Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість. Довідка від 14.11.2014 №1130

Міністерство фінансів України Наказ, Довідка, Витяг, Запит, Рішення, Журнал, Форма, Заява, Положення від 14.11.2014 №1130
Остання редакція від 09.03.2020. Внесення змін (наказ від 29.01.2020 N 30 /z0171-20/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Довідка, Витяг, Запит, Рішення, Журнал, Форма, Заява, Положення

Дата 14.11.2014

Номер 1130

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
з першого числа календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, з якого здійснюється перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви не настало;
( Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
з дня внесення запису до Реєстру у разі обов'язкової реєстрації особи як платника ПДВ або у разі реєстрації осіб, визначених в абзаці першому пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, на день подання реєстраційної заяви настало.
( Абзац пункту 3.11 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
Перебіг строку у 3 робочих дні, установленого для реєстрації платника ПДВ, розпочинається з першого календарного дня, що настає за днем отримання контролюючим органом заяви про реєстрацію платника ПДВ. У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.
( Абзац сьомий пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
3.12. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру, є дата, що відповідає даті, визначеній у пункті 3.11 цього розділу.
( Пункт 3.12 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
3.13. При визначенні дати реєстрації особи, яка повторно реєструється платником ПДВ, не враховуються періоди попередніх реєстрацій, які були анульовані. Датою податкової реєстрації такого платника ПДВ є дата його нової реєстрації незалежно від строку, що пройшов від дня анулювання попередньої податкової реєстрації такої особи до дня подання заяви про повторну податкову реєстрацію.
3.14. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані реєстрації платника ПДВ, реєстрація платником ПДВ діє до закінчення такого строку.
У таких випадках до Реєстру вноситься дата такого строку.
Якщо до/після закінчення зазначеного строку у порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується, платник ПДВ підлягає перереєстрації.
3.15. Особа, утворена у результаті реорганізації платника ПДВ (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником ПДВ як інша новоутворена особа в порядку, визначеному Кодексом та цим Положенням, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.
Особа, утворена шляхом перетворення платника ПДВ, реєструється платником ПДВ з урахуванням таких особливостей:
1) якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації платника ПДВ - юридичної особи, припиненої в результаті перетворення, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи, то реєстрація платником ПДВ новоутвореної юридичної особи проводиться за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням;
2) якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення та така юридична особа протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, одночасно подає контролюючому органу заяви про реєстрацію її платником ПДВ та про анулювання такої реєстрації особи, припиненої шляхом перетворення, то у цьому випадку датами реєстрації платником ПДВ новоутвореної юридичної особи та анулювання такої реєстрації припиненої юридичної особи є дата внесення до Реєстру відповідних записів.
Якщо юридична особа, утворена в результаті перетворення, не подала до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, заяви для реєстрації або перереєстрації у порядку, передбаченому цим Положенням, контролюючий орган після спливу цього строку приймає рішення про анулювання реєстрації юридичної особи, припиненої в результаті перетворення.
( Пункт 3.15 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018 )
До дати реєстрації юридична особа, утворена у результаті перетворення, використовує дані реєстрації припиненої юридичної особи.
3.16. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про результати розгляду (зареєстровано, відмовлено у реєстрації, запропоновано подати нову заяву) та дані податкової реєстрації вносяться до журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 2-РЖ (додаток 2).
3.17. Реєстраційні заяви з будь-якими позначками, документи, додані до таких заяв, та інші документи щодо реєстрації платника ПДВ зберігаються в обліковій справі (реєстраційній частині) такого платника податків.
IV. Перереєстрація платників податку на додану вартість
4.1. Перереєстрація платника ПДВ проводиться у разі зміни даних про платника ПДВ, які стосуються податкового номера, та/або найменування (прізвища, імені, по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ, і якщо зміни не пов'язані із припиненням платника ПДВ, крім випадків, визначених підпунктом 1 пункту 3.15 розділу III цього Положення.
( Абзац перший пункту 4.1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
У разі зміни платником ПДВ місцезнаходження (місця проживання) або його переведення на обслуговування до іншого контролюючого органу зняття такого платника з обліку в одному органі і взяття на облік в іншому здійснюються в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.
У разі зміни даних про платника ПДВ, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах Реєстру платник ПДВ подає відповідно до підпункту 1 пункту 3.5 розділу III цього Положення реєстраційну заяву до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ або виникли інші підстави для перереєстрації.
Контролюючий орган здійснює перереєстрацію платника ПДВ з дотриманням правил та у строки, визначені для реєстрації платників ПДВ.
4.2. Для перереєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація". Другий аркуш реєстраційної заяви платником ПДВ не заповнюється та не подається до контролюючого органу.
( Абзац перший пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація".
За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою перереєстрації може бути встановлено день до закінчення строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація". При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є бажана дата перереєстрації платником ПДВ.
( Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
4.3. До дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.
Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов'язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення або пов'язані з перетворенням юридичної особи у випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 3.15 розділу III цього Положення, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові).
4.4. У разі встановлення розбіжностей у записах Реєстру або невідповідності внесених до Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру (крім випадків, визначених пунктом 4.1 цього розділу), наявності неправильних записів або помилок у записах Реєстру контролюючий орган за основним місцем обліку платника ПДВ з'ясовує причини та обставини, за яких виникли такі розбіжності.
У разі підтвердження недостовірності даних контролюючий орган інформує про виявлені розбіжності платника ПДВ та Державну податкову службу України. Відповідні коригування у Реєстрі проводяться одночасно із перереєстрацією платника ПДВ. Для цього платник ПДВ подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація у зв'язку із помилками (невідповідностями)" та додаток до реєстраційної заяви - згоду на проведення відповідних змін із зазначенням їх суті. При цьому датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання реєстраційної заяви.
( Пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
V. Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість
5.1. Реєстрація діє до дати анулювання, яке відбувається у випадках, визначених пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, якщо:
а) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 розділу V Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених розділом V Кодексу;
б) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань із податку у випадках, визначених розділом V Кодексу;
в) будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;
г) особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає до контролюючого органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;
ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними;
д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута;
е) платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;
є) фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;
( Підпункт "ж" пункту 5.1 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників ПДВ, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу) або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ.
5.2. Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "а" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт "а" пункту 5.1 цього розділу) може бути ініційоване платником ПДВ після спливу 12 календарних місяців реєстрації особи платником ПДВ, починаючи з наступного дня після дня, що відповідає числу та місяцю реєстрації особи платником ПДВ. Загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг за останніх 12 календарних місяців визначається за даними податкових декларацій за останніх 12 поточних календарних місяців, що були подані до контролюючого органу.
Анулювання реєстрації згідно з підпунктом "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт "б" пункту 5.1 цього розділу) може бути ініційоване платником ПДВ - юридичною особою після складання комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу у разі реорганізації платника ПДВ відповідно до законодавства шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення (якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення).
При розгляді питання анулювання реєстрації згідно з підпунктом "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункт "г" пункту 5.1 цього розділу) 12 місяців визначаються із урахуванням того, що:
не враховується місяць, в якому проведено реєстрацію особи платником ПДВ, якщо особа зареєстрована платником ПДВ з дня іншого ніж перший день календарного місяця;
включаються останні 12 послідовних податкових місяців, за які подані податкові декларації (у разі подання декларацій) або сплив строк подання податкових декларацій (у разі неподання декларацій) до отримання чи складання контролюючим органом документа, який є підставою для анулювання реєстрації.
Анулювання реєстрації здійснюється шляхом виключення платника ПДВ з Реєстру.
5.3. Анулювання реєстрації за ініціативою платника ПДВ може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах "а" - "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти "а" - "з" пункту 5.1 цього розділу).
Для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до контролюючого органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ (додаток 3). Таку заяву платники ПДВ, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
( Абзац другий пункту 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015, № 30 від 29.01.2020 )
Якщо в заяві про анулювання реєстрації не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).
Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника ПДВ приймається контролюючим органом протягом 10 календарних днів. Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника ПДВ уносяться до журналу анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 3-РЖ (додаток 4).
5.4. Контролюючий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, та за умови проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду для випадків, визначених підпунктами "а", "б" цього пункту Кодексу. Дата анулювання реєстрації визначається згідно з пунктом 5.11 цього розділу.
Про анулювання реєстрації платника ПДВ контролюючий орган письмово повідомляє особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.
У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ або якщо особа відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація платником ПДВ є обов'язковою, контролюючим органом протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника ПДВ про анулювання реєстрації надається письмове пояснення (відмова в анулюванні реєстрації).
У разі якщо платником ПДВ, яким подано заяву про анулювання реєстрації у випадках, визначених підпунктами "а", "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, не проведено розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду, контролюючий орган протягом 10 календарних днів після надходження заяви платника ПДВ про анулювання реєстрації звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про анулювання реєстрації після проведення розрахунків із бюджетом.
Якщо заява про анулювання реєстрації платника ПДВ подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в анулюванні реєстрації або пропозиція надати нову заяву про анулювання реєстрації викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла така заява.
( Пункт 5.4 розділу V доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
Якщо на підставі заяви суб'єкта господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, контролюючим органом прийнято рішення про те, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності із застосуванням ставки єдиного податку, що не передбачає сплату податку на додану вартість, то після внесення відповідного запису до реєстру платників єдиного податку проводиться виключення контролюючим органом такого суб’єкта з Реєстру на підставі поданої ним заяви про анулювання реєстрації згідно з підпунктом "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Контролюючий орган виключає суб’єкта господарювання з Реєстру без подачі таким суб’єктом заяви про анулювання реєстрації у разі, якщо у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування таким суб’єктом зроблено відповідну позначку.
5.5. Анулювання реєстрації за самостійним рішенням контролюючого органу може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах "б" - "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти "б" - "з" пункту 5.1 цього розділу).
Контролюючі органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування відповідних підстав.
Рішення про анулювання реєстрації за самостійним рішенням контролюючого органу приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). Такими документами є:
1) затверджений ліквідаційний баланс, передавальний акт, розподільчий баланс або документальне підтвердження факту затвердження цих документів (для платників ПДВ - юридичних осіб) та відомості (документи), якими підтверджується наявність у Єдиному державному реєстрі запису про прийняття рішення про припинення юридичної особи, або копія такого рішення (для юридичних осіб, відомості про яких не включаються до Єдиного державного реєстру), заява або повідомлення платника ПДВ, уповноваженого органу чи особи про прийняття рішення про припинення платника ПДВ (для постійних представництв нерезидентів, договорів про спільну діяльність, договорів управління майном, угод про розподіл продукції), відомості (документи), якими підтверджується наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (для фізичних осіб - підприємців) (підстава - підпункт "б" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
( Підпункт 1 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
2) заява про реєстрацію платника єдиного податку суб'єкта господарювання, який відповідає будь-якій із умов (підстава - підпункт "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу):
є платником єдиного податку за фіксованою ставкою відповідно до пункту 293.2 статті 293 розділу XIV Кодексу;
є платником єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплати податку на додану вартість відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу, і не переходить у встановленому Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;
( Абзац третій підпункту 2 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5.5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
є фізичною особою - підприємцем, яка провадить діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та для якої ставка єдиного податку має відповідати абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу;
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
є платником єдиного податку третьої групи та відповідно до підпункту 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу самостійно переходить на сплату єдиного податку, встановленого для першої або другої групи, чи обирає ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку;
( Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
3) довідка про подання/неподання платником ПДВ контролюючому органу декларації з податку на додану вартість протягом 12 послідовних податкових місяців та/або реєстр (перелік) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за 12 послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту у таких деклараціях (податкових розрахунках) протягом 12 послідовних податкових місяців (підстава - підпункт "г" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу). У реєстрі (переліку) зазначаються дані про реєстрацію особи платником ПДВ та по кожній декларації (податковому розрахунку) - податковий період, дата надходження декларації (податкового розрахунку) до контролюючого органу, загальні обсяги постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту звітного періоду, вказані у відповідних рядках та колонках податкової декларації (податкового розрахунку);
4) судове рішення щодо визнання недійсними установчих документів (підстава - підпункт "ґ" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
5) ухвала суду про ліквідацію юридичної особи - банкрута, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення банкрута (підстава - підпункт "д" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
6) судове рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством, відомості з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо такого рішення (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
7) судове рішення про анулювання (скасування, визнання недійсною) податкової реєстрації, про звільнення від сплати податку на додану вартість (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
8) судове рішення про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 01 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом, відомості з Єдиного державного реєстру про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації (підстава - підпункт "е" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
( Підпункт 8 пункту 5.5 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
9) інформація органів державної реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи, відомості з Єдиного державного реєстру щодо смерті фізичної особи - підприємця (підстава - підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
10) судове рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою, про визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності, відомості з Єдиного державного реєстру щодо такого рішення (підстава - підпункт "є" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
( Підпункт 11 пункту 5.5 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
11) документ, який підтверджує припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (підстава - підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
12) документ, який підтверджує закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ (підстава - підпункт "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу);
13) інші підтвердні документи (відомості) у випадках, передбачених Кодексом.
( Пункт 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016 )
5.6. За наявності зазначених підтвердних документів (відомостей) контролюючий орган за місцем перебування на обліку платника податків приймає рішення про анулювання реєстрації особи - платника ПДВ незалежно від здійснення контролюючим органом документальних та камеральних перевірок такої особи і їх результатів, а також обов'язку такої особи бути зареєстрованою та/або нараховувати чи сплачувати податок на додану вартість відповідно до законодавства.
( Абзац перший пункту 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015 )
Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за самостійним рішенням контролюючого органу оформляється за формою № 6-РПДВ (додаток 5). Таке рішення складається у двох примірниках комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов'язково вказуються підстави (одна або декілька) для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Кодексу.
( Абзац другий пункту 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018 )
Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ уважається днем прийняття такого рішення. Рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у день підписання реєструються у журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою № 6-РЖ (додаток 6). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.
Один примірник рішення зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Документи чи копії документів, на підставі яких контролюючий орган прийняв рішення про анулювання реєстрації, мають бути додані до цього примірника рішення.
( Абзац четвертий пункту 5.6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018 )
У день отримання контролюючим органом з Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або в день внесення до реєстру платників єдиного податку запису про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, до Реєстру вноситься відмітка "Реєстрація особи підлягає анулюванню".
( Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )
Разом із такою відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу та дата виникнення такої підстави.
( Пункт 5.6 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )
5.7. Протягом трьох робочих днів після дня анулювання один примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ надсилається контролюючим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи або за наявності відомостей про комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора такої особи - за місцезнаходженням комісії. Примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ уважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику податків - фізичній особі або відповідальній особі платника податків - юридичної особи чи будь-якій особі за наявності належним чином оформленої довіреності від платника податків (далі - Представник платника). Особа, яка отримує рішення, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Анулювання реєстрації платника або переліку платників ПДВ, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, здійснюється за рішенням контролюючого органу.
Якщо для певної групи платників ПДВ наявні однакові, визначені законодавством, підстави для анулювання реєстрації та дата анулювання реєстрації, контролюючий орган може скласти рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ за формою № 7-РПДВ (додаток 7). Перелік платників ПДВ, яким анулюється реєстрація (далі - Перелік), наводиться у додатку до такого рішення. У цьому разі контролюючий орган направляє (видає) особі, реєстрацію якої анульовано, засвідчені копію відповідного рішення та витяг з Переліку із даними стосовно цієї особи.
5.8. Якщо контролюючий орган або пошта не може вручити платнику податків примірник рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось таке рішення, на підставі інформації від структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє відповідну довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення примірника рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Зазначена довідка разом з примірником рішення про анулювання реєстрації, що не був вручений, зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. Примірник рішення, що не був вручений, може бути переданий під розписку самому платнику податків чи Представнику платника в разі письмового або усного звернення до контролюючого органу, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.
( Пункт 5.8 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 7 від 16.01.2018 )
5.9. Контролюючий орган, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ, з власної ініціативи, за заявою особи, реєстрацію якої анульовано, чи на підставі повідомлення третіх осіб може виправити допущені у рішенні про анулювання реєстрації описки чи помилки, не змінюючи при цьому підстав прийняття такого рішення. Такі зміни вносяться шляхом прийняття додаткового рішення про виправлення описок (помилок) у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ.
Якщо у зв'язку із внесенням змін до рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ необхідне внесення змін до Реєстру, засвідчена копія додаткового рішення направляється до Державної податкової служби України.
Контролюючий орган, який прийняв додаткове рішення, направляє таке рішення особі, реєстрацію якої анульовано.
5.10. Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за самостійним рішенням контролюючого органу може бути оскаржене в адміністративному порядку відповідно до вимог статті 56 Кодексу або до суду.
Рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за самостійним рішенням контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності такого рішення актам законодавства, а також у разі скасування судових рішень чи записів у Єдиному державному реєстрі, на підставі яких було прийняте рішення про анулювання реєстрації.
Підставою для внесення до Реєстру змін щодо скасування анулювання реєстрації, що відбулось за самостійним рішенням контролюючого органу, є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення контролюючого органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.
( Абзац третій пункту 5.10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 30 від 29.01.2020 )
Якщо анулювання реєстрації платника ПДВ було здійснене згідно з рішенням про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 7-РПДВ (додаток 7), то скасування анулювання реєстрації платника ПДВ проводиться шляхом скасування запису про такого платника у Переліку. При цьому не скасовуються рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ та анулювання реєстрації інших платників ПДВ, включених до Переліку.
Рішення контролюючого органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ викладається з описом ситуації, посиланням на Кодекс, зазначенням мотивів та обґрунтувань прийняття такого рішення, оформляється на бланку та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою). Таке рішення або його засвідчена копія направляється із супровідним листом до Державної податкової служби України у десятиденний строк після прийняття.
( Абзац п’ятий пункту 5.10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 373 від 18.03.2016, № 7 від 16.01.2018 )
У разі скасування рішення про анулювання реєстрації, якщо інше не визначено судовим рішенням, контролюючий орган вносить до Реєстру запис про реєстрацію платника ПДВ із урахуванням таких особливостей:
1) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації в особи відсутня наступна (повторна) реєстрація, дата реєстрації платником ПДВ не змінюється;
2) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації особа зареєстрована платником ПДВ повторно, дата реєстрації платником ПДВ відповідає даті попередньої реєстрації платником ПДВ;
3) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації особа зареєстрована як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість, дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, дата анулювання реєстрації відповідає даті, що передує дню переходу особи до застосування відповідної ставки єдиного податку, а причина анулювання - підпункту "в" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу. Анулювання реєстрації проводиться за заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ або за рішенням контролюючого органу;
4) якщо на дату скасування рішення про анулювання реєстрації в особи є анульованою наступна (повторна) реєстрація, дата реєстрації платником ПДВ відповідає даті попередньої реєстрації платником ПДВ, а дата та причина анулювання реєстрації - даті та причині анулювання повторної реєстрації.
5.11. Анулювання реєстрації здійснюється на дату:
подання заяви платником ПДВ або прийняття рішення контролюючим органом про анулювання реєстрації;
зазначену в судовому рішенні;
припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник ПДВ;
що передує дню втрати особою статусу платника ПДВ.
При цьому датою анулювання реєстрації платника ПДВ визначається дата, що настала раніше.
5.12. У разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.
Якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку з яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник ПДВ в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ зобов'язаний визначити податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника ПДВ внаслідок реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
З дати анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, складання податкових накладних.
У разі якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених розділом V Кодексу, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.
5.13. Відповідно до статті 337 розділу XVIII Кодексу у разі подання інвестором (його постійним представництвом), зареєстрованим як платник ПДВ за угодою про розподіл продукції, контролюючому органу декларації (податкового розрахунку) з цього податку, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом 12 послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації платника ПДВ не відбувається.
5.14. У разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою, що не передбачає сплати податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.
( Пункт 5.14 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015 )
5.15. Відновлення реєстрації особи, якій з 01 червня 2014 року анульовано реєстрацію як платника ПДВ у зв’язку з її місцезнаходженням (місцем проживання) та перебуванням на обліку в контролюючому органі на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя станом на 31 травня 2014 року, здійснюється на підставі реєстраційної заяви з позначкою "відновлення реєстрації", поданої до відповідного контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) або з дати завершення строку тимчасової окупації. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру, є дата, що відповідає даті здійснення запису у Реєстрі про таке відновлення.
Контролюючі органи відмовляють у реєстрації платником ПДВ особам, які мають місцезнаходження (місце проживання) на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, до закінчення строку тимчасової окупації.
( Пункт 5.15 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
VI. Реєстрація платників податку на додану вартість як суб'єктів спеціального режиму оподаткування
6.1. Реєстрація платників ПДВ як суб'єктів спеціального режиму оподаткування проводилась та діяла до 01 січня 2017 року згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу, яка втратила чинність з 01 січня 2017 року відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX Кодексу.
Сільськогосподарські підприємства, які станом на 31 грудня 2016 року (включно) зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, вважаються платниками цього податку на загальних підставах, починаючи з 01 січня 2017 року.
( Пункт 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
6.2. Дані про реєстрацію сільськогосподарських підприємств як суб’єктів спеціального режиму оподаткування включені до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, який є складовою частиною Реєстру.
( Пункт 6.2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )( Пункт 6.3 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )( Пункт 6.4 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )( Пункт 6.5 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )( Пункт 6.6 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )( Пункт 6.7 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )( Пункт 6.8 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
6.3. У реєстрі суб’єктів спеціального режиму оподаткування щодо сільськогосподарського підприємства містяться такі дані:
перелік видів діяльності, на які поширювалась дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та дата внесення запису про такі види діяльності;
дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, дата виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, а також дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.
( Пункт 6.3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )( Пункт 6.4 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
6.4. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляв протягом 12 послідовних звітних податкових періодів, що передують 01 січня 2017 року, сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг, то:
( Абзац перший пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
на таке підприємство не поширювався спеціальний режим оподаткування, встановлений статтею 209 розділу V Кодексу. Таке підприємство зобов'язане визначити податкове зобов'язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
( Абзац другий пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
контролюючий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування;
( Абзац третій пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
таке підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
Для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства до спливу 12 календарних місяців, що настають за датою державної реєстрації такого підприємства, але не пізніше 31 грудня 2016 року, питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду (місяця). Якщо протягом такого звітного податкового періоду (місяця) новостворене сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляло сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) у цьому місяці, то вважається, що такий суб'єкт досяг перевищення та до нього застосовуються норми цього пункту, починаючи з першого числа такого звітного податкового періоду (місяця).
( Абзац п'ятий пункту 6.4 розділу VI із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
6.5. У випадку, визначеному пунктом 6.4 цього розділу, з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, сільськогосподарське підприємство вважається таким, що сплачує податок на додану вартість за загальними правилами, встановленими розділом V Кодексу. Реєстрація такого платника ПДВ може бути анульована згідно з розділом V цього Положення.
( Пункт 6.5 розділу VI із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
6.6. У випадку, визначеному пунктом 6.4 цього розділу, не пізніше 20 календарного дня з моменту досягнення перевищення сільськогосподарське підприємство зобов'язане подати до контролюючого органу, в якому воно було зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС (додаток 8).
Контролюючий орган протягом 3 робочих днів від дня отримання такої заяви виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних підставах за процедурами перереєстрації.
( Пункт 6.6 розділу VI доповнено новим абзацом згідно зНаказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата внесення відповідного запису до Реєстру, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 6.4 цього розділу.
( Пункт 6.6 розділу VI доповнено новим абзацом згідно зНаказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )( Пункт 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017 )
6.7. Якщо сільськогосподарське підприємство не подає заяви (заяв) у строки, встановлені пунктом 6.6 цього розділу, та контролюючий орган за результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної перевірки встановить факт перевищення, то незалежно від строку, який пройшов із часу досягнення перевищення, контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС (додаток 9). На підставі такого рішення контролюючий орган виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних умовах за процедурами перереєстрації.
У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення про виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення, але не пізніше 01 січня 2017 року.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.11.2014 № 1130
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2014 р.
за № 1456/26233
Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
Відповідно до статей 180 - 184, 209 розділу V, статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, підпункту 3 пункту 12.3 статті 12 Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі - Положення), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 16 січня 2014 року № 26 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 232/25009.
3. Установити, що:
1) не підлягають обов'язковій перереєстрації платники податку на додану вартість, внесені до реєстру платників податку на додану вартість до набрання чинності цим наказом;
2) з 01 червня 2014 року вважати анульованою реєстрацію осіб як платників податку на додану вартість, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя. Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість здійснюється відповідно до порядку, встановленого Положенням, затвердженим цим наказом;

30 днiв передплати безкоштовно!