• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Міністерство фінансів України  | Наказ від 07.10.2022 № 320
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 07.10.2022
 • Номер: 320
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 07.10.2022
 • Номер: 320
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.10.2022 № 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2022 р.
за № 1315/38651
Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 357 від 01.11.2022 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044, що додаються.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С.І.

Міністр

С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07 жовтня 2022 року № 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2022 р.
за № 1315/38651
ЗМІНИ
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
1. У підпункті 3.2 пункту 3 слово "активи" замінити словом "інструменти".
2. Доповнити пункт 4 новим абзацом такого змісту:
"Первісна вартість - фактична собівартість запасів, визначена відповідно до цього Національного положення (стандарту).".
3. Абзац другий пункту 9 після слів "непрямих податків" доповнити словами "та знижок, наданих постачальником (продавцем)".
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 357 від 01.11.2022 )
4. Пункт 10 після слів та цифр "Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" доповнити словами та цифрами ", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248".
5. Доповнити пункт 13 новим абзацом такого змісту:
"Подібними вважаються запаси, що мають подібне призначення або умови використання.".
6. У пункті 14:
1) після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:
"витрати на зберігання, крім тих витрат, які необхідні у виробничому процесі перед наступним етапом виробництва;".
У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
2) в абзаці четвертому після слів та цифр "Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" доповнити словами та цифрами ", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за № 610/12484";
( Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 357 від 01.11.2022 )
3) в абзаці п’ятому слово "збут" замінити словом "продаж".
7. Доповнити пункт 25 двома новими абзацами такого змісту:
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 357 від 01.11.2022 )
"Перегляд первісної вартості матеріалів та інших допоміжних матеріалів, що призначені для виробництва продукції, і її коригування до рівня чистої вартості реалізації не проводиться, якщо очікується, що готову продукцію, виготовлену з них, буде реалізовано не нижче собівартості.
Матеріали відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо зниження ринкових цін на них призведе до того, що собівартість готової продукції перевищить чисту вартість реалізації.".
8. У пункті 26 слово "збут" замінити словом "продаж".
9. Пункт 29 після абзацу четвертого доповнити абзацами п’ятим та шостим такого змісту:
"суму запасів, визнаних витратами протягом періоду;
суму часткового списання вартості запасів до чистої вартості їх реалізації, визнану витратами, відповідно до пункту 27 цього Національного положення (стандарту);".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим.
10. У прикладі 2 додатка до цього Національного положення (стандарту) :
( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 357 від 01.11.2022 )
1) у заголовку графи 3 таблиці слова та цифри "Субрахунок 289 "Транспортно-заготівельні витрати", тис. грн" замінити словами "Транспортно-заготівельні витрати, тис. грн";
( Підпункт 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 357 від 01.11.2022 )
2) у примітці до цього прикладу слова та цифри "субрахунку 289 "Транспортно-заготівельні витрати" замінити словами "окремого субрахунку, на якому ведеться облік транспортно-заготівельних витрат".
( Підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 357 від 01.11.2022 )

Директор Департаменту
методології бухгалтерського
обліку та нормативного
забезпечення аудиторської
діяльності

Л. Гапоненко