• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України  | Наказ від 07.12.2023 № 673
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 07.12.2023
 • Номер: 673
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 07.12.2023
 • Номер: 673
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.12.2023 № 673
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2023 р.
за № 2223/41279
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 725 від 27.12.2023 )
Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I та пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України і підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до:
форми Звіту про контрольовані операції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 841), виклавши її в новій редакції, що додається;
додатка ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року № 101), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Затвердити Зміни до Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 841), що додаються.
3. Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України

Голова Національного банку України

Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

В.о. Голови Державної податкової
служби УкраїниО. Кучер


О. Вискуб

А. Пишний


Р. Магомедов


Т. Кірієнко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18 січня 2016 року № 8
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 07 грудня 2023 року № 673)
ЗВІТ
про контрольовані операції
(з додатком)
( Див. текст )( Інформація до додатка до форми Звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 725 від 27.12.2023 )
Додаток ТЦ
до Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 07.12.2023 № 673)
САМОСТІЙНЕ КОРИГУВАННЯ
ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07 грудня 2023 року № 673
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2023 р.
за № 2223/41279
ЗМІНИ
до Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 841)
1. Доповнити розділ I новим пунктом такого змісту:
"8. Нерезидент, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, подає Звіт за основним місцем обліку постійного представництва.
Якщо нерезидент має два чи більше постійних представництв, то нерезидент складає та подає окремий Звіт щодо кожного постійного представництва за їх основним місцем обліку.".
2. У розділі II:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. У графі 2 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами. У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається повне найменування такого нерезидента.";
2) у пункті 3:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає обліковий номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається обліковий номер та основний код економічної діяльності такого нерезидента.";
3) доповнити пункт 4 новим реченням такого змісту: "У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається місцезнаходження такого нерезидента в Україні.";
( Підпункт 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 725 від 27.12.2023 )
4) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. У графі 5 зазначається контролюючий орган, до якого подається Звіт.
( Абзац другий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 725 від 27.12.2023 )
У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається контролюючий орган за основним місцем обліку постійного представництва.";
5) доповнити новими пунктами такого змісту:
"7. Графа 7 заповнюється лише нерезидентом. У графах 7.1-7.3 зазначається назва та код країни реєстрації нерезидента (за Переліком кодів країн світу для статистичних цілей), найменування контролюючого органу за основним місцем обліку нерезидента.
8. Графа 8 заповнюється лише у разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво.
У графах 8.1-8.4 зазначається повне найменування, код ЄДРПОУ або ідентифікатор об’єкта оподаткування (за відсутності коду ЄДРПОУ), місцезнаходження постійного представництва, найменування контролюючого органу за основним місцем обліку постійного представництва.".
3. У розділі III:
1) у пункті 3 після першого речення доповнити другим реченням такого змісту: "У разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається код такого нерезидента в країні реєстрації.".
У зв’язку з цим речення друге вважати реченням третім;
2) в абзаці першому пункту 4 після слів "контрольованої операції" доповнити словами "(у разі подання Звіту нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зазначається код країни реєстрації нерезидента)".
4. У розділі IV:
1) у пункті 4:
у підпункті 1 слова "Повне найменування особи" замінити словами "Повне найменування особи, яка бере участь у контрольованій операції";
( Абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 725 від 27.12.2023 )
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) "Цифровий код країни реєстрації" - код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, який повинен збігатися з цифровим кодом країни реєстрації, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;";
підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) "Код(и) підстав(и) віднесення операції до контрольованої" - код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. Обов’язково має бути заповнена хоча б одна підстава, а в разі наявності кількох підстав віднесення господарських операцій до контрольованих в обов’язковому порядку відмічаються всі такі підстави.";
2) доповнити пункт 10 новим абзацом такого змісту:
"Якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 201 або 209, у графі 5 в обов’язковому порядку зазначається код товару відповідно до УКТ ЗЕД.";
3) доповнити пункт 11 новим абзацом такого змісту:
"Якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 204, 205, 206 або 207, у графі 7 в обов’язковому порядку зазначається КЗЕП.";
4) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. У графах 7 та 8 зазначається інформація про контракт (договір) / доповнення (зміни) до контракту (договору), згідно з яким здійснювалась контрольована операція. У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція.
У разі здійснення контрольованої операції з урахуванням умов доповнення (зміни) до контракту (договору) зазначається інформація про таке доповнення (зміни) до контракту (договору).";
5) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. У графі 11 зазначається код умови постачання товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил "Інкотермс".
У разі заповнення граф 7 та 8 інформацією про доповнення (зміни) до контракту (договору) у графі 11 зазначається інформація щодо умов постачання товару з урахуванням такого доповнення (зміни) до контракту (договору).
У графі 11.1 відповідно до правил "Інкотермс" зазначається назва місця постачання товарів (місця призначення).
У разі заповнення граф 7 та 8 інформацією про доповнення (зміни) до контракту (договору) у графі 11.1 зазначається інформація щодо назви місця постачання товарів (місця призначення) з урахуванням такого доповнення (зміни) до контракту (договору).";
6) у пункті 21:
в абзаці другому слово "(сплачених)" виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
"У графі 17.1 зазначається сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту, якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 205 або 206.";
7) пункт 23 викласти в такій редакції:
"23. У графі 19 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269). У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код 980.
У графі 19.1 зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку.".
5. У розділі V:
1) у пункті 1 цифри "2-6, 9-11, 21, 22" замінити цифрами "2-6, 9-11.1, 21, 22";
2) доповнити пункт 4 новим абзацом такого змісту:
( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 725 від 27.12.2023 )
"У графі 17.1 зазначається загальна сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту, якщо код типу предмета операції, зазначений у графі 3, дорівнює 205 або 206.".

В.о. директора Департаменту
міжнародного оподаткування


Н. Горєва