Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи з вимогами до його (її) складення

Міністерство фінансів України Наказ від 11.01.2023 №16
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 11.01.2023

Номер 16

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.01.2023 м. Київ № 16
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 березня 2023 р. за № 399/39455
Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи з вимогами до його (її) складення
Відповідно до підпункту 39-2.6.4.8 підпункту 39-2.6.4 пункту 39-2.6 статті 39-2 розділу I Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи з вимогами до його (її) складення, що додається.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції

Олександр НОВІКОВ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
11 січня 2023 року № 16
Форма акта (довідки)
про результати перевірки контролюючої особи з вимогами до його (її) складення
від ___________________ N ______________
складений за результатами проведення документальної позапланової виїзної/невиїзної перевірки
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (далі - платник податків)
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи або повне і скорочене (за наявності) найменування юридичної особи (відповідно до установчих документів))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти платника податків, стосовно якого проводиться перевірка)
I. Вступна частина
1.1. Загальна інформація про проведення перевірки.
На підставі направлення(нь) від ________ № ____, виданого(них)
                                                                             (дата)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування контролюючого органу,
_____________________________________________________________________________________
                                    адреса контролюючого органу, номер телефону, телефаксу, електронна адреса)
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище(а), ім'я, по батькові (за наявності), посада(и) особи(осіб), яка(і) перевіряє(ють), звання, назва(и) структурного(их) підрозділу(ів) та контролюючого(их) органів))
відповідно до підпункту 39-2.6.4 пункту 39-2.6 статті 39-2 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на підставі наказу ________________________________________ від _______ № _______
                                                                   (найменування контролюючого органу)                                       (дата)
проведена позапланова ___________________________________________ документальна перевірка
                                                                           (виїзна/невиїзна - зазначити необхідне)
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи або повне і скорочене (за наявності), найменування юридичної особи (відповідно до установчих документів))
_____________________________________________________________________________________.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) або номер та серія (за наявності) паспорта* для фізичних осіб, податковий номер - для юридичних осіб)
Строк проведення перевірки: початок _____________________; завершення ___________________.
                                                                                                             (дата)                                                                     (дата)
У разі продовження строків проведення перевірки зазначити таке.
Термін проведення перевірки продовжувався ______________________________________________
                                                                                                                               (зупинявся, переносився - зазначити необхідне)
з __________ по __________ на підставі наказу _____________________________________________
           (дата)                     (дата)                                                                          (найменування контролюючого органу)
від ____________ № ______.
                (дата)
1.2. Копію наказу контролюючого органу надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення (вручено під розписку)
________    _________    ________________________________________________________________.
    (дата)            (підпис)          (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи або уповноваженого представника платника податків)
З направленням(и) на право проведення перевірки ознайомлено під підпис (вручено копії направлень у встановлених законом випадках)
________    _________    ________________________________________________________________.
    (дата)            (підпис)           (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи або уповноваженого представника платника податків)
У разі якщо платник податків відмовився розписатися в направленні(ях) на право проведення перевірки, зазначається інформація про факт складання акта про таку відмову.
1.3. Складено акт відмови від підпису в направленні(ях) на право проведення перевірки
________       _________________________________________________________________________.
   (дата)                                         (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи, що склала акт)
1.4. Перевірку проведено:
(для фізичної особи) з відома (в присутності) _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків та/або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого(их) представника(ів) платника податків)
(для юридичної особи) з відома (в присутності) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада керівника та/або уповноваженого представника платника податків та/або головного бухгалтера**)
роб. тел.: ______________, електронна пошта ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
У журналі реєстрації перевірок платника податків (за наявності) вчинено запис
_________ за № _______     ______________________________________________________________.
     (дата)                                                              (у разі ненадання журналу реєстрації зазначити про його ненадання)
У разі якщо платник податків відмовив посадовим особам контролюючого органу в допуску до проведення перевірки, зазначається інформація про факт складання акта про таку відмову.
1.5. Складено акт відмови в допуску до проведення перевірки
__________    _________________________________________________________________________,
      (дата)                                               (посада та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи
                                                                                               контролюючого органу, що склала акт)
який підписаний платником податків
___________      _______________________________________________________________________.
        (дата)                                        (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків або прізвище,
                                                                    ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи платника податку)
У разі якщо платник податків відмовився від підписання/отримання акта, що засвідчує факт відмови в допуску до проведення перевірки посадовим особам контролюючого органу, зазначається інформація про факт складання акта про таку відмову.
1.6. Складено акт відмови від підпису / отримання акта відмови в допуску до проведення перевірки (необхідне підкреслити)
__________      ________________________________________________________________________.
       (дата)                                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи, що склала акт)
У разі надання платником податків письмових пояснень до складених посадовими особами контролюючого органу актів (акт відмови в допуску до проведення перевірки та акт відмови від підпису/отримання акта відмови в допуску до проведення перевірки) зазначається інформація про надання таких пояснень.
1.7. Платником податків надані до цього (цієї) акта (довідки) _________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(зазначити необхідне: письмові пояснення, зауваження або заперечення щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки, у тому числі щодо дій (бездіяльності) посадових осіб контролюючого органу, що проводили документальну перевірку), які додані до першого примірника цього (цієї) акта (довідки), що залишається в контролюючому органі, на ___ арк. в 1 прим.
1.8. Підстави проведення перевірки: ______________________________________________________
                                                                                                     (обрати та описати одну або декілька з наданого)
неподання платником податків або подання з порушенням вимог статті 39-2 розділу I Кодексу Звіту про контрольовану іноземну компанію за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року № 254, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2022 року за № 1219/38555;
ненадання платником податків протягом двох місяців з дня отримання запиту відповіді з поясненням фактів, викладених у запиті, з належним чином засвідченими копіями відповідних документів.
У разі встановлення ризиків та/або підстави, визначених пунктом 1.8 розділу I цього (цієї) акта (довідки) перевірки, у процесі попередньої документальної планової/позапланової перевірки вказати таке.
Інформація про попередню _____________________________________________________________
                                                      документальну планову перевірку/документальну позапланову перевірку (обрати необхідне)
платника податків та про перевірки, результати яких вплинули на проведення та висновки цієї перевірки, проведену(і) контролюючим(и) органом(ами), та усунення виявлених недоліків:
_____________________________________________________________________________________.
(дата та № цього (цієї) акта (довідки), найменування контролюючого органу, що проводив перевірку, період, який перевірявся, результат перевірки)
У разі проведення адміністративного (судового) оскарження податкових повідомлень-рішень коротко зазначити у цьому (цій) акті (довідці) про стан проходження такого оскарження та зазначити інформацію щодо усунення (недопущення) платником податків встановлених порушень у періоді, що перевіряється.
Також наводиться інформація по перевірках щодо дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, при цьому обов'язково зазначати охоплений період зовнішньоекономічного договору (угоди/контракту), нерезидента та результатів (сума нарахованої пені та період прострочки).
II. Загальні положення
2.1. Перевірка проводилася з ____________ по ____________.
                                                                            (дата)                          (дата)
У разі продовження __________________________________________________ строків проведення
                                                                     (зупинення, перенесення - зазначити необхідне)
перевірки зазначити таке.
Термін проведення перевірки продовжувався ______________________________________________
                                                                                                                      (зупинення, перенесення - зазначити необхідне)
з _______ по ______ на підставі наказу _________________________________ від ________ № ____.
      (дата)            (дата)                                                 (найменування контролюючого органу)                      (дата)
2.2. Період, що охоплюється перевіркою, з __________ по __________.
                                                                                                       (дата)                      (дата)
У періоді, за який проводилася перевірка, відповідальними за:
(для фізичної особи) складання та подання податкової звітності були (є):
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) представника платника податків, РНОКПП або номер та серія (за наявності)* паспорта, номер договору та/або іншого правочину, на підставі якого така особа діяла)
(для юридичної особи) за ведення фінансово-господарської діяльності платника податків, складання та подання податкової звітності були (є):
_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), РНОКПП або номер та серія (за наявності)* паспорта)
за період з ________ по ________ (або по день підписання цього (цієї) акта (довідки)) згідно
                             (дата)               (дата)
з наказом _______________ від ______ № ______. Наказ про звільнення від ______ № _______
                  (або вказати інший документ про призначення)
головний бухгалтер** (заповнюється у разі наявності)
_____________________________________________________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), РНОКПП або номер та серія (за наявності)* паспорта)
за період з _______ по _______ (або по день підписання цього (цієї) акта (довідки)), наказ
                           (дата)             (дата)
керівника ______________________________________ про призначення від ______ № _____.
                                   (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
2.3. Дані про реєстрацію та взяття на облік у контролюючому органі платника податків:
__________ № __________,     ____________________________________________________________
(дата реєстрації) (номер державної реєстрації)                   (найменування органу державної реєстрації)
_____________________________________________________________________________________
                                                          (код та назва організаційно-правової форми для юридичної особи)
податковий номер платника податків: ____________________________________________________,
місцезнаходження платника
податків: _____________________________________________________________________________.
                                                                                     (адреса відповідно до реєстраційних даних)
Перевіркою встановлено, що фактично платник податків знаходиться/проживає за адресою:
_____________________________________________________________________________________,
взято на облік у контролюючих органах __________ за № ____________________________________,
                                                                                                  (дата)
станом на ____________ перебуває на обліку в ____________________________________________.
                       (дата підписання                                                                      (найменування контролюючого органу)
               цього (цієї) акта (довідки)
III. Загальна інформація щодо контрольованої іноземної компанії
У разі наявності декількох контрольованих іноземних компаній (далі - КІК) цей розділ заповнюється по кожній окремо або виноситься у додатки до цього (цієї) акта (довідки) із зазначенням найменування КІК.
3.1. Основні дані по КІК
Повне найменування КІК
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (вказується українською та англійською мовами)
Організаційно-правова форма юридичної особи або утворення без статусу юридичної особи
_____________________________________________________________________________________.
                                                                              (вказується українською та англійською мовами)
Держава (територія) реєстрації та місця діяльності КІК _____________________________________.
                                                                                                                                                 (вказується назва та код країни)
Адреса, телефон: ______________________________________________________________________.
(адреса вказується українською та англійською мовами)(вказуються правові підстави, на основі яких компанія визначає дану адресу: право власності на об'єкт нерухомості, договір оренди, інше (з коротким описом істотних умов: дата укладення, термін дії, загальна площа, ціна, орендодавець))
Вебсайт, адреса електронної пошти КІК
_____________________________________________________________________________________.
Номер податкової реєстрації
та/або номер державної реєстрації _______________________________________________________.
                                                                                                    (може зазначатися номер з відповідного реєстру країни)
Кількість працівників КІК ______________________________________________________________.
(у разі наявності інформації описуються такі умови: посади та/або функції працівників та/або осіб, що діють за договорами; зазначаються підстави працевлаштування - згідно з трудовими договорами чи на підставі інших договірних відносин, повна зайнятість чи за сумісництвом, погодинна оплата, розмір заробітної плати/гонорару/оплати за договором)
3.2. Розмір частки в КІК складає ____________ відсотків (зазначається розмір безпосереднього володіння платником податків), що належить платнику податків. Загальний розмір володіння частками іншими резидентами України складає ___________________________________ відсотків.
                                                                                                                               (зазначається за наявності)
3.3. Вид володіння: ____________________________________________________________________.
                                                                   (зазначити необхідне: безпосереднє володіння або опосередковане володіння)
Структура володіння часткою в КІК при опосередкованому володінні такою часткою через інших осіб.
Описова частина _____________________________________________________________________.
(із зазначенням даних інших юридичних осіб, утворень без статусу юридичних осіб, пов'язаних осіб тощо, через які здійснюється опосередкований контроль із зазначенням часток володіння або описом фактичного контролю)
Схематичне зображення групи компаній та/або структури безпосереднього/опосередкованого володіння (у разі необхідності може виноситись у додаток).
3.4. Вид контролю ____________________________________________________________________.
                                                                                           (зазначити необхідне: формальний або фактичний)
Правові підстави формального контролю:
_____________________________________________________________________________________.
(із зазначенням підтверджуючих документів, які обов'язково наводяться в переліку документів, які було використано при проведенні перевірки)
Правові підстави фактичного контролю:
_____________________________________________________________________________________.
(наводиться опис інформації щодо фактичного контролю із зазначенням підтверджуючих документів, які обов'язково наводяться в переліку документів, які було використано при проведенні перевірки, зазначається, чи фактичний контроль визначений самостійно платником податків, чи шляхом встановлення факту контролюючим органом. У випадку встановлення обставин фактичного контролю контролюючим органом наводиться їх опис відповідно до підпункту 39-2.1.6 пункту 39-2.1 статті 39-2 розділу I Кодексу)
Дані номінального утримувача (вказуються у випадку фактичного контролю)
_____________________________________________________________________________________.
(інформація про номінального утримувача зазначається аналогічно до пункту 2.2, 2.3 розділу II цього (цієї) акта (довідки).
3.5. Місце ефективного управління КІК __________________________________________________.
(у розумінні підпункту 133.1.5 пункту 133.1 статті 133 розділу III Кодексу із вказівкою умови/умов визначення України місцем ефективного управління нерезидента. Встановлюється на підставі аналізу документів, результатів опитувань, відповідей іноземних компетентних органів, фактичних обставин тощо)
3.6. Факти та ознаки, що можуть свідчити про наявність постійного представництва нерезидента, що є КІК, на території України:
_____________________________________________________________________________________.
(у розумінні підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, відповідної статті конвенції / міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування)
3.7. Фінансовий рік КІК: дата початку _________ дата закінчення _________.
3.8. Звітний період у країні податкової резиденції КІК ____________________.
3.9. Умови звільнення від оподаткування прибутку КІК
Скоригований прибуток КІК ____________________________________________________________
                                                                                                       (зазначається скорочене найменування КІК)
не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу / не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств (обрати відповідний варіант) контролюючої особи у зв'язку з наявністю таких умов (обрати відповідний варіант. Зазначається та описується одна або декілька умов):
_____________________________________________________________________________________.
3.9.1. Перша група умов підпункту 39-2.4.1 пункту 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу.
3.9.1.1. Між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження / реєстрації КІК є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін інформацією
_____________________________________________________________________________________.
(вказуються реквізити міжнародного двостороннього або багатостороннього договору із вказівкою дати вступу в дію для відповідної іноземної юрисдикції) та (вказується одна умова або декілька за наявності)
1) КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену пунктом 136.1 статті 136 розділу III Кодексу, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п'ять відсоткових пунктів, що складає: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(зазначається розрахунок ефективної ставки відповідно до підпункту 39-2.4.1 пункту 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу на підставі даних фінансової звітності КІК та/або аудиторського висновку щодо фінансової звітності КІК)
2) частка пасивних доходів КІК становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів КІК із всіх джерел, а саме: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(визначається на підставі даних фінансової звітності КІК та/або аудиторського висновку щодо фінансової звітності КІК. Наводиться короткий опис видів доходів)
3) частка пасивних доходів КІК становить більше 50 відсотків загальної суми доходів КІК із всіх джерел, а саме: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(визначається на підставі даних фінансової звітності КІК та/або аудиторського висновку щодо фінансової звітності КІК. Окремо досліджується характер пасивних доходів та наводиться короткий опис видів доходів)
але такі доходи визнаються активами для цілей застосування пункту 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу у зв'язку з наявністю таких умов:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (зазначається найменування КІК)
фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи в операціях, що призводять до отримання відповідних активних доходів, а саме: ________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та виконання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо), а саме: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(наводиться наявність/відсутність дотримання умов, визначених пунктом 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу та описуються такі умови на підставі аналізу: фінансової звітності КІК, загальної інформації щодо КІК, визначеної у цьому розділі, інформації щодо діяльності, правовідносин з контрагентами, інформації, отриманої шляхом пояснень контролюючої особи, опитування посадових осіб КІК, інформації, одержаної від іноземних компетентних органів, тощо)
3.9.2. Друга група умов підпункту 39-2.4.2 пунктом 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу (застосовується незалежно від виконання умов підпункту 39-2.4.1 пунктом 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу).
3.9.2.1. Загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 млн євро на кінець звітного періоду та становить
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(дані зазначаються на підставі даних фінансової звітності КІК та/або аудиторського висновку щодо фінансової звітності КІК)
3.9.2.2. КІК є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(наводиться опис характеристик, що свідчать про вказану умову із зазначенням підтверджуючих документів, які обов'язково наводяться в переліку документів, які було використано при проведенні перевірки)
3.9.2.3. КІК є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(наводиться опис характеристик, що свідчать про вказану умову, із зазначенням підтверджуючих документів, які обов'язково наводяться в переліку документів, які було використано при проведенні перевірки)
У випадку подання контролюючою особою в порядку підпункту 39-2.4.4 пункту 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу заяви, якою такий платник податків добровільно відмовляється від звільнення від оподаткування прибутку КІК відповідно до положень підпункту 39-2.4.1 пункту 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу, вказати реквізити такої заяви та звіту про КІК
_____________________________________________________________________________________.
У разі невідповідності умов щодо звільнення від оподаткування визначених платником податків самостійно опис порушень, допущених платником податків при зазначенні умов звільнення, здійснюється шляхом зазначення наявності/відсутності (підкреслити необхідне), у т. ч. відсутності документального підтвердження обставин, що свідчать на користь умов звільнення від оподаткування, відповідно до даних, які наводяться у пункті 3.14 цього розділу.
У разі відсутності умов для звільнення від оподаткування прибутку КІК або у разі непідтвердження заявлених платником податків умов звільнення зазначити таке.
За період, що підлягав перевірці, відсутні умови, що надають право на звільнення від оподаткування прибутку КІК. Скоригований прибуток КІК, розрахований за правилами статті 39-2 розділу I Кодексу та зазначений у розділі IV цього (цієї) акта (довідки), підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу контролюючої особи (щодо фізичних осіб) / є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи (щодо юридичних осіб) (визначення може бути доповнене/змінене посадовою особою, що здійснює перевірку, залежно від фактичних обставин)
_____________________________________________________________________________________.
3.10. Перелік підконтрольних юридичних осіб:
N Повне найме-
нування
Податковий або реєст-
раційний номер
Назва країни резиденції Код країни рези-
денції
Адреса Телефон e-mail У т. ч.
безпо-
серед-
ньо
опо-
серед-
ковано
                   
                   
                   
IV. Аналіз розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії
У разі наявності декількох КІК розділ заповнюється по кожній окремо або виноситься у додатки до цього (цієї) акта (довідки) із зазначенням найменування КІК.
У разі самостійного визначення контролюючим органом фактів фактичного контролю над КІК платником податку (про що зазначається у розділі III цього (цієї) акта (довідки)) та/або відсутності умов для звільнення від оподаткування прибутку КІК - у цьому розділі посадова особа контролюючого органу здійснює розрахунок такого скоригованого прибутку КІК самостійно.
Інформація про результати проведеного аналізу розрахунку скоригованого прибутку КІК та виявлені ризики недотримання вимог статті 39-2 розділу I Кодексу, у тому числі невідповідності інформації, наданій у звітах про КІК, надається за такими примірними формами:
4.1. Валюта КІК ___________________ (вказується назва, _______________ код валюти).
4.2. Обмінний курс перерахунку в гривні визначений платником податків ______ на дату ___________________.
                  (дата)
Вказати: підтверджується/не підтверджується за результатом перевірки.
У випадку непідтвердження інформації, наданої платником податків самостійно, - вказати коректну інформацію на відповідні дати та визначити розбіжності.
4.3. Зведені данні щодо показників діяльності КІК
  Показники Визначена платником податків (грн) За даними перевірки (грн) Розбіжність (грн) Примітки
1 Дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) КІК       (вказуються посилання на сторінки, пункти, графи фінансової звітності, первинних документів тощо, а також порядковий № відповідного документа в переліку матеріалів до цього (цієї) акта (довідки)
2 Прибуток від операційної діяльності      
3 Прибуток до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності (грн)      
4.4. Розрахунок скоригованого прибутку КІК
  Показники Визначена платником податків
(грн)
За даними перевірки
(грн)
Розбіжність
(грн)
Примітки
1 Фінансовий результат до оподаткування КІК (+, -)        
2 Коригування фінансового результату до оподаткування КІК (+, -)       Усього коригувань, на які збільшується, зменшується фінансовий результат відповідно до додатка № __ до цього (цієї) акта (довідки)) перевірки
3 Скоригований прибуток КІК (+, -)        
4 Розмір прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи (для фізичної особи)/є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств (для юридичної особи)        
5 Суми дивідендів, отриманих КІК безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб        
6 Сума прибутку КІК, що була фактично виплачена на користь контролюючої особи        
4.5. Перелік операцій КІК із нерезидентами, що зареєстровані в державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045 "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977"
  Перелік операцій
за даними перевірки та незадекларованих платником податків
Повне наймену-
вання нерезидента
Назва країни Код країни Подат-
ковий та/або реєстра-
ційний номер
1            
4.6. Перелік операцій КІК із нерезидентами - пов'язаними особами
  Перелік операцій
за даними перевірки та незадекларованих платником податків
Повне наймену-
вання нерезидента
Назва країни Код країни Подат-
ковий та/або реєстра-
ційний номер
1            
4.7. Перелік операцій КІК з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку організаційно - правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи"
  Перелік операцій
за даними перевірки та незадекларованих платником податків
Повне наймену-
вання нерезидента
Назва країни Код країни Подат-
ковий та/або реєстра-
ційний номер
1            
4.8. Перелік операцій з постійним представництвом в Україні
  Перелік операцій Найменування постійного представ-
ництва
Подат-
ковий та/або реєстра-
ційний номер
Сума прибутку КІК, отриманого від постійного представництва в Україні (грн)
визначених платником податків за даними перевірки визначена платником самостійно за даними перевірки
1          
V. Описова частина встановленого порушення
У разі наявності декількох КІК розділ заповнюється по кожній окремо із зазначенням найменування КІК.
5.1. Результати перевірки дотримання вимог статті 39-2 розділу I Кодексу.
За даними перевірки встановлено, що платник податків є контролюючою особою:
зазначити назву КІК
_____________________________________________________________________________________.
5.2. Скоригований прибуток КІК до оподаткування, визначений у порядку встановленому пунктом 39-2.3 статті 39-2 розділу I Кодексу.
За період з _______ по _______ платником податків задекларовано (для юридичних осіб)
                            (дата)              (дата)
податку на прибуток КІК у рядку 06.1 КІК податкової декларації з податку на прибуток підприємств*** / (для фізичних осіб) частина прибутку КІК у рядку 10.14 податкової декларації про майновий стан та доходи**** у сумі __________ гривень.
Перевіркою відображених показників у декларації(ях) за період з ____________ по ___________
                                                                                                                                                             (дата)                        (дата)
встановлено, що:
У разі невстановлення порушень вказується таке.
Перевіркою повноти визначення задекларованих платником податків показників:
(для фізичних осіб) частина прибутку КІК у рядку 10.14 податкової декларації про майновий стан та доходи**** за період з _______ по _______ не встановлено їх заниження або завищення.
                                                       (дата)               (дата)
(для юридичних осіб) податок на прибуток КІК у рядку 06.1 КІК податкової декларацій з податку на прибуток підприємств*** за період з _______ по ________ не встановлено їх заниження або
                                                                                        (дата)              (дата)
завищення.
У разі встановлення порушень зазначається таке.
Перевіркою повноти визначення задекларованих платником податків показників:
(для фізичних осіб) частина прибутку КІК у рядку 10.14 податкової декларації про майновий стан та доходи**** за періоди:
з ________ по ________ (_____ звітний рік) сума __________ грн;
        (дата)              (дата)
з ________ по ________ (_____ звітний рік) сума __________ грн,
        (дата)              (дата)
(для юридичних осіб) податок на прибуток КІК у рядку 06.1 КІК податкової декларацій з податку на прибуток підприємств*** за періоди:
з ________ по ________ (_____ звітний рік) сума __________ грн;
        (дата)              (дата)
з ________ по ________ (_____ звітний рік) сума __________ грн,
        (дата)              (дата)
встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ______ грн, з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів та розбивкою на суми податку на доходи фізичних осіб та суми воєнного збору (для фізичних осіб)
з ________ по _________(_____ звітний рік) сума __________ грн;
        (дата)              (дата)
з ________ по _________ (_____ звітний рік) сума __________ гривень.
        (дата)              (дата)
Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у процесі проведення перевірки сум податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору (для фізичних осіб) або податку на прибуток підприємств (для юридичних осіб) платника податків за період з _________ по _________ зазначено у додатку
                                                                                                                         (дата)                   (дата)
____ до цього (цієї) акта (довідки).
Перевіркою встановлено, _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(викласти зміст порушення з обов'язковим зазначенням пунктів статті 39-2 розділу I Кодексу, які порушено; звітний період, у якому це порушення було здійснено; первинні та/або інші документи (бухгалтерські, податкові та інші), які підтверджують факт порушення; зазначити представників платника податків - фізичної особи або посадових осіб платника податків - юридичної особи, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів, додержання вимог податкового законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(зазначається інформація щодо фактів та обставин, які підтверджують та доводять наявність вини платника податків (з детальним їх описом; дослідження, яке доводить, що платник податків мав можливість для дотримання правил та норм, встановлених Кодексом, проте не вжив достатніх заходів для їх дотримання; документи та інформація, що підтверджують наявність вини платника податків))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
У разі наявності зазначити інформацію щодо пом'якшуючих обставин (стаття 112-1 глава 11 розділ II Кодексу) або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності платника податку (пункт 112.8 статті 112 глави 11 розділу II Кодексу) з детальним описом таких обставин та наданням матеріалів, що їх підтверджують).
Інформація наводиться в описовій та/або табличній формі.
З метою отримання документів та пояснень щодо наданих фактів платнику податків направлено запит(и) від _______ стосовно надання документів та пояснень у термін до ______.
                               (дата)                                                                                                                                (дата)
Станом на ________ були надані такі документи:
                              (дата)
_____________________________________________________________________________________
(вказати первинні та/або інші документи (у разі необхідності - згруповані за типами), які були надані на вимогу посадових осіб контролюючого органу,
_____________________________________________________________________________________.
зазначити реквізити супровідних документів про їх надання (у разі наявності))
Під час перевірки не були надані _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(вказати реквізити документів або загальну інформацію щодо документів, які не були надані на вимогу посадових осіб контролюючого органу, зазначити реквізити запиту(ів) про їх надання)
У разі надання письмових пояснень посадовими особами платника податків та/або посадовими особами КІК щодо фактів та обставин, що стосуються предмета перевірки, у тому числі на запит(и) посадових осіб контролюючого органу, коротко викласти зміст таких пояснень.
Згідно з письмовим поясненням
____________________________________________________________________ від ______________
                                      (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посада)                                                                 (дата)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                      (короткий зміст пояснення)
Пояснення додаються (додаток ____ до цього (цієї) акта (довідки)).
У разі відмови платника податків надати особам, що перевіряють, письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, та відобразити такі факти відмови:
_____________________________________________________________________________________.
У разі непідтвердження відповідності платника податків критеріям для звільнення від оподаткування скоригованого прибутку КІК зазначається:
_____________________________________________________________________________________.
Проведеною перевіркою встановлено, що сума скоригованого прибутку _______________________________ (зазначити назву КІК) не підлягає звільненню від оподаткування відповідно до пункту 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу, отже, підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу та є об'єктом оподаткування податку на доходи фізичних осіб / податку на прибуток підприємств (обрати необхідне), а саме: за ________ рік сума скоригованого прибутку КІК становила __________ гривень.
5.3. Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб / податку на прибуток підприємств (обрати необхідне).
За період з _______ по _______ платником податків задекларовано податок на доходи
                            (дата)             (дата)
фізичних осіб та воєнний збір (для фізичних осіб) податок на прибуток підприємств (для юридичних осіб) у сумі _________ гривень.
У разі невстановлення заниження (завищення) зазначається таке.
Перевіркою повноти визначення податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору / податку на прибуток підприємств (обрати необхідне) за період з ___________ по ____________ не встановлено
                                                                                                                                   (дата)                         (дата)
 його _________________________________________________________________________________.
                                                                                 (заниження/завищення - вказати необхідне)
У разі встановлення порушень зазначити таке.
Перевіркою повноти визначення податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору / податку на прибуток підприємств (обрати необхідне) за період з __________________ по __________________
                                                                                                                                           (дата)                                            (дата)
встановлено його заниження (завищення) всього у сумі _______ грн, з розбивкою загальної суми заниження (завищення) у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів та розбивкою на суми податку на доходи фізичних осіб та суми воєнного збору (для фізичних осіб):
з _______ по _______ (_____ звітний рік) сума __________ грн;
      (дата)             (дата)
з _______ по _______ (_____ звітний рік) сума __________ грн,
      (дата)             (дата)
у результаті допущених порушень податкового законодавства, які відображено в пункті ___ розділу ____ цього (цієї) акта (довідки) та/або зазначено в додатку ____ до цього (цієї) акта (довідки).
Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у процесі проведення перевірки сум податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору / сум податку на прибуток підприємств (обрати необхідне) платника податків за період з ___________ по __________ зазначено у додатку ____ до цього (цієї)
                                                                           (дата)                        (дата)
акта (довідки).
У разі невстановлення неправомірного застосування звільнень від оподаткування прибутку вказати таке.
Проведеною перевіркою не встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування звільнень від оподаткування прибутку КІК.
У разі встановлення неправомірного невключення до загального оподатковуваного доходу фізичної особи / невключення до об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств вказати таке.
Перевіркою встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування звільнень від оподаткування прибутку КІК у розмірі ____________________ грн (розрахунок зазначено у розділі IV до цього (цієї) акта (довідки)), що, відповідно, призвело до неправомірного невключення до загального оподатковуваного доходу фізичної особи / невключення до об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (підкреслити необхідне) доходу/прибутку за період з _________ по _________
                                                                                                                                                                                 (дата)                   (дата)
всього у сумі ________________ грн, з розбивкою загальної суми неправомірно (необґрунтовано) застосованих звільнень від оподаткування прибутку в розрізі відповідних податкових (звітних) періодів та розбивкою на суми податку на доходи фізичних осіб та суми воєнного збору (для фізичних осіб):
з ______ по ______ (_____ звітний рік) сума __________ грн;
     (дата)           (дата)
з ______ по ______ (_____ звітний рік) сума __________ гривень.
     (дата)           (дата)
Перевіркою встановлено _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                            (викласти зміст порушення із вказівкою на норму Кодексу)
У разі наявності прибутку, який не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу фізичної особи та не є об'єктом воєнного збору / не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, вказати таке.
У періоді, що перевірявся ____________________ (вказати назву КІК), мала прибуток, звільнений від оподаткування, на підставі ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                            (вказати основні підстави для застосування пільги)
У разі невстановлення заниження (завищення) зазначається таке.
Перевіркою повноти визначення доходу фізичної особи / прибутку підприємства (обрати необхідне), звільненого від оподаткування, або збитку від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (для юридичних осіб), за період з ___________ по __________ не встановлено його 
                                                                                                                      (дата)                       (дата)
заниження або завищення.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.01.2023 м. Київ № 16
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 березня 2023 р. за № 399/39455
Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи з вимогами до його (її) складення
Відповідно до підпункту 39-2.6.4.8 підпункту 39-2.6.4 пункту 39-2.6 статті 39-2 розділу I Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форму акта (довідки) про результати перевірки контролюючої особи з вимогами до його (її) складення, що додається.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції

Олександр НОВІКОВ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
11 січня 2023 року № 16
Форма акта (довідки)

30 днiв передплати безкоштовно!