Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку

Міністерство фінансів України Наказ, Довідник, Порядок, Форма від 13.01.2015 №4
Документ підготовлено в системі iplex
рядок 02 - вказуються арабськими цифрами:
звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок;
квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);
номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);
номер Розрахунку, до якого додається Д6 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);
номер додатка в Розрахунку;
рядок 03 - повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску згідно з реєстраційними даними;
рядок 031 - код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;
рядок 032- код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом "Уточнюючий" за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований;
рядок 033 - зазначається позначка для призначення пенсії у разі подання Д6 у складі Розрахунку з типом "Звітний" як "Довідковий" для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д6 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
графа 04 - вказуються арабськими цифрами номер за порядком проведеного запису щодо застрахованої особи;
графа 05 - "Громадянин України" (1 - так; 0 - ні) для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка "Х", а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається незаповненим;
графа 06 - для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П - константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ - дев'ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій;
графа 07 - "Код підстави для обліку стажу" окремим категоріям осіб відповідно до чинного законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.
Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку);
графа 09 - "Початок періоду" зазначається 01 число місяця, якщо застрахована особа прийнята на роботу у попередніх звітних місяцях, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.
Якщо застрахована особа прийнята на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин в Додатку 5 до Розрахунку для цієї застрахованої особи;
графа 10 - "Кінець періоду" зазначається останнє число місяця (28 - 31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася із займаної посади або день звільнення із займаної посади чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці;
графи 11, 12 - заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу;
графа 13 - "Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спец стажу" зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в рядках 12 та 13, тобто кількість днів або годин і хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць;
графа 14 - номер наказу про проведення атестації робочого місця;
графа 15 - дата наказу про проведення атестації робочого місця;
графа 16 - "Ознака /Сезон" вказується у разі обліку на виробництві з сезонним характером праці;
графа 17 - заповнюється у разі необхідності проведення коригувань, відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Ця графа заповнюється тільки для Розрахунків "Звітний новий" та "Уточнюючий".
У Д6 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).
V. Порядок проведення коригувань
1. Коригування поданого і прийнятого Розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.
2. Поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період.
На підставі такого Розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.
Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.
3. У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом "Звітний" до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом "Звітний новий".
4. У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом "Звітний новий" до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом "Звітний новий".
5. Розрахунок з типом "Уточнюючий" подається після закінчення строку подання розрахунку з типом "Звітний" та/або "Звітний новий". Уточнюючий Розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.
6. Порядок заповнення "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків при коригуванні сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору є однаковим. Розрахунки "Звітний новий" та "Уточнюючий" подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника.
Порядок заповнення Розрахунків "Звітного нового" та "Уточнюючого" (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску є однаковим. Розрахунки "Звітний новий" та "Уточнюючий (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску, подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами та сумами нарахованого єдиного внеску, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника податків.
Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у відповідній графі додатків указати "1" - на виключення рядка.
Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати "0" - на введення рядка.
Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.
Заповнення "Уточнюючого" Розрахунку при коригуванні сум єдиного внеску проводиться з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього Порядку, при цьому положення зазначені в абзаці третьому, четвертому та п'ятому пункту 6 цього розділу для коригування сум єдиного внеску не застосовуються.
7. Поданими до закінчення граничного строку подання вважаються всі прийняті контролюючим органом Розрахунки з типом "Звітний" та "Звітний новий", тобто первинні дані та всі проведені коригування даних за такий звітний (податковий) період.
8. Для проведення коригувань платнику податків необхідно сформувати та подати Розрахунок з типом "Звітний новий" або "Уточнюючий", який має містити обов'язкові реквізити, визначені в рядках 01 - 05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 цього Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються.
9. Коригування показників у Д1, Д2 та Д3 до Розрахунку:
1) якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку в межах звітного (податкового) періоду платник єдиного внеску під час подання Розрахунку з типом "Звітний новий" вилучив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які були помилковими, то така інформація буде вважатися вилученою із додатка до Розрахунку за цей звітний податковий період та відповідні зміни знайдуть відображення у відповідних графах: 1, 2, 3, 7, 8 Розділу I, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16 Розділу II та 1, 2, 6, 7 Розділу III Розрахунку.
Аналогічний порядок застосовується, якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку в межах звітного (податкового) періоду платник єдиного внеску під час подання Розрахунку з типом "Звітний новий" включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб.
Якщо після здійснених коригувань сума виключених показників перевищує суму включених показників, то у зазначених вище графах буде відображено різницю, на яку зменшились відповідні показники. У такому разі допускається відображення таких показників у відповідних графах Розділів I, II, III Розрахунку з типом "Звітний новий" зі знаком "-".
Якщо після здійснених коригувань сума виключених показників менша за суму включених показників, то у зазначених вище графах буде відображено різницю, на яку збільшились відповідні показники;
2) якщо в Д1 до Розрахунку з типом "Уточнюючий" платник єдиного внеску самостійно зменшив зайво нараховану суму єдиного внеску, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які були помилковими, то таке зменшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;
3) якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку з типом "Звітний" платник єдиного внеску не зазначив необхідну інформацію по одній або декількох застрахованих особах, то в додатку з типом "Звітний новий" необхідно зазначити необхідні відомості по одній або декількох застрахованих особах. Така інформація буде вважатися доданою до Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" за цей звітний податковий період та відповідно на таку суму збільшиться сума єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню по Розрахунку з типом "Звітний";
4) у разі виявлення в межах звітного (податкового) періоду помилки в сумах нарахованого єдиного внеску або реквізитах, що стосується застрахованої особи під час подання Розрахунку "Звітний новий" платнику єдиного внеску необхідно подати новий Розрахунок з типом "Звітний новий", у якому провести коригування лише за рядками, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом "Звітний новий" у порядку, визначеному абзацом п'ятим пункту 6 цього розділу;
5) у разі виявлення платником єдиного внеску або його правонаступником в Д1, Д2, або Д3 до Розрахунку помилки лише в реквізитах, що стосуються застрахованої особи та не стосуються сум нарахованого єдиного внеску, у відповідному додатку з типом "Звітний новий" або "Уточнюючий" проводиться коригування лише за рядками, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" у порядку, визначеному абзацом п'ятим пункту 6 цього розділу;
6) якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду необхідно уточнити інформацію виключно щодо сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Д1 до Розрахунку поданих з типом "Звітний" або "Звітний новий", формується та подається до контролюючого органу Розрахунок з типом "Уточнюючий".
Такий Розрахунок уточнює показники Розрахунків, подані за минулі звітні (податкові) періоди з виправленими показниками у порядку, визначеному абзацом шостим пункту 6 цього розділу.
Якщо в Д1 до Розрахунку з типом "Уточнюючий" платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду при поданні включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які не були вчасно внесені або збільшив їх, то таке збільшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2.
Якщо в Д1 до Розрахунку з типом "Уточнюючий" платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду під час подання виключив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб або зменшив їх, то таке зменшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;
7) якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду необхідно одночасно уточнити інформацію щодо реквізитів та сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Д1 до Розрахунку поданих з типом "Звітний" або "Звітний новий", формується та подається до контролюючого органу Розрахунок з типом "Уточнюючий".
Спочатку у Розрахунку з типом "Уточнюючий" платником єдиного внеску проводиться коригування реквізитів, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом "Звітний" або "Звітний новий" у порядку, визначеному абзацом п'ятим пункту 6 цього розділу. Потім формується Розрахунок з типом "Уточнюючий" для коригуванні показників з єдиного внеску у порядку, визначеному абзацом шостим пункту 6 цього розділу з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього Порядку.
8) платник єдиного внеску у звітному (податковому) періоді може провести коригування та виправити помилку, допущену у попередніх звітних (податкових) періодах, здійснити донарахування або зменшення єдиного внеску, застосовуючи коди типу нарахувань, передбачені пунктом 1 розділу IV цього Порядку;
9) якщо платником єдиного внеску не подавався Розрахунок за попередній звітний (податковий) період, такий платник податків зобов'язаний подати Розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого Розрахунку;
10) у разі коригування реквізитів (крім сумових показників) таблиць 5, 6, 7, 8, 9 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309 (із змінами); Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160; Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (із змінами), які діяли до набрання чинності цим Порядком, за періоди до 2021 року платники єдиного внеску подають Розрахунок за формою "Уточнюючий" в порядку, визначеному абзацом п'ятим пункту 6 цього розділу;
11) у разі необхідності видалення відомостей, зазначених в таблицях 5, 7 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309 (із змінами); Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160; Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (із змінами), які діяли до набрання чинності цим Порядком, за періоди до 2021 року, платники податків подають Розрахунок за формою "Уточнюючий" в порядку, визначеному абзацом четвертим пункту 6 цього розділу.
10. Коригування показників 4ДФ до Розрахунку:
1) у розділі I:
для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати "1" - на виключення рядка;
( Абзац другий підпункту 1 пункту 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 )
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати "0" - на введення рядка;
( Абзац третій підпункту 1 пункту 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 )
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку у графі 10 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення;
( Абзац четвертий підпункту 1 пункту 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 )
2) у розділі II:
у рядку "Оподаткування процентів" для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування процентів - виключення -2" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування процентів" відобразити правильну інформацію;
у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею - виключення -3" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" відобразити правильну інформацію;
у рядку "Військовий збір" під час проведення коригування показників 4ДФ за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується. При цьому коригування показників Розрахунку за періоди до 01 січня 2021 року у розділі I графи 5а, 5 не заповнюються. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Військовий збір - виключення -4" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" відобразити правильну інформацію;
3) у розділі III для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 11 указати "1" - на виключення рядка;
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 11 указати "0" - на введення рядка;
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 11 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.
( Пункт 10 розділу V доповнено підпунктом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 )
Директор Департаменту податкової політикиЛ. Максименко
Додаток 1
до Порядку заповнення та подання податковими
агентами Податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників
податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них
податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
(пункт 2 розділу I)
Таблиця відповідності
кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Перелік категорій застрахованих осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуваннюБаза нарахування єдиного внескуРозмір єдиного внеску
код категорії застрахованих осібназва категорії застрахованих осібназваодиниця вимірунараховується на заробітну плату (дохід) застрахованої особи страхувальникомутримується із заробітної плати (доходу) застрахованої особи
1Працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
(далі - Закон); у фізичних осіб - підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту)
Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: наймані працівники на загальних підставахКоротка назва: оплата праці
2Працюючі особи з інвалідністю на підприємствах, в установах і організаціяхСума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%8,41До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: працююча особа з інвалідністюКоротка назва: оплата праці
3Наймані працівники із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотахСума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%До 31 грудня 2015 року - 45,96. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 6,1. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особа льотного складуКоротка назва: оплата праці
4Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент)Сума доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб До 31 грудня 2015 року не нараховується. З 01 січня 2016 року - 22Не утримується
Коротка назва: член колективного та орендного підприємства, сільськогосподарського кооперативуКоротка назва: дохід члена колективного та орендного підприємства, сільськогосподарського кооперативу
5Фізичні особи - підприємці, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осібСума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності фізичною особою - підприємцем, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток)%До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22Не утримується
Коротка назва: ФО - підприємці на загальних підставахКоротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності
6Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (фіксований податок, єдиний податок)Сума, що визначається самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску відповідно до Закону. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску%До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22Не утримується
Коротка назва: ФО - підприємці на спрощеній системі оподаткуванняКоротка назва: база нарахування, що визначена самостійно
7Члени сімей фізичних осіб - підприємців, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осібСума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності членом сім'ї фізичної особи - підприємця, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток)%До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22Не утримується
Коротка назва: член сім'ї ФО - підприємця на загальних підставахКоротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності
8Члени сімей фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткуванняСума, що визначається самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску відповідно до Закону. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску%До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22Не утримується
Коротка назва: член сім'ї ФО - підприємця на ССОКоротка назва: база нарахування, що визначена самостійно
9Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльностіСума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску%До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22Не утримується
Коротка назва: особа, яка отримує дохід від незалежної професійної діяльностіКоротка назва: сума доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності
10Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України)Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: громадянин України, який працює за її межамиКоротка назва: оплата праці
11Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території УкраїниСума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: працівник іноземних організацій в УкраїніКоротка назва: оплата праці
12Особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посадіСума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особа на виборній посадіКоротка назва: оплата праці
13Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства на постійній основіСума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: працівник воєнізованих формуваньКоротка назва: оплата праці
14Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службуСума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особа на альтернативній службіКоротка назва: оплата праці
15Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства)
Коротка назва: особа, яка навчається з відривом від виробництва
16Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхуванняДохід, що розраховується виходячи із суми внеску, сплаченого згідно з договором про добровільну участь, за формулою З = Ф х 100 % / Т, де З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи; Ф - сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць; Т - розмір страхового внеску у відповідному місяціНе менше суми мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру
Коротка назва: особа, яка страхується добровільноКоротка назва: розрахований на підставі суми добровільного внеску показник
17Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску
Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи розраховується виходячи з передбаченої частиною третьою статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
доплати, за формулою Зд = Д х 100 % / Т, де Зд - сума заробітної плати (доходу), розрахована виходячи із доплати; Д - сума доплати; Т - розмір страхового внеску у відповідному місяці
Розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску
Коротка назва: особа, яка доплачує страхові внескиКоротка назва: розрахований на підставі суми доплати показник
18Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захистуСума грошового забезпечення, нарахованого особі за звітний період%До 31 грудня 2015 року - 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року - 22, але не менше мінімального страхового внескуНе утримується
Коротка назва: особа, яка проходить строкову військову службу
19Особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", крім осіб, які отримують виплати у зв'язку зі смертю годувальника, та непрацюючих осіб, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Коротка назва: особа, яка отримує страхові виплати з ФСНВ
20Особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитиниСума допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини нарахованої за звітний період%До 31 грудня 2015 року - 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року - 22, але не менше мінімального страхового внескуНе утримується
Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною
21Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавстваСума допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період%До 31 грудня 2015 року - 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року - 22, але не менше мінімального страхового внескуНе утримується
Коротка назва: непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю
22Безробітні в період отримання допомоги по безробіттю
Коротка назва: особа, яка отримує допомогу по безробіттю
23Особи, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"Сума нарахованого грошового забезпечення%До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 2,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: військовослужбовець, який не набув права на пенсію за вислугу роківКоротка назва: грошове забезпечення
24Патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавстваСума грошового забезпечення, нарахованого за звітний період%До 31 грудня 2015 року - 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року - 22, але не менше мінімального страхового внескуНе утримується
Коротка назва: патронатні вихователі, батьки-вихователі
25Наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВРСума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 6,1. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: наймані працівники, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів УкраїниКоротка назва: оплата праці
26Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 4 Закону, чи у фізичних осіб - підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)Сума винагороди за цивільно-правовими договорами%До 31 грудня 2015 року - 34,7, а для підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22.До 31 грудня 2015 року - 2,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особи, які працюють за угодами ЦПХКоротка назва: винагорода за угодами ЦПХ
27Особи без інвалідності, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%5,3До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОСКоротка назва: оплата праці
28Особи з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%5,5До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: працююча особа з інвалідністю на підприємстві або в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить понад 50 %Коротка назва: оплата праці
29Особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатностіСума допомоги з тимчасової непрацездатності%До 31 грудня 2015 року - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатностіКоротка назва: сума допомоги з тимчасової непрацездатності
30Наймані працівники - особи з інвалідністю, які працюють у товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%5,3До 31 грудня 2015 року - 2,85. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: найманий працівник - особа з інвалідністю, який працює в товариствах УТОГ та УТОСКоротка назва: оплата праці
31Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складуСума нарахованого грошового забезпечення%До 31 грудня 2015 року - 34,7. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 2,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складуКоротка назва: грошове забезпечення
32Працюючі особи з інвалідністю на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВРСума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%8,41До 31 грудня 2015 року - 6,1. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: працююча особа з інвалідністюКоротка назва: оплата праці
33Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю II групи та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавстваСума допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період%33,2, але не менше мінімального страхового внеску на кожну особуНе утримується
Коротка назва: особа, яка доглядає особу з інвалідністю I групи
34Непрацюючі працездатні особи, що здійснюють догляд за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавстваСума допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період%До 31 грудня 2015 року - 33,2, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу. З 01 січня 2016 року - 22, але не менше мінімального страхового внескуНе утримується
Коротка назва: особа, яка доглядає особу похилого віку
35Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування та здійснюють доплату суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування згідно з повідомленням - розрахункомДоплата з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, до мінімального розміру єдиного внеску у відповідному місяці%Розрахункова величина до розміру мінімального страхового внеску
Коротка назва: ФО - підприємці, які доплачують єдиний внесок згідно з повідомленням-розрахункомКоротка назва: база нарахування, що визначена самостійно
36Працюючі особи з інвалідністю на підприємствах, в установах і організаціяхСума допомоги з тимчасової непрацездатності%8,41До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: працююча особа з інвалідністюКоротка назва: сума допомоги з тимчасової непрацездатності
37Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"Сума допомоги з тимчасової непрацездатності%5,3До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОСКоротка назва: сума допомоги з тимчасової непрацездатності
38Особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"Сума винагороди за цивільно-правовими договорами%5,3До 31 грудня 2015 року - 2,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особи, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОСКоротка назва: винагорода за угодами цивільно-правового характеру
39Особи з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"Сума допомоги з тимчасової непрацездатності%5,5До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: працююча особа з інвалідністю на підприємстві або в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить понад 50 %Коротка назва: сума допомоги з тимчасової непрацездатності
40Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які збільшують або зменшують суми зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)Сума, з якої розраховано зобов'язання за страховими внесками%%%
Коротка назва: ФО - підприємці, які збільшують або зменшують суми зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)Коротка назва: дохід
41Наймані працівники - особи з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%5,3До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: найманий працівник - особа з інвалідністю, який працює на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністюКоротка назва: оплата праці
42Особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологамиСума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами%До 31 грудня 2015 року - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особи, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологамиКоротка назва: сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
43Особи з інвалідністю, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах, в установах і організаціяхСума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%8,41До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: працюючі особи з інвалідністю, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологамиКоротка назва: оплата праці
44Особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОС, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами%5,3До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствах УТОГ та УТОСКоротка назва: сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
45Особи з інвалідністю, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, і які нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих осіб з інвалідністю, що є базою для нарахування єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами%5,5До 31 грудня 2015 року - 2. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: працюючі особи з інвалідністю, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, які працюють на підприємстві або в організації громадських організацій осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить понад 50 %Коротка назва: сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
46Особа, яка працює у фізичної особи на умовах трудового договору (контракту)Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"%До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року - 3,6. З 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: особа, яка працює у фізичної особи на умовах трудового договору (контракту)Коротка назва: оплата праці
47Виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стану за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, інших юридичних осібСума нарахованої середньої заробітної плати%До 31 грудня 2015 року для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 Закону, розмір єдиного внеску встановлюється відповідно до класу професійного ризику виробництва в діапазонах 36,76 - 49,7, до яких віднесено платника єдиного внеску, а для бюджетних установ - 36,3, підприємств суднобудівної промисловості - 33,2. З 01 січня 2016 року - 22До 31 грудня 2015 року утримується за ставками, що діяли до 31 грудня 2015 року, з 01 січня 2016 року не утримується
Коротка назва: найманий працівникКоротка назва: оплата праці
48Виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стануВиплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом%Не нараховуєтьсяНе утримується
Коротка назва: працівник, призваний на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятий на військову службу за контрактомКоротка назва: компенсаційні виплати
49Наймані працівники, яким на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції, надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки"База відсутня%Не нараховуєтьсяНе утримується
Коротка назва: найманий працівник у зоні антитерористичної операції, якому надано відпустку без збереження заробітної плати
50Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологамиСума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологамиКоротка назва: сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
51Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Міністерства оборони УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу МіноборониКоротка назва: грошове забезпечення
52Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Служби безпеки УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу СБУ
Коротка назва: грошове забезпечення
53Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Міністерства внутрішніх справ УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу МВСКоротка назва: грошове забезпечення
54Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуаційСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуаційКоротка назва: грошове забезпечення
55Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної фіскальної служби УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу ДФСУКоротка назва: грошове забезпечення
56Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу ДКВСКоротка назва: грошове забезпечення
57Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Міністерства інфраструктури УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу МінінфраструктуриКоротка назва: грошове забезпечення
58Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Служби зовнішньої розвідки УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Служби зовнішньої розвідки УкраїниКоротка назва: грошове забезпечення
59Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Управління Державної охорони УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу УДОКоротка назва: грошове забезпечення
60Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної прикордонної служби УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу ДПСКоротка назва: грошове забезпечення
61Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформаціїСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язкуКоротка назва: грошове забезпечення
62Поліцейські Національної поліції УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: поліцейські НПУКоротка назва: грошове забезпечення
63Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Національної гвардії УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу НГУКоротка назва: грошове забезпечення
64Фізичні особи - підприємці, пенсіонери, особи, які тимчасово не працюють, або особи, визнані у встановленому законом порядку безробітними, які отримують одноразову грошову винагороду, члени виборчої комісії відповідно до постанови КМУ від 28 липня 2004 року № 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму"Одноразова грошова винагорода%22Не утримується
Коротка назва: особи, які отримують одноразову грошову винагороду, члени виборчої комісіїКоротка назва: одноразова грошова винагорода
65Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та які одноразово сплачують суму єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року)Дохід, що розраховується виходячи із суми внеску на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2, за формулою З = Ф х 100 %/(Т х 2), де З - сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, Ф - сума фактично сплаченого страхового внеску за відповідний місяць; Т - розмір страхового внеску у відповідному місяціСума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2
Коротка назва: особа, яка здійснює одноразову сплату єдиного внескуКоротка назва: розрахований на підставі суми добровільного внеску показник
66Особи з інвалідністю, яким нараховано виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стануВиплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стану%8,41Не утримується
Коротка назва: особи з інвалідністю, яким нараховано виплати в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактомКоротка назва: виплата середнього заробітку
67Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій УкраїниКоротка назва: грошове забезпечення
68Особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро УкраїниСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: Особи начальницького складу НАБУКоротка назва: грошове забезпечення
69Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час проходження ними виробничого навчання (у формі стажування) та виробничої практики на виробництві чи у сфері послугСуми заробітної плати, яку виплачує підприємство стажисту (практиканту) за виконання ним робіт у період навчання (стажування), виробничої практики%22Не утримується
Коротка назва: Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час проходження стажування та практикиКоротка назва: Суми заробітної плати практиканту, стажисту
70Непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідністьСуми допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період%22, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особуНе утримується
Коротка назва: непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною, якій не встановлено інвалідність
71Особи, які отримують одноразову грошову винагороду, члени виборчої комісії, які здійснюють повноваження не на платній основіОдноразова грошова винагорода%22Не утримується
Коротка назва: особи, які отримують одноразову грошову винагороду, члени виборчої комісіїКоротка назва: одноразова грошова винагорода
72Непрацюючий інший з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівникаСума мінімальної заробітної плати, затвердженої законом про Державний бюджет України на відповідний рік%22 - з 19 березня 2019 року, без нарахування страхувальником заробітної платиНе утримується
Коротка назва: Непрацюючий інший з подружжя працівника дипломатичної службиКоротка назва: сума мінімальної заробітної плати
73Особи начальницького складу осіб Державного бюро розслідуваньСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва: Особи начальницького складу ДБРКоротка назва: грошове забезпечення
74Співробітники служби судової охорониСума нарахованого грошового забезпечення%22Не утримується
Коротка назва:Коротка назва: грошове забезпечення
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.01.2015 № 4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 111/26556
Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!