Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України

Міністерство фінансів України Наказ, Рішення, Журнал, Звернення, Форма, Порядок від 30.05.2012 №650
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Рішення, Журнал, Звернення, Форма, Порядок

Дата 30.05.2012

Номер 650

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.05.2012 № 650
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2012 р.
за № 1085/21397
Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України
Відповідно до статей 23, 68 та 69 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 582,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Державної митної служби України від 07 серпня 2007 року № 667 "Про затвердження Порядку роботи відділу контролю митної вартості та класифікації товарів регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2007 року за № 968/14235;
наказ Державної митної служби України від 26 серпня 2008 року № 941 "Про внесення змін до Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2008 року за № 827/15518;
наказ Державної митної служби України від 18 квітня 2011 року № 316 "Про внесення змін до Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 липня 2011 року за № 817/19555;
наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2011 року № 1740 "Про затвердження Порядку прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2012 року за № 193/20506.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) та Департаменту класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Державної митної служби України (Гутник А.Є.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Державній митній службі України (Калєтнік І.Г.) у десятиденний строк після набрання чинності цим наказом доопрацювати відповідне програмне забезпечення.
5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України
А.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012 № 650
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2012 р.
за № 1085/21397
ПОРЯДОК
роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає порядок роботи відділу митних платежів (далі - ВМП), підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) та митного поста під час здійснення контролю правильності класифікації товарів, прийняття попередніх рішень про класифікацію товарів та рішень про визначення коду товару, здійснення митних процедур, пов’язаних з контролем правильності класифікації товарів при митному контролі та оформленні товарів, що переміщуються через митний кордон України (далі - товари), порядок взаємодії з іншими структурними підрозділами митного органу при вирішенні питань класифікації товарів, а також здійснення оформлення та реєстрації рішень, надання звітності та інші питання роботи ВМП, ПМО, митного поста у напрямі класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД).
2. Цей Порядок розроблено з метою приведення класифікаційної роботи митних органів у відповідність до Митного кодексу України (далі - Кодекс), удосконалення здійснення контролю правильності класифікації товарів відповідно до вимог УКТЗЕД під час проведення процедур митного контролю та митного оформлення, упорядкування процедури класифікації товарів і запобігання випадкам ухилення підприємствами та громадянами від сплати митних платежів у повному обсязі та від установлених заходів нетарифного регулювання.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
класифікація товару - визначення коду товару відповідно до вимог Основних правил інтерпретації УКТЗЕД, передбачених Законом України "Про Митний тариф України" (далі - Основні правила інтерпретації УКТЗЕД), з урахуванням Пояснень до УКТЗЕД, рішень Комітету з Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації, методичних рекомендацій щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТЗЕД, розроблених центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи на виконання статті 68 Кодексу, до початку переміщення товару через митний кордон України, під час митного оформлення та після завершення митного оформлення;
класифікаційна робота - сукупність заходів, що здійснюються посадовими особами митних органів для забезпечення правильності класифікації товарів;
контроль правильності класифікації товарів - перевірка правильності опису товару та відповідного йому коду в митній декларації вимогам Основних правил інтерпретації УКТЗЕД під час проведення процедур його митного контролю та митного оформлення;
попереднє рішення про класифікацію товару згідно з УКТЗЕД (далі - ПРК) - документ установленої форми, який приймається митним органом, за результатами розгляду звернення декларанта або уповноваженої ним особи;
рішення про визначення коду товару (далі - Рішення) - документ установленої форми, який оформлюється посадовими особами ВМП, уповноваженими особами ПМО чи митного поста у разі необхідності прийняття рішення про класифікацію товарів;
комплектний об'єкт (далі - КО) - товар, який згідно з вимогами УКТЗЕД класифікується за одним товарним кодом, але за виробничими чи транспортними умовами переміщується через митний кордон України у розібраному чи незібраному вигляді декількома транспортними засобами;
уповноважена особа ПМО чи митного поста - особа, уповноважена наказом митного органу за поданням керівника ПМО чи митного поста, узгодженим із керівником ВМП, на прийняття Рішень.
Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Кодексі та інших нормативно-правових актах України з питань державної митної справи.
4. Згідно з цим Порядком ВМП:
здійснює контроль правильності класифікації задекларованих або оформлених товарів;
проводить контрольні заходи щодо класифікаційної роботи в ПМО, на митних постах, включаючи вибіркові перевірки оформлених митних декларацій;
приймає Рішення у складних випадках, визначених статтею 69 Кодексу, за запитами ПМО;
приймає ПРК, у тому числі щодо КО;
надає пояснення та рекомендації уповноваженим особам ПМО та митних постів з метою однакового застосування УКТЗЕД;
бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації з питань класифікації товарів уповноважених осіб ПМО та митних постів;
готує та надає звітність, визначену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи;
здійснює аналіз Рішень, прийнятих ВМП, ПМО та митними постами;
здійснює реєстрацію ПРК митного органу;
здійснює реєстрацію Рішень, прийнятих ВМП.
Керівник ВМП може надавати пропозиції керівнику митного органу про відсторонення посадових осіб від виконання функцій з контролю правильності класифікації товарів у разі виявлення фактів незадовільного виконання ними зазначених функцій.
Форма і строки підготовки та стажування уповноважених осіб ПМО та митних постів визначаються митними органами самостійно.
5. Посадова особа ПМО чи митного поста згідно з цим Порядком здійснює контроль правильності класифікації товарів під час проведення процедур митного контролю та оформлення товарів.
Уповноважена особа ПМО чи митного поста митного органу згідно з цим Порядком:
приймає Рішення під час контролю правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення;
здійснює реєстрацію Рішень, прийнятих ПМО чи митним постом.
ІІ. Порядок прийняття попередніх рішень
1. ПРК виносяться митними органами стосовно товарів, які є об'єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), у тому числі стосовно КО.
2. ПРК видається декларанту або уповноваженій ним особі та діє протягом трьох років з дня його прийняття, якщо факти та умови, на основі яких було прийнято це рішення, залишатимуться незмінними.
3. Після закінчення строку дії ПРК втрачає чинність, що не перешкоджає декларанту або уповноваженій ним особі звернутися з новим зверненням про прийняття ПРК.
4. З метою одержання ПРК декларант або уповноважена ним особа подає (надсилає) до митного органу письмове звернення про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару, у тому числі КО (далі - звернення) щодо одного найменування (артикула) товару за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.
5. До звернення декларанта або уповноваженої ним особи додаються:
зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту);
технічні умови, технологічні схеми виготовлення товару (за наявності);
фотографії, креслення товару (за наявності);
дозволи й сертифікати уповноважених державних органів (за наявності);
специфікації, каталоги та паспортні дані про товар виробника (за наявності);
сертифікати походження товару, дозволи, маркувальні етикетки (за наявності);
зразки товарів (за наявності).
Документи подаються у вигляді оригіналів або їх копій. Якщо оригінали документів складені мовою, відмінною від української або офіційної мови митних союзів, членом яких є Україна, то декларант або уповноважена ним особа забезпечує їх переклад українською мовою.
6. За наявності конфіденційної інформації про товар (наприклад, у назві товару або у складі товару) декларант або уповноважена ним особа зобов’язаний повідомити у зверненні про характер такої інформації.
Реєстрація звернення відбувається в день його фактичного отримання митним органом.
7. Звернення декларанта або уповноваженої ним особи про прийняття ПРК, що надійшло до митного органу, реєструється у встановленому порядку в журналі реєстрації та обліку звернень про прийняття ПРК (далі - Журнал ПРК). Форма Журналу ПРК наведена в додатку 2 до цього Порядку.
8. Якщо звернення подається в інтересах декларанта або уповноваженої ним особи, то до звернення додається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства України.
9. Строк прийняття ПРК становить 30 календарних днів з дня отримання митним органом відповідного звернення. Цей строк може бути продовжений керівником митного органу або особою, яка виконує його обов’язки, але не більше ніж на 15 календарних днів, про що повідомляється особі, яка подала звернення письмово або в електронному вигляді, до закінчення 30-денного строку із зазначенням причин.
10. У разі неподання декларантом або уповноваженою ним особою разом зі зверненням всіх необхідних документів та відомостей для прийняття ПРК строк прийняття ПРК відраховується з дати подання декларантом або уповноваженою ним особою всіх документів, яких бракувало. При цьому декларанту або уповноваженій ним особі надається письмове або електронне повідомлення про необхідність подання додаткових документів у строк не пізніше 15 календарних днів з дня отримання звернення.
11. У разі ненадання декларантом або уповноваженою ним особою передбачених цим Порядком документів чи відомостей або встановлення факту здійснення розгляду іншим митним органом звернення цього декларанта або уповноваженої ним особи щодо ідентичного товару митний орган відмовляє у розгляді звернення з обґрунтуванням причин, що стали підставою для відмови в прийнятті ПРК, з поверненням проб і зразків товару (у разі їх подання).
Відмова в розгляді звернення не перешкоджає повторному зверненню декларанта або уповноваженої ним особи за умови усунення причин, що були підставою для відмови.
12. Посадова особа ВМП перевіряє в базі даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС) наявність ПРК або Рішень на ідентичні, аналогічні або подібні товари до зазначених декларантом або уповноваженою ним особою відомостей у зверненні.
Наявність ПРК перевіряється за допомогою програмно-інформаційного комплексу "Реєстр попередніх рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД" ЄАІС (далі - Реєстр ПРК ЄАІС).
Наявність Рішень перевіряється за допомогою бази даних "Класифікаційні рішення" програми "Інспектор 2006" ЄАІС.
13. Якщо митним органом раніше було прийнято Рішення стосовно товару, що є об'єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), декларанта або уповноваженої ним особи і таке Рішення не змінено і не скасовано, а також якщо факти та умови, на основі яких було прийнято Рішення, залишаються незмінними, то ПРК не надається, крім випадків, коли розглядається надання ПРК на КО.
14. Протягом наступного робочого дня після оформлення ПРК його електронна копія разом з наявними фото товару вноситься посадовою особою ВМП до Реєстру ПРК ЄАІС.
15. Інформація про прийняті митними органами ПРК, за винятком інформації, що є конфіденційною, оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, відповідно до вимог статті 23 Кодексу.
16. Оригінал ПРК видається (направляється) декларанту або уповноваженій ним особі, копія залишається в митному органі, який його видав.
17. ПРК застосовується всіма митними органами при митному оформленні.
18. Відсутність ПРК не є підставою для відмови в митному оформленні, крім випадків, коли до митного оформлення надається КО.
19. Оригінал ПРК та його копія подаються декларантом або уповноваженою ним особою до митного органу одночасно з документами для митного оформлення товару, відомості про який наведені у цьому ПРК.
Посадова особа митного органу після звірення копії ПРК з оригіналом повертає оригінал декларанту або уповноваженій ним особі. Копія ПРК залишається в митному органі.
20. При митному оформленні митні органи проводять ідентифікацію товару з метою встановлення відповідності його характеристик відомостям про товар, наведеним у ПРК.
21. У разі встановлення факту невідповідності товару відомостям, наведеним у ПРК, митним органом, яким виявлено невідповідність, надається інформація про цей факт митному органу, який видав ПРК, після чого приймається рішення щодо митного оформлення пред'явленого товару згідно із законодавством України.
Митний орган, який видав ПРК, відкликає таке ПРК у порядку, визначеному статтею 23 Кодексу.
22. У разі втрати оригіналу ПРК митний орган, який його видав, за вмотивованим зверненням видає декларанту або уповноваженій ним особі дублікат ПРК.
Видача дубліката здійснюється протягом 10 днів з дати подання заяви на підставі відомостей, які зберігаються в справах митного органу, який його видав. На дублікаті ПРК проставляються дата та номер оригіналу, замість якого він виданий. При цьому над реєстраційним номером зазначається слово: "ДУБЛІКАТ".
Відмітка про видачу дубліката ПРК вноситься до Реєстру ПРК ЄАІС протягом наступного робочого дня після оформлення дубліката ПРК.
Строк дії дубліката ПРК не може перевищувати строку дії ПРК, замість якого він виданий.
Видавати дублікати ПРК має право лише митний орган, який видав оригінал (або його правонаступник).
23. ПРК оформлюється на бланку митного органу за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.
24. Порядок заповнення граф ПРК.
У графі 1 зазначається повне найменування митного органу, який видав ПРК.
У графі 2 зазначається реєстраційний номер ПРК.
Реєстраційний номер ПРК має такий вигляд:
"ПРК - ХХХ - УУУУ - ZZ" (у разі коли ПРК видається на товар, крім КО);
"ПРК - КО - ХХХ - УУУУ - ZZ" (у разі коли ПРК видається на КО),
де "ХХХ" - перші три цифри коду митного органу, який прийняв ПРК;
"УУУУ" - порядковий номер ПРК;
"ZZ" - останні дві цифри поточного року.
У графі 3 зазначаються в називному відмінку реквізити декларанта або уповноваженої ним особи (повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові/, місцезнаходження/місце проживання/, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), контактний телефон).
У графі 4 зазначається дата видачі ПРК.
У графі 5 зазначається десятизначна товарна підкатегорія згідно з УКТЗЕД.
У графі 6 зазначаються повна назва товару, його марка, модель, сорт, артикул, модифікація, розміри, розфасування, комплектність, виробник, країна походження.
У графі 7 зазначається детальний опис товару з наведенням усіх відомостей, що є визначальними для віднесення цього товару до десятизначної товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД, яка наводиться у графі 6. За потреби даються посилання на додатки до ПРК, що містять зображення товарів, їх параметри, окремі характеристики тощо.
У графі 8 зазначається обґрунтування видачі ПРК (посилання на нормативно-правові акти з питань класифікації товарів, Основні правила інтерпретації УКТЗЕД, відповідні примітки до розділів та груп, пояснення до товарних позицій УКТЗЕД тощо).
У графі 9 оригіналу ПРК або його дубліката проставляється підпис керівника (або заступника керівника) митного органу та вказуються прізвище та ініціали виконавця.
У разі надання декларантом або уповноваженою ним особою зразків товару або його упакування (тари) на зворотному боці ПРК роздруковується фотографія товару та/або його упаковки.
ІІІ. Контроль правильності класифікації товарів і прийняття Рішень, порядок взаємодії з ПМО, митним постом
1. Декларант або уповноважена ним особа класифікує товари згідно з УКТЗЕД при їх декларуванні відповідно до статті 69 Кодексу.
2. Посадові особи ПМО чи митного поста, ВМП здійснюють контроль правильності класифікації товарів під час проведення митних формальностей при митному оформленні товарів. Обсяг контролю, достатнього для забезпечення додержання правил класифікації товарів при митному оформленні, визначається на основі результатів застосування системи управління ризиками.
3. Рішення приймається за результатами класифікації товарів згідно з УКТЗЕД у разі необхідності зміни задекларованого коду товару згідно з УКТЗЕД, у тому числі за результатами спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками у складних випадках митних формальностей.
У разі коли посадові особи ВМП направлені для виконання службових обов’язків до ПМО чи митного поста, Рішення щодо складного випадку класифікації товару приймається такими посадовими особами без підготовки запиту до ВМП.
У разі самостійного виявлення ВМП порушення правил класифікації товарів під час проведення контролю правильності класифікації товарів, задекларованих у митних деклараціях, поданих до митного оформлення, ВМП вноситься відмітка за допомогою автоматизованої системи митного оформлення (далі - АСМО) про прийняття до виконання відповідної митної формальності щодо проведення контролю правильності класифікації товарів та в разі потреби прийняття Рішення.
4. Контроль правильності класифікації товарів здійснюється шляхом перевірки відповідності:
опису товару в митній декларації процедурі декларування згідно з вимогами статті 257 Кодексу;
відомостей про товар та коду товару згідно з УКТЗЕД, заявлених у митній декларації, відомостям про товар (найменування, опис, визначальні характеристики для класифікації товарів тощо), зазначеним у наданих для митного контролю документах, шляхом перевірки дотримання вимог Основних правил інтерпретації УКТЗЕД, з врахуванням Пояснень до УКТЗЕД, рекомендацій, розроблених центральним органом виконавчої влади у сфері митної справи відповідно до вимог статті 68 Кодексу;
заявленого коду товару відомостям, наведеним у базі даних "Класифікаційні рішення" програми "Інспектор 2006" ЄАІС. При цьому така відповідність поділяється на три категорії:
а) ідентичні товари;
б) подібні (аналогічні) товари;
в) товари, які не підпадають під вимоги підпунктів "а" та "б" абзацу четвертого цього пункту, але мають схожі:
характеристики, які є визначальними для класифікації товару;
призначення або принцип дії яких є основним для класифікації товару;
перевірки відповідності заявленого опису товару та коду товару згідно з УКТЗЕД відомостям, наведеним у ПРК, у разі якщо до митного контролю та митного оформлення разом з пакетом документів надається ПРК.
У випадку, передбаченому підпунктом "а" абзацу четвертого цього пункту, класифікація товару згідно з УКТЗЕД проводиться без додаткових процедур контролю.
У випадку, передбаченому підпунктом "б" абзацу четвертого цього пункту, перевіряється відповідність характеристик товару критеріям, визначальним для класифікації товару згідно з УКТЗЕД за наведеними характеристиками товару в Рішенні.
У випадку, передбаченому підпунктами "б", "в" абзацу четвертого цього пункту, виявлені Рішення на ідентичні або подібні (аналогічні) товари беруться до уваги.
У разі якщо заявлений товар не передбачений підпунктами "а"- "в" абзацу четвертого цього пункту, процедура контролю правильності класифікації товару здійснюється відповідно до цього Порядку.
5. У разі неможливості однозначно перевірити правильність класифікації товару на підставі задекларованих відомостей відповідно до вимог статті 69 Кодексу декларант або уповноважена ним особа письмово повідомляється про необхідність надання додаткових документів чи відомостей, необхідних для підтвердження задекларованого ним коду товару згідно з УКТЗЕД.
При електронному декларуванні посадова особа ВМП або ПМО чи митного поста за допомогою АСМО створює та передає декларанту або уповноваженій ним особі засвідчене електронним цифровим підписом електронне повідомлення про необхідність подання документів, які підтверджують класифікацію товару.
6. У разі відмови у наданні декларантом або уповноваженою ним особою додаткових документів чи відомостей посадовою особою митного органу здійснюються митні формальності за наявними документами та відомостями з використанням довідкової інформації. При проведенні цих митних формальностей або підтверджується код товару, або надається відмова в митному оформленні та за наявності достатньої інформації виноситься Рішення.
7. У разі письмового підтвердження декларантом або уповноваженою ним особою готовності надати додаткові документи чи відомості перевірка правильності класифікації товару згідно з УКТЗЕД проводиться після їх надання.
Строк надання додаткових документів чи відомостей не повинен перевищувати 10 календарних днів. Строк проведення митного оформлення визначається з дати надання декларантом або уповноваженою ним особою додаткових документів чи відомостей і не повинен перевищувати строки, установлені статтею 255 Кодексу.
Строк митного оформлення у разі взяття проб (зразків) товарів визначається з урахуванням вимог статті 255 Кодексу.
Строк прийняття Рішення про класифікацію товару не повинен перевищувати 10 календарних днів. За умови необхідності залучення спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або іншої експертної установи (організації) загальний строк прийняття Рішення не повинен перевищувати 30 календарних днів.
8. До прийняття Рішення декларант або уповноважена ним особа має право звернутися до митного органу із заявою про випуск товарів, які декларуються, за тимчасовою декларацією.
9. Якщо для вирішення питання класифікації товару виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні спеціального обладнання і техніки, то митний орган може звернутися до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або до іншої експертної установи (організації).
Залучення спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або іншої експертної установи (організації) здійснюється у разі:
виникнення необхідності ідентифікації або лабораторної перевірки характеристик товарів, визначальних для їх класифікації;
виникнення складних питань при класифікації товарів згідно з УКТЗЕД, вирішення яких потребує експертних досліджень.
10. Узяття проб (зразків) товарів здійснюється відповідно до вимог статті 356 Кодексу. Операції з узяття проб (зразків) товарів здійснюються відповідно до вимог статті 357 Кодексу.
Результати досліджень доводяться до підрозділу митного органу, який ініціював процедуру взяття проб (зразків) товарів.
11. У разі виникнення складного випадку класифікації товару ПМО або митним постом готується запит до ВМП у паперовому або електронному вигляді.
Запит має бути обґрунтований і містити такі відомості: причина подання запиту до ВМП, позиція ПМО чи митного поста з відповідного питання класифікації товару та пропозиції щодо запропонованого коду товару згідно з УКТЗЕД.
У разі надання ПМО або митним постом такого запиту до ВМП у паперовому вигляді разом із запитом передаються завірені штампом "Під митним контролем" оригінали або копії:
митної декларації, згідно з якою заявлено товар до митного контролю та митного оформлення;
документів, наданих разом з митною декларацією;
акта про проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (у разі його проведення);
акта про взяття проб (зразків) товарів (оригінал і копія) у разі проведення взяття проб і зразків.
У разі надання ПМО чи митним постом такого запиту до ВМП в електронному вигляді запит та перелічені вище документи передаються за формою АСМО.
12. Запит ПМО або митного поста, що надійшов до ВМП, реєструється у встановленому порядку в журналі реєстрації та обліку Рішень (далі - Журнал Рішень). Форма Журналу Рішень наведена в додатку 4 до цього Порядку.
13. Класифікація товарів за запитами ПМО або митного поста здійснюється посадовими особами ВМП на основі документів та відомостей, які передаються до ВМП разом із запитом.
14. Рішення приймається посадовими особами ВМП або уповноваженими особами ПМО чи митного поста на підставі встановлених характеристик товару, які є визначальними для класифікації товару, згідно з Основними правилами інтерпретації УКТЗЕД.
У разі неможливості однозначно перевірити правильність класифікації товару на підставі задекларованих відомостей посадовою особою ВМП письмово повідомляється про необхідність надання додаткових документів чи відомостей, необхідних для підтвердження задекларованого коду товару згідно з УКТЗЕД. При цьому виконуються процедури відповідно до пунктів 6, 7, 8 цього розділу.
У пункті 4 Рішення "Висновок" зазначаються встановлений десятизначний код товару згідно з УКТЗЕД та опис товару відповідно до відомостей, які мають міститись у графах 31 та 33 митної декларації. При цьому у разі відсутності зміни коду товару згідно з УКТЗЕД Рішення не приймається.
Рішення реєструється та вноситься до бази даних "Класифікаційні рішення" програми "Інспектор 2006" ЄАІС та до центральної бази даних ЄАІС в порядку встановленим розділом IV цього Порядку.
Інформація у графі 31 митної декларації "Вантажні місця та опис товарів/Маркування та кількість/Номери контейнерів/Кількість та розпізнавальні особливості" в частині опису товару та графі 33 митної декларації "Код товару" повинна відповідати інформації, зазначеній у пункті 4 Рішення "Висновок", а реєстраційний номер Рішення зазначається у графі 44 митної декларації "Додаткова інформація/Подані документи/Сертифікати і дозволи".
Якщо посадовими особами ВМП, уповноваженими особами ПМО чи митного поста приймається Рішення, яке не відповідає інформації, заявленій декларантом у митній декларації, то ця митна декларація не може використовуватися для митного оформлення класифікованого товару.
15. Рішення оформлюється за допомогою програмно-інформаційного комплексу "Інспектор-2006" ЄАІС за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку, та реєструється відповідно до розділу IV цього Порядку.
Рішення підписується посадовою особою ВМП або уповноваженою особою ПМО чи митного поста, яка його приймала, з проставленням на ньому відбитка номерного штампа "Правильність класифікації перевірено", а також керівником ВМП або ПМО, чи митного поста, чи особами, які виконують їх обов’язки, або особою, уповноваженою наказом митного органу.
16. У разі якщо посадову особу ВМП направлено для виконання службових обов’язків до ПМО чи митного поста, Рішення щодо складного випадку класифікації товару, прийняте такою посадовою особою ВМП, підписується посадовою особою ВМП, яка його приймала, з проставленням на ньому відбитка номерного штампа "Правильність класифікації перевірено" та керівником ПМО чи митного поста або особами, які виконують їх обов’язки, або особою, уповноваженою наказом митного органу.
17. Рішення друкуються у двох примірниках. Один примірник ПМО чи митним постом видається або надсилається поштою декларанту або уповноваженій ним особі, другий - з відміткою декларанта або уповноваженої ним особи про отримання або повідомлення про вручення залишається у справах митного органу.
18. У разі коли при вирішенні складного випадку класифікації товару ВМП не може самостійно здійснити класифікацію товару через його складність, він має право підготувати запит щодо класифікації товару згідно з УКТЗЕД до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.
Запит повинен відповідати вимогам пункту 11 цього розділу.
19. У разі незгоди з Рішенням декларант або уповноважена ним особа має право оскаржити це Рішення відповідно до положень глави 4 Кодексу.
20. ВМП відкликає прийняте ним Рішення або Рішення, прийняте ПМО чи митним постом, якщо воно:
було прийняте на підставі поданих заявником недостовірних документів, наданої ним недостовірної та/або неповної інформації, що суттєво вплинуло на характер цього Рішення;
суперечить законодавству України з питань митної справи внаслідок змін у ньому;
прийнято з порушенням вимог УКТЗЕД.
За потреби може виноситись нове Рішення відповідно до вимог, установлених цим Порядком.
21. Для відкликання Рішення ВМП готує службову записку керівнику митного органу з обґрунтуванням причин необхідності відкликання Рішення.
У разі відкликання Рішення з причин, визначених підпунктами 1, 3 пункту 20 цього розділу, за наявності достатніх підстав за рішенням керівника (особи, яка виконує його обов’язки) митного органу відносно посадових осіб митного органу може призначатись проведення службового розслідування або службової перевірки.
22. Після розгляду питання відкликання Рішення та накладення керівником (особою, яка виконує його обов’язки) митного органу резолюції щодо необхідності відкликання Рішення посадова особа ВМП або уповноважена особа ПМО чи митного поста вчиняє такі дії:
на копії Рішення, яке міститься у справах ВМП, ПМО чи митного поста, та в Журналі Рішень робить записи "Рішення відкликано" та проставляє особистий підпис, дату відкликання та номер службової записки з візою керівника або особи, яка виконує його обов’язки, митного органу щодо необхідності відкликання Рішення;
службовою запискою невідкладно повідомляє про відкликання Рішення заінтересовані підрозділи митного органу (ВМП, ПМО, митний пост тощо);
не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після оформлення відкликання Рішення інформує про це декларанта або уповноважену ним особу.
23. У разі виявлення після митного оформлення товарів порушення правил класифікації товарів митний орган має право самостійно класифікувати такі товари за результатами проведення документальної перевірки з дотриманням вимог законодавства України з питань державної митної справи в порядку, визначеному статтями 345 - 354 Кодексу. Рішення у цьому випадку не виноситься, а в разі наявності прийнятого Рішення воно відкликається відповідно до положень, визначених пунктами 20-22 цього розділу, до завершення документальної перевірки.
ВМП у разі виявлення ознак, що свідчать про можливе порушення законодавства України з питань державної митної справи в частині класифікації товарів згідно з вимогами УКТЗЕД, інформує про такі факти підрозділ боротьби з контрабандою митного органу.
24. Митні органи застосовують штрафи та інші санкції за несплату митних платежів та за інші порушення, виявлені у зв’язку з неправильною класифікацією товарів, відповідно до частини шостої статті 69 Кодексу.
25. На запити інших підрозділів митного органу ВМП готує роз’яснення щодо класифікації товарів у формі службової записки за підписом керівника ВМП або особи, яка виконує його обов’язки.
26. На запити з питань класифікації товарів інших органів державної влади, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб митним органом надається відповідь у формі листа за підписом керівника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки.
IV. Реєстрація Рішень
1. Рішення, прийняте ВМП, уповноваженою посадовою особою ПМО чи митного поста, оформляється та реєструється в Журналі Рішень.
Номер реєстрації Рішення заноситься таким чином:
"КТ-*********-****-****",
де "КТ" - скорочена назва Рішення;
"*********" - дев'ятизначний код митного органу згідно з класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій;
"****" - порядковий номер Рішення відповідно до нумерації в Журналі Рішень;
"****" - поточний рік.
2. Протягом наступного робочого дня після оформлення Рішення його електронна копія вноситься ВМП або уповноваженою особою ПМО чи митного поста до бази даних "Класифікаційні рішення" програми "Інспектор 2006" ЄАІС та до центральної бази даних ЄАІС.
3. Протягом наступного робочого дня після відкликання Рішення ВМП або уповноважена особа ПМО чи митного поста вносить запис про дату його відкликання до бази даних "Класифікаційні рішення" програми "Інспектор 2006" ЄАІС та до центральної бази даних ЄАІС.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку роботи відділу митних
платежів, підрозділу митного оформлення
митного органу та митного поста
при вирішенні питань класифікації
товарів, що переміщуються
через митний кордон України
Форма
Начальнику митниці
___________________________
(найменування)
ЗВЕРНЕННЯ
про прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару, в тому числі КО
1.Заявник (найменування/П.І.Б., місцезнаходження/ місце проживання)Для службових відміток
Дата отримання звернення:
Дата видачі ПРК:
2.Опис товару
3.Додатки, представлені для сприяння в отриманні ПРК
ЗразкиФотографіїКресленняКаталогиІнше
4. Комерційна назва товару й додаткова інформація
5. Класифікація, що пропонується заявником (код згідно з УКТЗЕД
)
6. Основне правило (правила) інтерпретації, які рахуються прийнятними відносно до класифікації, що пропонується (у цій графі заявник може також зазначити додаткову інформацію, що є підставою для класифікації, яка пропонується в графі 5)
7. Чи подавали заяву на отримання ПРК ідентичних, аналогічних або подібних товарів?
Якщо так, то вкажіть детальну інформаціюТакНі
8. Чи відомо Вам про існування ПРК для ідентичних, аналогічних або подібних товарів?
Якщо так, то вкажіть детальну інформаціюТакНі
9. Чи є конфіденційна інформація про товар?
Якщо так, то вкажіть детальну інформаціюТакНі
Цим заявляю, що наявні в мене відомості та, за моїм переконанням, вся інформація й заява, зазначені в цій формі й будь-яких додатках до неї, є достовірними, точними та повними.
Підпис заявника: ____________________
Дата: _______________________________
М.П.
Додаток 2
до Порядку роботи відділу митних
платежів, підрозділу митного оформлення
митного органу та митного поста
при вирішенні питань класифікації
товарів, що переміщуються
через митний кордон України
ЖУРНАЛ
реєстрації та обліку звернень про прийняття ПРК
№ з/пВхідний номер та дата зверненняЗаявник (П.І.Б.)Найменування митного органуКороткий зміст звернення (заявлений код, назва товару)Визначений код, назва товаруНомер та дата ПРК, прізвище та ініціали посадової особиОбґрунтування видачі ПРК (основне правило (правила) інтерпретації, яке використане для класифікації товаруПримітка
123456789
Додаток 3
до Порядку роботи відділу митних
платежів, підрозділу митного оформлення
митного органу та митного поста
при вирішенні питань класифікації
товарів, що переміщуються
через митний кордон України
Форма
ПОПЕРЕДНЄ РІШЕННЯ
про класифікацію та кодування товару згідно з УКТЗЕД
1. Найменування митного органу2. Реєстраційний номер
3. Заявник4. Дата видачі (число, місяць, рік)
5. Код товару згідно з УКТЗЕД
6. Назва товару
7. Відомості про товар, необхідні для класифікації
8. Обґрунтування видачі попереднього рішення
9. Підпис керівника (заступника керівника) митного органу
____________
(посада)
____________
(підпис)
________________________
(ініціали та прізвище)
Виконавець: ____________
(П.І.Б.)
Додаток 4
до Порядку роботи відділу митних
платежів, підрозділу митного оформлення
митного органу та митного поста
при вирішенні питань класифікації
товарів, що переміщуються
через митний кордон України
ЖУРНАЛ
реєстрації та обліку Рішень
№ з/пНомер заявленої митної декларації
, дата, митний режим
Вихідний номер та дата запиту на прийняття Рішень (у складних випадках класифікації товарів)Найменування ПМО митного органу або митного поста, який підготував запитКороткий зміст митної декларації
/запиту (заявлений код, ставка ввізного мита, акцизного податку, назва товару)
Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності/ громадянинПроведення дослідження (аналізів, експертиз) товаруВизначений код, ставка ввізного мита, акцизного податку, назва товаруНомер та дата Рішення, прізвище посадової особиНомер та дата оформленої митної деклараціїСума додаткових нарахувань митних платежів, у тому числі за їх видами (грн.), за оформленою митною декларацієюПримітка (у тому числі вплив на нетарифне регулювання)Відмітка про відкликання Рішення
вихідний номер, дата запиту до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або до іншої експертної установи (організації)номер, дата висновку спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або іншої експертної установи (організації), дата вхідної реєстрації
1234567891011121314
Додаток 5
до Порядку роботи відділу митних
платежів, підрозділу митного оформлення
митного органу та митного поста
при вирішенні питань класифікації
товарів, що переміщуються
через митний кордон України
Форма
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
___________________________________________________________________
(митний орган)
____________________________________________________________________
(відділ митних платежів (ВМП) або підрозділ митного оформлення (ПМО) чи митний пост)
РІШЕННЯ
про визначення коду товару від "___" ____________ року № КТ-________________________________
Запит ПМО чи митного поста: від "___" __________ року № ___________
1. Перелік поданих до розгляду документів:
Назва документаНомер документаДата
2. Дані, за якими задекларовано товар, у тому числі дані граф 31 та 33 митної декларації (далі - МД):
Опис товару, у тому числі графа 31 МДКод товару, у тому числі графа 33 МД
3. Документи, якими керувалися під час прийняття Рішення:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Висновок:
Опис товаруКод товару
Керівник ВМП або ПМО
чи митного поста
(інша уповноважена особа)


_____________
(підпис)


______________________
(П.І.Б.)
Виконавець_________________
(посада)
________
(підпис)
_______________
(П.І.Б.)
М.П.
________
(підпис)
_________________________________
(П.І.Б. декларанта, який отримав Рішення)
___________________
(дата отримання (чч/мм/рр)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.05.2012 № 650
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2012 р.
за № 1085/21397
Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!