Про Державний бюджет України на 2006 рік. Бюджет від 20.12.2005 №3235-IV

Верховна Рада України Закон, Бюджет від 20.12.2005 №3235-IV
Увага! Не остання редакція від 15.03.2006. Внесення змін (закон від 23.02.2006 N 3508-IV /3508-15/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон, Бюджет

Дата 20.12.2005

Номер 3235-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Стаття 54. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевимбюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконаннязаходів з упередження аварій та запобігання техногеннимкатастрофам у житлово-комунальному господарстві та на іншихаварійних об'єктах комунальної власності і на виконанняінвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонтсільських шкіл, розвиток та реконструкцію централізованих системводопостачання та водовідведення, на впровадження заходів,спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі таспоживання теплової енергії у сумі 1.000.000 тис. гривень згідно здодатком N 7 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України за погодженням з КомітетомВерховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок наданнязазначеної субвенції, а також її розподіл за об'єктами.
Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється запропозиціями народних депутатів України, узгодженими звідповідними місцевими органами влади і органами місцевогосамоврядування. При визначенні переліку об'єктів інвестиційнихпроектів врахувати в першу чергу необхідність завершеннябудівництва, розпочатого у минулих роках, будівництва об'єктів ізступенем будівельної готовності понад 80 відсотків та будівництваоб'єктів із підготовленою проектно-кошторисною документацією.
Стаття 55. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюютьсявидатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38,ст. 189) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільовевикористання бюджетних коштів.
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідногомісцевого бюджету до Державного бюджету України органамиДержавного казначейства України у порядку, встановленому КабінетомМіністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертіввідповідному місцевому бюджету на відповідну суму.
Стаття 56. Установити, що у 2006 році суми дотаціївирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннямиДержавного казначейства України в Автономній Республіці Крим,областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативівщоденних відрахувань від доходів загального фонду Державногобюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходівДержавного бюджету України на відповідній території, згідно здодатком N 6 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, зарахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,включаються:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на додану вартість (без врахування бюджетноговідшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсівдержавного значення;
4) збір за спеціальне водокористування;
5) платежі за користування надрами загальнодержавногозначення;
6) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крімакцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачуєтьсяплатниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів ітранспортних засобів);
7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів(крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів ітранспортних засобів);
8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів АвтономноїРеспубліки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевимиорганами виконавчої влади, та плати за ліцензії на правороздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти,транспортні засоби та шини до них);
10) вивізне мито;
11) плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншогодержавного майна;
12) державне мито в частині, що відповідно до законузараховується до державного бюджету;
13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску черездержавний кордон України;
14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласнихбюджетів, міських бюджетів міст республіканського АвтономноїРеспубліки Крим та обласного значення і районних бюджетів.
У разі якщо суми, перераховані відповідним управліннямДержавного казначейства України в Автономній Республіці Крим,областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячноїсуми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденнихвідрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державнеказначейство України зобов'язане перерахувати на рахуноквідповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотаціївирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10числа наступного місяця.
Стаття 57. Установити, що перерахування коштів до Державногобюджету України з міських бюджетів міст республіканськогоАвтономної Республіки Крим та обласного значення, районнихбюджетів здійснюється органами Державного казначейства України зарахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються привизначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетівзгідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених удодатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних іміських міст республіканського Автономної Республіки Крим таобласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районногозначення здійснюється органами Державного казначейства України зарахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються привизначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів,згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповіднимирайонними та міськими радами. Місячний обсяг перерахуваннязазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повиненстановити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної удодатку N 6 до цього Закону.
Установити, що перерахування коштів до державного бюджету зобласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно зпомісячними сумами таких платежів, установленими розписомДержавного бюджету України на 2006 рік.
Стаття 58. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,обласним, міським, районним, селищним, сільським радам призатвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязіпотребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетнихустанов відповідно до встановлених чинним законодавством умовоплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; напроведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якоїпростроченої заборгованості із зазначених видатків. Установитиліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожнійбюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затвердженихрозпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердженнявідповідних бюджетів на 2006 рік.
Стаття 59. Установити, що в розрахунках міжбюджетнихтрансфертів на 2006 рік коефіцієнт вирівнювання застосовуєтьсялише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються додержавного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 60. Установити, що видатки бюджету міста Києва навиконання функцій столиці відповідно до Закону України "Простолицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) здійснюються завідповідною програмою.
Стаття 61. Установити, що у 2006 році:
рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованиймінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35,ст. 290; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р.,N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) та Закону України "Про державнусоціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, таінвалідам" ( 1727-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,N 33-34, ст. 404; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267)встановлюється для працездатних осіб у сумі 110 гривень,непрацездатних осіб - 155 гривень, інвалідів - 165 гривень;
Пенсійний фонд України за рахунок коштів державного бюджетувиплачує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам різницю міжрозміром державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства тадітям-інвалідам та пенсією (соціальною пенсією);
розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ямне може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпеченняпрожиткового мінімуму для сім'ї;
нарахування страхової суми з державного обов'язковогоособистого страхування військовослужбовців відповідно до статті 16Закону України "Про соціальний і правовий захиствійськовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2004 р., N 17-18,ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) здійснюєтьсяу разі загибелі (смерті) застрахованого виходячи із рівня170 гривень, у інших страхових випадках - виходячи із рівня85 гривень.
У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отриманнядержавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховуєтьсягрошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.
Допомога відповідно до законів України "Про державну допомогусім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України,2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,ст. 162, NN 17-19, ст. 267) та "Про загальнообов'язкове державнесоціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратоюпрацездатності та витратами, зумовленими народженням тапохованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України,2001 р., N 14, ст. 71) здійснюється у таких розмірах:
допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень.Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини всумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівнимичастинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічноговіку - у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсоткамипрожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, тасередньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особуза попередні шість місяців, але не менше 90 гривень, у порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 62. Установити, що обсяги тимчасових касових розривівмісцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загальногофонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установта нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчуванняі медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, вобов'язковому порядку покриваються Державним казначейством Українив межах планового бюджетного періоду, а тимчасові касові розривиПенсійного фонду України, пов'язані із виплатою пенсій, - в межахйого фактичного дефіциту коштів на цю мету за рахунок коштівєдиного казначейського рахунку на договірних умовах безнарахування відсотків за користування цими коштами.
Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно зарезультатами виконання місцевих бюджетів надавати середньостроковібезвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеномуКабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиногоказначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчоївлади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконаннярозрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнознихнадходжень доходів місцевих бюджетів на 2006 рік, що враховуютьсяпри визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів Українизатвердити на 2006 рік помісячний розпис зазначених доходів тадовести його до відповідних місцевих органів виконавчої влади таорганів місцевого самоврядування.
Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється зарезультатами річного звіту у порядку, визначеному КабінетомМіністрів України.
Стаття 63. Установити, що за рахунок субвенції з Державногобюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житловихсубсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічногопобутового палива та скрапленого газу надаються пільги виходячи ізрозрахунку вартості однієї тонни твердого палива та одного балонускрапленого газу на домогосподарство в рік, а особам, які маютьтаке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50,ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13,ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250;2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267), - із розрахункувартості 3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарствов рік. Граничні показники вартості твердого палива у розрізіАвтономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополявизначаються Кабінетом Міністрів України.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевогосамоврядування мають право:
встановлювати збільшені норми на придбання твердого тарідкого пічного побутового палива та скрапленого газу особам, якімають право на пільги та житлові субсидії відповідно до чинногозаконодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо таскраплений балонний газ у натуральному виразі або готівкою забажанням громадян.
Натуральні норми забезпечення населення твердим та рідкимпічним побутовим паливом та скрапленим газом, відповідно до якихнаселенню будуть надаватися пільги і житлові субсидії готівкою длявідшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радоюміністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською іСевастопольською міськими державними адміністраціями в межахмінімальних норм та граничних показників їх вартості, встановленихКабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу коштів, призначенихна зазначену мету.
Стаття 64. Установити, що джерелами формування спеціальногофонду місцевих бюджетів у 2006 році є:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, яківключають:
кошти від відчуження майна, яке належить АвтономнійРеспубліці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
90 відсотків коштів від продажу земельних ділянокнесільськогосподарського призначення, що перебувають у державнійвласності до розмежування земель державної і комунальної власності(крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, щоперебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти,які підлягають приватизації, 5 відсотків від продажу якихзараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, атакож земельних ділянок, які знаходяться на території АвтономноїРеспубліки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування АвтономноїРеспубліки Крим); 100 відсотків коштів від продажу земельнихділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають укомунальній власності (після розмежування земель державної такомунальної власності);
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)господарських товариств, що є у власності відповідноїтериторіальної громади;
кошти від повернення позик, які надавалися з відповідногобюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;
кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету зарішенням відповідної ради;
запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційнихпроектів;
2) податок з власників транспортних засобів та іншихсамохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власниківтранспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціальногофонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласнихбюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетівміст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів натериторії цих міст; 50 відсотків - до бюджету АвтономноїРеспубліки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських,селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортнихзасобів на відповідній території;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажунафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються зарахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 35 відсотків збору за забруднення навколишнього природногосередовища, в тому числі: до місцевих (сільських, селищних,міських) - 10 відсотків, обласних та Автономної Республіки Крим -25 відсотків, Київського та Севастопольського міських -35 відсотків, і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушеннямзаконодавства про охорону навколишнього природного середовищавнаслідок господарської та іншої діяльності;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктамипідприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної водичерез системи централізованого водопостачання з відхиленням відвідповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищта сіл;
7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною РадоюАвтономної Республіки Крим та місцевими радами;
8) надходження коштів від відшкодування втратсільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
9) 30 відсотків надходжень від збору за проведеннягастрольних заходів;
10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетівіндивідуальним сільським забудовникам;
11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодимсім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво(реконструкцію) та придбання житла, і пеня;
12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам набудівництво газопроводів-відводів та газифікацію населенихпунктів, у першу чергу сільських;
13) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам набудівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальноївласності;
14) субвенція з державного бюджету міському бюджету містаЗапоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі через річкуДніпро у м. Запоріжжя;
15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам нафінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціальногозахисту виконавчих органів міських, міст республіканського вАвтономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містахКиєві і Севастополі та районних у містах рад для здійсненнязаходів з виконання спільного із Світовим банком проекту"Вдосконалення системи соціальної допомоги";
16) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам напридбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусіві трамваїв);
17) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам набудівництво та розвиток мережі метрополітенів;
18) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам напридбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживаютьу сільській місцевості;
19) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам назаходи щодо погашення заборгованості громадян зажитлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок частковоїкомпенсації втрат від знецінення грошових заощаджень;
20) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам нарозвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та іншихнаселених пунктів, в яких дислокуються військові формуванняЧорноморського флоту Російської Федерації;
21) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам напогашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах натеплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, щопостачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністюфактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання таводовідведення тарифам, що затверджувалися органами державноївлади чи органами місцевого самоврядування;
22) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам наоснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерськихпунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги длясільських закладів охорони здоров'я;
23) субвенція з державного бюджету міському бюджету містаКременчук Полтавської області на проектування та будівництво мостучерез річку Дніпро у м. Кременчук.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються назаходи, передбачені законодавством.
При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, щосуміщаються з автомобільними дорогами загального користуваннядержавного значення, або відсутності потреби у проведеннівідповідних робіт кошти від надходження податку з власниківтранспортних засобів та інших самохідних машин і механізмівспрямовуються за рішенням відповідного органу місцевогосамоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населенихпунктах.
VI. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 65. Затвердити на 2006 рік прожитковий мінімум на однуособу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 453 гривні,з 1 квітня - 465 гривень, з 1 жовтня - 472 гривні та для тих, хтовідноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 400 гривень, з 1 квітня -410 гривень, з 1 жовтня - 418 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 514 гривень,з 1 квітня - 527 гривень, з 1 жовтня - 536 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня - 483 гривні, з 1 квітня -496 гривень, з 1 жовтня - 505 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 350 гривень,з 1 квітня - 359 гривень, з 1 жовтня - 366 гривень.
Розміри державних соціальних гарантій на 2006 рік, щовизначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюютьсявідповідними законами, цим Законом та нормативно-правовими актамиКабінету Міністрів України.
Стаття 66. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом унегрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосуваннявекселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжнихвимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних здержавним боргом України та наданими кредитами під державнігарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземноговиробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість приімпортуванні на митну територію України товарів, операцій щодопроведення розрахунків відповідно до Закону України "Про заходи,спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємствпаливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості ВерховноїРади України, 2005 р., N 33, ст. 430).
Стаття 67. Установити, що господарські організації: державні,в тому числі казенні підприємства та їх об'єднання і дочірніпідприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та іншісуб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належатьчастки (акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують доДержавного бюджету України частину прибутку (доходу).
Установити, що господарські товариства, більш ніж50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутнихфондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава іволодіє в них контрольним пакетом акцій, сплачують безпосередньодо Державного бюджету України частину прибутку (доходу) тадивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарськоїдіяльності за 2005 рік.
Установити, що господарські організації, які належать докомунальної власності або у статутних фондах яких є часткакомунальної власності, сплачують до загального фонду місцевихбюджетів частину прибутку (доходу).
Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджетуУкраїни або місцевих бюджетів за результатамифінансово-господарської діяльності 2005 року (крім частиниприбутку (доходу), сплаченої відповідно до статті 65 ЗаконуУкраїни "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 )(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267) танаростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарськоїдіяльності у 2006 році у строки, встановлені для сплати податку наприбуток підприємств.
Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктівгосподарювання, у статутному фонді яких державі належать частки(акції, паї), та їх дочірніх підприємств, а також господарськихорганізацій, у статутних фондах яких є частка комунальноївласності, зазначені відрахування провадяться з частини прибутку(доходу) відповідно до розміру державної або комунальної частки(акцій, паїв) у їх статутних фондах.
Порядок і норматив відрахування частини прибутку (доходу),визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом МіністрівУкраїни з інформуванням Комітету Верховної Ради України з питаньбюджету (крім порядку і нормативу відрахування частини прибутку(доходу) господарських організацій, які належать до комунальноївласності або у статутних фондах яких є частка комунальноївласності, які встановлюються відповідними радами).
Для господарських організацій, визначених частиною п'ятоюцієї статті, за умови, що ці господарські організації сплатили зарезультатами фінансово-господарської діяльності у 2005 роцічастину прибутку відповідно до статті 65 Закону України "ПроДержавний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267), на сумудивідендів, нарахованих та сплачених за результатамифінансово-господарської діяльності за 2005 рік, зменшується сумачастини прибутку (доходу), що підлягає сплаті у наступних за датоюсплати дивідендів податкових періодах.
Стаття 68. Органи Державного казначейства України здійснюютьоблік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку,визначеному Державним казначейством України, та відображають їх узвітності про виконання Державного бюджету України і місцевихбюджетів.
Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання таздійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки вмежах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючинеобхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятихна облік в органах Державного казначейства України, та у разі їхвідповідності бюджетним паспортам.
Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання заспеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичнихнадходжень до спеціального фонду бюджету.
При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільгпо оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсаційгромадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають правовідповідні категорії громадян, обліковуються органами Державногоказначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетнихпризначень.
Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів безвідповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетнимизобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ,можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коливідсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошовогозабезпечення).
Стаття 69. Установити для платників податку на прибуток у2006 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцятимісяців 2006 року за правилами, встановленими для повногоподаткового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єктаоподаткування попередніх періодів, визначеного відповідно дозаконодавства, та приросту (убутку) матеріальних запасів заодинадцять місяців 2006 року та суми амортизаційних відрахувань,нарахованих за три квартали 2006 року, та двох третинамортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2006 року. Сплатаподатку на прибуток та подання податкової декларації з цьогоподатку за одинадцять місяців 2006 року здійснюються у строки,встановлені законом для місячного податкового періоду.
Стаття 70. Заборонити у 2006 році:
реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки)суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковимиплатежами), надання відстрочки термінів її сплати, крім наданнярозстрочки протягом бюджетного року по заборгованості (недоїмці)та випадків, визначених у Законі України "Про заходи, спрямованіна забезпечення сталого функціонування підприємствпаливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості ВерховноїРади України, 2005 р., N 33, ст. 430);
реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарюванняперед державою за кредитами, залученими державою або під державнігарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотнійоснові до бюджету, крім розстрочення її сплати під час санаціїтакого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере насебе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості утермін не більше ніж на три роки;
списання заборгованості суб'єктів господарювання переддержавою за кредитами, залученими державою або під державнігарантії, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних увстановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашеннязаборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністюїх активів.
Стаття 71. Зупинити у 2006 році дію положень і норм,передбачених пунктом "ж" частини першої статті 77 Основзаконодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11,ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,NN 17-19, ст. 267); статтею 28 Основ законодавства України прокультуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,N 21, ст. 294; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267); абзацамиодинадцятим і дванадцятим частини першої, абзацом другим частинидругої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р.,N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст.267). Встановити, що оплата праці зазначених працівниківздійснюється в межах бюджетних призначень на оплату праці та упорядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Установити на 2006 рік рівень забезпечення прожитковогомінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільненнявід плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячихдошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільнуосвіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,N 49, ст. 259; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,ст. 267) у сумі 121 гривня у розрахунку на одну особу.
Стаття 72. Установити, що у 2006 році по населених пунктах,грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставкиземельного податку, встановлені частиною другою статті 7 ЗаконуУкраїни "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної РадиУкраїни, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р.,N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10;2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267),збільшені в 3,10 раза.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня2006 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленістаттею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату заземлю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,N 45, ст. 238; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р.,N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267).
Установити, що у 2006 році пільги по платі за землю,визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України"Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної РадиУкраїни, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р.,N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18,ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267, N 25,ст. 335), застосовуються до бюджетних установ, які утримуються зарахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадськихорганізацій інвалідів, їх підприємств і організацій, закладівфізичної культури та спорту, а також спортивних баз олімпійськоїта параолімпійської підготовки, перелік яких затверджуєтьсяКабінетом Міністрів України.
Стаття 73. Платежі, які відповідно до цього Законузараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів ідля яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуютьсящомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядокпогашення зобов'язань платників податків перед бюджетами тадержавними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості ВерховноїРади України, 2001 р., N 10, ст. 44) для платежів, що маютьбазовий (звітний) період - календарний місяць.
По загальнодержавних та місцевих податках і зборах(обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбаченоподання податкових декларацій (розрахунків), платники надаютьщомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язковихплатежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язковихплатежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.
Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаютьсяподатковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеномузаконодавством.
Стаття 74. Установити, що у 2006 році сума податку на доданувартість, визначена відповідно до пунктів 11.21 та 11.29 статті 11Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156;1998 р., N 17, ст. 83; 1999 р., N 15, ст. 88; 2000 р., N 40,ст. 339; 2001 р., N 11, ст. 50; 2004 р., N 15, ст. 219; 2005 р.,N 6, ст. 137; 2006 р., N 2-3, ст.38), спрямовується як державнадотація сільськогосподарським товаровиробникам на підтримкувиробництва тваринницької продукції, продукції птахівництва та напридбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення вобсязі 4.100.000 тис. гривень.
Стаття 75. Установити, що керівники бюджетних установутримують чисельність працівників, військовослужбовців, осібрядового і начальницького складу (далі - працівників) таздійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошовезабезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохоченьчи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітноїплати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетнихустанов у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутовезабезпечення, на яке згідно із законодавством України мають правоокремі категорії працівників (крім категорій, пільги якимпередбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основзаконодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11,ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р.,N 26, ст. 355), частиною четвертою статті 29 Основ законодавстваУкраїни про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної РадиУкраїни, 1992 р., N 21, ст. 294; 2005 р., N 4, ст. 83), абзацомпершим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 34,ст. 451; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250,N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83), а також у частинімедичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинкудля оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і осіб рядовогоі начальницького складу, пенсіонерів з числа військовослужбовців іосіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей,здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань наутримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать:забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовимобмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою;надання санаторно-курортного лікування та відпочинку дляоздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошовоїкомпенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати закористування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном таплати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична татеплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу,безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації ікористування нею; безоплатна відправка та одержання листіввійськовослужбовцями строкової служби.
Стаття 76. Установити, що до членів сім'ї пільговика принаданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти(до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідамиз дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, якапроживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним заумови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатнібатьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуваннямгромадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
Стаття 77. З метою приведення окремих норм законів увідповідність із цим Законом зупинити на 2006 рік дію:
1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов наданняспеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), частинишостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом МіністрівУкраїни базових нормативів плати за користування надрами), частинипершої статті 33 (щодо спрямування відрахувань загеологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державногобюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першоїстатті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальнихдозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України пронадра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,N 36, ст. 340; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);
2) статті 3, частини другої статті 4, статті 22 ЗаконуУкраїни "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної РадиУкраїни, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121;2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,ст. 162, NN 17-19, ст. 267);
3) частини четвертої статті 21 Закону України "Про орендуземлі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,NN 17-19, ст. 267) в частині централізації орендної плати заземельні ділянки, які перебувають у державній або комунальнійвласності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо їїрозподілення та використання;
4) абзацу третього частини першої статті 1 в частиніпогашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержанимидля фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземнійвалюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Прореструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів Україниперед Національним банком України" ( 1697-14 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3,ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,ст. 267);
5) частини четвертої статті 9 Закону України "Пропатентування деяких видів підприємницької діяльності"( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20,ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86;2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,ст. 267);
6) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 тапідпунктів "в" і "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 ЗаконуУкраїни "Про порядок погашення зобов'язань платників податківперед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р.,N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250;2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);
7) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газі газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної РадиУкраїни, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8,ст. 162, NN 17-19, ст. 267);
8) статей 14, 15, 16 та 17 Закону України "Про нафту і газ"( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50,ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р., N 7-8,ст. 162, NN 17-19, ст. 267) в частині умов надання спеціальнихдозволів (ліцензій) на користування надрами;
9) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6Закону України "Про державну геологічну службу України"( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51,ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,NN 17-19, ст. 267) в частині надання повноважень та умов наданняспеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами;
10) статей 41 та 43 Закону України "Про загальнообов'язковедержавне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратоюпрацездатності та витратами, зумовленими народженням тапохованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України,2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., NN 17-19,ст. 267);
11) підпункту "в" пункту 2 частини першої статті 89Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної РадиУкраїни, 2001 р., N 37-38, ст. 189) в частині фінансування дитячихбудинків сімейного типу і прийомних сімей;
12) частини другої статті 43 Закону України "Про загальнусередню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України,1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);
13) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчихактів України щодо місцевої міліції" ( 1577-15 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8,ст. 162, NN 17-19, ст. 267);
14) абзаців третього і п'ятого частини другої статті 3,статті 6, частини другої статті 7, статті 8, статті 14, пункту 3та підпункту 2 пункту 4 розділу IV "Прикінцеві положення" (вчастині функціонування спеціального рахунку) Закону України "Провпорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46,ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267);
15) підпункту 9.1.4 пункту 9.1 статті 9 Закону України "Прозаходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонуванняпідприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 )(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430);
16) статті 1 Закону України "Про страхові тарифи назагальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасноговипадку на виробництві та професійного захворювання, якіспричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) (Відомості ВерховноїРади України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192);
17) абзацу сьомого статті 5 та статті 6 Закону України "Просоціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ) (Відомості ВерховноїРади України, 2005 р., N 4, ст. 94);
18) частини п'ятої статей 12, 13, 14 та 15 Закону України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45,ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209; 2000 р.,N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,ст. 92, N 35, ст. 263; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) в частинівизначення розміру виплат щорічної разової грошової допомогиветеранам війни;
19) статті 12, частини першої статті 15 та пункту 3 розділуVIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогусім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України,2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,ст. 162, NN 17-19, ст. 267);
20) частини першої статті 112 Кримінально-виконавчого кодексуУкраїни ( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,N 3-4, ст. 21) в частині одержання засудженими до позбавлення воліпосилок (передач) і бандеролей;
21) абзацу п'ятого частини першої статті 9 Закону України"Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної РадиУкраїни, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2005 р.,N 10, ст. 187) в частині обмеження кількості посилок і передач, щоодержуються особами, взятими під варту;
22) пункту 5 статті 1, пункту 4 статті 2 (в частині операційз купівлі-продажу готівкової валюти), частини третьої статті 3 таабзацу сьомого пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір наобов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР )(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237;1998 р., N 11-12, ст. 49, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349,N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10;2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65, N 10-11, ст. 86;2004 р., N 17-18, ст. 250, N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137,N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2006 рік
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на2006 рік у сумі 124.945.131 тис. гривень, у тому числі доходизагального фонду Державного бюджету України - у сумі96.564.420,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державногобюджету України - у сумі 28.380.710,7 тис. гривень, згідно здодатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2006 рік усумі 137.280.885,7 тис. гривень, у тому числі видаткизагального фонду Державного бюджету України - у сумі108.444.647,8 тис. гривень та видатки спеціального фондуДержавного бюджету України - у сумі 28.836.237,9 тис. гривень.
Затвердити на 2006 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України усумі 2.207.670,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів дозагального фонду Державного бюджету України - у сумі718.223 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фондуДержавного бюджету України - у сумі 1.489.447,1 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі2.980.360,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів іззагального фонду Державного бюджету України - у сумі440.222,9 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фондуДержавного бюджету України - у сумі 2.540.137,4 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджетуУкраїни на 2006 рік у сумі 13.108.444,9 тис. гривень, у тому числіграничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджетуУкраїни - у сумі 11.602.227,4 тис. гривень та граничний розмірдефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі1.506.217,5 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету Українина 2006 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фондуДержавного бюджету України, визначених цією статтею.