Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа

Міністерство фінансів України Наказ, Перелік, Запит, Картка, Форма, Порядок від 30.05.2012 №631
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.05.2012 № 631
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2012 р.
за № 1360/21672
Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 751 від 03.09.2015 № 395 від 28.03.2016 № 281 від 09.06.2020 № 748 від 08.12.2020 № 470 від 17.08.2021 )
Відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України згідно з переліком, що додається.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) разом з Департаментом організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С.М.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (Юрченко К.Г.) протягом 45 днів з дня набрання чинності цим наказом доопрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012 № 631
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2012 р.
за № 1360/21672
ПОРЯДОК
виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа
( У тексті Порядку та додатках 2 та 3 до нього слова "митний орган" у всіх числах та відмінках замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідних числах та відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )( У тексті Порядку та додатках 2 та 3 до нього слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінено словами "митний орган" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства фінансів № 281 від 09.06.2020 )
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України (далі - Кодекс) з метою визначення порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, що подається митному органу на паперовому носії або як електронний документ.
1.2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:
АСМО - автоматизована система митного оформлення;
АСУР - автоматизована система управління ризиками;
ДМВ - декларація митної вартості;
ЕД - електронні документи, створені в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг, або електронні копії паперових документів, які подаються митному органу разом з електронною митною декларацією;
ЕДМВ - електронна декларація митної вартості;
ЕК ДМВ - електронна копія декларації митної вартості на паперовому носії;
ЕК МД - електронна копія митної декларації на паперовому носії;
ЕМД - електронна митна декларація;
ЄАД - єдиний адміністративний документ;
ЄАІС митних органів України - єдина автоматизована інформаційна система митних органів України;
інформаційний термінал - програмно-технічний модуль, за допомогою якого декларант або уповноважена ним особою (далі - Декларант) відповідно до частини четвертої статті 264 Кодексу здійснює самостійне фіксування в електронній системі митного оформлення факту і часу подачі митному органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, на паперовому носії;
картка відмови - картка відмови у прийнятті митної декларації або митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
КЕП - кваліфікований електронний підпис;
МД - митна декларація на бланку ЄАД, що подається митному органу на паперовому носії або у вигляді електронного документа (у тому числі митна декларація, заповнена у звичайному порядку, попередня митна декларація, тимчасова митна декларація, періодична митна декларація, додаткова декларація);
ПМО - підрозділ митного оформлення митного органу (митний пост, відділ, сектор), посадові особи якого безпосередньо виконують митні формальності при здійсненні митного оформлення товарів, що декларуються шляхом подання МД;
підрозділ митних компетенцій - підрозділ митниці, посадові особи якого згідно з пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку можуть виконувати митні формальності, передбачені підпунктами 4.5.5, 4.5.6 та 4.5.10 пункту 4.5 розділу IV цього Порядку, та/або митні формальності, передбачені пунктами 4.3 - 4.5 та 4.9 розділу IV цього Порядку, за МД, поданими, у тому числі, до інших митних органів;
спеціалізований підрозділ - підрозділ митниці, посадові особи якого виконують митні формальності згідно з пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку;
СУР - система управління ризиками;
штамп ПМК - штамп "Під митним контролем".
Термін "кваліфікований електронний підпис" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги".
Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених законодавством України з питань митної справи.
1.3. Митні органи здійснюють митні формальності, передбачені цим Порядком, у зонах діяльності, визначених для таких митних органів, за винятком випадків, коли відповідно до частини третьої статті 247 Кодексу, митні формальності можуть виконувати посадові особи підрозділу митних компетенцій інших митниць.
1.4. Митні формальності, передбачені цим Порядком, виконуються за місцем розташування ПМО та/або спеціалізованого підрозділу чи підрозділу митних компетенцій, за винятком випадків:
виконання митних формальностей посадовими особами підрозділів митних компетенцій інших митниць;
виконання митних формальностей посадовими особами ПМО за письмовим зверненням Декларанта відповідно до частини сьомої статті 247 Кодексу.
1.5. Митні формальності, передбачені цим Порядком, виконуються одноосібно посадовою особою ПМО, призначеною для виконання митних формальностей за відповідною МД, згідно з пунктом 3.7 розділу ІІІ цього Порядку, крім випадків, передбачених пунктами 4.7 та 4.8 розділу VI цього Порядку, та випадків, коли окремі митні формальності здійснює підрозділ митних компетенцій.
1.6. Для виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації допускається використання посадовими особами митних органів допоміжних штампів інформативного характеру.
1.7. Результати виконання митних формальностей, визначених підпунктами 4.5.4 - 4.5.10 пункту 4.5 розділу IV цього Порядку, вносяться посадовою особою митного органу, яка виконувала відповідну митну формальність, у встановленому порядку до АСМО.
1.8. У разі виникнення затримки у виконанні відповідної митної формальності посадова особа митного органу, яка виконує цю митну формальність, вносить відповідну відмітку про затримку до АСМО.
1.9. Після завершення митного оформлення та розподілу документів відповідно до підпункту 4.9.7 пункту 4.9 розділу IV цього Порядку аркуші з позначенням "1/6" МД, яка подавалась на паперовому носії, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (далі - Акт огляду), у разі його складення, та інші документи, що надавалися митному органу Декларантом на паперових носіях згідно з пунктами 2.1 та 2.2 розділу ІІ цього Порядку для виконання митних формальностей і повинні зберігатися митним органом, зберігаються у справах відповідного ПМО протягом установленого строку, а після закінчення такого строку в установленому порядку передаються до архіву митного органу.
1.10. Якщо після митного оформлення частини обсягу товару з обсягу квоти, встановленої відповідним документом, поданим для здійснення митного контролю та митного оформлення цього товару згідно з пунктом 2.2 розділу ІІ цього Порядку, квота залишається невичерпаною, посадовою особою ПМО, яка здійснила митне оформлення, на зворотному боці оригіналу такого документа зазначаються дата митного оформлення, номер МД, номер товару, зазначений у графі 32 МД, найменування та кількість оформленого товару (в одиницях виміру, в яких встановлено квоту) та залишок квоти.
Запис засвідчується особистим підписом посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, та її особистою номерною печаткою. Копія такого документа, завірена особистим підписом i відбитком особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, зберігається у справах митного органу згідно з пунктом 1.9 цього розділу та підпунктом 4.9.7 пункту 4.9 розділу ІV цього Порядку, а оригінал повертається Декларанту.
1.11. Відомості про оформлені МД в установленому порядку передаються відповідним органам державної влади.
1.12. Якщо законами України та/або іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи не передбачено інше, виконання митних формальностей за тимчасовою МД, періодичною МД, додатковою декларацією, письмовою заявою згідно з додатком 1 до Положення про митні декларації , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450, здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням необхідності виконання окремих митних формальностей залежно від типу МД, митного режиму, особливостей переміщення, установлених для окремих митних режимів, засобів та способів переміщення товарів.
1.13. У разі якщо АСМО або посадовою особою митного органу за результатами здійснення контролю із застосуванням СУР не визначено необхідності участі у виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів комерційного призначення посадової особи митного органу, такі митні формальності може виконувати АСМО в автоматичному режимі.
1.14. Розроблення та реалізація заходів з автоматизації митних формальностей, які може виконувати АСМО без участі посадової особи митного органу, здійснюються на стратегічному та тактичному рівнях. При цьому ці заходи реалізуються залежно від результатів аналізу ризиків, типу МД, митного режиму, особливостей, засобів та способів переміщення товарів через митний кордон України.
Стратегічний рівень передбачає розроблення та затвердження типових алгоритмів виконання АСМО митних формальностей в автоматичному режимі. Відповідні алгоритми розглядаються та схвалюються на засіданні Експертної комісії з автоматизованого виконання митних формальностей, що утворюється Мінфіном.
Типові алгоритми виконання АСМО митних формальностей в автоматичному режимі призначено виключно для використання Держмитслужбою і є документами для службового користування. Облік, зберігання і використання типових алгоритмів здійснюються відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736.
На тактичному рівні реалізацію заходів здійснює Держмитслужба й передбачає технічну реалізацію типових алгоритмів виконання АСМО митних формальностей в автоматичному режимі, їх супроводження та вдосконалення.
( Розділ I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
ІІ. Документи, що застосовуються при виконанні митних формальностей за митною декларацією
2.1. Для здійснення митного оформлення товарів Декларант подає до ПМО МД, заповнену згідно з обраним митним режимом, її електронну копію (у разі подання МД на паперовому носії), рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених Кодексом, ДМВ.
2.2. Після прийняття МД для митного оформлення у разі подання МД на паперовому носії необхідність подання документів, зазначених в графі 44 МД, визначається посадовою особою ПМО під час виконання митних формальностей, встановлених підпунктами 4.5.5 - 4.5.10 пункту 4.5 розділу IV цього Порядку.
Інформація про необхідність подання документів, зазначених в графі 44 МД, вноситься посадовою особою, що здійснює відповідну митну формальність, до розділу IV інформаційного аркуша, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку (далі - Інформаційний аркуш), із зазначенням коду документа, посади, прізвища, ініціалів, дати та часу встановлення вимоги, та засвідчується особистим підписом посадової особи.
Інформація про ознайомлення з вимогою надання документів вноситься Декларантом до розділу IV Інформаційного аркуша.
У разі виконання митних формальностей посадовими особами підрозділу митних компетенцій іншої митниці та необхідності подання оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів, зазначених у графі 44 МД, інформація про необхідність подання документів, зазначених у графі 44 МД, надсилається за допомогою АСМО посадовій особі митного органу, якому подано МД та пред'явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення. Така посадова особа вносить відповідну інформацію до розділу IV Інформаційного аркуша.
Декларант після отримання повідомлення про вимогу надання оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій надає документи безпосередньо до підрозділу митних компетенцій іншої митниці або до митного органу, якому подано МД та пред'явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення.
Посадова особа митного органу, якому подано МД та пред'явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення, після отримання від Декларанта оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій сканує документи та за допомогою АСМО передає посадовій особі підрозділу митних компетенцій.
У разі здійснення митного оформлення товарів за ЕМД інформація про необхідність подання сканованих копій документів, зазначених в графі 44 ЕМД, надсилається Декларанту електронним повідомленням, засвідченим КЕП посадової особи митного органу, на вимогу якої здійснюється витребування відповідних документів, у тому числі посадової особи підрозділу митних компетенцій.
Для підтвердження отримання електронного повідомлення програмним забезпеченням робочого місця Декларанта в автоматизованому режимі направляється до митного органу відповідне електронне повідомлення iз зазначенням дати й часу отримання електронного повідомлення.
( Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
2.3. Під час виконання митних формальностей, встановлених підпунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.10 пункту 4.5 розділу IV цього Порядку, у разі необхідності подання додаткових документів чи відомостей про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару згідно з Кодексом інформація про це вноситься посадовою особою, що здійснює відповідну митну формальність, до розділу V Інформаційного аркуша із зазначенням документів чи відомостей, надання яких вимагається, посади, прізвища, ініціалів цієї посадової особи, дати та часу встановлення вимоги та засвідчується особистим підписом посадової особи.
Інформація про ознайомлення з вимогою надання документів вноситься Декларантом до розділу V Інформаційного аркуша.
У разі виконання митних формальностей посадовими особами підрозділу митних компетенцій інформаційний обмін щодо необхідності подання додаткових документів чи відомостей про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару здійснюється в порядку, передбаченому абзацами четвертим - шостим пункту 2.2 цього розділу.
У разі здійснення митного оформлення товарів за ЕМД інформація про необхідність подання додаткових документів чи відомостей про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару згідно з Кодексом надсилається Декларанту електронним повідомленням, засвідченим КЕП посадової особи митного органу, на вимогу якої здійснюється витребування відповідних документів, у тому числі посадової особи підрозділу митних компетенцій.
Для підтвердження отримання електронного повідомлення програмним забезпеченням робочого місця Декларанта в автоматизованому режимі направляється до митного органу відповідне електронне повідомлення iз зазначенням дати й часу отримання електронного повідомлення.
( Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
2.4. Копії поданих до митного оформлення документів на паперовому носії засвідчуються записом "Копія. Згідно з оригіналом", особистим підписом і печаткою Декларанта.
2.5. Правильність перекладу документів, що надаються Декларантом відповідно до статті 254 Кодексу , засвідчується шляхом вчинення напису "Перекладено вірно", проставленням особистого підпису особи, яка здійснила переклад, та печатки підприємства, співробітник якого зробив переклад.
ІІІ. Подання митної декларації
3.1. У разі подання МД на паперовому носії введення до АСМО ЕК МД та ЕК ДМВ здійснюється Декларантом за допомогою інформаційного термінала.
3.2. За допомогою програмного забезпечення інформаційного термінала здійснюються такі основні функції:
перевірка носія електронної інформації на наявність вірусів;
вибір необхідного файла з носія електронної інформації;
формато-логічний контроль ЕК МД та ЕК ДМВ та відображення списку помилок на екрані монітора;
передавання ЕК МД та ЕК ДМВ до АСМО для здійснення в установленому порядку митних формальностей;
формування списку ЕК МД, уведених до інформаційного термінала протягом поточної робочої зміни;
друк та видача Декларанту квитанції із зазначенням відомостей про дату та час введення ЕК МД до інформаційного термінала, порядкового номера введеної ЕК МД у списку, сформованому протягом поточної робочої зміни, довідкового номера (графа 7 МД), прізвища та ініціалів особи, якою заповнено МД (графа 54 МД), номерів граф ЕК МД та/або ЕК ДМВ, у заповненні яких виявлено помилки за результатами формато-логічного контролю, дати й часу друку та захисного коду;
зберігання в окремій базі ПМО усіх ЕК МД та ЕК ДМВ, введених до інформаційного термінала, та відомостей про видані квитанції;
формування та передавання до ЄАІС митних органів України відповідних звітів за заданий період;
ознайомлення Декларантів з довідковою інформацією.
3.3. У разі виявлення за результатами здійснення формато-логічного контролю помилок у заповненні ЕК МД та/або ЕК ДМВ Декларант має можливість відмовитись від введення цієї ЕК МД до АСМО шляхом вибору відповідної позначки на сенсорному екрані інформаційного термінала.
3.4. Після проведення за допомогою програмного забезпечення інформаційного термінала формато-логічного контролю ЕК МД, ЕК ДМВ Декларант має можливість за допомогою вбудованого принтера інформаційного термінала роздрукувати квитанцію, що містить відомості, передбачені абзацом сьомим пункту 3.2 цього розділу.
3.5. Після введення за допомогою інформаційного термінала ЕК МД, ЕК ДМВ до АСМО Декларант подає паперовий примірник МД та інші документи відповідно до пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку посадовій особі ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює приймання паперових примірників МД.
( Абзац перший пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )
Реєстрація МД, електронна копія якої введена до АСМО за допомогою інформаційного термінала, здійснюється у термін, що не перевищує 1 годину з часу її введення до АСМО.
3.6. У разі відсутності інформаційного термінала або виходу його з ладу до моменту усунення зазначених перешкод паперовий примірник МД, її електронна копія та інші документи відповідно до пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку подаються посадовій особі ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює приймання паперових примірників МД.
( Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )
3.7. Посадова особа ПМО для виконання митних формальностей за відповідною МД призначається в автоматичному режимі АСМО в порядку черговості надходження МД для митного оформлення.
( Абзац перший пункту 3.7 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )
Відомості про посадову особу ПМО, призначену для виконання митних формальностей за відповідною МД на паперовому носії, вносяться до розділу I Інформаційного аркуша.
Інформаційний аркуш виготовляється митним органом або за бажанням Декларанта може подаватися митному органу разом з МД на паперовому носії.
Посадовою особою ПМО, яка прийняла паперовий примірник МД, заповнюється та видається Декларанту відривний талон Інформаційного аркуша.
( Абзац четвертий пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )
Паперовий примірник МД та інші документи відповідно до пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку передаються посадовій особі ПМО, призначеній для виконання митних формальностей за цією МД.
( Абзац шостий пункту 3.7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )
3.8. Виконання митних формальностей за МД може бути передано іншій посадовій особі ПМО (з внесенням відповідних відомостей до Інформаційного аркуша та до АСМО) керівником цього ПМО або особою, яка виконує його обов’язки, якщо:
товари підлягають державному експортному контролю;
посадова особа ПМО, яка розпочала митні формальності за МД, не завершила їх у свій робочий час або перебуває у стані тимчасової непрацездатності.
( Пункт 3.8 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )
3.9. ЕМД та ЕД формуються Декларантом відповідно до законодавства України.
Засвідчення ЕМД та ЕД Декларантом, а також посадовими особами митних органів заходів під час виконання митних формальностей здійснюється з використанням КЕП відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
( Абзац другий пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
ЕМД та ЕД передаються за допомогою засобів інформаційних технологій у складі електронного повідомлення, засвідченого КЕП Декларанта, з електронної адреси, визначеної для передавання таких електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену митним органом для одержання таких повідомлень.
( Абзац третій пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )
3.10. Перевірка ЕМД та ЕД, визначення необхідності участі у виконанні митних формальностей посадової особи митного органу та її призначення для виконання митних формальностей за відповідною МД проводяться з використанням АСМО в автоматичному режимі у порядку черговості їх надходження. АСМО в автоматичному режимі пересилає ЕМД та ЕД до відповідного ПМО митного органу для отримання посадовою особою ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за цією ЕМД.
( Абзац перший пункту 3.10 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 , із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
Під час виконання митних формальностей за ЕМД Декларанту за допомогою АСМО надсилається інформація про:
отримання митним органом ЕМД у складі електронного повідомлення, засвідченого КЕП Декларанта;
результат проведення формато-логічного контролю правильності заповнення граф ЕМД;
занесення ЕМД до ЄАІС митних органів України;
реєстраційний номер, присвоєний ЕМД;
прийняття ЕМД митним органом для оформлення;
відмову в прийнятті ЕМД до оформлення;
необхідність надання додаткових документів;
необхідність пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення для митного огляду;
відмову в митному оформленні товарів, задекларованих за ЕМД;
завершення митного оформлення товарів за ЕМД;
посадову особу ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за ЕМД;
( Пункт 3.10 розділу III доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )
посадову особу підрозділу митних компетенцій, призначену для виконання окремих митних формальностей (за наявності);
( Пункт 3.10 розділу III доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 281 від 09.06.2020 , в редакції Наказу Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
стан обробки МД;
( Пункт 3.10 розділу III доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
призупинення митного оформлення товарів згідно з пунктом 4.6 розділу IV цього Порядку.
( Пункт 3.10 розділу III доповнено абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
Оформлена ЕМД, за якою здійснено випуск товарів у заявлений митний режим, перетворюється на візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі *.xps, засвідчується КЕП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення (у разі оформлення МД із залученням посадової особи митного органу), та направляється Декларанту. В інших випадках оформлена ЕМД засвідчується КЕП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення (у разі оформлення МД із залученням посадової особи митного органу), та направляється Декларанту в іншому форматі, установленому відповідно до пункту 13 Положення про митні декларації , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450.
( Абзац сімнадцятий пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
Повідомлення, передбачені цим пунктом, за зверненням Декларанта можуть повторно надсилатись посадовими особами відповідного підрозділу митного органу.
( Абзац пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )
IV. Виконання митних формальностей за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку
4.1. Реєстрація митної декларації.
Перевірка відповідності формату ЕК МД (ЕМД) та ЕК ДМВ (ЕДМВ) встановленим вимогам.
Фіксування дати й часу подання МД для оформлення шляхом:
присвоєння МД реєстраційного номера за допомогою АСМО та внесення його в установленому порядку до графи А МД на паперовому носії форм МД-2, МД-3, правого верхнього кута доповнень форми МД-6 та специфікацій форми МД-8, а також до розділу І Інформаційного аркуша;
присвоєння ДМВ (у разі її подання) реєстраційного номера, що відповідає реєстраційному номеру МД;
унесення поданих ЕК МД і ЕК ДМВ або ЕМД і ЕДМВ до бази даних митного органу. За допомогою АСМО в ЕК МД і ЕК ДМВ або ЕМД і ЕДМВ реєстраційний номер може додатково відображатися у вигляді штрих-коду;
зазначення у графі А аркуша з позначенням "1/6" форми МД-2 МД, поданої на паперовому носії, дати й часу подання цієї МД та прізвища й особистого підпису посадової особи ПМО, яка її зареєструвала.
4.2. Перевірка митної декларації.
Перевірка наявності поданих разом з МД рахунка або іншого документа, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених Кодек сом, ДМВ;
перевірка за допомогою програмного забезпечення правильності заповнення МД відповідно до вимог, встановлених законодавством з питань митної справи;
перевірка відповідності відомостей, унесених до ЕК МД, відомостям, що внесені до МД, поданої на паперовому носії.
4.3. Прийняття митної декларації для оформлення.
Проставлення у МД згідно з порядком заповнення митних декларацій на бланку ЄАД відбитка штампа ПМК у графі D/J кожного аркуша форми МД-2, в нижній частині додаткових аркушів форми МД-3, доповнень до форми МД-6 та специфікацій форми МД-8 (у разі подання МД на паперовому носії);
проставлення відбитка штампа ПМК на рахунку або іншому документі, який визначає вартість товару (у разі подання його на паперовому носії);
унесення номера штампа ПМК до ЕК МД (у разі подання МД на паперовому носії) або до ЕМД.
За результатами здійснення контролю із застосуванням АСУР після прийняття МД для оформлення АСМО додатково визначає необхідність участі у виконанні митних формальностей підрозділу митних компетенцій.
У разі якщо митні формальності, передбачені пунктами 4.3 - 4.5 та 4.9 розділу IV цього Порядку, за МД здійснює підрозділ митних компетенцій, посадова особа ПМО, до якого подано МД, виконує митні формальності, передбачені пунктами 4.6, 4.8 розділу IV цього Порядку, за запитом підрозділу митних компетенцій. Відповідна інформація вноситься до Інформаційного аркуша та АСМО.
У такому разі після прийняття МД для оформлення виконання митних формальностей в автоматичному режимі передається до підрозділу митних компетенцій.
( Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
4.4. Відмова у прийнятті митної декларації для оформлення.
Митний орган відмовляє у прийнятті МД виключно з таких підстав:
МД не містить усіх відомостей або подана без рахунка або іншого документа, який визначає вартість товару та у випадках, встановлених Кодексом, ДМВ;
ЕМД не містить встановлених законодавством обов’язкових реквізитів;
МД подано з порушенням інших вимог, встановлених Кодексом.
У разі відмови у прийнятті МД посадовою особою митного органу відповідно до розділу VІІ цього Порядку оформлюється картка відмови за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.
4.5. Оформлення митної декларації.
При здійсненні митного оформлення МД виконуються такі митні формальності:
4.5.1. Перевірка дотримання строків подання МД (у випадках, визначених законодавством).
4.5.2. Перевірка наявності відміток про завершення переміщення товарів (у випадках, визначених законодавством з питань митної справи).
4.5.3. Контроль співставлення (автоматизоване порівняння) даних, які містяться в ЕК МД (ЕМД), та інших документів, поданих для митного оформлення, зокрема:
співставлення реквізитів уповноваженого банку, зазначеного у графі 28 МД, з даними, що містяться в переліку вповноважених банків України в ЄАІС митних органів України;
співставлення курсу валюти України до іноземної валюти, зазначеного у графі 23 МД, з офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки та відомості про яку зазначено в лівому підрозділі графи 22 МД, на день подання МД до оформлення;
перевірка наявності діючих санкцій, застосованих до українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно із Законами України та/або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
( Абзац четвертий підпункту 4.5.3 пункту 4.5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 748 від 08.12.2020 )
співставлення з картками відмови та МД, в оформленні яких відмовлено;
співставлення відомостей, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України, з інформацією, що міститься в уніфікованих електронних дозвільних документах, що надходять з інших державних органів;
співставлення відомостей про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів гарантування їх сплати з інформацією, що міститься в електронних гарантійних документах, виданих гарантами та розміщених в ЄАІС митних органів України, та з інформацією про наявність та суму коштів авансових платежів (передоплати), внесених платником податків згідно зі статтею 299 Кодексу на рахунки, відкриті на ім’я митного органу, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів;
співставлення з інформацією, що надходить з митних та правоохоронних органів іноземних держав.
4.5.4. Контроль із застосуванням СУР, в тому числі оцінка ризику за МД шляхом аналізу ЕК МД та ЕК ДМВ (ЕМД та ЕДМВ) за допомогою АСУР.
( Підпункт 4.5.4 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
4.5.5. Перевірка правильності класифікації товарів.
4.5.6. Перевірка правильності визначення країни походження товарів.
4.5.7. Перевірка дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання (відсутність визначених законодавством заборон щодо переміщення або поміщення у відповідний митний режим задекларованих товарів; наявність відповідних документів, наявність в МД відомостей про відповідні документи або відомостей про відмітки у товаросупровідних документах).
4.5.8. Перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності.
4.5.9. Перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні.
4.5.10. Перевірка правильності визначення митної вартості товарів.
4.6. Призупинення митного оформлення.
У разі виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, їх митне оформлення призупиняється в порядку, визначеному законодавством.
( Абзац другий пункту 4.6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 281 від 09.06.2020 )
Митне оформлення нехарчової продукції, що ввозиться на митну територію України для вільного обігу, за результатами документальної перевірки та/або вибіркового обстеження зразків продукції у разі виявлення обставин, визначених частиною першою статті 38 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", може бути призупинене у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1403 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції".
4.7. Передання виконання митних формальностей за МД до спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій.
У випадках, передбачених законодавством України з питань митної справи, у складних випадках виконання митних формальностей, а також на вимогу спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій ПМО передає виконання окремої митної формальності за МД до такого підрозділу.
За допомогою АСМО спеціалізованим підрозділом або підрозділом митних компетенцій відповідно до компетенції здійснюється моніторинг МД, щодо яких посадовими особами ПМО виконуються митні формальності, та у разі потреби вноситься відмітка до АСМО про прийняття до виконання відповідної митної формальності за конкретною МД спеціалізованим підрозділом.
Відомості щодо об'єктів моніторингу та селективність МД (показник, який кількісно характеризує його вибіркову здатність), митні формальності за якими під час виконання посадовими особами ПМО підлягають моніторингу підрозділом митних компетенцій, визначаються у порядку, передбаченому статтею 363 Кодексу.
Загальні відомості щодо відбору МД, що підлягатимуть моніторингу (критерії, обсяг, термін моніторингу) публікуються на офіційному вебсайті Держмитслужби не пізніше ніж за 10 днів до початку такого моніторингу.
У випадках, передбачених абзацами першим та другим цього пункту, посадовою особою ПМО за допомогою АСМО оформлюється запит за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (далі - Запит). Запит оформлюється у формі документа на папері або у формі електронного документа. Відомості про оформлення Запиту вносяться у встановленому порядку до АСМО посадовою особою ПМО, яка оформила цей Запит.
Після оформлення Запиту завершення виконання відповідної митної формальності покладається на спеціалізований підрозділ або підрозділ митних компетенцій.
Результати виконання відповідної митної формальності вносяться у встановленому порядку до АСМО посадовою особою спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій, яка виконувала цю митну формальність.
У разі якщо результати виконання відповідної митної формальності є позитивними, тобто відомості, внесені до МД та ДМВ (ЕМД та ЕДМВ), Декларантом підтверджені (визнані) спеціалізованим підрозділом або підрозділом митних компетенцій, після внесення посадовою особою спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій відповідної відмітки до АСМО посадовою особою ПМО здійснюється виконання подальших митних формальностей за цією МД згідно з цим Порядком.
У разі здійснення посадовими особами підрозділу митних компетенцій митних формальностей, передбачених цим пунктом контроль правильності класифікації товарів і прийняття рішень про визначення коду товару, порядок взаємодії з ПМО здійснюється у порядку, визначеному пунктами 1 - 19 розділу III та розділом IV Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 650, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 року за N 1085/21397.
( Пункт 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
4.8. Проведення митного огляду.
Митний огляд задекларованих товарів може здійснюватися посадовими особами митного органу у порядку, встановленому Міністерством фінансів України, під час виконання митних формальностей, визначених підпунктами 4.5.4 - 4.5.10пункту 4.5 цього розділу, а також в інших випадках, встановлених відповідно до Кодексу та законів України.
За результатами проведення митного огляду у випадках, встановлених законодавством України з питань митної справи, складається Акт огляду установленої форми.
У разі виконання митних формальностей підрозділом митних компетенцій іншої митниці проведення митного огляду з ініціативи посадових осіб підрозділу митних компетенцій здійснюють посадові особи митного органу, якому подано МД та пред'явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення.
Посадові особи підрозділу митних компетенцій з урахуванням територіальної наближеності до митного органу, якому пред'явлено товари та транспортні засоби, можуть брати участь у митному огляді. У разі присутності під час митного огляду інформація про таку посадову особу (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), номер посвідчення) вноситься до Акта огляду.
У разі виконання митних формальностей підрозділом митних компетенцій дані Акта огляду передаються за допомогою АСМО для подальшого виконання митних формальностей підрозділу митних компетенцій.
( Пункт 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
4.9. Завершення митних формальностей за митною декларацією.
Під час завершення митного оформлення посадовими особами ПМО виконуються такі митні формальності:
4.9.1. Перевірка відомостей про виконання митних формальностей, сформованих за результатами оцінки ризику за МД із застосуванням СУР, в тому числі за допомогою АСУР.
( Підпункт 4.9.1 пункту 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
4.9.2. Перевірка правильності нарахування митних та інших платежів, правильності заповнення граф 47 та B МД, контроль і облік векселів.
4.9.3. Нарахування плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для них (у разі здійснення такого оформлення), доповнення записів у графах 47 та B МД, унесення відомостей до ЕК МД (ЕМД).
4.9.4. Заповнення графи C МД згідно з порядком заповнення митних декларацій на бланку ЄАД, унесення відомостей до ЕК МД (ЕМД).
4.9.5. Справляння митних та інших платежів за МД.
4.9.6. Завершення митного оформлення шляхом:
проставлення у МД згідно з порядком заповнення митних декларацій на бланку ЄАД відбитка особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, у графі D/J кожного аркуша форми МД-2, в нижній частині додаткових аркушів форми МД-3, доповнень форми МД-6 та специфікацій форми МД-8 (у разі подання МД на паперовому носії);
зазначення у графі D/J аркуша з позначенням "1/6" МД форми МД-2 часу завершення митного оформлення, прізвища й особистого підпису посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення (у разі подання МД на паперовому носії);
внесення за допомогою АСМО до ЕК МД (ЕМД) відмітки про завершення митного оформлення та номера особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення;
приведення інших відомостей граф ЕК МД у відповідність із відомостями граф оформленої МД;
передавання в установлений строк ЕК МД та ЕК ДМВ або ЕМД та ЕДМВ до ЄАІС митних органів України;
вчинення у разі потреби відповідних записів та відміток на оригіналах документів, виданих відповідно до законодавства державними органами для здійснення митного оформлення товарів, зокрема згідно з пунктом 1.10 розділу І цього Порядку.
4.9.7. Розподіл аркушів МД та інших документів, що надавалися митному органу Декларантом на паперових носіях згідно з пунктами 2.1 та 2.2 розділу II цього Порядку для виконання митних формальностей, та видача Декларанту відповідних аркушів МД з позначенням "2/7" та "3/8", копiї Акта огляду (у разi його складення) та інших документiв (крiм документiв, що повиннi зберiгатися в митному органі) під його особистий підпис про отримання в розділі ІІ Інформаційного аркуша.
4.10. Незалежно від закінчення митних формальностей митний контроль за товарами може здійснюватися шляхом проведення документальних перевірок у порядку, передбаченому статтями 345 - 355 Кодексу .
4.11. Незалежно від закінчення митних формальностей митний контроль за товарами можуть здійснювати посадові особи ПМО шляхом здійснення пост-митного контролю у порядку, передбаченому статтею 337-1 Кодексу.
( Розділ IV доповнено пунктом 4.11 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
V. Особливості виконання митних формальностей за попередньою митною декларацією
5.1. Подання попередньої МД (електронної попередньої МД) митному органу здійснюється Декларантом у порядку, визначеному розділом ІІІ цього Порядку, з наданням документів та/або відомостей, у тому числі засобами інформаційних технологій, відповідно до частини четвертої статті 335 Кодексу .
5.2. У разі подання Декларантом електронної попередньої МД, якщо АСМО за результатами здійснення контролю із застосуванням АСУР не визначено необхідності участі у виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів комерційного призначення посадової особи митного органу, її реєстрація, перевірка, прийняття для оформлення та постановка на контроль в ЄАІС митних органів України здійснюються згідно з частиною першою статті 247 Кодексу цілодобово в автоматичному режимі за допомогою АСМО.
( Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 470 від 17.08.2021 )
5.3. Прийняття для оформлення попередньої МД фіксується шляхом проставлення відбитка штампа ПМК посадової особи ПМО згідно з пунктом 4.3 розділу ІV цього Порядку та інших необхідних відміток відповідно до порядку заповнення митних декларацій на бланку ЄАД.
Постановка на контроль в ЄАІС митних органів України попередньої МД на паперовому носії фіксується шляхом проставлення другого відбитка штампа ПМК посадової особи ПМО.
При оформленні попередньої МД на паперовому носії, яка містить усю необхідну для випуску товарів інформацію, після проставлення у ній другого відбитка штампа ПМК Декларанту повертається аркуш з позначенням "2/7" ЄАД, відповідні йому додаткові аркуші і доповнення.
5.4. У разі коли за поставленою на контроль в ЄАІС митних органів України попередньою МД, яка містить усю необхідну інформацію для випуску, було одночасно здійснено пропуск усього обсягу задекларованих товарів через митний кордон України, за допомогою АСМО інформація про такий пропуск передається до відповідного ПМО, яким була оформлена ця попередня МД, для прийняття відповідного рішення згідно з частиною п’ятою статті 259 Кодексу .
Посадова особа ПМО для виконання митних формальностей за попередньою МД, яка містить усю необхідну інформацію для випуску і за якою було одночасно здійснено пропуск усього обсягу задекларованих товарів через митний кордон України, призначається в автоматичному режимі АСМО в порядку черговості надходження МД для митного оформлення.
( Абзац другий пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 395 від 28.03.2016 )
Посадовою особою ПМО, призначеною згідно з розподілом, за допомогою АСМО виконуються митні формальності за такою попередньою МД, визначені пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку.
5.5. За результатами виконання відповідно до пункту 5.4 цього розділу за попередньою МД митних формальностей, визначених пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку, у разі відсутності необхідності надання додаткових документів та/або відомостей, призупинення митного оформлення, передавання МД до спеціалізованого підрозділу, проведення митного огляду товарів, взяття їх проб (зразків), у тому числі за результатами спрацювання АСУР, посадовою особою ПМО митного органу у строк, визначений частиною п’ятою статті 259 Кодексу , здійснюється випуск відповідно до заявленого митного режиму без пред’явлення митному органу товарів, задекларованих за цією попередньою МД, шляхом виконання митних формальностей, визначених пунктом 4.9 розділу IV цього Порядку.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.05.2012 № 631
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 серпня 2012 р.
за № 1360/21672
Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!