• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ, Положення від 28.05.1999 № 137
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 137 від 28.05.99
Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 червня 1999 р.
за N 392/3685
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України  від 25 листопада 2002 року № 989,  від 25 вересня 2009 року № 1125,  від 9 грудня 2011 року № 1591, від 29 вересня 2020 року № 588, від 9 липня 2021 року № 385, від 18 березня 2024 року № 130 )(У заголовку та тексті наказу слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2020 року № 588)
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" (далі - Національне положення (стандарт) 6), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.
2. Установити, що вказане Національне положення (стандарт) 6 застосовується до бухгалтерської звітності щодо операцій, які відбуваються з 2000 року.
3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить Національному положенню (стандарту) 6.
 

Заступник Міністра 

А. В. Литвин 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 28 травня 1999 р. № 137
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1999 р. за № 392/3685 
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
(стандарт) бухгалтерського обліку 6 
"Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"
( У заголовку та тексті Положення слова "Положення ( стандарт )" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення ( стандарт )" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2020 року № 588 )
Загальні положення
1. Цим Національним положенням (стандартом) визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності.
2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).
( пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 )
3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:
( абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. № 1125, від 18.03.2024 р. № 130 )
Дата балансу - дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.
Облікові оцінки - грошовий вираз елементів фінансової звітності, які не піддаються безпосередньому спостереженню, а визначаються наближено, тобто попередньо оцінені.
( абзац третій пункту 3 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
Прикладами облікових оцінок є:
( пункт 3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
резерв сумнівних боргів;
( пункт 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
чиста вартість реалізації одиниці запасів;
( пункт 3 доповнено абзацом шостим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
справедлива вартість активів або зобов'язань;
( пункт 3 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
сума нарахованої амортизації об'єкта основних засобів;
( пункт 3 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань.
( пункт 3 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
Оцінка - визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансової звітності.
( пункт 3 доповнено абзацом десятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130, у зв'язку з цим абзац четвертий  вважати абзацом одинадцятим )
Подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках
4. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
( пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989 )
5. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.
6. Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація. За своїм характером зміна в обліковій оцінці не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки. 
( пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
7. Якщо зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах, зобов'язаннях або власному капіталі, її визнають шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, зобов'язання або власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна.
( пункт 7 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
8. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.
Зміни в обліковій політиці
9. Облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
( пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
10. Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:
10.1. Подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій.
10.2. Подій або операцій, які не відбувалися раніше.
11. Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення, за винятком випадків, передбачених п. 13 цього Національного положення (стандарту).
12. Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів відображається у звітності шляхом:
12.1. Коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.
12.2. Повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.
13. Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики.
14. Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну облікових оцінок, то це розглядається і відображається як зміна облікових оцінок.
Події після дати балансу
15. Події після дати балансу можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.
16. Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов'язань. Коригування активів і зобов'язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу.
17. Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення.
Дивіденди за звітний період, які оголошені після дати балансу, слід розкривати в примітках до фінансових звітів.
18. Якщо події після дати балансу свідчать про наміри підприємства припинити діяльність або про неможливість її продовження, то фінансова звітність складається без застосування принципу безперервності діяльності.
19. Орієнтовний перелік подій після дати балансу додається.
Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів
20. У примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:
20.1. Зміст і суму помилки.
20.2. Статті фінансової звітності минулих періодів, які були виправлені з метою повторного подання порівняльної інформації.
( підпункт 20.2 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
20.3. Факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.
21. Підприємству слід розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди.
Якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрито у зв'язку з неможливістю його попередньої оцінки, підприємство розкриває інформацію про цей факт.
( пункт 21 доповнено абзацом другим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
22.  У разі зміни в обліковій політиці підприємству слід розкривати:
22.1.  Причини та суть зміни.
22.2. Суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення.
22.3.  Факт повторного подання порівнянної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку.
23. У разі потреби розкриття події, що відбулася після дати балансу, слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку.
 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку 

 
В. М. Пархоменко 
 
Додаток
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 
Орієнтовний перелік подій після дати балансу
1. Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу
1.1. Оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною.
1.2. Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу.
1.3. Підпункт 1.3 пункту 1 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 18.03.2024 р. № 130, у зв'язку з цим підпункти 1.4 - 1.6  вважати підпунктами 1.3 - 1.5 )
1.3. Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу.
1.4. Отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату.
1.5. Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.
2. Події, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу
2.1. Прийняття рішення щодо реорганізації підприємства.
2.2. Придбання єдиного (цілісного) майнового комплексу.
( підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. № 385 )
2.3. Рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної діяльності підприємства.
2.4. Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої небезпечної події.
( підпункт 2.4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 130 )
2.5. Прийняття рішення щодо емісії цінних паперів.
2.6. Непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів.
2.7. Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій.
2.8. Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства.
2.9. Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу.
 
____________