Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, повязані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (укр/рос). Міжнародний документ від 28.05.1997 №

Росія, Кабінет Міністрів України Угода, Міжнародний документ від 28.05.1997
Остання редакція від 21.04.2010. Внесення змін (угода від 21.04.2010 N /643_359/)
Реквізити

Видавник: Росія, Кабінет Міністрів України

Тип Угода, Міжнародний документ

Дата 28.05.1997

Номер

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Угода
між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (укр/рос)
( Угоду ратифіковано Законом N 547-XIV від 24.03.99 ) ( Про подовження дії Угоди додатково див. Угоду від 21.04.2010 )
Уряд України і Уряд Російської Федерації, далі "Сторони",
керуючись угодами між Україною і Російською Федерацією щодо Чорноморського флоту,
домовилися про таке:
Російська Сторона компенсує Українській Стороні вартість отриманих від неї кораблів, суден і плавзасобів згідно з Додатком N 4 до Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року сумою 521,06 млн. доларів США і 50 відсотків вартості кораблів; суден і плавзасобів, виключених зі складу Чорноморського флоту з 3 серпня 1992 року, згідно із зазначеним Додатком сумою 5,449 млн. доларів США шляхом проведення протягом 1998 року взаємозаліків загальною сумою 526,509 млн. доларів США в погашення заборгованості України за державними кредитами, наданими їй Російською Федерацією відповідно до міжурядових угод від 26 травня 1993 року та від 20 березня 1995 року, яка підлягає погашенню до кінця 2007 року і визнаються Сторонами за станом на 28 травня 1997 року в сумі 3074,0 млн. доларів США з урахуванням відсотків за користування кредитами.
Українська Сторона передає Російській Стороні в оренду земельні ділянки і розміщені на них об'єкти берегової інфраструктури, а також акваторію бухт в м.Севастополі і Феодосійському порту, зазначені відповідно в додатках N 2 і N 3 та картах N 1 і N 2 до Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту.
Російська Сторона використовує орендовані земельні ділянки, розміщені на них об'єкти берегової інфраструктури та акваторії бухт відповідно до чинного законодавства України.
Нарахування сум платежів за використання Чорноморським флотом Російської Федерації зазначених земельних ділянок і розміщених на них об'єктів берегової інфраструктури, акваторій бухт, радіочастотного ресурсу, відшкодування екологічної шкоди, пов'язаної з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, здійснюється з дати підписання цієї Угоди, а розрахунки провадяться Російською Стороною, починаючи з 1998 року, шляхом щорічного зменшення рівними частками державного боргу України перед Російською Федерацією, зазначеного в статті 1 цієї Угоди, що залишається після вирахування компенсаційної вартості кораблів, суден і плавзасобів (526,509 млн. доларів США) відповідно до статті 1 цієї Угоди і компенсації за розщеплюванні матеріали (200 млн. доларів США) відповідно до окремої Угоди.
Сума щорічного погашення частини державного боргу України, що випливає із цієї статті, становить 97,75 млн.доларів США.
При цьому в 1998 році поряд з розрахунками за поточними платежами провадяться розрахунки за платежами за 1997 рік.
Крім того, Російська Сторона сплачує Українській Стороні відсотки за ставкою Libor + 1 відсоток річних для шестимісячних депозитів, які нараховуються з дати підписання цієї Угоди до дати здійснення взаємозаліків, передбачених статтями 1 і 2 цієї Угоди. Сплата відсотків здійснюється щоквартально шляхом проведення додаткового взаємозаліку в рахунок погашення державного боргу України перед Російською Федерацією.
Після погашення Україною державного боргу перед Російською Федерацією орендна плата здійснюється Російською Стороною прямими платежами.
За прострочені платежі, які мають здійснюватися Російською Стороною на виконання цієї Угоди після погашення Україною державного боргу Російській Федерації, Російська Сторона сплачує Українській Стороні відсотки по ставці Libor + 2 відсотки річних для шестимісячних депозитів у доларах США.
Окремими угодами між уповноваженими органами Сторін визначається порядок:
взаєморозрахунків за об'єкти, що спільно використовуються, а також за аеронавігаційне обслуговування при використанні Чорноморським флотом Російської Федерації повітряного простору над територією України і акваторією Чорного моря, де відповідальність за безпеку польотів і організацію повітряного руху покладено на Україну, і використання об'єктів, засобів та інфраструктури навігаційно-гідрографічного і гідрометеорологічного забезпечення мореплавства в Чорному і Азовському морях,
використання Чорноморським флотом Російської Федерації радіочастотного ресурсу і територіальних вод (полігонів бойової підготовки),
забезпечення екологічної безпеки та екологічного контролю в місцях базування Чорноморського флоту Російської Федерації.
Сторони доручають міністерствам фінансів визначити разом з уповноваженими банками з обслуговування державного кредиту, наданого Російською Федерацією Україні, технічний порядок взаємних розрахунків відповідно до цієї Угоди.
Спори щодо тлумачення і застосування цієї Угоди розв'язуються Змішаною комісією, яка створюється відповідно до статті 24 Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.
У разі коли Змішана комісія не зможе розв'язати переданий їй спір, він буде розв'язуватися дипломатичним шляхом у якнайкоротший строк.
Ця Угода тимчасово застосовується з дати її підписання і набуває чинності з дати останнього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
Обмін повідомленнями про виконання процедур, необхідних для набуття цією Угодою чинності, буде здійснено одночасно з обміном повідомленнями про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Угодою між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року і Угодою між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморською флоту від 28 травня 1997 року.
Ця Угода діє до повного виконання Сторонами зобов'язань, що випливають з неї.
Вчинено в м. Києві 28 травня 1997 року у двох дійсних примірниках, кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Російської Федерації
Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины
Правительство Российской Федерации и Правительство Украины, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь соглашениями между Российской Федерацией и Украиной по Черноморскому флоту,
договорились о нижеследующем:
Российская Сторона компенсирует Украинской Стороне стоимость полученных от нее кораблей, судов и плавсредств согласно приложению N 4 к Соглашению между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 г. в сумме 521,06 млн. долларов США и 50% стоимости кораблей, судов и плавсредств, исключенных из состава Черноморского флота с 3 августа 1992 г., согласно указанному приложению в сумме 5,449 млн. долларов США путем проведения в 1998 году взаимозачетов на общую сумму 526,509 млн. долларов США в погашение задолженности Украины по государственным кредитам, предоставленным ей Российской Федерацией в соответствии с межправительственными соглашениями от 26 мая 1993 г. и от 20 марта 1995 г., подлежащей погашению до конца 2007 года и признаваемой Сторонами по состоянию на 28 мая 1997 г. в сумме 3074,0 млн. долларов США с учетом процентов за пользование кредитами.
Украинская Сторона передает Российской Стороне в аренду земельные участки и размещенные на них объекты береговой инфраструктуры, а также акваторию бухт в г. Севастополе и Феодосийском порту, указанные соответственно в приложениях N 2* и N 3* и картах N 1* и N 2* к Соглашению между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота.
Российская Сторона использует арендуемые земельные участки, размещенные на них объекты береговой инфраструктуры и акватории бухт в соответствии с действующим законодательством Украины.
Начисление сумм платежей за использование Черноморским флотом Российской Федерации указанных земельных участков и размещенных на них объектов береговой инфраструктуры, акватории бухт, радиочастотного ресурса, возмещение экологического ущерба, связанного с пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, осуществляется с даты подписания настоящего Соглашения, а расчеты производятся Российской Стороной начиная с 1998 года путем ежегодного уменьшения равными долями государственного долга Украины перед Российской Федерацией, указанного в статье 1 настоящего Соглашения, остающегося после вычета компенсационной стоимости кораблей, судов и плавсредств (526,509 млн. долларов США) в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения и компенсации за расщепляющиеся материалы (200 млн. долларов США) в соответствии с отдельным соглашением.
Сумма ежегодно погашаемой части государственного долга Украины, вытекающая из настоящей статьи, составляет 97,75 млн. долларов США.
При этом в 1998 году, наряду с расчетами по текущим платежам, производятся расчеты по платежам за 1997 год.
Кроме того, Российская Сторона уплачивает Украинской Стороне проценты по ставке Libor + 1% годовых для шестимесячных депозитов, которые начисляются с даты подписания настоящего Соглашения до даты осуществления взаимозачетов, предусмотренных статьями 1 и 2 настоящего Соглашения. Уплата процентов производится ежеквартально путем проведения дополнительного взаимозачета в счет погашения государственного долга Украины перед Российской Федерацией.
После погашения Украиной государственного долга перед Российской Федерацией арендная плата осуществляется Российской Стороной прямыми платежами.
За просроченные платежи, которые должны осуществляться Российской Стороной после погашения Украиной государственного долга Российской Федерации, Российская Сторона уплачивает Украинской Стороне проценты по ставке Libor + 2% годовых для шестимесячных депозитов в долларах США.
______________
* Здесь не публикуется.
Отдельными соглашениями между уполномоченными органами Сторон определяется порядок:
взаиморасчетов за совместно используемые объекты, а также за аэронавигационное обслуживание при использовании Черноморским флотом Российской Федерации воздушного пространства над территорией Украины и акваторией Черного моря, где ответственность за безопасность полетов и организацию воздушного движения возложена на Украину, и использование объектов, средств и инфраструктуры навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения мореплавания в Черном и Азовском морях,
использования Черноморским флотом Российской Федерации радиочастотного ресурса и территориальных вод (полигонов боевой подготовки),
обеспечения экологической безопасности и экологического контроля в местах базирования Черноморского флота Российской Федерации.
Стороны поручают министерствам финансов определить совместно с уполномоченными банками по обслуживанию государственного кредита, предоставленного Российской Федерацией Украине, технический порядок взаиморасчетов в соответствии с настоящим Соглашением.
Споры относительно толкования и применения настоящего Соглашения разрешаются Смешанной комиссией, создаваемой в соответствии со статьей 24 Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 г..
В случае если Смешанная комиссия не сможет разрешить переданный ей спор, он будет разрешаться дипломатическим путем в возможно короткий срок.
Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с даты последнего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Обмен уведомлениями о выполнении процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу, будет осуществлен одновременно с обменом уведомлениями о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 г. и Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 г..
Настоящее Соглашение действует до полного выполнения Сторонами обязательств, вытекающих из него.
Совершено в Киеве 28 мая 1997 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Российской Федерации
В. Черномырдин
За Правительство
Украины
П. Лазаренко
"Дипломатический вестник", N 8 Август 1997 г.
МИД Российской Федерации
Угода
між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (укр/рос)
Уряд України і Уряд Російської Федерації, далі "Сторони",
керуючись угодами між Україною і Російською Федерацією щодо Чорноморського флоту,
домовилися про таке:
Російська Сторона компенсує Українській Стороні вартість отриманих від неї кораблів, суден і плавзасобів згідно з Додатком N 4 до Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту від 28 травня 1997 року сумою 521,06 млн. доларів США і 50 відсотків вартості кораблів; суден і плавзасобів, виключених зі складу Чорноморського флоту з 3 серпня 1992 року, згідно із зазначеним Додатком сумою 5,449 млн. доларів США шляхом проведення протягом 1998 року взаємозаліків загальною сумою 526,509 млн. доларів США в погашення заборгованості України за державними кредитами, наданими їй Російською Федерацією відповідно до міжурядових угод від 26 травня 1993 року та від 20 березня 1995 року, яка підлягає погашенню до кінця 2007 року і визнаються Сторонами за станом на 28 травня 1997 року в сумі 3074,0 млн. доларів США з урахуванням відсотків за користування кредитами.
Українська Сторона передає Російській Стороні в оренду земельні ділянки і розміщені на них об'єкти берегової інфраструктури, а також акваторію бухт в м.Севастополі і Феодосійському порту, зазначені відповідно в додатках N 2 і N 3 та картах N 1 і N 2 до Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту.
Російська Сторона використовує орендовані земельні ділянки, розміщені на них об'єкти берегової інфраструктури та акваторії бухт відповідно до чинного законодавства України.

30 днiв передплати безкоштовно!