Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення. Угода від 19.06.2013 №1223/5

Міністерство юстиції України Наказ, Угода, Вимоги, План, Форма типового документа від 19.06.2013 №1223/5
Остання редакція від 05.11.2019 втрата чинності (наказ від 18.10.2019 N 3204/5 /z1128-19/)
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ, Угода, Вимоги, План, Форма типового документа

Дата 19.06.2013

Номер 1223/5

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.06.2013 № 1223/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за № 1064/23596
( Наказ втратив чинність на підстві Наказу Міністерства юстиції № 3204/5 від 18.10.2019 )
Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018 )
Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України , затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Типову форму плану санації боржника у справі про банкрутство.
1.2. Вимоги щодо розроблення плану санації боржника відповідно до Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство.
1.4. Вимоги щодо розроблення мирової угоди боржника відповідно до Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство .
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.
МіністрОлександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.06.2013 № 1223/5
ТИПОВА ФОРМА ПЛАНУ
санації боржника у справі про банкрутство
( Див. текст )( Типова форма плану із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018 )
Директор Департаменту
нотаріату,банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.06.2013 № 1223/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за № 1064/23596
ВИМОГИ
щодо розроблення плану санації боржника відповідно до Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство
1. Ці Вимоги розроблені відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою уніфікованого підходу до розроблення плану санації боржника відповідно до Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство (далі - План санації). Ці Вимоги містять опис методики заповнення розділів Плану санації.
2. План санації оформляється у вигляді систематизованого переліку взаємопов’язаних і послідовних заходів, що підлягають здійсненню під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом або його ліквідації, що спрямовані на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також на задоволення вимог кредиторів, із зазначенням строків здійснення таких заходів, з передбаченням їх очікуваних результатів (наслідків).
3. Оформлення Плану санації здійснюється у вигляді документа, що містить обов’язкові для нього реквізити, а саме: дату і номер документа, номер провадження у справі про банкрутство, повне найменування господарського суду, найменування боржника, зміст Плану санації, заголовки до тексту, підпис (підписи), грифи схвалень (погоджень, затверджень), перелік додатків. При оформленні Плану санації можливе використання інших реквізитів, якщо цього вимагає його зміст.
4. Письмове викладення Плану санації боржника здійснюється за допомогою друкувальних засобів. Для друкування Плану санації використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів (крім заголовків) та папір формату А4 (210 х 297 мм).
5. Сторінки Плану санації підлягають обов’язковій нумерації. Нумерація сторінок Плану санації починається з другої.
6. Оформлений План санації має бути прошитий з підклеєнням на його звороті паперової відмітки: "Пронумеровано, прошнуровано та скріплено (кількість (арабськими цифрами та словами) аркушів)". Зазначена відмітка підписується керуючим санацією (розпорядником майна) та скріплюється печаткою арбітражного керуючого з розміщенням частин підпису та печатки на звороті Плану санації і їх інших частин - на підклеєній паперовій відмітці.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018 )
7. Схвалення (затвердження, погодження) Плану санації оформляється відповідним грифом на лицьовому боці титульного аркуша Плану санації. План санації містить лише ті з грифів схвалення (затвердження, погодження), які передбачені законодавством для конкретної справи про банкрутство.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018 )
8. В абзаці другому розділу І Плану санації "Вступ (передмова)" слід вказувати узагальнене викладення мети санації, суті передбачених Планом санації заходів з відновлення платоспроможності боржника, способів, засобів та очікуваних результатів (наслідків) виконання Плану санації.
9. У розділі ІІ наводиться загальна інформація щодо справи про банкрутство (дата відкриття провадження у справі про банкрутство, номер справи про банкрутство, найменування суду, кредитор, який ініціював відкриття провадження у справі про банкрутство, інформація про реєстр вимог кредиторів, загальний розмір вимог кредиторів тощо).
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018 )
10. У розділі ІІІ наводиться загальна характеристика боржника:
повне і скорочене найменування, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), місцезнаходження, інформація про засоби зв’язку, відомості про основні види господарської діяльності, відомості щодо статутного (складеного) капіталу, власників акцій (часток), структурна схема, штатний розпис, перелік дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів;
відомості про основні види продукції (робіт, послуг) (перелік основних видів продукції, питома вага кожного виду продукції у загальному обсязі виробництва, у собівартості продукції та у її реалізації (у грошовому еквіваленті); випуск продукції в натуральних одиницях; ціна та загальна характеристика ринків збуту, аналіз конкурентоспроможності та конкурентних переваг підприємства).
11. У розділі ІV "Аналіз фінансової, господарської, інвестиційної діяльності боржника, його становища на ринках на дату відкриття провадження у справі про банкрутство" Плану санації зазначаються відомості про фінансову, господарську, інвестиційну діяльність боржника за 3 роки, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, та висновок щодо загальних перспектив санації і подальшої господарської діяльності підприємства.
( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018 )
Відомості про фінансову, господарську, інвестиційну діяльність боржника на дату відкриття провадження у справі про банкрутство включають:
( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 06.07.2018 )
оцінку фінансового стану підприємства;
аналіз факторів, що призвели до неплатоспроможності;
визначення можливості санації підприємства;
аналіз структури активів, власних оборотних засобів, структури дебіторської та кредиторської заборгованості;
аналіз прибутковості підприємства, використання виробничого апарату та трудових ресурсів (витрат на виробництво, використання трудових ресурсів, інвестицій та інновацій, об’єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення);
структуру довгострокових та поточних фінансових інвестицій;
відомості про майно (майнові права боржника) згідно з результатами інвентаризації, а саме:
1) перелік рухомого майна, яке обліковується на балансі боржника з характеристикою за фінансово-бухгалтерськими та технічними показниками;
2) перелік нерухомого майна, яке обліковується на балансі у розрізі підрозділів боржника з характеристикою за фінансово-бухгалтерськими, технічними та будівельними показниками;
3) інформацію про наявність земельних ділянок, які належать на праві власності або на праві користування;
4) перелік державного майна, яке у процесі приватизації не увійшло до статутного (складеного) капіталу (фонду) товариства, але залишилося на його балансі (перелік об’єктів, вартість, пропозиції щодо подальшого використання, затверджені керівником органу приватизації за місцезнаходженням балансоутримувача такого майна);
5) перелік об’єктів соціально-побутової та комунальної сфер (житло, гуртожитки тощо).
12. Розділ V "Заходи з відновлення платоспроможності" Плану санації повинен містити черговість, строки (терміни) виконання та відомості про:
реструктуризацію підприємства;
перепрофілювання виробництва;
закриття нерентабельних виробництв;
відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів;
ліквідацію дебіторської заборгованості;
реструктуризацію активів боржника;
продаж частини майна боржника;
виконання зобов’язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;
збільшення статутного капіталу боржника;
відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів;
звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;
одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з Планом санації;
відомості про інвестора (інвесторів) та умови його (їх) участі у відновленні платоспроможності боржника (за наявності);
наміри інвестора стосовно викупу державної частки акцій у статутному (складеному) капіталі боржника та умови такого викупу;
відомості про інші заходи, що вживатимуться з метою відновлення платоспроможності боржника (передачу житлового фонду та соціально-культурних об'єктів до комунальної власності чи до сфери управління уповноважених органів управління тощо).
Зазначені заходи Плану санації повинні застосовуватись із додержанням всіх умов, передбачених законодавством. Кількість заходів Плану санації визначається його розробником з урахуванням фінансово-господарського стану боржника.
13. У розділі VІ "Погашення вимог кредиторів" Плану санації вказуються погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, визначеної законодавством, строки, графік та обсяги погашення кредиторської заборгованості боржника із зазначенням джерел.
14. Розділ VІІ "Заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці" Плану санації заповнюється у разі провадження боржником діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
15. Розділ VІІІ "Прогноз соціально-економічних наслідків проведеної санації" Плану санації містить прогноз економічних результатів на період виконання Плану санації та за результатами його виконання (відомості про обсяги виробництва й реалізації продукції, структуру й співвідношення доходів та витрат, планові фінансові показники діяльності боржника).
16. У розділі ІХ "Прикінцеві положення" Плану санації зазначається порядок внесення змін, доповнень, викладення у нових редакціях Планів санації.
17. До Плану санації долучаються документи, які доповнюють, пояснюють та підтверджують інформацію, викладену в ньому, що оформляються як додатки до Плану санації.
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.06.2013 № 1223/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за № 1064/23596
Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення
Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України , затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Типову форму плану санації боржника у справі про банкрутство.
1.2. Вимоги щодо розроблення плану санації боржника відповідно до Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство.
1.4. Вимоги щодо розроблення мирової угоди боржника відповідно до Типової форми мирової угоди у справі про банкрутство .
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.
МіністрОлександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
19.06.2013 № 1223/5

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +