• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок, Форма типового документа, Повідомлення від 31.12.2020 № 839
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма типового документа, Повідомлення
 • Дата: 31.12.2020
 • Номер: 839
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма типового документа, Повідомлення
 • Дата: 31.12.2020
 • Номер: 839
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2020 № 839
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2021 р.
за № 278/35900
Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
Відповідно до підпункту 39.4.2.2 підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній;
Порядок складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.
2. Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Державній податковій службі України у термін до 01 липня 2021 року забезпечити оприлюднення на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України XML-схеми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та її опису.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України

Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України

Голова Державної податкової служби УкраїниО. Мірошніченко


О. Вискуб

О. Любченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31 грудня 2020 року № 839
ПОВІДОМЛЕННЯ
про участь у міжнародній групі компаній
( Див. текст )( Повідомлення із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
В.о. директора
Департаменту оподаткування

Н. Суркова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31 грудня 2020 року № 839
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2021 р.
за № 278/35900
ПОРЯДОК
складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає порядок заповнення і подання ДПС Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі - Повідомлення).
2. Для цілей цього Порядку терміни "міжнародна група компаній" (далі - МГК), "материнська компанія міжнародної групи компаній", "уповноважений учасник" використовуються у значеннях, визначених підпунктами 14.1.103-1, 14.1.113-3, та 14.1.254-1 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України (далі - Кодекс) відповідно.
3. Повідомлення подається платником податків, який у звітному році здійснював контрольовані операції, визначені пунктом 39.2 статті 39 Кодексу.
4. Повідомлення подається платниками податків до контролюючого органу засобами електронного кабінету в електронній формі із дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року № 261).
5. Повідомлення формується із застосуванням схеми даних за правилами eXtensibleMarkupLanguage (XML). XML - схема Повідомлення із відповідним описом структури файлу та всіх його структурних елементів і атрибутів (їх найменування, формату, типу даних тощо), оприлюднюються на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України.
6. Кожна графа у формі Повідомлення відповідає певному елементу XML - схеми Повідомлення. XML - схема Повідомлення також має містити опис елементів, призначених для заповнення технічної інформації, необхідної для його автоматичного прийняття, перевірки повноти заповнення, ідентифікації змін та коригувань до окремих елементів Повідомлення.
7. Повідомлення складається із таких невід’ємних частин та розділів:
а) заголовна частина ("Загальні відомості") - містить загальні відомості про Повідомлення, платника податків, який подає звіт, найменування МГК, обраний материнською компанією такої групи звітний період (фінансовий рік) для цілей бухгалтерського обліку, суму сукупного консолідованого доходу МГК за такий період;
б) основна частина, яка складається із таких розділів:
рoзділ І "Відомості щодо материнської компанії міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків", в якому зазначається інформація щодо материнської компанії МГК, до якої входить платник податків;
рoзділ ІІ "Відомості щодо учасника міжнародної групи компаній, уповноваженого материнською компанією на подання звіту в розрізі країн", в якому зазначаються відомості щодо учасника МГК, якого материнська компанія уповноважила на підготовку та подання звіту у розрізі країн (у разі делегування таких повноважень материнською компанією);
рoзділ ІІІ "Інформація щодо країн, відповідно до законодавства яких міжнародна група компаній не подає звіт у розрізі країн", в якому зазначається перелік держав (територій), в яких група не зобов’язана подавати звіт у розрізі країн відповідно до чинного законодавства таких держав (територій).
8. Повідомлення містить графи (елементи), які є обов’язковими, необов’язковими, або заповнення яких може бути обов’язковим за певних умов. Кожна графа форми Повідомлення визначає відповідний елемент Повідомлення, створеного у форматі XML на основі XML - схеми Повідомлення. Обов’язкові графи підлягають автоматичній перевірці контролюючим органом на предмет їх наявності та повноти заповнення під час прийняття Повідомлення з метою інформування платника податків про виявлені помилки та невідповідності XML - схемі Повідомлення.
Необов’язкові графи (позначені у формі Повідомлення як [Н]) можуть залишатися незаповненими. Такі елементи у певних випадках можуть представляти вибір між тим чи іншим типом інформації, де лише один із них має бути використаний (наприклад, вибір між форматом адреси - у фіксованій чи довільній формі). Окремі графи, які позначені у формі Повідомлення як [В], є обов’язковими для включення до Повідомлення у певних випадках, які описані у цьому Порядку.
Графи, у яких дозволено зазначати обмежений перелік фіксованих кодів, наведених у цьому Порядку, позначені у формі Повідомлення як [К].
9. Опис XML - схеми Повідомлення має містити вимоги до структури Повідомлення, сформованого платником податків у електронній формі, типів даних та максимальної кількості знаків, які можуть бути використані під час заповнення кожного елементу Повідомлення у форматі XML.
10. Для всіх випадків, коли відповідні графи Повідомлення передбачають надання інформації про код держави (території), застосовується двозначний літерний код країни (код альфа-2) відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32 (далі - Перелік кодів країн світу).
11. У разі якщо платник податків виявив, що у раніше поданому Повідомленні інформація надана не в повному обсязі або Повідомлення містить помилки чи недоліки, такий платник податків має право подати:
нове Повідомлення (Повідомлення з позначкою "звітне нове") до граничного строку подання Повідомлення за такий самий звітний період;
уточнююче Повідомлення (Повідомлення з позначкою "уточнюючий") після граничного строку подання Повідомлення за такий самий звітний період.
Нове та уточнююче Повідомлення мають містити повну інформацію про участь у міжнародній групі компаній у звітному році, як передбачено під час складання основного Повідомлення (Повідомлення з позначкою "звітне").
12. Повідомлення подається до 01 жовтня року, що настає за звітним. Якщо останній день строку подання Повідомлення припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
II. Порядок заповнення Повідомлення
1. У графі 1.1 зазначається інформація про звітний період. Для цілей XML - схеми Повідомлення це значення відповідає останньому календарному дню року, який є звітним для платника податків і зазначається у форматі ДД-ММ-РРРР (наприклад, "31-12-2020").
( Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
У графі 1.2 платник податків надає повідомлення про тип Повідомлення ("звітне", "звітне нове" чи "уточнююче").
Для цілей формування уточнюючого Повідомлення у графі 1.3 застосовується один з кодів типу повідомлення, а саме:
CBC401 - Повідомлення містить нову інформацію;
CBC402 - Повідомлення містить коригування/видалення раніше надісланої інформації.
2. У графі 2 зазначається повне найменування платника податків, який подає Повідомлення, згідно з реєстраційними документами українською мовою.
3. У графах 3.1, 3.2 зазначаються відповідно код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (із змінами).
Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.
4. У графі 4 зазначається податкова адреса платника податків.
5. У графі 5 зазначається контролюючий орган, в якому платник податків перебуває на обліку.
6. Обов’язкове заповнення граф 2-5 Заголовної частини Повідомлення не виключає подання інформації про платника податків в межах розділу II Повідомлення, якщо учасником МГК, уповноваженим материнською компанією на подання звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній (далі - Звіт), є платник податків.
( Абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
У графі 6 проставляється один із двох кодів, які повідомляють про статус платника податків, який подає Повідомлення, щодо його належності до МГК:
UNC101 - платник податків, який здійснив операції, що визнаються контрольованими відповідно до вимог пункту 39.2 статті 39 Кодексу, входить до складу МГК у її визначенні, наведеному у підпункті 14.1.113-3 пункту 14.1.113 статті 14 Кодексу;
UNC102 - платник податків, який здійснив операції, що визнаються контрольованими відповідно до вимог пункту 39.2 статті 39 Кодексу, не входить до складу МГК у її визначенні, наведеному у підпункті 14.1.113-3 пункту 14.1.113 статті 14 Кодексу.
У разі зазначення коду "UNC102" графи 7.1-11 та розділи I, II основної частини Повідомлення не заповнюються, а у графі 12, за потреби, можуть бути надані додаткові пояснення щодо непоширення на платника податків визначення "учасник міжнародної групи компаній".
( Абзац п’ятий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
7. У графі 7.1 зазначається найменування МГК (українською мовою), за якою група є загальновідомою, якщо це найменування відрізняється від найменування платника податків, який подає Повідомлення. Переклад цієї інформації на англійську мову зазначається у графі 7.2. За наявності загальновідомого скороченого найменування МГК (в тому числі, абревіатури), інформація про таке скорочення зазначається у дужках після повного найменування. Якщо міжнародна група підприємств не має конкретного найменування, вводиться найменування головного материнського підприємства цієї групи.
8. За загальним правилом, у графі 8 зазначається дата, яка є останнім днем фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність МГК (тобто, періоду бухгалтерського обліку для МГК) у форматі "ДД-ММ-РРРР". Наприклад, якщо Повідомлення подається за звітний період, останнім днем якого є 31 грудня 2020 року, а останнім днем поточного фінансового року, за який готується консолідована фінансова звітність МГК, є 31 березня 2021 року, в елементі має бути вказано "31-03-2020". У цьому разі у графі 9 проставляється код "UNC201".
( Абзац перший пункту 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
У разі якщо консолідована фінансова звітність МГК не готується, про це платник податків повідомляє шляхом проставляння коду "UNC202" у графі 9. У цьому разі у графі 8 має бути зазначена дата закінчення фінансового року відповідно до внутрішніх положень материнської компанії МГК.
Додаткові пояснення щодо визначення облікового періоду МГК можуть бути надані у графі 12 Повідомлення.
9. У графі 10 зазначається код, який відповідає ролі платника податків у поданні Звіту. Залежно від обставин, визначених підпунктом 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 Кодексу, зазначається один із таких кодів:
платник податків є материнською компанією МГК - CBC701;
материнська компанія МГК уповноважує платника податків - резидента України на подання Звіту - CBC702;
платник податків є учасником МГК, іншим, ніж материнська компанія МГК, і не уповноважений на подання Звіту - CBC709;
( Пункт 9 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії МГК подання Звіту від такої МГК не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника МГК на подання Звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачено його подання - CBC709. У цьому разі у графі 15 Повідомлення має зазначатися код "CBC809".
( Абзац п'ятий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
10. У графі 11 наводиться інформація щодо сукупного консолідованого доходу МГК за фінансовий рік, що передує звітному, в розрізі відповідних інтервалів сум шляхом зазначення одного із кодів в графі 11.1:
якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному, є меншим за еквівалент 50 мільйонів євро,- UNC 901;
якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному, дорівнює або перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, але є меншим або дорівнює еквіваленту 750 мільйонів євро,- UNC 902;
якщо сукупний консолідований дохід МГК за фінансовий рік, що передує звітному, перевищує еквівалент 750 мільйонів євро,- UNC 903.
( Пункт 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
11. Для цілей заповнення графи 11.1 при визначенні інтервалу сум сукупний консолідований дохід МГК, в яку входить платник податків, розраховується згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія МГК (а у разі відсутності інформації — відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку). Перерахунок у євро валюти звітності МГК, відмінної від євро, здійснюється відповідно до офіційного курсу гривні щодо євро (середній за період) за календарний рік, що передує звітному року.
( Пункт 11 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )( Пункт 12 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )( Пункт 13 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
12. У графі 11.2 зазначається код валюти, яка визначена як валюта звітності материнською компанією МГК. Для цього застосовується тризначний літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269). Для української гривні застосовується код "UAH".
( Пункт 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
13. Графа 12 призначена для введення у текстовому форматі у довільній формі українською мовою приміток та попереджень з питань, що потребують уваги контролюючого органу, пов’язаних із інформацією, що наводиться у Повідомленні.
14. Дата і час формування Повідомлення зазначається в окремому елементі XML - схеми Повідомлення. Також в окремих елементах зазначаються дані про осіб, які підписали Повідомлення.
( Пункт 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
15. Розділ І Повідомлення призначений для відображення реєстраційних даних про материнську компанію МГК, до якої входить платник податків та визначений нею стан подання звіту в розрізі країн в групі.
У графі 13 зазначається інформація про назву та код відповідної держави (території) податкового резидентства материнської компанії МГК. Для цілей заповнення графи 13.2 застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.
У разі якщо материнська компанія МГК утворена відповідно до законодавства певної країни, але не є податковим резидентом жодної держави (території), для цілей заповнення Повідомлення вважається, що така компанія не має податкового резидентства. В такому випадку при заповненні інформації щодо держави (території) податкового резидентства такої компанії МГК у розділі І Повідомлення застосовується спеціальний код "X5".
( Пункт 15 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
16. У графі 14.1 зазначається інформація українською мовою про повне юридичне найменування материнської компанії МГК, включаючи внутрішнє позначення юридичної форми, як зазначено в її статуті або будь-якому відповідному документі. У графі 14.2 заповнюється та ж інформація, що і у графі 14.1 у перекладі на англійську мову.
17. У графі 15 зазначається інформація про статус подання Звіту міжнародною групою компаній. Для цього застосовується одне із можливих значень, а саме:
CBC801 - звіт подає кінцева материнська компанія;
CBC802 - звіт подає уповноважений учасник МГК;
CBC809 - відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії МГК подання звіту від такої МГК не вимагається, і при цьому материнська компанія такої групи не уповноважує іншого учасника МКГ на подання звіту в іншій іноземній юрисдикції, де передбачене його подання.
18. У графі 16 зазначається інформація про назву українською мовою (графа 16.1) та код (графа 16.2) держави (території), відповідно до законодавства якої материнська компанія МГК створена або інкорпорована, якщо така держава (територія) відрізняється від держави (території) податкового резидентства материнської компанії МГК. Для цілей заповнення графи 16.2 застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн св іту.
19. У графі 17.1 зазначається податковий ідентифікаційний номер (ІПН, або Tax Identification Number, або TIN), який використовується податковими органами держави (території) податкового резидентства материнської компанії МГК. Якщо материнська компанія має ІПН (TIN), який використовується податковими органами в державі (території) її податкового резидентства, такий номер надається в обов’язковому порядку. У разі якщо материнська компанія не має ІПН (TIN), у графі 17.1 зазначається значення "NOTIN". У графі 17.2 зазначається код держави (території), яка видала ІПН (TIN). Для цілей заповнення цієї графи застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.
20. У графі 18.1 зазначається інформація про будь-які інші ідентифікаційні номери (ІН) материнської компанії. Наприклад, реєстраційний номер компанії (BRN), реєстраційний номер компанії або глобальний код ідентифікації юридичної особи (Global Entity Identification Number - EIN).
У графі 18.2 зазначаються відомості про тип ідентифікаційного номера, інформація про який надається у графі 18.1 (наприклад, EIN). У графі 18.3 зазначається код країни, що відповідає коду держави (території), яка видала ІПН. Для цілей заповнення цієї графи застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу. Якщо держава (територія), в якій здійснено видачу номера невідома, ця графа не заповнюється.
Графи 18.1-18.3 можуть повторюватися залежно від кількості інших ідентифікаційних номерів.
21. У графі 19 зазначається один із кодів, що відповідає типу юридичної адреси материнської компанії МГК (адреса місця знаходження, адреса місця здійснення підприємницької діяльності тощо). Можливі значення:
OECD301 - адреса місця знаходження та місця здійснення підприємницької діяльності;
OECD302 - адреса місця знаходження;
OECD303 - адреса місця здійснення підприємницької діяльності;
OECD304 - адреса згідно з реєстраційними документами;
OECD305 - невизначена адреса в рамках зазначеної класифікації.
22. У графі 20 зазначається інформація про код держави (території), в якій знаходиться адреса материнської компанії МГК. Для цілей заповнення цієї графи застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.
23. У Повідомленні передбачено два альтернативних варіанти надання інформації щодо адреси материнської компанії МГК - у фіксованій формі (графа 21) та у довільній формі (графа 22). За загальним правилом інформація про адресу має надаватися у фіксованій формі у всіх випадках, за винятком того випадку, коли платник податків, який подає Повідомлення, не має можливості визначити різні частини адреси материнської компанії МГК. У цьому разі може використовуватися довільна адреса.
24. У графах 21.1-21.13 зазначається інформація українською мовою про такі складові повної адреси материнської компанії МГК: поштовий індекс, абонентська скринька, регіон країни, місто, район, вулиця, номер будинку, номер поверху, номер офісу (квартири). За наявності відповідних граф для заповнення англійською мовою (графи 21.4, 21.6, 21.8, 21.10) - надається інформація про відповідні частини адреси у перекладі на англійську мову. Графи 21.5 та 21.6 (інформація про місто) є обов’язковими для заповнення.
25. Графа 22 дозволяє зазначати інформацію щодо адреси материнської компанії МГК у текстовому форматі українською мовою у довільній формі. Цю графу слід заповнювати лише у разі, якщо дані про адресу материнської компанії МГК неможливо представити у фіксованій формі. Всі доступні дані про адресу материнської компанії МГК мають бути представлені в кілька рядків. Символи пробілу, косої риски або повернення каретки використовуються як роздільник між частинами адреси. Графа 22.2 призначена для заповнення інформації, зазначеної у графі 22.1 у перекладі на англійську мову.
Якщо платник податків обирає заповнення адреси у фіксованій формі, дозволяється зазначати повну адресу материнської компанії МГК у графах 22.1 та 22.2, замість того, щоб використовувати відповідні складові графи 21. У цьому разі інформацію про місто, регіон та поштовий індекс слід зазначати у відповідних графах.
26. Розділ II Повідомлення призначений для відображення інформації та реєстраційних даних про учасника МГК, уповноваженого материнською компанією на подання звіту в розрізі країн. Цей розділ заповнюється у разі, якщо у графі 15 розділу І Повідомлення зазначено код "CBC802". Розділ не заповнюється, якщо у графі 15 зазначено інші коди.
У разі якщо учасником МГК, уповноваженим материнською компанією на подання звіту в розрізі країн, є платник податків, який подає Повідомлення,- у розділі II Повідомлення заповнюється інформація про платника податків, незалежно від заповнення граф 2-5 Заголовної частини Повідомлення.
27. У графі 23 зазначається інформація про назву та код відповідної держави (території) податкового резидентства учасника МГК. Для цілей заповнення графи 23.2 застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.
28. У графі 24.1 зазначається інформація українською мовою про повне юридичне найменування учасника МГК, включаючи внутрішнє позначення юридичної форми, як зазначено в його статуті або будь-якому відповідному документі. У графі 24.2 заповнюється та ж інформація, що і у графі 24.1 у перекладі на англійську мову.
29. У графі 25 зазначається інформація про назву українською мовою (графа 25.1) та код (графа 25.2) держави (території), відповідно до законодавства якої учасник МГК створений або інкорпорований, якщо така держава (територія) відрізняється від держави (території) податкового резидентства такого учасника МГК. Для цілей заповнення графи 25.2 застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.
30. У графі 26.1 зазначається податковий ідентифікаційний номер (ІПН, або Tax Identification Number, або TIN), який використовується податковими органами держави (території) податкового резидентства учасника МГК. Якщо учасник має ІПН (TIN), який використовується податковими органами в державі (території) його податкового резидентства, такий номер надається в обов’язковому порядку. У разі якщо учасник не має ІПН (TIN), у графі 26.1 зазначається значення "NOTIN". У графі 26.2 зазначається код держави (території), яка видала ІПН (TIN). Для цілей заповнення цієї графи застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.
31. У графі 27.1 зазначається інформація про будь-які інші ідентифікаційні номери (ІН), наприклад, реєстраційний номер компанії (BRN), реєстраційний номер компанії або глобальний код ідентифікації юридичної особи (Global Entity Identification Number - EIN).
У графі 27.2 зазначаються відомості про тип ідентифікаційного номера, інформація про який надається у графі 27.1 (наприклад, EIN). У графі 27.3 зазначається код країни, який відповідає коду держави (території), яка видала ІПН. Для цілей заповнення цієї графи застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу. Якщо держава (територія), в якій здійснено видачу номера невідома, ця графа не заповнюється.
Графи 27.1-27.3 можуть повторюватися залежно від кількості інших ідентифікаційних номерів.
32. У графі 28 зазначається один із кодів, що відповідає типу адреси реєстрації учасника МГК (адреса місця знаходження, адреса місця здійснення підприємницької діяльності тощо). Застосовуються ті ж можливі значення, що визначені цим Порядком для заповнення графи 19 Повідомлення.
33. У графі 29 зазначається інформація про код держави (території), в якій знаходиться адреса реєстрації учасника МГК. Для цілей заповнення цієї графи застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.
34. Графи 30, 31 призначені для надання інформації щодо адреси реєстрації учасника МГК у фіксованій формі та у довільній формі (графа 31) відповідно. Може бути обраний один із цих варіантів надання інформації (графа 31 є альтернативною до графи 30). За загальним правилом інформація про адресу має надаватися у фіксованій формі у всіх випадках, за винятком того випадку, коли платник податків, який подає Повідомлення, не має можливості визначити різні частини адреси учасника МГК. У такому разі може використовуватися довільна адреса.
( Пункт 34 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
35. У графах 30.1-30.13 зазначається інформація українською мовою про такі складові адреси реєстрації учасника МГК: поштовий індекс, абонентська скринька, регіон країни, місто, район, вулиця, номер будинку, номер поверху, номер офісу (квартири). За наявності відповідних граф для заповнення англійською мовою (графи 30.4, 30.6, 30.8, 30.10) - надається інформація про відповідні частини адреси у перекладі на англійську мову. Графи 30.5, 30.6 (інформація про місто) є обов’язковими для заповнення.
36. Графа 31 дозволяє зазначати інформацію щодо адреси реєстрації учасника МГК у текстовому форматі українською мовою у довільній формі. Цю графу слід заповнювати лише у разі, якщо дані про адресу реєстрації учасника МГК неможливо представити у фіксованій формі. Дані слід заповнювати з урахуванням особливостей, що визначені цим Порядком для заповнення графи 22 Повідомлення. Графа 31.2 призначена для заповнення інформації, зазначеної у графі 31.1 у перекладі на англійську мову.
Якщо платник податків обирає заповнення адреси у фіксованій формі, дозволяється зазначати повну адресу учасника МГК у графах 31.1, 31.2 замість того, щоб використовувати відповідні складові графи 30. У цьому разі інформацію про місто, регіон та поштовий індекс слід зазначати у відповідних графах.
37. Розділ III Повідомлення заповнюється у разі, якщо МГК не зобов’язана подавати звіт відповідно до законодавства інших держав (територій). Під час заповнення цього розділу враховуються всі держави (території), в яких МГК здійснює свою діяльність, щодо яких не подається звіт.
( Пункт 37 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
38. Цей розділ заповнюється у разі одночасного зазначення кодів "CBC709" у графі 10 та "CBC809" у графі 15 Повідомлення про відповідний статус подання звіту МГК.
( Пункт 38 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
39. У графі 32 зазначається інформація про назву та код відповідної держави (території) податкового резидентства учасників МГК. Для цілей заповнення графи 32.2 застосовується двозначний літерний код альфа-2 відповідно до Переліку кодів країн світу.
( Пункт 39 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
У разі якщо у складі МГК є учасник, утворений відповідно до законодавства певної країни, але який не є податковим резидентом жодної держави (території), для цілей заповнення Повідомлення вважається, що такий учасник не має податкового резидентства. В такому випадку при заповненні інформації щодо держави (території) податкового резидентства такого учасника міжнародної групи компаній у графі 32.2 застосовується спеціальний код "X5".
( Пункт 39 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 484 від 27.08.2021 )
40. Графа 32 повторюється залежно від кількості держав (територій), в яких МГК здійснює свою діяльність, відповідно до законодавства яких не подається звіт.
В.о. директора
Департаменту міжнародного
оподаткування


Н. Суркова