• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоровя України

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ від 28.09.2021 № 2086
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 28.09.2021
 • Номер: 2086
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 28.09.2021
 • Номер: 2086
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.09.2021  № 2086
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2021 р.
за № 1277/36899
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 171 від 26.01.2022 )
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України, що додаються.
2. Національній службі здоров'я України спільно з Директоратом з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я забезпечити до 01 травня 2022 року функціональні можливості електронної системи охорони здоров'я щодо інструментів контролю та простежуваності при внесенні змін до медичних висновків про тимчасову непрацездатність, в тому числі щодо зв'язку нового медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створеного з метою внесення змін, з медичним висновком про тимчасову непрацездатність, до якого вносяться зміни.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 171 від 26.01.2022 )
3. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я (Куфтеріна Н.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра

О. Комаріда

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

Голова Державної регуляторної служби України

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови
Національної служби здоров'я України

Голова правління Пенсійного фонду України

Голова Спільного представницького
органу об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

В.о. директора виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України
Ю. Щиголь

О. Кучер

М. Лазебна


О. Вискуб


Д. Самофалов

Є Капінус


Г. ОсовийР. Іллічов


Л. Денісова


С. Лапчик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
28 вересня 2021 року № 2086
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2021 р.
за № 1277/36899
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України
1. У Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 лютого 2020 року № 587, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519:
1) пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. Персональні дані, які містяться в Реєстрі у формі посилань на записи в інших реєстрах системи, обробляються протягом строку, визначеного порядками ведення відповідних реєстрів. Після закінчення строку обробки персональних даних медичні висновки зберігаються у системі в знеособленому вигляді безстроково. Система забезпечує фіксацію та збереження інформації про всі операції, пов'язані з обробкою персональних даних і доступом до них.
Зміни до медичного запису, запису про направлення або рецепту вносяться шляхом створення нового запису в Реєстрі з одночасним проставленням відмітки про відміну запису, до якого вносяться зміни. Початковий зміст інформації, що міститься у медичному записі, записі про направлення або рецепті, зберігається у центральній базі даних та не підлягає зміні чи видаленню.";
2) пункт 22 викласти в такій редакції:
"22. У разі виявлення технічної неточності у медичному записі, записі про направлення або рецепті особою, яка його внесла до Реєстру, така особа повинна внести відповідні зміни до запису, а також повідомити про це пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв'язку протягом трьох днів з дня внесення таких змін.
У випадку, якщо пацієнт (його законний представник) або інша особа, яка має доступ до медичного запису, запису про направлення або рецепту відповідно до наданих прав доступу, виявила технічну неточність або недостовірну інформацію у медичному записі, записі про направлення або рецепті, пацієнт (його законний представник) або така особа мають право особисто, у тому числі засобами комунікацій, звернутись до особи, яка внесла такий запис до Реєстру, щодо внесення до системи відповідних змін. Зазначена особа обов'язково повідомляє про це пацієнта (його законного представника) телефоном, електронною поштою або іншим доступним способом зв'язку протягом трьох днів з дня внесення таких змін.
У разі смерті, звільнення з роботи або настання інших випадків відсутності прав доступу у особи, яка внесла медичний запис з технічною неточністю та/або недостовірною інформацією до Реєстру, право на внесення відповідних змін надається іншому медичному працівнику з відповідними правами доступу того ж суб'єкта господарювання, особа якого внесла медичний запис, до якого будуть вноситися зміни. Зазначене положення застосовується виключно до медичних записів, передбачених підпунктом 2 пункту 12 цього Порядку.
Зміни до інформації, що міститься у Реєстрі, за заявою пацієнта (його законного представника) також здійснюються НСЗУ у порядку, передбаченому пунктом 26 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411.".
2. У наказі Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066 "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350:
1) у пункті 6 слова та цифри "виникнення технічної можливості щодо формування та внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність, затвердженим підпунктом 1 пункту 1 цього наказу, а також для листків непрацездатності, що були видані до 01 жовтня 2021 року" замінити словами та цифрами "01 лютого 2022 року у випадках, передбачених підпунктами 1 - 4 пункту 8 цього наказу";
2) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Для всіх закладів охорони здоров'я, які розпочали формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я в установленому порядку, з дати формування першого медичного висновку про тимчасову непрацездатність, а також із 01 жовтня 2021 року видача листків непрацездатності відповідно до вимог, визначених в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196, Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за № 1456/10055, Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 036/о "Журнал реєстрації листків непрацездатності", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 685/20998, Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 квітня 2008 року № 189, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за № 589/15280 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066), забороняється, окрім таких випадків:
1) продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані особам до 01 жовтня 2021 року;
2) спливу строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності керівник закладу;
3) застрахованій особі протягом двох місяців з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження дитини - на підставі цього свідоцтва та рішення суду про усиновлення дитини;
4) виникнення технічних проблем (помилок) щодо передачі даних між Електронним реєстром листків непрацездатності та Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, які призводять до неможливості формування електронного листка непрацездатності в Електронному реєстрі більше ніж протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність - до усунення таких проблем (помилок).
У бланку листка непрацездатності, який видається у випадках, зазначених у цьому пункті, як продовження електронного листка непрацездатності, зазначається номер листка непрацездатності, який продовжується.";
3) пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Жінкам, реєстрація яких в Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров'я не передбачена, та жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, до виникнення технічної можливості для перевірки інформації про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія", за запитом видається довідка за формою № 147/о "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 березня 2002 року № 93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2002 року за № 346/6634.";
4) пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Установити, що до забезпечення технічної можливості подання до Електронного реєстру листків непрацездатності органами опіки і піклування відомостей про факт усиновлення дитини протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, лікуючий лікар видає застрахованим жінкам листки непрацездатності відповідно до вимог, визначених в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196, а жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування довідку заформою 147/о "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 березня 2002 року № 93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2002 року за № 346/6634.".
3. У Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350:
1) у пункті 3 розділу III слово та цифру "пункті 8" замінити словами та цифрами "пунктах 7 та 9";
2) у розділі IV:
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Дозволяється формування лікуючим лікарем медичних висновків в Реєстрі:
не пізніше наступного дня з дати встановлення лікуючим лікарем факту тимчасової непрацездатності особи, якщо медичне обслуговування здійснювалося не за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики;
не пізніше п'яти днів з дати встановлення лікуючим лікарем факту тимчасової непрацездатності особи, у разі недоступності електронної медичної інформаційної системи або неможливості обміну даними між електронною медичною інформаційною системою та центральною базою даних електронної системи охорони здоров'я через їхню технічну несправність, або у разі відсутності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров'я. У таких випадках період тимчасової непрацездатності особи, що міститься в медичному висновку, що внесений до Реєстру після усунення технічних несправностей, має відповідати періоду, який був визначений лікарем під час встановлення факту тимчасової непрацездатності особи.";
доповнити розділ пунктом 9 такого змісту:
"9. У разі виявлення технічної неточності або недостовірної інформації у медичному висновку, зміни до такого медичного висновку вносяться не пізніше сьомого дня з дати його формування відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 вересня 2020 року № 2136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 952/35235.";
3) у пункті 5 розділу V цифри "9, 10" замінити словом та цифрами "8 та 9".
4. У Інструкції по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 730/36352:
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Ця Інструкція застосовується лікуючими лікарями суб'єктів господарювання, які здійснюють експертизу з тимчасової непрацездатності, у випадках, визначених в пункті 6 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066 "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та їхньої перевірки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 730/36352.";
2) в абзаці третьому пункту 5 слово "вересня" замінити словом "жовтня";
3) доповнити пункт 6 новим абзацом такого змісту:
"Дія абзацу першого цього пункту не поширюється на випадок виникнення технічних проблем (помилок), визначений підпунктом 4 пункту 8 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066 "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та їхньої перевірки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 730/36352.".
5. У Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 червня 2021 року № 1234, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 липня 2021 року за № 890/36512:
1) у розділі II:
пункт 2 доповнити дев'ятьма новими абзацами такого змісту:
"Під час формування листка непрацездатності враховується інформація про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Листок непрацездатності може мати в Реєстрі такі статуси:
закритий;
готовий до сплати (виданий);
помилково сформований;
недійсний;
оплачений.
У разі отримання інформації про внесення змін до медичного висновку (зокрема при встановленні відмітки про відміну запису, до якого вносяться зміни), переданої відповідно до пункту 5 розділу V Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350, сформований на підставі такого медичного висновку листок непрацездатності та зміни у записах Реєстру, що відбулися на підставі такого медичного висновку, вважаються помилково сформованими. Отримана інформація є підставою формування у Реєстрі нових записів щодо поновлення дії записів, які були змінені на підставі такого медичного висновку.";
пункти 3 та 4 викласти у такій редакції:
"3. Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим через сім днів після дати закриття листка непрацездатності.
На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого та складають один страховий випадок.
Унікальний номер листка непрацездатності має таку структуру:
номер випадку непрацездатності;
порядковий номер листка непрацездатності;
номер версії (позначається цифрою "1" при створенні нового листка та при створенні листка як продовження. Номер збільшується ("2", "3" та далі за порядком) при внесенні кожної наступної зміни до листка непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність).
4. Період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних з електронної системи охорони здоров'я про:
1) медичний висновок в межах випадку тимчасової непрацездатності;
2) медичний висновок про початок нового випадку тимчасової непрацездатності в межах однієї категорії медичних висновків;
3) медичний висновок за іншою категорією, відповідно до наведених у додатку до цього Порядку Правил скорочення періодів тимчасової непрацездатності у листках непрацездатності (далі - Правила).
У разі надходження медичного висновку за іншою категорією, що відповідає причині непрацездатності, яка відповідно до Правил не скорочує період тимчасової непрацездатності у раніше сформованому в Реєстрі листку непрацездатності, створюється листок непрацездатності зі статусом "недійсний". У випадку якщо строк дії такого листка непрацездатності триваліший, ніж період непрацездатності в раніше створеному в Реєстрі листку непрацездатності, що не скорочується відповідно до Правил, формується новий листок непрацездатності за новим випадком тимчасової непрацездатності на кількість днів непрацездатності, що виходять за межі періоду непрацездатності в раніше створеному у Реєстрі листку непрацездатності.
Правила не застосовуються у разі формування листків непрацездатності на підставі медичних висновків, що сформовані відповідно до пункту 3 розділу III Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350.
Період тимчасової непрацездатності у листку непрацездатності може бути скорочено на підставі надходження даних від централізованого банку даних з проблем інвалідності про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). У такому випадку дата закриття листка непрацездатності з причиною непрацездатності "Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві", "Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві" або "Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання" відповідає даті встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).";
2) пункт 1 розділу III після слова "виданим" доповнити словами "через сім днів";
3) доповнити Порядок додатком, що додається.

В.о. генерального
директора Директорату
з розвитку цифрових
трансформацій
в охороні здоров'я

Н. Куфтеріна
Додаток
до Порядку видачі (формування)
листків непрацездатності в
Електронному реєстрі листків
непрацездатності
(пункт 4 розділу II)
ПРАВИЛА
скорочення періодів тимчасової непрацездатності у листках непрацездатності
№ п/п Причина непрацездатності листка непрацездатності Причини непрацездатності листка непрацездатності, який скорочує період дії листка непрацездатності, зазначеного у графі 2
1 2 3
1 Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві Вагітність і пологи
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
2 Вагітність і пологи Не скорочується жодною причиною
3 Необхідність догляду за хворою дитиною Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
4 Необхідність догляду за хворим членом сім'ї Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
5 Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
6 Карантин, встановлений відповідно до законодавства Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
7 Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Необхідність догляду за хворим членом сім'ї
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
8 Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Необхідність догляду за хворим членом сім'ї
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
9 Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Необхідність догляду за хворим членом сім'ї
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу
Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
10 Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві
Вагітність і пологи
Необхідність догляду за хворою дитиною
Необхідність догляду за хворим членом сім'ї
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною
Карантин, встановлений відповідно до законодавства".