• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги

Міністерство фінансів України  | Наказ від 14.12.1999 № 298
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 14.12.1999
 • Номер: 298
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 14.12.1999
 • Номер: 298
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 298 від 14.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 грудня 1999 р.
за N 915/4208
Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1085 від 24.09.2010 N 29 від 03.02.2016 )
На виконання статті 11 Закону України "Про гуманітарну допомогу"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такий порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, що поширюється на юридичних осіб незалежно від видів діяльності та форм власності (крім бюджетних установ), які одержали гуманітарну допомогу (отримувачі), які її потребують і яким вона безпосередньо надається (набувачі).
1.1 Передача отримувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або документами, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлюється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, дорученнями та тощо).
Розподіл отримувачами гуманітарної допомоги, отриманої від гуманітарних організацій, включених до Переліку міжнародних гуманітарних організацій, для яких забезпечуватиметься спрощений порядок перетину лінії зіткнення під час доставки гуманітарних вантажів на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не у повному обсязі свої повноваження, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань надання гуманітарної допомоги, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, набувачам гуманітарної допомоги (фізичним особам) підтверджується документом, який має такі реквізити:
( Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 29 від 03.02.2016 )
місце і дата складання;
( Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 29 від 03.02.2016 )
найменування отримувача гуманітарної допомоги, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (платники податку, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом), реєстраційний номер у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги;
( Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 29 від 03.02.2016 )
загальна вартість активів або сума грошових коштів, яка розподіляється набувачам гуманітарної допомоги (фізичним особам);
( Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з НаказомМіністерства фінансів N 29 від 03.02.2016 )
прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис особи, яка відповідальна за розподіл гуманітарної допомоги;
( Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 29 від 03.02.2016 )
прізвище, ім’я, по батькові, підпис набувача гуманітарної допомоги (фізичної особи).
( Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 29 від 03.02.2016 )
1.2 Одержану гуманітарну допомогу у вигляді грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей отримувач відображає за дебетом рахунків обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна в кореспонденції з рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Таким самим записом отримана гуманітарна допомога у вигляді грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей відображається і набувачами.
Вартість гуманітарної допомоги, одержаної у вигляді виконання робіт, надання послуг, набувачі відображають за дебетом рахунку 23 "Виробництво" у кореспонденції з рахунком 48 з одночасним відображенням цих витрат за кредитом рахунку 74 "Інші доходи", субрахунок 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" і дебетом рахунку 48.
Якщо виконані роботи гуманітарної допомоги мають капітальний характер (будівництво, спорудження), то їх вартість відображається за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і кредитом рахунку 48.
1.3 Передача набувачу гуманітарної допомоги у вигляді грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей відображається за дебетом рахунку 48 у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна.
1.4 Грошові кошти і товарно-матеріальні цінності, використані на забезпечення статутної діяльності набувача, відображаються набувачами за кредитом рахунків обліку грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей у кореспонденції з рахунком 23. Одночасно така сума відображається за дебетом рахунку 48 і кредитом рахунку 74, субрахунок 745.
Якщо ж указане в абзаці першому цього пункту використання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей пов'язане з капітальними інвестиціями (будівництвом, спорудженням), то відповідні суми відображаються за дебетом рахунку 15 у кореспонденції з кредитом рахунків обліку грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.
1.5 Уведені за рахунок гуманітарної допомоги в експлуатацію об'єкти основних засобів відображаються за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" і кредитом рахунку 15.
Одночасно з відображенням нарахованої суми амортизації таких об'єктів щомісяця на таку саму суму дебетується рахунок 48 і кредитується рахунок 74, субрахунок 745.
1.6 Митна вартість отриманих від іноземних донорів товарно-матеріальних цінностей, виконаних ними робіт, наданих послуг та одержана іноземна валюта відображаються у бухгалтерському обліку і звітності в грошовій одиниці України шляхом перерахунку суми в іноземній валюті відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N 515/4736 (із змінами).
( Підпункт 1.6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з НаказомМіністерства фінансів N 1085 від 24.09.2010 )
1.7 Отримувачі та набувачі гуманітарної допомоги в примітках (поясненнях) до річного фінансового (бухгалтерського) звіту наводять інформацію про види і вартість одержаної гуманітарної допомоги та її використання за цільовими напрямками.
Заступник Міністра А.В.Литвин