• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку

Міністерство фінансів України  | Наказ, Довідник, Порядок, Форма від 13.01.2015 № 4
у рядку 032 зазначається Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням податкового агента або відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається за відокремлений підрозділ;
( абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 4 розділу IV у редакції  наказу Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 26.12.2023 р. № 720, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 18.01.2024 р. № 22 )
у рядку 4 навпроти напису "Працювало за трудовими договорами" проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою 101;
у рядку 5 навпроти напису "Працювало за цивільно-правовими договорами" проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою 102;
2) відображення відомостей у розділі I "Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору" 4ДФ (далі - розділ I):
у рядку 06 розділу I зазначається:
у графі 1 "N з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;
у графі 2 "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта-2" відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в 4ДФ;
у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний період місяць) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу, наведеній у розділі 1 "Довідник ознак доходів фізичних осіб" (додаток 2 до Порядку).
У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.
Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння);
у графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути відображена в 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, у 4ДФ за січень відображається заробітна плата, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні);
у графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством за звітний період;
у графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;
у графі 5а "Сума нарахованого військового збору" відображається сума збору, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;
у графі 5 "Сума перерахованого військового збору" відображається фактична сума перерахованого збору до бюджету.
Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а, сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4, сума нарахованого військового збору у графі 5а, сума перерахованого військового збору у графі 5 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками);
у графі 6 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 "Довідник ознак доходів фізичних осіб" додатку 2 до Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному місяці (кварталі) не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватися у наступних місяцях (кварталах), ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого у попередньому місяці (кварталі) доходу.
Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати лише один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта-2", крім граф 7, 8 та 9 4 ДФ, які заповнюються одноразово;
у графі 7 "Дата прийняття на роботу" проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття - 12 березня 2020 року, то у графі 7 потрібно вказати "12.03.2020".
Графа 7 заповнюється лише на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді;
у графі 8 "Дата звільнення з роботи" проставляється дата звільнення фізичної особи з роботи за зразком, наведеним в абзаці вісімнадцятому підпункту 2 пункту 4 цього розділу.
Графа 8 заповнюється лише на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді.
Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 7, 8 не заповнюються.
У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному місяці про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному місяці;
у графі 9 "Ознака податкової соціальної пільги" відображається ознака податкової соціальної пільги наведена у розділі 2 "Довідник ознак податкових соціальних пільг" додатку 2 до Порядку.
Графа 9 заповнюється лише для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 9 проставляється прочерк. Під час заповнення графи 9 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. У разі наявності у фізичної особи протягом кварталу кількох ознак пільг проставляється ознака, яка була застосована у відповідному звітному місяці;
( абзац двадцять четвертий підпункту 2 пункту 4 розділу IV із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.12.2023 р. № 720, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 18.01.2024 р. № 22 )
у графі 10 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 10 заповнюється лише для "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків.
В останньому рядку розділу I вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу - за графою 3, нарахованого податку - за графою 4а, перерахованого податку - за графою 4, сума нарахованого військового збору - за графою 5а, сума перерахованого військового збору - за графою 5;
3) рядок 07 відображення відомостей у розділі II "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею" (далі - розділ II):
( абзац перший підпункту 3 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними  згідно з наказами Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215, від 02.03.2023 р. № 113 )
у рядку "Оподаткування процентів" загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються;
у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" загальна сума нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума виплаченого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються;
абзац четвертий підпункту 3 пункту 4 розділу IV виключено
( підпункт 3 пункту 4 розділу IV доповнено абзацом згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215, абзац четвертий підпункту 3 пункту 4 розділу IV виключено  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2023 р. № 113 )
4) рядок 08 відображення відомостей у розділі III "Розгорнута інформація про бюджетні гранти" (далі - розділ III):
відображається інформація стосовно осіб, по яких у розділі I наявні відомості з ознакою доходу "Дохід у вигляді бюджетного гранту" (201), "Дохід у вигляді бюджетного гранту, використаний за нецільовим призначенням" (202), "Дохід у вигляді бюджетного гранту, що повертається платником податку" (203);
у графі 1 "N з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;
у графі 2 "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта-2" відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), яким одержано бюджетний грант, і про якого надається інформація в 4 ДФ;
у графі "Відомості про укладені договори з надання бюджетних грантів":
у графі 3 номер укладеного договору з надання бюджетного гранту;
у графі 4 відображається дата складання договору про надання бюджетного гранту;
у графі 5 відображається граничний термін виконання такого договору;
у графі 6 цільове призначення гранту - зазначається конкретна інформація, - на які цілі, програми (заходи) надані кошті згідно з договором;
у графі 7 дата (строк) виконання договору - зазначається фактична дата виконання заходу (цілі);
у графі 8а "Сума гранту" відображається сума гранту, яка передбачена згідно договору;
у графі 8 "Сума гранту" відображається сума фактичного наданого (нарахованого, виплаченого) гранту платнику податку у відповідному періоді, яка обов'язково зазначається у розділі I за ознакою доходу "201";
у графі 9а "Використання сум гранту" відображається сума гранту, яка фактично використана за цільовим призначенням платником податку;
у графі 9 "Використання сум гранту" відображається сума гранту, яка фактично використана за нецільовим призначенням та/або використана не в повному обсязі, та неповернута платником податку надавачу, відображається у розділі I за ознакою доходу "202", та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором;
у графі 10а "Повернення коштів" відображається загальна сума гранту, яка фактично була не використана і повернута платником податку;
у графі 10 "Повернення коштів" відображається сума гранту, яка була повернута платником податку у зв'язку з нецільовим використанням, відображається у розділі I за ознакою доходу "203";
Показники, які відображені у графах 2, 8, 9, 10 розділу III по платнику податку - фізичній особі мають відповідати графам 2, 3а та 3 такого платника, що зазначені у розділі I цього додатка.
( пункт 4 розділу IV доповнено підпунктом 4 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2021 р. № 278 )
У кінці 4ДФ проставляються:
кількість заповнених рядків розділу I, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість сторінок додатка. Під час визначення кількості заповнених рядків розділу I підсумковий рядок відповідно до абзацу двадцять шостого підпункту 2 пункту 4 цього розділу не враховується;
у полі "Дата подання" проставляється дата подання Розрахунку податковим агентом.
4ДФ на останній сторінці завіряється підписами керівника (уповноваженої особи) / фізичної особи (законним представником) і головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) та засвідчується печаткою (за наявності).
5. Додаток 5 до Розрахунку "Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби" (далі - Д5) призначений для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Д5 до Розрахунку подається платником єдиного внеску, якщо протягом звітного періоду:
укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;
укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;
особу переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого платника єдиного внеску;
особу призначено на нову посаду;
особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;
особі надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);
особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.
Записи про причини звільнення в Д5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, пункт 4 частини 1 статті 40 КЗпП України.
У разі якщо за даними платника єдиного внеску протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, Д5 до Розрахунку не формується та не надається.
Якщо протягом звітного періоду платником єдиного внеску із застрахованою особою було розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір), а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в Д5 до Розрахунку: перший - із зазначенням дати припинення трудових відносин, другий - із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин.
У разі якщо особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.
У разі якщо в особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.
Формування рядків Д5 здійснюється таким чином:
рядок 01 - необхідний тип Розрахунку;
рядок 011 - "Звітний" - якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III цього Порядку);
рядок 012 - "Звітний новий" - якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 013 - "Уточнюючий - якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий" та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 014 - "Довідковий" - якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії" або "призначення матеріального забезпечення, страхових виплат" у відповідному полі рядка 036;
рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:
звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок;
квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);
номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);
номер Розрахунку, до якого додається Д5 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);
номер додатка в Розрахунку;
рядок 03 - повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску;
рядок 031 - код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
рядок 034 - код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований;
рядок 035 - код філії, у разі подання платником єдиного внеску Розрахунку з типом "Уточнюючий" за попередні періоди, у яких використовувався код філії;
рядок 036 - обирається необхідна позначка:
для призначення пенсії - у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д5 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованим особам, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
( абзац тридцять третій пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2023 р. № 113 )
для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат - у разі подання Д5 у складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення інших соціальних виплат по застрахованим особам;
( абзац тридцять четвертий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2023 р. № 113 )
графа 04 - вказуються арабськими цифрами номер за порядком проведеного запису щодо застрахованої особи;
графа 05 - громадянин України (1 - так; 0 - ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка "1";
графа 06 - заповнюється лише для осіб, які у графі 07 зазначаються з кодом особи 3, зазначений рядок заповнюється "1" лише у разі, якщо відносини між платником єдиного внеску і застрахованою особою визначаються одночасно на підставі трудового договору (застрахована особа є основним працівником або сумісником) та на підставі цивільно-правового договору;
графа 07 - зазначається відповідна категорія:
наймані працівники з трудовою книжкою;
наймані працівники (без трудової книжки);
особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру;
особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;
особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах;
особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
особи, із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;
особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу;
графа 08 - для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ - дев'ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій;
графа 09 - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) застрахованої особи;
графа 10 - зазначається період трудових відносин, відносини за договорами цивільно-правового характеру, відпусток та періоди військової служби.
Дата початку та дата закінчення зазначається у форматі ДДММРРРР (день, місяць та рік). Дата відповідає кварталу, за який подається Розрахунок;
графа 11 - зазначається лише для осіб з категорією особи 2, зазначений рядок заповнюється "1" лише у разі, якщо застрахована особа є одночасно основним працівником та сумісником в період визначений графою 10;
графа 12 - зазначається (1 - так, 0 - ні) у разі переведення, призначення застрахованої особи на іншу посаду або роботу, переміщення до іншого підрозділу;
графи 13, 14 - код класифікатора професій (код КП), професійна назва роботи вибираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України "Класифікатор професій ДК 003:2010";
графа 15 - назва посади відповідає запису у трудовій книжці;
графа 16 - Документ підстава про початок, кінець трудових або цивільно - правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток;
графа 17 - "Підстава для припинення трудових або цивільно - правових відносин" - зазначається підстава припинення трудових відносин, відносини за договорами цивільно-правового характеру обов'язково під час звільнення особи з категоріями 1 та 2 та у разі закінчення терміну дії цивільно-правового договору
графа 18 - "Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник" - заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, яке створене у зв'язку із створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника. Дата (число місяць та рік) створення може не співпадати з датою початку трудових відносин).
У Д5 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
6. Додаток 6 до Розрахунку "Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства" (далі - Д6) призначений для визначення платником єдиного внеску періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов'язані із трудовою та/або професійною діяльністю.
У разі коли у платника єдиного внеску відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, Д6 до Розрахунку не формується та не подається.
Відомості про осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років подаються на загальних підставах.
Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.
Формування рядків Д6 до Розрахунку здійснюється таким чином:
рядок 01 - необхідний тип Розрахунку;
рядок 011 - "Звітний" - якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" (пункт 1 розділу III цього Порядку);
рядок 012 - "Звітний новий" - якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний новий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 013 - "Уточнюючий" - якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Уточнюючий". Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);
рядок 014 - "Довідковий" - якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" з позначкою "призначення пенсії", та має містити відомості для призначення пенсії, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:
звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок;
квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);
номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);
номер Розрахунку, до якого додається Д6 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);
номер додатка в Розрахунку;
рядок 03 - повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску згідно з реєстраційними даними;
рядок 031 - код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
рядок 032- код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований;
рядок 033 - зазначається позначка для призначення пенсії у разі подання Д6 у складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д6 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованим особам, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
( абзац двадцятий пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2023 р. № 113 )
графа 04 - вказуються арабськими цифрами номер за порядком проведеного запису щодо застрахованої особи;
графа 05 - "Громадянин України" (1 - так; 0 - ні) для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка "Х", а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається незаповненим;
графа 06 - для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ - дев'ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій;
графа 07 - "Код підстави для обліку стажу" окремим категоріям осіб відповідно до чинного законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.
Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку);
графа 09 - "Початок періоду" зазначається 01 число місяця, якщо застрахована особа прийнята на роботу у попередніх звітних місяцях, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.
Якщо застрахована особа прийнята на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин в Додатку 5 до Розрахунку для цієї застрахованої особи;
графа 10 - "Кінець періоду" зазначається останнє число місяця (28 - 31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася із займаної посади або день звільнення із займаної посади чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці;
графи 11, 12 - заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу;
графа 13 - "Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спец стажу" зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в рядках 12 та 13, тобто кількість днів або годин і хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць;
графа 14 - номер наказу про проведення атестації робочого місця;
графа 15 - дата наказу про проведення атестації робочого місця;
графа 16 - "Ознака /Сезон" вказується у разі обліку на виробництві з сезонним характером праці;
графа 17 - заповнюється у разі необхідності проведення коригувань, відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Ця графа заповнюється тільки для Розрахунків "Звітний новий" та "Уточнюючий".
У Д6 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
V. Порядок проведення коригувань
1. Коригування поданого і прийнятого Розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.
2. Поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період.
На підставі такого Розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.
Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.
3. У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом "Звітний" до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом "Звітний новий".
4. У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом "Звітний новий" до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом "Звітний новий".
5. Розрахунок з типом "Уточнюючий" подається після закінчення строку подання розрахунку з типом "Звітний" та/або "Звітний новий". Уточнюючий Розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.
6. Порядок заповнення "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків при коригуванні сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору є однаковим. Розрахунки "Звітний новий" та "Уточнюючий" подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника.
Порядок заповнення Розрахунків "Звітного нового" та "Уточнюючого" (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску є однаковим. Розрахунки "Звітний новий" та "Уточнюючий (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску, подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами та сумами нарахованого єдиного внеску, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника податків.
Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у відповідній графі додатків указати "1" - на виключення рядка.
Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати "0" - на введення рядка.
Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.
Заповнення "Уточнюючого" Розрахунку при коригуванні сум єдиного внеску проводиться з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього Порядку, при цьому положення зазначені в абзаці третьому, четвертому та п'ятому пункту 6 цього розділу для коригування сум єдиного внеску не застосовуються.
7. Поданими до закінчення граничного строку подання вважаються всі прийняті контролюючим органом Розрахунки з типом "Звітний" та "Звітний новий", тобто первинні дані та всі проведені коригування даних за такий звітний (податковий) період.
8. Для проведення коригувань платнику податків необхідно сформувати та подати Розрахунок з типом "Звітний новий" або "Уточнюючий", який має містити обов'язкові реквізити, визначені в рядках 01 - 05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 цього Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються.
9. Коригування показників у Д1, Д2 та Д3 до Розрахунку:
1) якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку в межах звітного (податкового) періоду платник єдиного внеску під час подання Розрахунку з типом "Звітний новий" вилучив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які були помилковими, то така інформація буде вважатися вилученою із додатка до Розрахунку за цей звітний податковий період та відповідні зміни знайдуть відображення у відповідних графах: 1, 2, 3, 7, 8 Розділу I, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16 Розділу II та 1, 2, 6, 7 Розділу III Розрахунку.
Аналогічний порядок застосовується, якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку в межах звітного (податкового) періоду платник єдиного внеску під час подання Розрахунку з типом "Звітний новий" включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб.
Якщо після здійснених коригувань сума виключених показників перевищує суму включених показників, то у зазначених вище графах буде відображено різницю, на яку зменшились відповідні показники. У такому разі допускається відображення таких показників у відповідних графах Розділів I, II, III Розрахунку з типом "Звітний новий" зі знаком "-".
Якщо після здійснених коригувань сума виключених показників менша за суму включених показників, то у зазначених вище графах буде відображено різницю, на яку збільшились відповідні показники;
2) якщо в Д1 до Розрахунку з типом "Уточнюючий" платник єдиного внеску самостійно зменшив зайво нараховану суму єдиного внеску, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які були помилковими, то таке зменшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;
3) якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку з типом "Звітний" платник єдиного внеску не зазначив необхідну інформацію по одній або декількох застрахованих особах, то в додатку з типом "Звітний новий" необхідно зазначити необхідні відомості по одній або декількох застрахованих особах. Така інформація буде вважатися доданою до Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" за цей звітний податковий період та відповідно на таку суму збільшиться сума єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню по Розрахунку з типом "Звітний";
4) у разі виявлення в межах звітного (податкового) періоду помилки в сумах нарахованого єдиного внеску або реквізитах, що стосується застрахованої особи під час подання Розрахунку "Звітний новий" платнику єдиного внеску необхідно подати новий Розрахунок з типом "Звітний новий", у якому провести коригування лише за рядками, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом "Звітний новий" у порядку, визначеному абзацом п'ятим пункту 6 цього розділу;
5) у разі виявлення платником єдиного внеску або його правонаступником в Д1, Д2, або Д3 до Розрахунку помилки лише в реквізитах, що стосуються застрахованої особи та не стосуються сум нарахованого єдиного внеску, у відповідному додатку з типом "Звітний новий" або "Уточнюючий" проводиться коригування лише за рядками, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" у порядку, визначеному абзацом п'ятим пункту 6 цього розділу;
6) якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду необхідно уточнити інформацію виключно щодо сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Д1 до Розрахунку поданих з типом "Звітний" або "Звітний новий", формується та подається до контролюючого органу Розрахунок з типом "Уточнюючий".
Такий Розрахунок уточнює показники Розрахунків, подані за минулі звітні (податкові) періоди з виправленими показниками у порядку, визначеному абзацом шостим пункту 6 цього розділу.
Якщо в Д1 до Розрахунку з типом "Уточнюючий" платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду при поданні включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які не були вчасно внесені або збільшив їх, то таке збільшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2.
Якщо в Д1 до Розрахунку з типом "Уточнюючий" платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду під час подання виключив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб або зменшив їх, то таке зменшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;
7) якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду необхідно одночасно уточнити інформацію щодо реквізитів та сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Д1 до Розрахунку поданих з типом "Звітний" або "Звітний новий", формується та подається до контролюючого органу Розрахунок з типом "Уточнюючий".
Спочатку у Розрахунку з типом "Уточнюючий" платником єдиного внеску проводиться коригування реквізитів, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" у порядку, визначеному абзацом п'ятим пункту 6 цього розділу. Потім формується Розрахунок з типом "Уточнюючий" для коригуванні показників з єдиного внеску у порядку, визначеному абзацом шостим пункту 6 цього розділу з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього Порядку.
8) платник єдиного внеску у звітному (податковому) періоді може провести коригування та виправити помилку, допущену у попередніх звітних (податкових) періодах, здійснити донарахування або зменшення єдиного внеску, застосовуючи коди типу нарахувань, передбачені пунктом 1 розділу IV цього Порядку;
9) якщо платником єдиного внеску не подавався Розрахунок за попередній звітний (податковий) період, такий платник податків зобов'язаний подати Розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого Розрахунку;
10) у разі коригування реквізитів (крім сумових показників) таблиць 5, 6, 7, 8, 9 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309 (із змінами); Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160; Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (із змінами), які діяли до набрання чинності цим Порядком, за періоди до 2021 року платники єдиного внеску подають Розрахунок за формою "Уточнюючий" в порядку, визначеному абзацом п'ятим пункту 6 цього розділу;
11) у разі необхідності видалення відомостей, зазначених в таблицях 5, 7 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309 (із змінами); Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160; Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (із змінами), які діяли до набрання чинності цим Порядком, за періоди до 2021 року, платники податків подають Розрахунок за формою "Уточнюючий" в порядку, визначеному абзацом четвертим пункту 6 цього розділу.
10. Коригування показників 4ДФ до Розрахунку:
1) у розділі I:
для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати "1" - на виключення рядка;
( абзац другий підпункту 1 пункту 10 розділу V із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2021 р. № 278 )
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати "0" - на введення рядка;
( абзац третій підпункту 1 пункту 10 розділу V із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2021 р. № 278 )
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку у графі 10 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення;
( абзац четвертий підпункту 1 пункту 10 розділу V із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2021 р. № 278 )
2) у розділі II:
у рядку "Оподаткування процентів" для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування процентів - виключення-2" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування процентів" відобразити правильну інформацію;
у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею - виключення-3" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" відобразити правильну інформацію;
у рядку "Військовий збір" під час проведення коригування показників 4ДФ за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується. При цьому коригування показників Розрахунку за періоди до 01 січня 2021 року у розділі I графи 5а, 5 не заповнюються. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Військовий збір - виключення-4" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" відобразити правильну інформацію;
у рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - виключення":
( підпункт 2 пункту 10 розділу V доповнено абзацом згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції - виключення" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Доходи від продажу сільськогосподарської продукції" відобразити правильну інформацію;
( підпункт 2 пункту 10 розділу V доповнено абзацом згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 04.07.2022 р. № 189, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 25.07.2022 р. № 215 )
3) у розділі III для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 11 указати "1" - на виключення рядка;
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 11 указати "0" - на введення рядка;
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 11 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.
( пункт 10 розділу V доповнено підпунктом 3 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2021 р. № 278 )
 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко