------------+-----------------+-------------------------|
| на | на | на | на | на | на | на початок | на кінець |
|початок | кінець |початок | кінець |початок | кінець | року | звітного |
| року |звітного| року |звітного| року |звітного| | періоду |
| |періоду | |періоду | |періоду |------------+------------|
| | | | | | |ІСІ|пенсійні|ІСІ|пенсійні|
| | | | | | | | фонди | | фонди |
|--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |
|грн|євро|грн|євро|грн|євро|грн|євро|грн|євро|грн|євро| | | | |
|---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+--------+---+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 |13 | 14 |15 | 16 |
|---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+--------+---+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер Компанії _________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 736 від 22.12.2005, в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
Додаток 3
до Положення про порядок
подання інформації щодо
фінансових показників
діяльності осіб, які
здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)
ПЕРЕЛІК
інституційних інвесторів, активами яких управляє
_______________________________________________________,
(найменування Компанії, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на __________ 200_ року
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Код за | Код за | Повне | Вид | Тип | Дата |Дата рішення | Дата |Балансова |
| ЄДРІСІ | ЄДРПОУ |наймену-|фонду*|фонду**|реєстрації | Комісії про |укладання | вартість |
|(для ІСІ)|(тільки | вання |(код) | (код) | фонду в |відповідність|договору (для|активів в |
|/ ЄДРПОУ | для | фонду | | |ЄДРІСІ для |ІСІ вимогам |корпоративних|управлінні|
| (для |корпора-| | | | ІСІ або | щодо |інвестиційних| (грн) |
|пенсійних|тивного | | | |реєстрації |мінімального |фондів та | |
|фондів ) | фонду) | | | |пенсійного |обсягу акти- | пенсійних | |
| | | | | | фонду в |вів | фондів) | |
| | | | | | Державній | | | |
| | | | | | комісії з | | | |
| | | | | |регулювання| | | |
| | | | | | ринків | | | |
| | | | | |фінансових | | | |
| | | | | | послуг як | | | |
| | | | | |фінансової | | | |
| | | | | | установи | | | |
|---------+--------+--------+------+-------+-----------+-------------+-------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------+--------+--------+------+-------+-----------+-------------+-------------+----------|
| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------+-------------+-------------+----------|
| |Примітки*** | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер Компанії ____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
______________
* Види фондів: 01- пайовий; 02- корпоративний; 03- пенсійний.
** Типи фондів: 04 - відкритий безстроковий диверсифікований; 05 - інтервальний безстроковий диверсифікований; 06 - закритий строковий диверсифікований; 07 - закритий строковий недиверсифікований; 08 - закритий строковий недиверсифікований венчурний; 09 - відкритий (пенсійний); 10 - корпоративний (пенсійний); 11 - професійний (пенсійний).
*** Заповнюється у разі відсутності даних стосовно колонок 7,8,9.
( Положення доповнено Додатком 3 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1181 від 31.10.2006 )
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
04.10.2005 N 520
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2005 р.
за N 1273/11553
Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
1. Затвердити Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (додається).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі-Керівник апарату Комісії) забезпечити:
направлення цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення відповідно до законодавства України.
3. Рішення набирає чинності відповідно до законодавства України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Комісії М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 04.10.2005 N 32
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваА.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового
04.10.2005 N 520