Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Міністерство юстиції України Наказ від 16.09.2020 №3208/5
Остання редакція від 16.09.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ

Дата 16.09.2020

Номер 3208/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.09.2020 N 3208/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2020 р.
за N 899/35182
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.
2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом:
розробити регламент інформаційної взаємодії в електронному вигляді згідно з цим наказом та оприлюднити його на своєму вебсайті;
вжити заходів для забезпечення готовності автоматизованої системи виконавчого провадження до інформаційної взаємодії в електронному вигляді згідно з цим наказом.
3. Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
4. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.
МіністрД. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор державного підприємства "Національні інформаційні системи"О. Бережний
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниО. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
16 вересня 2020 року N 3208/5
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
1. В Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за N 489/20802 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року N 2832/5):
1) пункт 7 розділу I після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:
"Постанови, винесені в межах виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, отримуються стягувачем за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження в рамках інформаційної взаємодії.".
У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим, сімнадцятим;
2) у розділі III:
у пункті 2:
в абзаці першому після слів "Виконавчий документ" доповнити словами "у паперовій формі";
після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - четвертим такого змісту:
"Виконавчий документ, виданий у формі електронного документа, повинен відповідати вимогам, визначеним у частинах першій, другій статті 4 Закону, та на нього має бути накладений електронний підпис чи електронна печатка відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".
Не допускається одночасне пред'явлення одного виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, до різних органів державної виконавчої служби та/або приватних виконавців, а також одночасне пред'явлення одного виконавчого документа в електронній та паперовій формі.
Виконавець перед відкриттям виконавчого провадження за документом, пред'явленим в електронній формі, зобов'язаний перевірити наявність в автоматизованій системі виконавчого провадження відкритих виконавчих проваджень за таким виконавчим документом.".
У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;
в абзаці п'ятому слово "державний" виключити;
пункт 3 після абзацу дев'ятого доповнити новими абзацами десятим - двадцять п'ятим такого змісту:
"При пред'явленні до виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, заява про примусове виконання рішення подається в електронній формі. На заяву про примусове виконання рішення в електронній формі накладається кваліфікований або удосконалений електронний підпис чи печатка.
У заяві про примусове виконання виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, зазначаються такі відомості:
найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім'я та, за наявності, по батькові приватного виконавця до якого подається заява;
назва, номер та дата видачі виконавчого документа, орган, що видав виконавчий документ;
дата набрання законної сили рішенням;
категорія стягнення;
тип стягнення (майнове, немайнове);
резолютивна частина виконавчого документа;
повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) боржника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника;
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань боржника (для юридичних осіб - за наявності);
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника;
спосіб перерахування стягнутих з боржника грошових сум;
реквізити рахунку для отримання стягнутих з боржника грошових сум, відкритого у банку, в органі, що здійснює казначейське обслуговування або іншій фінансовій установі (за наявності);
відомості про часткове виконання рішення боржником;
відомості про повторне пред'явлення виконавчого документа (дата винесення повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу, винесених під час попереднього пред'явлення);
інші відомості.".
У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - тридцятим;
пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"У разі якщо виконавчий документ, що підлягає поверненню стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання, виданий у формі електронного документа, орган державної виконавчої служби або приватний виконавець формує повідомлення в електронній формі із накладенням кваліфікованого електронного підпису протягом трьох робочих днів з дня пред'явлення виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, яке отримується стягувачем за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження в рамках інформаційної взаємодії.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
пункт 20 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Постанова про повернення виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, отримується стягувачем за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження в рамках інформаційної взаємодії.";
пункт 21 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Постанова про закінчення виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, отримується стягувачем за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження в рамках інформаційної взаємодії.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
у пункті 22:
в абзаці першому після слів "результати виконання" доповнити словами "залишок нестягненої суми, якщо за виконавчим документом проводилося стягнення, сума стягнутого виконавчого збору або сума стягнутої основної винагороди приватного виконавця";
після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
"При закінченні виконавчого провадження відкритого на підставі виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, або повернення такого виконавчого документа стягувачу, виконавець залишає у матеріалах виконавчого провадження паперову копію такого виконавчого документа.
Відмітка на паперовій копії виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, не проставляється.";
3) у розділі V:
пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Передача виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, здійснюється за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження.";
пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Виконавець, якому передано виконавче провадження відкрите на підставі виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, взаємодіє зі стягувачем у порядку, визначеному розділом XIV Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року N 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1126/29256.";
4) пункт 10 розділу X доповнити новим абзацом такого змісту:
"Інформація про розмір стягненої (відрахованої) суми, суми заборгованості (за її наявності) та повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, яка здійснювала відрахування при виконанні рішень, за якими видано виконавчий документ у формі електронного документа, вноситься до автоматизованої системи виконавчого провадження.";
5) у розділі XII:
в абзаці першому пункту 3 слова "та четвертому" замінити словами ", четвертому та шостому";
у пункті 7:
в абзаці дев'ятому слова "та шостому" замінити словами ", сьомому та восьмому";
в абзаці десятому слова "та четвертому" замінити словами ", четвертому та шостому";
6) в абзаці тринадцятому пункту 2 розділу XIII після слів "виконавчого документа" доповнити словами та знаками "(паперові копії виконавчого документа, виданого у формі електронного документа)".
1) у розділі II:
у пункті 1 після слів "реєструється у Системі в день її надходження" доповнити словами ", крім виконавчих документів, виданих у формі електронних документів, реєстрація яких здійснюється у Системі автоматично";
у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Під час реєстрації виконавчого документа до Системи вносяться такі відомості:";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"відомості про форму виконавчого документа (паперова чи електронна).";
абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:
"Виконавчий документ, що реєструється в Системі, підлягає обов'язковому скануванню (крім виконавчих документів, виданих у формі електронних документів).";
2) пункт 1 розділу III викласти в такій редакції:
"1. Автоматичний розподіл виконавчих документів в органі державної виконавчої служби здійснюється в день їх реєстрації на підставі інформації, внесеної до Системи відповідальною особою органу державної виконавчої служби, або відразу після реєстрації Системою виконавчих документів, виданих у формі електронних документів та пред'явлених в рамках інформаційної взаємодії.";
3) пункт 5 розділу IV після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"Документ виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, формується виконавцем у Системі та отримується стягувачем за допомогою Системи в рамках інформаційної взаємодії. Такий документ роздруковується та долучається до матеріалів виконавчого провадження.".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
4) в абзаці третьому пункту 3 розділу VIII після слів "номер, коли та ким виданий" доповнити словами ", форма виконавчого документа";
5) доповнити розділом XIV такого змісту:
"XIV. Особливості пред'явлення виконавчого документа, виданого у формі електронного документа
1. Інформаційна взаємодія з органами (посадовими особами), уповноваженими видавати виконавчі документи у випадках, передбачених законом, під час пред'явлення ними виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, та їх виконання здійснюється за допомогою Системи.
2. Інформаційна взаємодія здійснюється за допомогою прикладного програмного інтерфейсу на центральному рівні в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
Регламент інформаційної взаємодії в електронній формі розробляється адміністратором Системи та оприлюднюється на офіційному вебсайті адміністратора Системи.
3. Для захисту інформації, яка передається та приймається в порядку інформаційної взаємодії, впроваджуються організаційно-технічні заходи, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
Організація захисту інформації під час виконання виконавчих документів у формі електронного документа, здійснюється відповідно до закону.
4. Для підтвердження достовірності та цілісності даних в електронних повідомленнях використовується кваліфікована електронна печатка.".
3. В абзаці четвертому пункту 3 розділу II Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року N 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за N 1301/29431, після слів "копія виконавчого документа" доповнити словами та знаками "(паперова копія виконавчого документа, виданого у формі електронного документа)".
4. У Правилах ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07 червня 2017 року N 1829/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2017 року за N 699/30567:
1) в абзаці першому пункту 6 розділу II після слів "відомостей до Системи" доповнити словами ", крім виконавчих документів, виданих у формі електронних документів, реєстрація яких здійснюється у Системі автоматично";
2) у розділі III:
пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:
"При надходженні до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця електронної заяви та виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, державний або приватний виконавець створює паперові копії цих документів з візуалізацією реквізитів підпису особи, що їх підписала та долучає до обкладинки виконавчого провадження. На паперовій копії виконавчого документа проставляється відмітка про те, що відповідний документ є паперовою копією виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, яка засвідчується підписом державного або приватного виконавця.";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. В органі державної виконавчої служби документи про відкриття виконавчого провадження (крім документів про відкриття виконавчого провадження в електронній формі) передаються відповідальною особою органу державної виконавчої служби державному виконавцю під підпис у журналі обліку виконавчих проваджень.";
речення друге абзацу першого пункту 7 викласти в такій редакції:
"Копія виконавчого документа (паперова копія виконавчого документа, виданого у формі електронного документа) долучається до матеріалів виконавчого провадження в останню чергу.";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Після завершення виконавчого провадження виконавчий документ (крім виконавчого документа, виданого у формі електронного документа) із відміткою про виконання надсилається за належністю разом з відповідною постановою державного або приватного виконавця та супровідним листом за підписом державного або приватного виконавця.
При завершенні виконавчого провадження відкритого на підставі виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, відповідні постанови державного або приватного виконавця отримуються стягувачем за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження в рамках інформаційної взаємодії.";
пункт 9 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Відмітка на паперовій копії виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, не проставляється.".
У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим.
Директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиціїО. Олійник
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.09.2020 N 3208/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2020 р.
за N 899/35182
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України
Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.
2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом:
розробити регламент інформаційної взаємодії в електронному вигляді згідно з цим наказом та оприлюднити його на своєму вебсайті;
вжити заходів для забезпечення готовності автоматизованої системи виконавчого провадження до інформаційної взаємодії в електронному вигляді згідно з цим наказом.
3. Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
4. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.
МіністрД. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор державного підприємства "Національні інформаційні системи"О. Бережний
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниО. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО

30 днiв передплати безкоштовно!