Про затвердження Змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). Перелік від 03.09.2009 №978

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Перелік, Довідка, Форма типового документа, Рішення від 03.09.2009 №978
Остання редакція від 01.01.2013 втрата чинності (решение від 02.10.2012 N 1343 /z1764-12/)
Реквізити

Видавник: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Тип Перелік, Довідка, Форма типового документа, Рішення

Дата 03.09.2009

Номер 978

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
03.09.2009 N 978
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2009 р.
за N 920/16936
( Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1343 від 02.10.2012 )
Про затвердження Змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та статей 29 та 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553 (додаються).
2. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Є.Іванов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С.Бірюка.
Голова Комісії
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Сергій ПетрашкоО.Кужель
Протокол засідання Комісії
від 03.09.2009 N 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
03.09.2009 N 978
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2009 р.
за N 920/16936
ЗМІНИ
до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) ( z1273-05 )
1. Преамбулу викласти в такій редакції:
"Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статей 29 та 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", пунктів 7 - 9 розділу I Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.11.2006 N 1227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2006 за N 1252/13126, та з метою установлення порядку подання інформації особою, яка отримала ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (далі - Компанія)".
2. У главі 3:
2.1. У пункті 3.2:
абзац третій підпункту "а" доповнити словами та цифрою "або (додаток 3)";
у підпункті "б" цифру "3" замінити цифрою "4".
2.2. Пункт 3.3 після слів "інформація Компанії (крім банків) включає" доповнити словами "місячну інформацію та".
2.3. В абзаці другому пункту 3.8:
слова "фінансову звітність" замінити словами "місячну інформацію та фінансову звітність";
слова та цифри "та згідно з Примітками до річної фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125" виключити.
2.4. Доповнити главу пунктами 3.9 та 3.10 такого змісту:
"3.9. Усі складові інформації надаються до Комісії відповідно до вимог цього розділу одночасно.
3.10. У разі укладання Компанією договору про управління іпотечним покриттям до Комісії щоквартально надається інформація згідно з додатком 5".
3. Пункт 4.3 глави 4 викласти в такій редакції:
"4.3. Термін подання інформації Компанією продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання інформації у встановлений термін у зв'язку з:
а) вилученням документів Компанії у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);
б) настанням обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини)".
4. Пункт 5.4 глави 5 виключити.
5. Додатки 2 та 3 до Положення викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Положення про порядок
подання інформації
щодо фінансових показників
діяльності осіб,
які здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)
ДОВІДКА
про відповідність власного та статутного капіталу компанії з управління активами вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
_________________________________________________________________,
(повне найменування компанії з управління активами,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ___________ 20__ року
------------------------------------------------------------------
| Розмір власного | Розмір статутного | Фактично сплачений |
| капіталу компанії з | капіталу компанії з | розмір статутного |
| управління активами | управління активами |капіталу компанії з |
| | |управління активами |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|на початок|на кінець |на початок|на кінець |на початок|на кінець|
|року, грн |звітного |року, грн |звітного |року, грн |звітного |
| |періоду, | |періоду, | |періоду, |
| |грн | |грн | |грн |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник компанії
з управління активами __________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер
компанії з управління
активами __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 3
до Положення про порядок
подання інформації
щодо фінансових показників
діяльності осіб,
які здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)
ДОВІДКА
про відповідність власного та статутного капіталу Компанії, статутом якої передбачена виключна діяльність з управління активів недержавних пенсійних фондів вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
_________________________________________________________________,
(повне найменування Компанії,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на ___________ 20__ року
------------------------------------------------------------------
| Розмір власного | Розмір статутного | Розмір фактично |
| капіталу Компанії | капіталу Компанії | сплаченого |
| | |статутного капіталу |
| | | Компанії |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|на початок|на кінець |на початок|на кінець |на початок|на кінець|
|року |звітного |року |звітного |року |звітного |
| |періоду | |періоду | |періоду |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|грн |євро |грн |євро |грн |євро |грн |євро |грн |євро |грн |євро|
|----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+----|
| | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер __________ _______________________
Компанії (підпис) (прізвище та ініціали)".
6. Доповнити Положення додатками 4 та 5 у такій редакції:
"Додаток 4
до Положення про порядок
подання інформації
щодо фінансових показників
діяльності осіб,
які здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)
ПЕРЕЛІК
інституційних інвесторів, активами яких управляє
_________________________________________________________________,
(повне найменування Компанії,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на __________ 20__ року
------------------------------------------------------------------------------------------
|Код за ЄДРІСІ|Ідентифікаційний|Ідентифікаційний| Повне | Дата |Балансова |
| (для | код за ЄДРПОУ | код за ЄДРПОУ | найменування | укладання | вартість |
| інституту |(для недержавних| (для страхової |фонду/страхової| договору |активів в |
| спільного | пенсійних | компанії, | компанії | (для |управлінні|
|інвестування)| фондів) | страхові | |корпоративних| (грн) |
| | | резерви якої | |інвестиційних| |
| | | знаходяться в | | фондів, | |
| | | управлінні) | | недержавних | |
| | | | | пенсійних | |
| | | | | фондів, | |
| | | | | страхових | |
| | | | | компаній) | |
|-------------+----------------+----------------+---------------+-------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------+----------------+----------------+---------------+-------------+----------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер
Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 5
до Положення про порядок
подання інформації
щодо фінансових показників
діяльності осіб,
які здійснюють діяльність
з управління активами
інституційних інвесторів
(діяльність з управління
активами)
ПЕРЕЛІК
емітентів звичайних іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє
_________________________________________________________________,
(повне найменування Компанії,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
за станом на __________ 20__ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Ідентифікаційний| Міжнародний | Номер | Дата | Номер | Розмір | Загальна | Загальна | Дата |
| емітента | код за |ідентифікаційний|реєстрації|укладання | договору |іпотечного | сума | вартість |погашення|
| звичайних | ЄДРПОУ | номер цінного |в окремому| договору | про |покриття в |зобов'язань | доходів | випуску |
| іпотечних | емітента | папера | реєстрі | про |управління|управлінні,| за | від | (серії) |
| облігацій | | | випусків |управління|іпотечним | грн | звичайними |управління|звичайних|
| | | |іпотечних |іпотечним |покриттям | | іпотечними |іпотечним |іпотечних|
| | | | цінних |покриттям | | |облігаціями,|покриттям,|облігацій|
| | | | паперів | | | | грн | грн | |
|------------+----------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+------------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------+----------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+------------+----------+---------|
| | | | | | | | | | |
|------------+----------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+------------+----------+---------|
|Разом: | Х | Х | Х | Х | Х | | | | Х |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер
Компанії _______________ __________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)".
Начальник управління
спільного інвестування

Є.Іванов
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
03.09.2009 N 978
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2009 р.
за N 920/16936
Про затвердження Змін до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та статей 29 та 48 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за N 1273/11553 (додаються).
2. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Є.Іванов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності через десять днів після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку С.Бірюка.