• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій

Міністерство фінансів України  | Інструкція від 30.11.1999 № 291
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Інструкція
 • Дата: 30.11.1999
 • Номер: 291
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Інструкція
 • Дата: 30.11.1999
 • Номер: 291
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( рахунок 21 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 11.12.2006 р. № 1176,  від 05.03.2008 р. № 353,  від 27.06.2013 р. № 627 )
Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів.
До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.
За дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.
З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад з експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід".
Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб підприємства.
Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
23  "Виробництво"  15  "Капітальні інвестиції" 
24  "Брак у виробництві"  23  "Виробництво" 
    28 "Товари"
26  "Готова продукція"  37  "Розрахунки з різними дебіторами" 
37  "Розрахунки з різними дебіторами"  39  "Витрати майбутніх періодів" 
40 "Зареєстрований (пайовий) капітал"    
41  Виключено 42  "Додатковий капітал" 
42  "Додатковий капітал"  80  "Матеріальні витрати" 
46  "Неоплачений капітал"  84  "Інші операційні витрати" 
48  "Цільове фінансування і цільові
надходження" 
85  Виключено
91  "Загальновиробничі витрати" 
63  "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками" 
92  "Адміністративні витрати" 
93  "Витрати на збут" 
64  "Розрахунки за податками й платежами"  94  "Інші витрати операційної діяльності" 
68  "Розрахунки за іншими операціями"  99  Виключено
71  "Інший операційний дохід"       
73  Виключено       
74  "Інші доходи"       
( рахунок 22 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 05.03.2008 р. № 353,  від 27.06.2013 р. № 627 )
Рахунок 23 "Виробництво"
Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).
Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:
промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;
підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;
підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг;
науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;
підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;
слова виключено 
дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;
підприємств, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;
інших підприємств та організацій;
допоміжних (підсобних) виробництв.
слова виключено 
( абзац другий рахунку 23 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2011 р. № 1204 )
За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції (робіт, послуг) з технологічних причин, за кредитом - вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції (у дебет рахунків 26, 27), вартість виконаних робіт і послуг (у дебет рахунку 90), собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, робіт, послуг (інструменту, енергії, ремонтно-транспортних послуг тощо).
Собівартість послуг з ремонту, проведеного ремонтним підрозділом підприємства, зменшується на вартість матеріалів (зокрема запасних частин), отриманих при його проведенні, які придатні до подальшого використання і оприбутковані у складі запасів (крім матеріалів, отриманих при ліквідації об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів).
( рахунок 23 доповнено новим абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. № 664, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим )
Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.
Рахунок 23 "Виробництво" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
13  "Знос (амортизація) необоротних активів" 11  "Інші необоротні матеріальні
активи" 
20  "Виробничі запаси" 
21  "Поточні біологічні активи" 15  "Капітальні інвестиції" 
21  "Поточні біологічні активи"
22  "Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 
20 "Виробничі запаси"
22  "Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 
23  "Виробництво" 
24  "Брак у виробництві"  23  "Виробництво" 
25  "Напівфабрикати"  24  "Брак у виробництві" 
26  "Готова продукція"  25  "Напівфабрикати" 
27  "Продукція сільськогосподарського
виробництва" 
26  "Готова продукція" 
27  "Продукція сільськогосподарського
виробництва" 
28  "Товари" 
    28 "Товари"
37  "Розрахунки з різними дебіторами"  37  "Розрахунки з різними дебіторами" 
    47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
39  "Витрати майбутніх періодів"  79  "Фінансові результати" 
47  "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів" 
80  "Матеріальні витрати" 
84  "Інші операційні витрати" 
63  "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками" 
85  Виключено
90  "Собівартість реалізації" 
    91 "Загальновиробничі витрати"
    92 "Адміністративні витрати"
    93 "Витрати на збут"
64  "Розрахунки за податками й платежами"  94  "Інші витрати операційної діяльності" 
    97 "Інші витрати"
65  "Розрахунки за страхуванням"  99  Виключено
66  "Розрахунки за виплатами працівникам"       
68  "Розрахунки за іншими операціями"       
71  "Інший операційний дохід"       
80  "Матеріальні витрати"       
81  "Витрати на оплату праці"       
82  "Відрахування на соціальні заходи"       
83  "Амортизація"       
84  "Інші операційні витрати"       
91  "Загальновиробничі витрати"       
95 "Фінансові витрати"    
( рахунок 23 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 11.12.2006 р. № 1176,  від 05.03.2008 р. № 353,  від 27.06.2013 р. № 627, від 08.02.2014 р. № 48 )
Рахунок 24 "Брак у виробництві"
Цей рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві. Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред'явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений в процесі виробництва. У залежності від характеру відхилень від нормативів він може бути остаточним або виправним.
За дебетом рахунку 24 "Брак у виробництві" відображаються витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень; за кредитом - суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.
Аналітичний облік за рахунком 24 "Брак у виробництві" ведеться за видами виробництва.
Рахунок 24 "Брак у виробництві" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
20  "Виробничі запаси"  20  "Виробничі запаси" 
23  "Виробництво"  22  "Малоцінні та швидкозношувані
предмети" 
25  "Напівфабрикати" 
31  Виключено  23  "Виробництво" 
63  "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"  37  "Розрахунки з різними
дебіторами" 
65  "Розрахунки за страхуванням"  47  "Забезпечення наступних витрат і
платежів" 
66  "Розрахунки за виплатами працівникам" 
68  "Розрахунки за іншими операціями"  63  "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 
      66  "Розрахунки за виплатами працівникам" 
      80  "Матеріальні витрати" 
      84  "Інші операційні витрати" 
      85  Виключено
      94  "Інші витрати операційної діяльності" 
      99  Виключено
( рахунок 24 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 27.06.2013 р. № 627, від 08.02.2014 р. № 48 )
Рахунок 25 "Напівфабрикати"
Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва.
Облік напівфабрикатів власного виробництва на окремому рахунку ведуть підприємства, у яких напівфабрикати, крім використання у виробництві, реалізуються на сторону як готова продукція. До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування. Зокрема, на цьому рахунку можуть обліковуватися виготовлені підприємством напівфабрикати: чавун передільний у чорній металургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті хімічної промисловості; солод у пивоварній промисловості; пряжа і сирова тканина в текстильній промисловості.
На підприємствах, на яких напівфабрикати власного виробництва використовуються тільки для власних виробничих потреб, їх рух і залишки облікуються на рахунку 23 "Виробництво".
За дебетом рахунку 25 "Напівфабрикати" відображається надходження (створених) напівфабрикатів, за кредитом - вибуття напівфабрикатів унаслідок продажу, передачі в подальшу переробку, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення активу.
Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів, визначеними, виходячи з потреб підприємства.
Рахунок 25 "Напівфабрикати" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
23  "Виробництво"  23  "Виробництво" 
37  "Розрахунки з різними
дебіторами" 
24  "Брак у виробництві" 
26  "Готова продукція" 
42  "Додатковий капітал"  27  "Продукція сільськогосподарського
виробництва" 
71  "Інший операційний дохід"  28 "Товари"
      37  "Розрахунки з різними дебіторами" 
      47  "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 
      80  "Матеріальні витрати" 
      84  "Інші операційні витрати" 
      85  Виключено
      93  "Витрати на збут" 
      94  "Інші витрати операційної діяльності" 
      99  Виключено
( рахунок 25 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353,  від 27.06.2013 р. № 627 )
Рахунок 26 "Готова продукція"
Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства.
До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.
За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною вартістю.
Собівартість реалізованої готової продукції визначається за методами оцінки вибуття запасів.
Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції.
Рахунок 26 "Готова продукція" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
23  "Виробництво"  20  "Виробничі запаси" 
25  "Напівфабрикати"  22  "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 
23  "Виробництво" 
    28 "Товари"
37  "Розрахунки з різними дебіторами"  37  "Розрахунки з різними дебіторами" 
    79  "Фінансові результати" 
42  "Додатковий капітал" 
71  "Інший операційний дохід"  80  "Матеріальні витрати" 
      84  "Інші операційні витрати" 
      85  Виключено
      90  "Собівартість реалізації" 
      92  "Адміністративні витрати" 
      93  "Витрати на збут" 
      94  "Інші витрати операційної діяльності" 
      99  Виключено
( рахунок 26 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 05.03.2008 р. № 353,  від 27.06.2013 р. № 627 )
Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.
Сільськогосподарська продукція оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж.
( абзац другий рахунку 27 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176 )
За дебетом рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом - вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.
На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.
Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.
Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
23  "Виробництво"  20  "Виробничі запаси" 
25  "Напівфабрикати"  23  "Виробництво" 
37  "Розрахунки з різними дебіторами"  28  "Товари" 
42  "Додатковий капітал"  37  "Розрахунки з різними дебіторами" 
71  "Інший операційний дохід"  80  "Матеріальні витрати" 
      84  "Інші операційні витрати" 
      85  Виключено
      90  "Собівартість реалізації" 
      92  "Адміністративні витрати" 
      93  "Витрати на збут" 
      94  "Інші витрати операційної діяльності" 
      99  Виключено
( рахунок 27 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Рахунок 28 "Товари"
На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.
На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.
Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси".
Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:
281 "Товари на складі"
282 "Товари в торгівлі"
283 "Товари на комісії"
284 "Тара під товарами"
285 "Торгова націнка"
286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"
( абзац четвертий рахунку 28 доповнено субрахунком 286 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
На субрахунках 281 - 284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом - зменшення.
На субрахунку 281 "Товари на складі" ведеться облік руху та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо.
На субрахунку 282 "Товари в торгівлі" ведеться облік руху та наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (в магазинах, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо).
На субрахунку 283 "Товари на комісії" ведеться облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до їх продажу. Аналітичний облік ведеться за видами товарів і підприємствами (особами)-комісіонерами.
На субрахунку 284 "Тара під товарами" ведеться облік наявності й руху тари під товарами й порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 "Торгова націнка".
На субрахунку 285 "Торгова націнка" підприємства роздрібної торгівлі при веденні обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто різницю між покупною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 відображається збільшення суми торгових націнок, за дебетом - зменшення (списання). Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунку 282 або способом сторно зворотною кореспонденцією цих рахунків. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунку 28.
На субрахунку 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" ведеться облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".
( рахунок 28 доповнено абзацом одинадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
Рахунок 28 "Товари" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
10 "Основні засоби"    
11 "Інші необоротні матеріальні активи"    
12 "Нематеріальні активи"    
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"    
15  "Капітальні інвестиції"  15  "Капітальні інвестиції" 
16 "Довгострокові біологічні активи"    
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"    
20  "Виробничі запаси"  20  "Виробничі запаси" 
21 "Поточні біологічні активи"      
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"      
23 "Виробництво"      
25 "Напівфабрикати"      
26 "Готова продукція"      
27  "Продукція сільськогосподарського виробництва"    23  "Виробництво" 
      28  "Товари" 
      37  "Розрахунки з різними дебіторами"  
28  "Товари" 
37  "Розрахунки з різними
дебіторами" 
42  "Додатковий капітал" 
80  "Матеріальні витрати" 
40 "Зареєстрований (пайовий) капітал"    
41  Виключено 84  "Інші операційні витрати" 
42  "Додатковий капітал"  85  Виключено
46  "Неоплачений капітал"  90  "Собівартість реалізації" 
63  "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"  92  "Адміністративні витрати" 
93  "Витрати на збут" 
64  "Розрахунки за податками й платежами"  94  "Інші витрати операційної діяльності" 
68  "Розрахунки за іншими операціями"  99  Виключено
71  "Інший операційний дохід"       
73  Виключено       
74  "Інші доходи"       
( рахунок 28 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 05.03.2008 р. № 353,  від 27.06.2013 р. № 627 )
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), електронних грошей, грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.
( абзац перший класу 3 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 )
Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань", 5 "Довгострокові зобов'язання", 6 "Поточні зобов'язання" та на рахунках 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" і 16 "Довгострокові біологічні активи" обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 97 "Інші витрати".
( абзац другий класу 3 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012 )
Рахунок 30 "Готівка"
Рахунок 30 "Готівка" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.
Рахунок 30 "Готівка" має такі субрахунки:
301 "Готівка в національній валюті"
302 "Готівка в іноземній валюті"
308 "Готівка в національній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО"
309 "Готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО"
За дебетом рахунку 30 "Готівка" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.
На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки "Готівка в національній валюті в операційній касі" та "Готівка в іноземній валюті в операційній касі".
Підприємства, які здійснюють готівкові операції із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), використовують субрахунки 308 "Готівка в національній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО" та 309 "Готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО".
Рахунок 30 "Готівка" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
14  "Довгострокові фінансові інвестиції"  14  "Довгострокові фінансові інвестиції" 
15  "Капітальні інвестиції"  15  "Капітальні інвестиції" 
16  Виключено 30  "Готівка"
31  "Рахунки в банках" 
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"    
30  "Готівка"  33  "Інші кошти" 
31  "Рахунки в банках"  35  "Поточні фінансові інвестиції" 
34  "Короткострокові векселі одержані"  36  "Розрахунки з покупцями та замовниками" 
36  "Розрахунки з покупцями та замовниками"  37  "Розрахунки з різними дебіторами" 
37  "Розрахунки з різними
дебіторами" 
39  "Витрати майбутніх періодів" 
40 "Зареєстрований (пайовий) капітал"
41  Виключено
40 "Зареєстрований (пайовий) капітал"    
41  Виключено 45  "Вилучений капітал" 
42  "Додатковий капітал"  46  "Неоплачений капітал" 
    47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
45  "Вилучений капітал"  48  "Цільове фінансування і цільові
надходження" 
46  "Неоплачений капітал" 
48  "Цільове фінансування і цільові
надходження"  
50  "Довгострокові позики" 
51  "Довгострокові векселі видані" 
50  "Довгострокові позики"  52  "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 
52  "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 
53  "Довгострокові зобов'язання з оренди" 
55  "Інші довгострокові зобов'язання" 
60  "Короткострокові позики"  55  "Інші довгострокові зобов'язання" 
63  "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"  60  "Короткострокові позики" 
61  "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" 
66  "Розрахунки за виплатами працівникам"
68  "Розрахунки за іншими операціями" 
62  "Короткострокові векселі видані" 
69  "Доходи майбутніх періодів"  63  "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 
70  "Доходи від реалізації" 
71  "Інший операційний дохід"  65  "Розрахунки за страхуванням" 
73  "Інші фінансові доходи"  66  "Розрахунки за виплатами працівникам" 
74  "Інші доходи"  67  "Розрахунки з учасниками та кошти клієнтів"
75  Виключено 68  "Розрахунки за іншими
операціями" 
76  "Страхові платежі" 
97  Виключено  69  "Доходи майбутніх періодів" 
    70 "Доходи від реалізації"
      76  "Страхові платежі" 
      84  "Інші операційні витрати" 
      85  Виключено
    90 "Собівартість реалізації"
      91  "Загальновиробничі витрати" 
      92  "Адміністративні витрати" 
      93  "Витрати на збут" 
      94  "Інші витрати операційної діяльності" 
      95  "Фінансові витрати" 
      97  "Інші витрати" 
      99  Виключено