Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547

Міністерство фінансів України Наказ, Форма, Заява, Повідомлення, Порядок від 23.06.2020 №317
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Форма, Заява, Повідомлення, Порядок

Дата 23.06.2020

Номер 317

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.06.2020 № 317
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2020 р.
за № 635/34918
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547
Відповідно до Закону України від 20 вересня 2019 року № 128-IX "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 918/29048 (зі змінами), такі зміни:
у пункті 1:
в абзаці третьому слова "купівлі-продажу іноземної валюти" замінити словами "торгівлі валютними цінностями в готівковій формі";
доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Порядок реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій;
Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн.";
пункт 3 виключити;
У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 3-5.
2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн;
Зміни до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 918/29048 (зі змінами);
Зміни до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 919/29049 (зі змінами);
Зміни до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 920/29050 (зі змінами);
Зміни до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 921/29051 (зі змінами).
3. Державній податковій службі України забезпечити розроблення програмного рішення до програмних реєстраторів розрахункових операцій для використання на безкоштовній основі платниками податків для застосування таких реєстраторів під час здійснення господарської діяльності відповідно до абзацу двадцять першого підпункту "а" пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 08 листопада 2019 року № 837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави".
4. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з 01 серпня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної податкової служби України

Заступник Голови
Національного банку України

Заступник Міністра цифрової
трансформації України

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниО. Любченко


С. Холод


Л. Рабчинська


О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23 червня 2020 року № 317
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2020 р.
за № 635/34918
ПОРЯДОК
реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій
I. Загальні положення
2. Дія цього Порядку поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їхні господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які із застосуванням програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі - ПРРО) здійснюють розрахункові операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у готівковій та/або безготівковій формі, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, крім випадків, визначених пунктом 6 цього розділу.
3. ДПС забезпечує безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктами господарювання ПРРО. Інформація щодо такого програмного рішення оприлюднюється в Електронному кабінеті (далі - Електронний кабінет), що функціонує відповідно до статті 42-1 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
Після встановлення безкоштовного програмного рішення на відповідний пристрій такий ПРРО підлягає реєстрації згідно з цим Порядком.
4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Кодексом, Законом та іншим законодавством.
5. ДПС оприлюднює на своєму офіційному вебпорталі:
дані щодо фіскальних номерів ПРРО із зазначенням коду ЄДРПОУ, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності)) та дати реєстрації ПРРО, адреси господарської одиниці, на яку зареєстрований ПРРО;
дані щодо фіскальних номерів ПРРО, реєстрацію яких скасовано, із зазначенням коду ЄДРПОУ, найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові (за наявності)), дати, причини та підстави для скасування реєстрації ПРРО, адреси господарської одиниці, де застосовувався ПРРО, реєстрацію якого скасовано.
6. У разі виходу з ладу ПРРО, що застосовується для реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу облік операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та формування розрахункових документів здійснюються у порядку, встановленому Національним банком України.
II. Порядок реєстрації та ведення реєстру ПРРО
1. ДПС веде реєстр ПРРО (далі - Реєстр) в електронному вигляді.
До Реєстру вносяться дані про ПРРО, а також відомості про суб’єктів господарювання та їхні господарські одиниці, де застосовуються такі ПРРО, дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими ПРРО.
2. Під час реєстрації кожному ПРРО фіскальним сервером ДПС (далі - фіскальний сервер) автоматично формується та присвоюється фіскальний номер.
Фіскальний номер ПРРО становить унікальний числовий порядковий номер реєстраційного запису в Реєстрі, відповідно до алгоритму його формування.
Фіскальний номер ПРРО не змінюється у разі перереєстрації ПРРО, внесенні змін у дані про ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.
3. Для реєстрації ПРРО складається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (додаток 1 ) (далі - Заява). Заява в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів подається до фіскального сервера засобами Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій.
4. Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка Заяви, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО. Про результати обробки Заяви суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:
у день отримання Заяви, якщо Заява надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);
не пізніше наступного робочого дня, якщо Заява надійшла після 16.00 робочого (операційного дня).
Така інформація направляється у вигляді першої квитанції або першої та другої квитанцій згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 959/30827 (далі - Порядок № 557).
5. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру.
Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.
Для кожного ПРРО під час присвоєння йому фіскального номера та внесення його до Реєстру фіскальним сервером формується перша порція діапазону фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам, електронним фіскальним звітним чекам та повідомленням, що передбачені цим Порядком, під час роботи ПРРО в режимі офлайн.
Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО та наданням першої порції діапазону фіскальних номерів.
6. За наявності підстав для відмови в реєстрації ПРРО фіскальний сервер формує повідомлення про відмову в реєстрації ПРРО із зазначенням підстав для такої відмови.
Відмова у реєстрації ПРРО формується, якщо:
автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу (обов’язковість та/або послідовність підписання електронного документа, невідповідність електронного документа затвердженому формату (стандарту), незаповнення обов’язкових реквізитів, недійсність електронних підписів та/або печаток підписантів Заяви, непідтвердження права підписанта на подання Заяви тощо);
ПРРО із зазначеним у Заяві найменуванням вже зареєстрований;
щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 розділу ІІ Кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;
суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);
виявлено розбіжності даних, вказаних у Заяві, з даними щодо обліку та реєстрації суб’єкта господарювання в контролюючих органах як платника податків.
7. Дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими ПРРО, вносяться до Реєстру на підставі поданих суб’єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо електронного підпису згідно з Порядком № 557, розгляд та інформування про обробку яких здійснюються аналогічно до Порядку № 557.
Особа може здійснювати розрахункові операції на ПРРО з використанням електронного підпису такої особи або електронної печатки суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО, після внесення даних про сертифікати до Реєстру згідно з цим Порядком за умови дійсності відповідного сертифіката відкритого ключа.
8. Перереєстрація ПРРО здійснюється у разі зміни найменування (прізвища, імені, по батькові (за наявності)) або податкового номера суб’єкта господарювання (без державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), найменування або адреси господарської одиниці, де використовується ПРРО. Для перереєстрації подається Заява з позначкою "Перереєстрація".
9. Заява про внесення змін у дані про ПРРО подається у разі змін даних, що вказуються у Заяві, що не потребують перереєстрації (зміни назви ПРРО тощо).
10. Перереєстрація та внесення змін у дані про ПРРО здійснюється у порядку та строки, встановлені для реєстрації.
Заява про проведення перереєстрації або внесення змін у дані про ПРРО подається суб’єктом господарювання за умови направлення останнього фіскального звітного чека та закриття останньої зміни на такому ПРРО згідно з розділом V цього Порядку.
11. У разі зміни місцезнаходження або місця проживання, включення/невключення суб’єкта господарювання до Реєстру великих платників податків, реорганізації контролюючих органів чи з інших причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцем обліку засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС здійснюється перереєстрація ПРРО до контролюючого органу за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.
12. У разі виявлення несправностей ПРРО або його викрадення чи компрометації особистого ключа суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом дня, в якому виявлено несправність, засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій направити до контролюючого органу, виробника ПРРО та/або центру сервісного обслуговування (за наявності) Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО (додаток 2) (далі - Повідомлення за формою № 2-ПРРО).
На період виходу з ладу ПРРО розрахункові операції не здійснюються до моменту усунення несправностей або підключення резервного РРО.
Якщо в Повідомленні за формою № 2-ПРРО зазначено, що ПРРО має несправність, до Реєстру вноситься відмітка про те, що ПРРО є несправним та після усунення несправностей для відновлення роботи ПРРО суб’єкт господарювання подає Заяву з позначкою "Відновлення роботи". Якщо така Заява не надійшла протягом місяця, до Реєстру вноситься запис про скасування реєстрації ПРРО.
III. Скасування реєстрації ПРРО
1. Реєстрація ПРРО діє до дати скасування реєстрації ПРРО, що здійснюється шляхом виключення його з Реєстру та закриття фіскального номера, який не підлягає використанню надалі.
2. Реєстрація ПРРО скасовується на підставі Заяви з позначкою "Скасування реєстрації", яка подається засобами Електронного кабінету чи засобами телекомунікацій, або на підставі Повідомлення за формою № 2-ПРРО з позначками "несправність" або "крадіжка пристрою чи компрометація ключа".
До подання Заяви про скасування реєстрації ПРРО суб’єкт господарювання має забезпечити передачу всіх копій створених ПРРО розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера, електронних фіскальних звітних чеків та повідомлень, передбачених цим Порядком.
3. Реєстрація ПРРО скасовується автоматично фіскальним сервером, якщо:
до Єдиного державного реєстру внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
щодо господарської одиниці, де використовується ПРРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 розділу II Кодексу як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання;
щодо суб’єкта господарювання наявне судове рішення, що набрало законної сили, про ліквідацію у зв’язку з банкрутством або про припинення, що не пов’язане з банкрутством, про визнання недійсними установчих документів;
стосовно фізичної особи - підприємця наявні дані про те, що особа померла, оголошена померлою, визнана недієздатною або безвісно відсутньою, чи її цивільну дієздатність обмежено;
суб’єкта господарювання знято з обліку в контролюючих органах у інших випадках, передбачених статтею 67 розділу II Кодексу та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
4. Повідомлення про скасування реєстрації ПРРО направляється суб’єкту господарювання засобами Електронного кабінету із зазначенням підстав.
IV. Застосування ПРРО
1. Суб’єкти господарювання, які використовують ПРРО для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) під час продажу товарів (надання послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг або операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, зобов’язані дотримуватись встановлених статтями 3, 4 Закону порядків проведення розрахунків, зокрема:
застосовувати лише переведені у фіскальний режим роботи ПРРО, які зареєстровані у Реєстрі і не виключені з нього, з додержанням порядку їх застосування, встановленого законодавством;
здійснювати розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через ПРРО зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій;
надавати особі, яка:
отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи такі, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, під час отримання товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї пристрою, на якому встановлений ПРРО, QR-коду, який дає змогу особі його зчитати та ідентифікувати з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти);
або особі, яка:
купує або продає валютні цінності в готівковій формі, перший примірник роздрукованого розрахункового документа на повну суму операції та/або створений в електронній формі розрахунковий документ (у тому числі, але не виключно, з відтворенням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій, QR-коду, що дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти особи, яка купує або продає валютні цінності в готівковій формі);
щоденно засобами ПРРО створювати у електронній формі фіскальні звітні чеки / фіскальні звіти у разі здійснення розрахункових операцій та подавати їх до фіскального сервера засобами телекомунікацій;
направляти створені ПРРО електронні розрахункові документи та повідомлення, передбачені цим Порядком, для їх реєстрації і довгострокового зберігання до фіскального сервера;
створювати контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання на ПРРО у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн відповідно до Закону - до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера;
проводити розрахункові операції через ПРРО з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості;
здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі тільки за рахунок коштів банку;
забезпечувати відповідність готівкових коштів та іноземної валюти на місці проведення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі даним фіскального звіту.
2. ПРРО може застосовуватись лише в тій господарській одиниці, дані про яку внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.
3. Для переведення у фіскальний режим роботи ПРРО, зареєстрованого у Реєстрі, та забезпечення реєстрації розрахункових документів на фіскальному сервері особа, яка здійснює розрахункову операцію (за умови закриття попередньої зміни на такому ПРРО), відкриває робочу зміну, формуючи Повідомлення про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій за формою № 3-ПРРО (додаток 3) (далі - Повідомлення за формою № 3-ПРРО), яке може бути направлене засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів.
Електронний документ про відкриття зміни реєструється фіскальним сервером шляхом присвоєння йому номера, який є номером зміни, і повідомляється заявнику в другій квитанції.
4. Невідповідність даних, що вказуються у електронних розрахункових документах, електронних фіскальних звітних чеках та повідомленнях, передбачених цим Порядком, які надходять від ПРРО до фіскального сервера для їх реєстрації, даним Реєстру є підставою для відмови у реєстрації фіскальним сервером таких документів.
Якщо після реєстрації ПРРО виникають зміни у даних, що вказуються у Заяві та/або розрахункових документах, суб’єкт господарювання має спочатку подати нову Заяву з відповідною позначкою для перереєстрації або внесення відповідних змін до Реєстру згідно з розділом ІІ цього Порядку, а потім формувати до фіскального сервера електронні розрахункові документи зі зміненими реквізитами.
У разі виникнення змін у даних, що наявні в Реєстрі, суб’єкт господарювання закриває зміну та подає нову Заяву з відповідною позначкою для перереєстрації або внесення відповідних змін до Реєстру згідно з розділом II цього Порядку, після чого формує електронні розрахункові документи та направляє їх на реєстрацію до фіскального сервера.
5. На одному ПРРО може бути відкрита одночасно лише одна зміна.
Протягом однієї зміни може бути сформовано один фіскальний звітний чек / фіскальний звіт.
Для закриття робочої зміни особа, яка здійснює розрахункову операцію, формує фіскальний звітний чек / фіскальний звіт за таку зміну та направляє його на реєстрацію до фіскального сервера.
Протягом дня дозволяється відкрити нову зміну за умови закриття попередньої.
6. Протягом робочої зміни ПРРО працює в режимі онлайн-обміну даними із фіскальним сервером та у цьому режимі забезпечує одноразове занесення до фіскального сервера даних про кожну окремо розрахункову операцію, виконану у готівковій та/або в безготівковій формі, у вигляді даних електронного розрахункового документа встановленої форми із належним підписанням таких даних та заповненням усіх обов’язкових реквізитів.
7. Фіскальний сервер здійснює реєстрацію отриманих від ПРРО в режимі онлайн-обміну електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітних чеків, електронних фіскальних звітів, повідомлень, передбачених цим Порядком, та присвоює таким документам фіскальний номер/ номер із збереженням даних щодо виконання розрахункової операції у системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.
8. У разі відмови клієнта від проведеної операції з торгівлі валютними цінностями, щодо якої зареєстрований розрахунковий документ, або формування розрахункового документа через ПРРО із помилковою сумою за розрахункову операцію, така операція скасовується шляхом наступної реєстрації операції "сторно" із реєстрацією такої операції на фіскальному сервері, формуванням фіскального номера розрахункового документа на таку операцію та зазначенням фіскального номера розрахункового документа, який сторнується. У таких випадках операція "сторно" може бути проведена до моменту реєстрації наступного розрахункового документа таким ПРРО.
V. Застосування ПРРО в режимі офлайн
1. На період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером проведення розрахункових операцій суб’єктом господарювання здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше ніж 36 годин, та не більше ніж 168 годин протягом календарного місяця, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером згідно з Порядком визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайн, затвердженим відповідно до статті 5 Закону (далі - Діапазон).
ПРРО не може працювати в режимі офлайн після спливу встановлених граничних строків застосування такого режиму суб’єктом господарювання (не більше ніж 36 годин підряд та 168 годин протягом календарного місяця), без наявного невикористаного Діапазону, а також за наявності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером.
2. ПРРО має бути автоматично переведений із режиму офлайн у режим онлайн-обміну з фіскальним сервером у момент відновлення зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером.
3. Програмне рішення ПРРО під час роботи в режимі офлайн має забезпечувати постійний контроль щодо:
відновлення зв’язку ПРРО із фіскальним сервером та перевіряти наявність такого зв’язку перед формуванням кожного розрахункового документа в режимі офлайн;
дотримання граничних строків застосування режиму офлайн, інформувати особу, яка здійснює розрахункову операцію про залишок часу, протягом якого може тривати режим офлайн, та припинити проведення розрахункових операцій у режимі офлайн у разі досягнення одного із граничних строків (36 годин підряд або 168 годин протягом календарного місяця);
дійсності відповідного сертифіката відкритого ключа, у тому числі закінчення строку дії такого сертифіката, та не пізніше ніж за 168 годин інформувати особу, яка здійснює розрахункову операцію, про сплив строку дії сертифіката та у разі закінчення строку дії сертифіката ключа особи, яка здійснює розрахункову операцію, у період роботи ПРРО в режимі офлайн забезпечувати можливість застосування чинного сертифіката ключа головної (старшої) особи, яка здійснює розрахункову операцію, або керівника суб’єкта господарювання для підписання відповідних електронних документів та/або пакета, що направляється після виходу із режиму офлайн.
4. Під час роботи ПРРО в режимі офлайн кожному створеному електронному документу, електронному розрахунковому документу, електронному фіскальному звітному чеку присвоюються фіскальні номери з Діапазону.
Такі електронні документи мають зберігатися ПРРО до моменту отримання від фіскального сервера підтвердження про їх доставку.
5. У разі проведення розрахункових операцій в режимі офлайн суб’єкти господарювання зобов’язані зазначати у розрахунковому документі про проведення розрахункової операції у режимі офлайн.
6. Під час переведення ПРРО в режим офлайн одночасно має бути сформоване електронне Повідомлення про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером за формою № 4-ПРРО (додаток 4) (далі - Повідомлення за формою № 4-ПРРО) з відміткою "початок переведення ПРРО в режим офлайн" та присвоєнням такому документу фіскального номера із Діапазону. Таке повідомлення зберігається на ПРРО до моменту його передачі до фіскального сервера після відновлення зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером.
7. Якщо в період роботи ПРРО в режимі офлайн настав термін формування фіскального звітного чека, то він має бути сформований після видачі останнього розрахункового документа за цю зміну та до формування Повідомлення за формою № 3-ПРРО про відкриття наступної зміни. Фіскальні номери останнього розрахункового документа за цей день, фіскального звітного чека та Повідомлення за формою № 3-ПРРО про відкриття наступної зміни присвоюються із Діапазону послідовно.
8. Після відновлення зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером в момент виходу ПРРО із режиму офлайн одночасно мають бути сформовані електронне Повідомлення за формою № 4-ПРРО з відміткою "завершення режиму офлайн" із присвоєнням Повідомленню за формою № 4-ПРРО відповідного фіскального номера із Діапазону та пакет даних встановленого формату, що містить повідомлення про початок переведення ПРРО в режим офлайн, чеки та повідомлення про завершення режиму офлайн з використанням електронного підпису особи, яка здійснювала розрахункові операції, або електронної печатки суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО. Зазначений пакет даних протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером направляється до фіскального сервера.
9. Якщо в період роботи ПРРО в режимі офлайн відкривається/закривається зміна, то Повідомлення за формою № 3-ПРРО з відміткою "відкриття зміни" має бути сформоване після формування фіскального звітного чека за цю зміну та до видачі першого розрахункового документа у зміну, що відкривається. Фіскальні номери Повідомлення за формою № 3-ПРРО про відкриття наступної зміни, фіскального звітного чека за зміну, яка закривається, першого розрахункового документа у зміні, яка відкривається, присвоюються із Діапазону послідовно.
10. Час, протягом якого ПРРО перебував у режимі офлайн, підраховується шляхом сумування таких періодів:
від дати та часу, зазначеного у Повідомленні за формою № 4-ПРРО з відміткою "початок переведення ПРРО в режим офлайн", до дати та часу, зазначеного у відповідному Повідомленні за формою № 4-ПРРО з відміткою "завершення режиму офлайн";
від дати та часу, зазначеного у Повідомленні за формою № 4-ПРРО з відміткою "завершення режиму офлайн", до дати та часу, зазначеного у Повідомленні за формою № 4-ПРРО з відміткою "початок переведення ПРРО в режим офлайн", якщо в період між такими строками на фіскальному сервері ПРРО не було зареєстровано жодного розрахункового документа в режимі онлайн-обміну.
Доступ до інформації про залишок часу, протягом якого може тривати режим офлайн із застосування конкретного ПРРО, забезпечується ПРРО та засобами Електронного кабінету.
11. Якщо після направлення ПРРО в режимі онлайн даних розрахункового документа про проведену розрахункову операцію для реєстрації фіскальним сервером присвоєно фіскальний номер відповідному розрахунковому документу, але до отримання ПРРО від фіскального сервера даних про такий фіскальний номер розрахункового документа припинився зв’язок ПРРО з фіскальним сервером, розрахункова операція була завершена ПРРО в режимі офлайн із присвоєнням їй фіскального номера із Діапазону, дублювання розрахункових документів може бути усунене шляхом проведення операції "сторно" із реєстрацією такої операції на фіскальному сервері, формуванням номера розрахункового документа на таку операцію та зазначенням номера розрахункового документа, який сторнується, та номера розрахункового документа, який дублюється.
12. Суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у разі відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером проведення розрахункових операцій в режимі офлайн не здійснюється до моменту належного встановлення такого зв’язку, про що суб’єкт повідомляє у Заяві під час реєстрації ПРРО або в період його експлуатації.
13. Суб’єкт господарювання на період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером для проведення розрахункових операцій може використовувати належним чином зареєстрований резервний РРО із дотриманням порядків реєстрації та застосування РРО, встановлених статтею 7 Закону.
Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко
Додаток 1
до Порядку реєстрації, ведення реєстру
та застосування програмних реєстраторів
розрахункових операцій
(пункт 3 розділу II)
(Форма № 1-ПРРО)
ЗАЯВА
про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій
Додаток 2
до Порядку реєстрації, ведення реєстру
та застосування програмних реєстраторів
розрахункових операцій
(пункт 11 розділу II)
(Форма № 2-ПРРО)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій
Додаток 3
до Порядку реєстрації, ведення реєстру
та застосування програмних реєстраторів
розрахункових операцій
(пункт 3 розділу IV)
(Форма № 3-ПРРО)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття зміни програмним реєстратором розрахункових операцій
Додаток 4
до Порядку реєстрації, ведення реєстру
та застосування програмних реєстраторів
розрахункових операцій
(пункт 6 розділу V)
(Форма № 4-ПРРО)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором розрахункових операцій та фіскальним сервером
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.06.2020 № 317
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 липня 2020 р.
за № 635/34918
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!