Про затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку його складання

Міністерство фінансів України Наказ від 27.08.2021 №484
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 27.08.2021

Номер 484

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.08.2021 N 484
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2021 р.
за N 1236/36858
Про затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку його складання
Відповідно до підпункту 39.4.2.2 підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року N 839, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня 2021 року за N 278/35900, що додаються.
2. Департаменту міжнародного оподаткування в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Державній податковій службі України забезпечити оприлюднення на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України доопрацьованої XML-схеми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та її опису.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниЄвген ОЛЕЙНІКОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 серпня 2021 року N 484
ЗМІНИ
до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній
1. У формі Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній:
графу 8 викласти в такій редакції:
"
8Дата, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність міжнародної групи компаній . .
";
графу 11 викласти в такій редакції:
"
11Інформація щодо розміру сукупного консолідованого доходу міжнародної групи за фінансовий рік, що передує звітному
11.1 [К]код інтервалу
11.2код валюти фінансової звітності материнської компанії
".
2. У розділі II Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній:
1) у пункті 1 слова та цифри "РРРР-ММ-ДД (наприклад, "2020-12-31")" замінити словами та цифрами "ДД-ММ-РРРР (наприклад, "31-12-2020")";
2) у пункті 6:
абзац перший після слів "звіту в розрізі країн" доповнити словами "міжнародної групи компаній";
в абзаці п'ятому слова "на нього" замінити словами "на платника податків";
3) абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:
"8. За загальним правилом, у графі 8 зазначається дата, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність МГК (тобто, періоду бухгалтерського обліку для МГК) у форматі "ДД-ММ-РРРР". Наприклад, якщо Повідомлення подається за звітний період, останнім днем якого є 31 грудня 2020 року, а останнім днем поточного фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність МГК, є 31 березня 2021 року, в елементі має бути вказано "31-03-2020". У цьому разі у графі 9 проставляється код "UNC201".";
4) у пункті 9:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"платник податків є учасником МГК, іншим, ніж материнська компанія МГК, і не уповноважений на подання Звіту - CBC709;".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
в абзаці п'ятому слова та цифри "CBC702" замінити словами та цифрами "CBC709";
5) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. У графі 11 наводиться інформація щодо сукупного консолідованого доходу МГК за фінансовий рік, що передує звітному, в розрізі відповідних інтервалів сум шляхом зазначення одного із кодів в графі 11.1:
якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному, є меншим за еквівалент 50 мільйонів євро, - UNC 901;
якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, але є меншим або дорівнює еквіваленту 750 мільйонів євро, - UNC 902;
якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному, перевищує еквівалент 750 мільйонів євро, - UNC 903.";
6) пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Для цілей заповнення графи 11.1 при визначенні інтервалу сум сукупний консолідований дохід МГК, в яку входить платник податків, розраховується згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК (а у разі відсутності інформації - відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку). Перерахунок у євро валюти звітності МГК, відмінної від євро, здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року.";
7) пункти 12 і 13 виключити.
У зв'язку з цим пункти 14 - 42 вважати відповідно пунктами 12 - 40;
8) у пункті 12:
цифри "11.4" замінити цифрами "11.2";
доповнити новим реченням такого змісту:
"Для української гривні застосовується код "UAH".";
9) у пункті 14 слова "у форматі РРРР-ММ-ДД'Т'гг:хх:сс, де: РРРР-ММ-ДД - дата; гг:хх:сс - час" виключити;
10) доповнити пункт 15 новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо материнська компанія МГК утворена відповідно до законодавства певної країни, але не є податковим резидентом жодної держави (території), для цілей заповнення Повідомлення вважається, що така компанія не має податкового резидентства. В такому випадку при заповненні інформації щодо держави (території) податкового резидентства такої компанії МГК у розділі I Повідомлення застосовується спеціальний код "X5".";
11) у пункті 34 слова "материнської компанії" замінити словом "учасника";
12) у пункті 37 слова "через відсутність вимог, або за умови звільнення від такого подання" виключити;
13) у пункті 38:
слово "обов'язково" виключити;
слова та цифри "зазначення коду "CBC809" замінити словами та цифрами "одночасного зазначення кодів "CBC709" у графі 10 та "CBC809";
14) у пункті 39:
слово "учасника" замінити словом "учасників";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо у складі МГК є учасник, утворений відповідно до законодавства певної країни, але який не є податковим резидентом жодної держави (території), для цілей заповнення Повідомлення вважається, що такий учасник не має податкового резидентства. В такому випадку при заповненні інформації щодо держави (території) податкового резидентства такого учасника міжнародної групи компаній у графі 32.2 застосовується спеціальний код "X5".".
Директор Департаменту міжнародного оподаткуванняЛюдмила ПАЛАМАР
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.08.2021 N 484
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2021 р.
за N 1236/36858
Про затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку його складання
Відповідно до підпункту 39.4.2.2 підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року N 839, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 березня 2021 року за N 278/35900, що додаються.
2. Департаменту міжнародного оподаткування в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Державній податковій службі України забезпечити оприлюднення на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України доопрацьованої XML-схеми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та її опису.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниЄвген ОЛЕЙНІКОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

30 днiв передплати безкоштовно!