Про Державний бюджет України на 2006 рік

Верховна Рада України Закон, Бюджет від 20.12.2005 №3235-IV
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2006 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 9, N 10-11, ст.96 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3469-IV ( 3469-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 29, ст.246 N 3508-IV ( 3508-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.282 N 3584-IV ( 3584-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 37, ст.317 )
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на2006 рік у сумі 124.945.131 тис. гривень, у тому числі доходизагального фонду Державного бюджету України - у сумі96.564.420,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державногобюджету України - у сумі 28.380.710,7 тис. гривень, згідно здодатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2006 рік усумі 137.280.885,7 тис. гривень, у тому числі видаткизагального фонду Державного бюджету України - у сумі108.444.647,8 тис. гривень та видатки спеціального фондуДержавного бюджету України - у сумі 28.836.237,9 тис. гривень.
( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 3469-IV ( 3469-15 ) від 23.02.2006 )
Затвердити на 2006 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України усумі 2.207.670,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів дозагального фонду Державного бюджету України - у сумі718.223 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фондуДержавного бюджету України - у сумі 1.489.447,1 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі2.980.360,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів іззагального фонду Державного бюджету України - у сумі440.222,9 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фондуДержавного бюджету України - у сумі 2.540.137,4 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджетуУкраїни на 2006 рік у сумі 13.108.444,9 тис. гривень, у тому числіграничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджетуУкраїни - у сумі 11.602.227,4 тис. гривень та граничний розмірдефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі1.506.217,5 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
( Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 3469-IV ( 3469-15 ) від 23.02.2006 )
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету Українина 2006 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фондуДержавного бюджету України, визначених цією статтею.
Створити у Державному бюджеті України Стабілізаційний фонд усумі 3.000.000 тис. гривень, який використовується шляхом внесеннязмін до цього Закону.
Вільний залишок коштів загального фонду Державного бюджетуУкраїни на 1 січня 2006 року використовується шляхом внесення зміндо цього Закону.
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фондуДержавного бюджету України на 2006 рік належать:
1) податок на додану вартість (крім податкової заборгованостіминулих років з податку на додану вартість житлово-комунальнихпідприємств, підприємств паливно-енергетичного комплексу, яка єджерелом формування спеціального фонду державного бюджету завідповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);
2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибутокпідприємств комунальної власності та податкової заборгованостіминулих років з податку на прибуток житлово-комунальнихпідприємств, підприємств паливно-енергетичного комплексу, яка єджерелом формування спеціального фонду державного бюджету завідповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);
3) збір за спеціальне водокористування;
4) збір за спеціальне використання лісових ресурсівдержавного значення;
5) платежі за користування надрами загальнодержавногозначення;
6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,виконані за рахунок Державного бюджету України (крім надходжень,визначених пунктом 35 статті 11 цього Закону);
7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крімакцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачуєтьсяплатниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів ітранспортних засобів);
8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів(крім акцизного збору з ввезених на територію Українинафтопродуктів і транспортних засобів);
9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів АвтономноїРеспубліки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевимиорганами виконавчої влади, та плати за ліцензії на правороздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на територіїУкраїни, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчиненняконсульських дій за межами України, в установленому КабінетомМіністрів України порядку;
11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти ітранспортні засоби та шини до них);
12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат,що видобуваються в Україні;
13) надходження від розміщення в установах банків тимчасововільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державногоказначейства України;
14) державне мито в частині, що відповідно до законузараховується до державного бюджету;
15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), щозастосовуються за рішеннями уповноважених посадових осібАнтимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади(крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчимиорганами відповідних рад та утвореними ними в установленомупорядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів,прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів Міністерствавнутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожньогоруху; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладенихрозпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання напридбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державногобюджету;
16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішеннямсуду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємствачи дарування, безхазяйного майна, у тому числі такого, від якоговідмовився власник або отримувач, валютних цінностей, щопересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушеннямнорм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних тавнутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміномзберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів абоз метою відшкодування належних державному бюджету платежів,знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники якихневідомі;
17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, щовилучається до бюджету, крім надходження коштів від Державногопідприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Провпорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46,ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267), та дивіденди (доход),нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є удержавній власності;
18) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами таорганізаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами таорганізаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованогофонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційнудіяльність та участь України у міжнародних авіаційнихорганізаціях;
20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
21) відрахування від сум перевищення розрахункової величинифонду оплати праці на підприємствах-монополістах;
22) надходження від реалізації розброньованих матеріальнихцінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додаткуN 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;
23) до розмежування земель державної та комунальноївласності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянокнесільськогосподарського призначення, що перебувають у державнійвласності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 11та абзацом третім пункту 1 статті 64 цього Закону); післярозмежування земель державної та комунальної власності -100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянокнесільськогосподарського призначення, що перебувають у державнійвласності;
24) рентна плата за транзитне транспортування природного газу(крім податкової заборгованості минулих років підприємствпаливно-енергетичного комплексу, яка є джерелом формуванняспеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами,визначеними у цьому Законі);
25) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктівмагістральними нафтопроводами та продуктопроводами;
26) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
27) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державноювиконавчою службою;
28) надходження від Національної акціонерної компанії"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодоюміж Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації пропередачу з України до Російської Федерації важкихбомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряногобазування великої дальності та обладнання ( 643_116 );
29) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну діїліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій тавидачу копій і дублікатів таких ліцензій;
30) плата за виділення номерного ресурсу;
31) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну діїліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачудублікатів таких ліцензій;
32) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних СилУкраїни;
33) 47 відсотків плати за оренду майна (крім військовогомайна і майна Національної академії наук України та галузевихакадемій наук), що належить бюджетним установам, які утримуютьсяза рахунок державного бюджету;
34) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїві тютюнових виробів;
35) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться вбасейнах річок загальнодержавного значення;
36) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобівпоза місцем розташування митних органів або поза робочим часом,установленим для митних органів (з моменту набуття Україноючленства в Світовій організації торгівлі);
37) митні збори (до моменту набуття Україною членства вСвітовій організації торгівлі);
38) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів(ліцензій) на користування надрами та збору за видачу такихдозволів;
39) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншоїрегіональної організації за участь українського контингентуЗбройних Сил України в миротворчих операціях;
40) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгівзабезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненнюучасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Прозакупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148);
41) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедуризакупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпеченняйого виконання, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю,відповідно до умов договору;
42) 97 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексівта іншого державного майна, крім надходжень, визначених пунктом 33цієї статті;
43) вивізне мито;
44) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску черездержавний кордон України;
45) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державногобюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38,ст. 189).
Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, якіздійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме, природногогазу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газовогоконденсату (крім природного газу та газового конденсату ізморських родовищ) і нафти (у тому числі з родовищ ізважковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понад базовий)на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користуваннянадрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом МіністрівУкраїни, до Державного бюджету України:
1) рентну плату за природний газ (у тому числі і нафтовий(попутний) газ):
у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутогоприродного газу (у тому числі за базові і понад базові обсяги,видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами, атакож за нафтовий (попутний) газ), крім обсягів природного газу (утому числі і нафтового (попутного) газу), видобутих з покладів, щоповністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;
у розмірі 15 гривень за 1.000 куб. метрів видобутогоприродного газу (у тому числі і нафтового (попутного) газу) зпокладів, що повністю залягають на глибині понад 5.000 метрів;
2) рентну плату за нафту (у тому числі за базові і понадбазові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними івиснаженими запасами):
у розмірі 876,17 гривні за одну тонну нафти, видобутої зпокладів, більша частина яких залягає на глибині до 4.000 метрів;
у розмірі 550 гривень за одну тонну нафти, видобутої зпокладів, більша частина яких залягає на глибині від 4.000 до5.000 метрів;
у розмірі 325 гривень за одну тонну нафти, видобутої зпокладів, більша частина яких залягає на глибині понад5.000 метрів;
3) рентну плату за газовий конденсат:
у розмірі 876,17 гривні за одну тонну газового конденсату,видобутого з покладів, що залягають на глибині до 5.000 метріввключно;
у розмірі 325 гривень за одну тонну газового конденсату,видобутого з покладів, що повністю залягають на глибині понад5.000 метрів.
Після проведення у 2006 році кожного наступного аукціону зпродажу нафти, газового конденсату, у наступних звітних(податкових) періодах до затверджених цією статтею ставок рентноїплати за нафту і газовий конденсат застосовується коригуючийкоефіцієнт, який щомісячно визначається шляхом діленнясередньозваженої ціни 1 тонни нафти, що склалася на останньомуаукціоні, до середньозваженої ціни 1 тонни нафти, що склалася нааукціоні, який проводився у жовтні 2005 року.
Стаття 4. Установити, що підприємства, частка держави устатутному фонді яких перевищує 50 відсотків, а також господарськітовариства, більш ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) якихзнаходиться у статутних фондах інших господарських товариств,акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетомакцій, здійснюють:
продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку,крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби,а також газу скрапленого (понад обсяги, що підлягають продажу дляпотреб населення) - виключно на біржових аукціонах у порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України;
продаж газу скрапленого для забезпечення потреб населення -виключно на спеціалізованих біржових аукціонах у порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України;
продаж природного газу власного видобутку для потребнаселення (за винятком обсягів природного газу, щовикористовується газовидобувними підприємствами для забезпеченнявласних технологічних потреб, та обсягів природного газу,видобутих із родовищ Чорного та Азовського морів понад базовийрівень 2005 року) у порядку, встановленому Кабінетом МіністрівУкраїни.
З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої,газового конденсату, газу природного, у тому числі скрапленого наумовах договорів комісії, давальницької переробки, іншихдоговорів, які не передбачають передання права власності на них,не допускається.
Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, якіздійснюють транспортування трубопровідним транспортом територієюУкраїни природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, вносятьдо Державного бюджету України:
рентну плату за транзитне транспортування природного газу врозмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні100 кілометрів відстані;
рентну плату за транспортування нафти магістральниминафтопроводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафти, щотранспортується;
рентну плату за транспортування нафтопродуктів магістральниминафтопродуктоводами в розмірі 4,5 гривні за 10 тонннафтопродуктів, що транспортуються;
рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі3,7 гривні за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно(15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця)виходячи з обсягів природного газу, нафти, нафтопродуктів тааміаку, що транспортуються територією України, у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України.
Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортуванняприродного газу, аміаку через територію України та рентної платиза транспортування нафти і нафтопродуктів магістральниминафтопроводами та продуктоводами подаються до органів стягнення забазовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарномумісяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), -протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарнимднем звітного (податкового) місяця.
Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період іне була внесена в установлений термін (протягом 10 календарнихднів, наступних за останнім днем відповідного граничного строкудля подання податкової декларації), сплачується до Державногобюджету України із нарахуванням пені у порядку, встановленомуЗаконом України "Про порядок погашення зобов'язань платниківподатків перед бюджетами та державними цільовими фондами"( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10,ст. 44).
Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, якіздійснюють експорт:
природного газу у газоподібному стані, сплачують ставкувивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за1.000 куб. метрів;
газу (крім природного) у газоподібному стані, сплачуютьставку вивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за1.000 куб. метрів;
природного газу у скрапленому стані, сплачують ставкувивізного (експортного) мита у розмірі 135 гривень за 1 тонну;
скраплених газів (крім природного), сплачують ставкувивізного (експортного) мита у розмірі 400 гривень за 1 тонну,
якщо більші розміри не встановлені міжнародними договорами,обов'язковими для України.
Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2006 роцічастину заборгованості, визначену абзацом третім частини першоїстатті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язаньКабінету Міністрів України перед Національним банком України"( 1697-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31,ст. 248; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,ст. 267), у сумі 252.500 тис. гривень.
Установити, що Національний банк України у 2006 році вноситьдо Державного бюджету України щоквартально рівними частинамиперевищення кошторисних доходів над кошторисними видаткамиНаціонального банку України на загальну суму не менш як1.287.800 тис. гривень.
Стаття 8. Установити, що у 2006 році:
у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межімитної території України шляхом бартерних (товарообмінних)операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) узв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься назбільшення податкового кредиту, а включається до складу валовихвитрат виробництва (обігу) платника податку;
операції з ввезення природного газу на митну територіюУкраїни відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладенихна виконання міжнародних договорів України, звільняються відобкладання податком на додану вартість;
операції з продажу природного газу, ввезеного на митнутериторію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів,укладених на виконання міжнародних договорів України, крімоперацій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ таінших споживачів, що не є платниками цього податку,оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість;
продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користуваннянадрами здійснюється на аукціонах, крім випадків, визначенихКабінетом Міністрів України. Порядок проведення аукціонів зпродажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами тапорядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 9. Установити, що кошти, які надходять від Державногопідприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Провпорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46,ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267), зараховуються доспеціального фонду Державного бюджету України у порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України.
Ці кошти додатково обліковуються у Державному казначействіУкраїни на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв длязняття з експлуатації атомних блоків.
Стаття 10. Установити, що у 2006 році до нормативів збору загеологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державногобюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від29 січня 1999 року N 115 ( 115-99-п ) (Офіційний вісник України,1999 р., N 5, ст. 169), застосовується коефіцієнт 1,94.
Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціальногофонду Державного бюджету України на 2006 рік у частині доходів є:
1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів ітранспортних засобів;
2) акцизний збір із ввезених на територію Українинафтопродуктів і транспортних засобів;
3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шинидо них;
4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульськихдій за межами України;
5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки додіючого тарифу на електричну та теплову енергію;
6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флотуРосійської Федерації на території України, відповідно до укладеної28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом РосійськоїФедерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділомЧорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флотуРосійської Федерації на території України ( 643_077 );
7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державноювиконавчою службою;
8) надходження коштів від реалізації матеріальної частинивиробів військового призначення та/або їх складових, що належатьНаціональному космічному агентству України;
9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,військової та спеціальної техніки, іншого майна утворенихвідповідно до законів України військових формувань (крім ЗбройнихСил України) і правоохоронних органів;
10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, щовідповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівковихоперацій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами іззолота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та привідчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажунерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку(додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеномуКабінетом Міністрів України;
11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованогофонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційнудіяльність та участь України у міжнародних авіаційнихорганізаціях;
12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
14) надходження від зборів за підготовку до державноїреєстрації авторського права і договорів, які стосуються праваавтора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольнихмарок;
15) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортніоперації з наркотичними засобами, психотропними речовинами іпрекурсорами;
16) власні надходження бюджетних установ (у тому числінаукових установ Національної академії наук України і галузевихакадемій наук), які утримуються за рахунок коштів державногобюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майнаНаціональної академії наук України і галузевих академій наук та50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетнимустановам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
17) надходження від реалізації матеріальних цінностейдержавного резерву;
18) надходження від реалізації розброньованих матеріальнихцінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначенідодатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державногобюджету України;
19) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ та іншоїрегіональної організації за участь українського контингентуорганів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
20) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
21) 65 відсотків збору за забруднення навколишньогоприродного середовища;
22) 70 відсотків надходжень від збору за проведеннягастрольних заходів;
23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,виконані за рахунок Державного бюджету України (крім надходжень,визначених пунктом 35 цієї статті);
24) надходження від плати за оформлення посвідченнязакордонного українця;
25) надходження від Державного підприємства "Національнаатомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашеннязаборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створенняядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентратприродного урану та поставлене йому на компенсаційній основіпротягом 1994-1999 років ядерне паливо у сумі120.000 тис. гривень;
26) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства,садівництва і хмелярства;
27) надходження коштів від Державного підприємства"Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань,пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 )(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511;2005 р., NN 17-19, ст. 267);
28) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючоготарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
29) надходження від енергогенеруючих компаній в рахунокпогашення заборгованості перед Держкомрезервом за поставленепротягом 1997-2000 років органічне паливо, але не менше50.000 тис. гривень;
30) 95 відсотків коштів, отриманих від продажу земельнихділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають удержавній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягаютьприватизації;
31) відсотки за користування пільговим довгостроковимдержавним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодимгромадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
32) 3 відсотки плати за оренду цілісних майнових комплексівта іншого державного майна, а також 3 відсотки плати за орендумайна (крім військового майна і майна Національної академії наукУкраїни та галузевих академій наук), що належить бюджетнимустановам, які утримуються за рахунок державного бюджету;
33) податкова заборгованість минулих років та нараховані сумиподатків, які виникли після проведення розрахунків згідно ізстаттею 36 цього Закону житлово-комунальних підприємств,підприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибутокпідприємств (крім підприємств комунальної власності), податку надодану вартість, рентної плати за транзитне транспортуванняприродного газу, які спрямовуються на розрахунки щодо погашеннязаборгованості громадян за житлово-комунальні послуги таенергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знеціненнягрошових заощаджень та на погашення заборгованості минулих років зрізниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання таводовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку зневідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг зводопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалисяорганами державної влади чи органами місцевого самоврядування;
34) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між УрядомУкраїни і Урядом Російської Федерації про участь РосійськоїФедерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополята інших населених пунктів, в яких дислокуються військовіформування Чорноморського флоту Російської Федерації на територіїУкраїни ( 643_255 );
35) надходження від погашення заборгованості дочірньоїкомпанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії"Нафтогаз України" зі збору за геологорозвідувальні роботи,виконані за рахунок державного бюджету, що склалася станом на1 грудня 2005 року, за умови виконання планових поквартальнихнадходжень цього збору до загального фонду державного бюджету у2006 році.
Стаття 12. Державному підприємству "Національна атомнаенергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячнорівними частинами протягом 2006 року перерахування до спеціальногофонду державного бюджету 120.000 тис. гривень заборгованості передцільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу вУкраїні за придбаний концентрат природного урану та поставленейому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядернепаливо.
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 13. Установити на 31 грудня 2006 року граничнийрозмір державного внутрішнього боргу України в сумі18.689.481,2 тис. гривень та в сумі 1.083.911,9 тис. доларів США,граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі,еквівалентній 9.172.389,7 тис. доларів США.
Стаття 14. Установити, що державні внутрішні і зовнішнізапозичення здійснюються в межах загального обсягу встановленихцим Законом граничних розмірів державного внутрішнього боргуУкраїни та державного зовнішнього боргу України. У разінадходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансуванняпевного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповномуобсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх(внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповіднимперевищенням граничного розміру державного зовнішнього(внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповіднихобсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягудержавного боргу, визначеного статтею 13 цього Закону, зобов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України зпитань бюджету.
Стаття 15. Установити, що у 2006 році надання державнихгарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим тагарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій закредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціямиабо на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовимиорганізаціями, а також за зобов'язаннями Державної іпотечноїустанови) не здійснюється.
Юридичні особи, щодо яких Кабінетом Міністрів Україниприймається рішення про надання кредитів або гарантій, зобов'язаніподати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, якіпротягом 2005-2006 років додержуються встановлених Національнимбанком України обов'язкових економічних нормативів, або надатиінше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджетуУкраїни плату за їх отримання у розмірі, встановленому КабінетомМіністрів України.
Установити на 2006 рік граничний обсяг надання державнихгарантій:
за позиками від міжнародних фінансових організацій у сумі2.043.585 тис. гривень;
за зобов'язаннями Державної іпотечної установи у сумі1.000.000 тис. гривень у порядку, встановленому КабінетомМіністрів України за погодженням з Комітетом Верховної РадиУкраїни з питань бюджету;
за кредитними коштами під гарантії Уряду України Державнійслужбі автомобільних доріг України у сумі не більше1.800.000 тис. гривень у порядку, встановленому КабінетомМіністрів України за погодженням з Комітетом Верховної РадиУкраїни з питань бюджету, на: капітальний ремонт автодорогиКіпті - Глухів - Бачівськ на ділянці Кіпті - Вертіївка,реконструкцію та капітальний ремонт ряду ділянок автодорогиКиїв - Ковель - Ягодин, капітальний ремонт автодороги Київ - Одесана ділянках Київ - Жашків, Червонознам'янка - Одеса; підвищеннятехнічного стану автодороги Харків - Сімферополь - Севастополь(капітальний ремонт на ділянці Мерефа - Перещепине, завершеннябудівництва ділянки Люботин - Мерефа, реконструкція ділянкиПерещепине - Новомосковськ); реконструкція автодорогиКиїв - Харків - Довжанський на ділянці Пирятин - Полтава.
Стаття 16. Міністерство фінансів України має право від іменіУкраїни брати зобов'язання, пов'язані із здійсненням запозичень, утому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливихсудових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненнямплатежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та іншихобов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з поверненнязапозичених коштів.
Стаття 17. У разі виконання державою гарантійних зобов'язаньперед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахуноккоштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такимикредиторами договорів про реструктурування сум, повернення якихгарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання якихгарантовані, з моменту такого виконання виникає простроченазаборгованість перед державою за кредитами, залученими піддержавні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджетута/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно,переходять права кредитора та право вимагати від боржникапогашення такої заборгованості в установленому законом порядку.
Частина перша цієї статті не поширюється на відносини щодокредитів, залучених державою та наданих позичальникам - резидентамУкраїни на підставі відповідних договорів.
Стаття 18. Надати право Міністерству фінансів Україниздійснювати операції з державним боргом України з метою економіїбюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску тавикупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничногорозміру державного боргу на кінець року.
Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верховну РадуУкраїни про здійснені операції з державним боргом України.Детальний перелік здійснених операцій з державним боргом Українивключається окремим додатком до річного звіту про виконання законупро Державний бюджет України, який подається до Верховної РадиУкраїни.
Стаття 19. Надати право Міністерству фінансів Україниздійснювати операції короткострокового характеру на ринку ціннихпаперів та розміщення бюджетних коштів на депозитах за рахуноктимчасового залучення коштів єдиного казначейського рахунку знаступним їх поновленням до кінця року у порядку, визначеномуКабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом ВерховноїРади України з питань бюджету.
Стаття 20. Установити, що до надходжень фінансуваннязагального фонду Державного бюджету України на 2006 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніхта державних зовнішніх запозичень;
2) 99 відсотків коштів, одержаних від приватизації державногомайна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесомприватизації та кредитуванням підприємств, з урахуваннямпунктів 2 та 3 статті 21 цього Закону;
3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення ціннихпаперів, що використовуються для управління ліквідністю;
4) зміни обсягів готівкових коштів загального фондуДержавного бюджету України.
Стаття 21. Установити, що джерелами формування спеціальногофонду Державного бюджету України на 2006 рік у частиніфінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних таіноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування абонадання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) 1 відсоток коштів, одержаних від приватизації державногомайна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесомприватизації та кредитуванням підприємств, але не більше59.987 тис. гривень, із урахуванням пункту 3 цієї статті;
3) кошти, які надійдуть від приватизації об'єктівнезавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно доЧорнобильської будівельної програми, але не більше ніж130 тис. гривень.
Стаття 22. Визнати в 2006 році органи державної податковоїслужби України органами стягнення простроченої заборгованостіюридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державоюабо під державні гарантії, та бюджетними позичками.
Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2006 роціюридичних осіб для представництва органів державної влади в судаху справах про стягнення простроченої заборгованості перед державоюза кредитами, залученими державою або під державні гарантії, табюджетними позичками, в тому числі в процесі банкрутства, стосовностягнення якої органам податкової служби було відмовлено.
Надати Міністерству фінансів України право використовувати наоплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків відфактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпеченняцими особами здійснення стягнення.
Стаття 23. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6статті 11 цього Закону, спрямовуються на погашення державногоборгу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеноїміжурядової угоди.
Стаття 24. Фонду державного майна України забезпечити в2006 році надходження до Державного бюджету України коштів,отриманих від приватизації державного майна, відповідно допункту 2 статті 20, пунктів 2 та 3 статті 21 цього Закону, у суміне менш як 2.121.532 тис. гривень.
Стаття 25. Надати Міністерству фінансів України правоздійснювати в 2006 році на відкритих аукціонах продаж права вимогипогашення простроченої більше ніж три роки заборгованості переддержавою за кредитами, залученими державою або під державнігарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою назворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями наім'я Міністерства фінансів України.
Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички тафінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичніособи-резиденти мають заборгованість перед державою. При цьомудозволяється зниження початкової ціни продажу прав вимоги до50 відсотків їх номінальної суми.
Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальникомзобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовоюдопомогою на зворотній основі, на оформлену векселями сумузаборгованості, списується.
Міністерство фінансів України здійснює продаж таких праввимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 26. На часткову зміну частини другої статті 21 ЗаконуУкраїни "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13,ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162,NN 17-19, ст. 267) дозволити в процесі приватизації державногомайна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземнійвалюті.
IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 27. Затвердити бюджетні призначення головнимрозпорядникам коштів Державного бюджету України на 2006 рік урозрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами тацентралізовані заходи і програми в розрізіадміністративно-територіальних одиниць згідно з додаткамиN 3, N 4 та N 5 до цього Закону.
У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадкахза обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державногобюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподілвидатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікаціїв межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо позагальному та спеціальному фондах державного бюджету, аперерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межахзагального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджетуокремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише запогодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостоюстатті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189), перерозподілбюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовцівта осіб начальницького і рядового складу між головнимирозпорядниками коштів державного бюджету та бюджетних призначеньна централізовані заходи і програми міжадміністративно-територіальними одиницями здійснюється запогодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету упорядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальномута спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунокзменшення інших видатків;
видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень навидатки споживання;
видатки за бюджетними програмами, пов'язаними зфункціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшенняінших видатків.
Порядки використання коштів державного бюджету за бюджетнимипрограмами, які не пов'язані з функціонуванням бюджетних установ,визначаються Кабінетом Міністрів України. У порядках використаннякоштів за бюджетними програмами, за якими державна підтримкасуб'єктам господарювання надається на покриття поточних витрат, щоне забезпечені власними доходами, передбачати механізм залежностіобсягів такої підтримки від фактичних обсягів валових доходів цихсуб'єктів господарювання за відповідними видами діяльності.
Установити, що у 2006 році норми законодавства щодовиготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах іпорядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків,врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевихбюджетів на 2006 рік.
Розпорядникам коштів державного бюджету (далі -розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязіпроведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якоїпростроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів тапослуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному видуенергоносіїв у межах встановлених відповідним головнимрозпорядником обґрунтованих лімітів споживання.
Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнямирозпорядників коштів державного бюджету виключно за наявностізатверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.
Стаття 28. Перелік об'єктів будівництва та реконструкціїавтомобільних доріг загального користування державного значеннязатверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 29. Видатки, пов'язані з утриманням працівниківзакордонних дипломатичних установ України, незалежно від їхвідомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводятьсявиключно через Міністерство закордонних справ України.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2006 рік
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на2006 рік у сумі 124.945.131 тис. гривень, у тому числі доходизагального фонду Державного бюджету України - у сумі96.564.420,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державногобюджету України - у сумі 28.380.710,7 тис. гривень, згідно здодатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2006 рік усумі 137.280.885,7 тис. гривень, у тому числі видаткизагального фонду Державного бюджету України - у сумі108.444.647,8 тис. гривень та видатки спеціального фондуДержавного бюджету України - у сумі 28.836.237,9 тис. гривень.
Затвердити на 2006 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України усумі 2.207.670,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів дозагального фонду Державного бюджету України - у сумі718.223 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фондуДержавного бюджету України - у сумі 1.489.447,1 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі2.980.360,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів іззагального фонду Державного бюджету України - у сумі440.222,9 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фондуДержавного бюджету України - у сумі 2.540.137,4 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджетуУкраїни на 2006 рік у сумі 13.108.444,9 тис. гривень, у тому числіграничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджетуУкраїни - у сумі 11.602.227,4 тис. гривень та граничний розмірдефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі1.506.217,5 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету Українина 2006 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фондуДержавного бюджету України, визначених цією статтею.

30 днiв передплати безкоштовно!