Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

Міністерство фінансів України Наказ, Зразок, Порядок, Форма типового документа, Декларація від 23.01.2015 №14
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Зразок, Порядок, Форма типового документа, Декларація

Дата 23.01.2015

Номер 14

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.01.2015 № 14
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 105/26550
Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 841 від 26.09.2016 № 451 від 24.04.2017 № 189 від 08.05.2019 № 747 від 08.12.2020 - зміни опрацьовуються )
Відповідно до статті 46 глави 2 розділу ІІ та пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму декларації акцизного податку;
Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1026 "Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за № 29/18767, та від 24 грудня 2010 року № 1030 "Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 86/18824.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України (Привалова Н.Є.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної фіскальної служби України (Герц В.І.) забезпечити надання Департаменту розвитку ІТ державної фіскальної служби України (Дзюбатий А.Б.) форми декларації акцизного податку в електронному вигляді відповідно до затвердженої декларації та алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки декларації з моменту державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.
В. о. МіністраІ. Уманський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної фіскальної служби України
Голова Державної регуляторної служби України

І.О. Білоус
К. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
23.01.2015 № 14
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
26.09.2016 № 841
)
ДЕКЛАРАЦІЯ
акцизного податку (з додатками)
( Див. текст )( У тексті Декларації та Додатків до неї після слова "серія" у всіх відмінках доповнено словами "(за наявності)"; слова "Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" замінено словами "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017 )( Форма декларації в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 26.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017, № 189 від 08.05.2019 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
23.01.2015 № 14
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
26.09.2016 № 841
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 105/26550
ПОРЯДОК
заповнення та подання декларації акцизного податку
( У тексті Порядку після слова "серія" у всіх відмінках доповнено словами "(за наявності)"; слова "фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" у всіх відмінках замінено словами "фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017 )
І. Загальні положення
1. Декларацію акцизного податку (далі - Декларація) розроблено відповідно до статті 46 глави 2 розділу II, підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 та пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
2. Декларацію складають та подають особи, визначені статтею 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку (далі - платник). Платники заповнюють та подають розділи та додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку, про що робиться відповідна відмітка у графі "Ознака подання" на останньому аркуші Декларації.
Платник, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу є суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає лише розділ Д та додаток 6 до Декларації.
3. Базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.
4. Об’єкти оподаткування акцизним податком та порядок визначення бази оподаткування встановлені статтями 213, 214 розділу VI Кодексу, перелік підакцизних товарів (продукції) та розмір ставок акцизного податку встановлено статтею 215 розділу VI Кодексу.
II. Складання Декларації
1. Декларація складається платником у порядку, встановленому статтею 48 глави 2 розділу II Кодексу. Додатки до Декларації є її невід’ємною частиною.
2. Декларація складається із загальної частини, що містить необхідні обов’язкові реквізити платника, шести розділів, що складаються платниками залежно від виду підакцизних товарів, додатків, що містять розрахунки для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок акцизного податку, а також розділу, що заповнюється працівниками Державної фіскальної служби України (далі- контролюючий орган) після подання Декларації. Порядок заповнення Декларації окремо за кожним розділом наводиться у розділі IV, а додатків - у розділі V цього Порядку.
3. У загальній частині Декларації платник вказує тип поданої Декларації (звітна, звітна нова, уточнююча), звітний (податковий) період, за який подається Декларація, а у разі уточнення показників попередніх звітних періодів - також звітний (податковий) період, що уточнюється. В уточнюючій Декларації звітний (податковий) період дорівнює звітному (податковому) періоду, що уточнюється.
4. У Декларації вказуються згідно з реєстраційними документами повне найменування та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи (відокремленого підрозділу) та прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта - для фізичної особи - платника податку. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. Дані про податкову адресу зазначаються відповідно до вимог статті 45 глави 1 розділу ІІ Кодексу.
5. Декларація містить найменування контролюючого органу, до якого вона подається, дату подання, ініціали, прізвище, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та підпис платника - фізичної особи або підписи посадових осіб платника - юридичної особи, засвідчені печаткою платника (за наявності).
6. У Декларації зазначаються платники, перелік яких визначено статтею 212 розділу VI Кодексу. Для зазначення виду платника акцизного податку у відповідній клітинці рядка 05 загальної частини Декларації, що відповідає визначеному підпункту пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, згідно з яким суб'єкт господарювання є платником акцизного податку, в обов'язковому порядку проставляється позначка "Х".
( Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
7. Усі показники у Декларації (крім додатків) проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
8. Декларація підписується:
керівником платника або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу;
фізичною особою - платником або його законним представником.
9. Якщо платник вважає, що форма Декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Кодексу, він має право зазначити цей факт у додатку 10 до Декларації.
III. Подання Декларації до контролюючих органів
1. Платник самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає у Декларації.
2. Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, має перебувати на обліку та подавати Декларацію до контролюючих органів за місцезнаходженням пунктів продажу товарів.
3. Платником заповнюються лише відповідний розділ і додатки до Декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції). Якщо платник є одночасно платником акцизного податку за різними видами господарської діяльності згідно зі статтею 212 Кодексу, він подає одну Декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.
Відмітка про подання конкретного розділу Декларації та додатка до Декларації із зазначенням кількості примірників та кількості сторінок проставляється на останньому аркуші Декларації.
4. Платник, визначений підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а також платник, який має діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право провадження діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язаний подавати Декларацію за кожний звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді, чи ні.
5. Декларація подається до контролюючого органу особисто платником (уповноваженою ним особою), або надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або надається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
Платник податків, який обирає спосіб взаємодії з контролюючим органом засобами електронного зв'язку в електронній формі, зобов'язаний під час обрання способу взаємодії повідомити контролюючому органу свою електронну(і) адресу(и) шляхом внесення цієї інформації до своїх облікових даних через електронний кабінет.
( Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )( Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017 )
6. У разі надсилання Декларації поштою платник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.
7. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку такий оператор несе відповідальність згідно із законом. У такому разі платник звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання Декларації.
Платник протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто на його вибір контролюючому органу другий примірник Декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.
8. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у Декларації, протягом строків, установлених Кодексом.
9. Під час прийняття Декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів платника, передбачених пунктами 48.3, 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу. Інші показники, зазначені в поданій Декларації, до її прийняття перевірці не підлягають.
10. Посадова особа контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник, зобов’язана зареєструвати подану Декларацію датою її фактичного отримання за умови дотримання платником вимог статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.
11. Декларація, надана платником, вважається прийнятою за умови дотримання умов, визначених статтями 48, 49 глави 2 розділу II Кодексу. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти Декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, забороняється.
12. У разі подання платником до контролюючого органу Декларації, заповненої з порушеннями вимог пунктів 48.3, 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, такий контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті Декларації із зазначенням причин такої відмови (у разі отримання Декларації поштою або засобами електронного зв'язку - протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, у разі отримання особисто - протягом трьох робочих днів з дня її отримання).
13. У разі отримання відмови контролюючого органу у прийнятті Декларації платник має право подати нову Декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання або оскаржити рішення контролюючого органу у порядку, встановленому статтею 56 глави 4 розділу II Кодексу.
14. Незалежно від наявності відмови у прийнятті Декларації платник зобов’язаний погасити податкове зобов’язання, самостійно визначене ним у такій Декларації, протягом строків, установлених Кодексом.
15. Якщо останній день строку подання Декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Граничні строки подання зазначеної декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом.
16. Платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт недоплати - заниження податкового зобов’язання минулих звітних (податкових) періодів, зобов’язаний подати:
або уточнюючу Декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8), і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків такої суми до подання уточнюючої Декларації;
або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8), у складі звітної (звітної нової) Декларації за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, і сплатити суму податкового зобов’язання за звітний (податковий) період, суму недоплати та штраф у розмірі п’яти відсотків суми такої недоплати до подання звітної (звітної нової) Декларації.
Якщо після подання Декларації за звітний період платник подає нову Декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період, штрафи, визначені пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу, не застосовуються.
17. У разі якщо за результатами подання уточнюючого розрахунку виникає потреба у поверненні надміру сплаченого акцизного податку, таке повернення проводиться відповідно до порядку, визначеного наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року № 1146 "Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1679/28124.
18. Відомості, наведені в Декларації, повинні підтверджуватися первинними документами та даними бухгалтерського обліку.
IV. Порядок заповнення Декларації
1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у Декларації, що подається до контролюючого органу у строки, встановлені Кодексом. Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником акцизного податку, не підлягає оскарженню.
2. Загальна частина Декларації заповнюється в порядку, визначеному у розділі II цього Порядку.
( Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
3. Розділ А "Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше" Декларації заповнюється платниками акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше в такому порядку:
1) у першій графі рядків А1-А10 зазначаються коди розділу та операцій із спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями, пивом та продуктами із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
2) у другій графі рядків А1-А10 зазначається перелік операцій із виробленими на території України спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, із ввезеними на митну територію України алкогольними напоями, маркованими марками акцизного податку;
3) у третій графі рядків А1-А9, А10.1, А10.2 зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до четвертої графи цього розділу;
( Підпункт 3 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017 )
4) у четвертій графі рядків А1-А10 зазначаються суми акцизного податку, обчислені згідно з додатками 1, 3 до Декларації, які проставляються відповідно до номерів граф додатків.
При цьому у рядку А10 сума акцизного податку з обсягів алкогольних напоїв, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку, зазначається окремо для вироблених(ої) товарів (продукції) - рядок А10.1 та для імпортованих(ої) товарів (продукції) - рядок А10.2.
Суми акцизного податку, що зазначаються у четвертій графі рядків А1-А10, обчислюються за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, що визначені у першій колонці розділу А;
5) у рядках А11, А12 зазначаються суми коригування податкових зобов’язань зі спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, розмір яких обчислюється за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації:
у рядках А11.1, А12.1 відображається зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;
у рядках А11.2, А12.2 відображається зменшення суми податку в інших випадках (передбачається коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
6) у рядку за кодом операції А13 проставляється сума акцизного податку, обчислена за формою згідно з додатком 1- 2 до Декларації;
( Підпункт 6 пункту 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
7) у рядку А14 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;
8) у рядку А15 виробником спирту етилового сума пільг за наданими йому податковими векселями або за сумами акцизного податку, сплаченими виробником алкогольних напоїв грошовими коштами до отримання спирту етилового, призначеного для переробки на продукцію, визначену в статті 225, пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, проставляється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;
9) у рядку А16 зазначається сума податкових зобов’язань з вироблених підакцизних товарів, що визначається як сума рядків А1-А9 та А 10.1, А13, за вирахуванням рядків А3, А11. У рядках А16.1-А16.5 зазначаються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації окремо зі спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше (окремо з алкогольної продукції, з якої акцизний податок сплачується при придбанні акцизних марок, та за звітний місячний період), пива, вироблених на території України, виходячи з розрахунків за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації, за тими операціями, які здійснює платник;
( Підпункт 9 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
10) у рядку А17 зазначається сума податкових зобов’язань із ввезених підакцизних товарів, що визначається як сума рядків А3, А10.2, за вирахуванням рядка А12. У рядках А17.1, А17.2, А17.3 зазначаються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації окремо з лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, пива, ввезених на митну територію України, виходячи з розрахунків за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації, за тими операціями, які здійснює платник.
4. Розділ Б "Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)" заповнюється платниками акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів) в такому порядку:
1) у першій графі рядків Б1-Б8 зазначаються коди розділу та операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, тютюновою сировиною, тютюновими відходами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
2) у другій графі рядків Б1-Б8 зазначається перелік операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, тютюновою сировиною, тютюновими відходами, в результаті яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
3) у третій графі рядків Б1-Б7, Б8.1, Б8.2 зазначаються коди показників додатків, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації;
( Підпункт 3 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017 )
4) у четвертій графі рядків Б1-Б8 зазначаються суми акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, обчислені за формами згідно з додатками 1, 2, 5 до Декларації.
При цьому у рядку Б8 сума акцизного податку з обсягів підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку, зазначаються окремо обсяги вироблених товарів (продукції) - рядок Б8.1 та обсяги імпортованих товарів (продукції) - рядок Б8.2.
Суми акцизного податку у четвертій графі рядків Б1-Б8 обчислюються за формами згідно з додатками 1, 2, 5 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу Б;
5) у рядках Б9, Б10 зазначаються суми зменшення (коригування) податкових зобов’язань, розмір яких також обчислюється за формами згідно з додатками 1, 2 до Декларації:
у рядках Б9.1, Б10.1 відображається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів платнику податку, що раніше були відповідно реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;
у рядках Б9.2, Б10.2 відображаються інші випадки коригування (зменшення (коригування) податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
( Підпункт 6 пункту 4 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
6) у рядку Б11 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 2, 4 до Декларації;
( Підпункт 6 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
7) у рядку Б12 зазначається сума податкових зобов’язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, що визначається як сума рядків Б1-Б7 та Б8.1, за вирахуванням рядків Б2, Б9;
( Підпункт 7 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
8) у рядку Б13 зазначається сума податкових зобов’язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів), що визначається як сума рядків Б2, Б8.2, за вирахуванням рядка Б10.
( Підпункт 8 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
Сума акцизного податку за адвалорною ставкою визначається як різниця між загальною сумою податкового зобов’язання (графа 17 додатка 2 до Декларації) та сумою акцизного податку за специфічною ставкою (графа 13 додатка 2 до Декларації).
5. Розділ В "Податкові зобов’язання з реалізації пального" заповнюється платниками акцизного податку, визначеними підпунктами 212.1.1, 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу, які здійснюють реалізацію пального у розумінні абзацу другого підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу (поняття пального визначено підпунктом 14.1.141-1 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу), у такому порядку:
( Абзац перший пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017 )
1) у першій графі рядків В1-В10.1 зазначаються коди розділу та операцій з підакцизними товарами (продукцією), оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
( Підпункт 1 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
2) у другій графі рядків В1-В10.1 зазначається перелік операцій з підакцизними товарами (продукцією), у результаті яких виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
( Підпункт 2 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
3) у третій графі рядків В1-В10.1 зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації;
( Підпункт 3 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
4) у четвертій графі рядків В1-В10.1 зазначаються суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формами згідно з додатками 1, 1- 1 до Декларації.
Суми акцизного податку у четвертій графі рядків В1-В10.1 (крім В2) обчислюються за формою згідно з додатком 1 до Декларації, яка заповнюється та надається із зазначенням у верхньому лівому куті додатка коду операції та рядка, визначених у першій графі розділу В.
Сума акцизного податку у четвертій колонці рядка В2 обчислюється за формою згідно з додатком 1- 1 до Декларації;
( Підпункт 4 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
5) у рядку В11 зазначаються суми зменшення (коригування) податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до Декларації:
у рядку В11.1 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику, що раніше були реалізовані, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу;
у рядку В11.2 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу. Для кожного випадку виготовлення пального із використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до Декларації;
у рядку В11.3 зазначаються суми зменшення податку в інших випадках (коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
( Підпункт 6 пункту 5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
6) у рядку В13 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатком 4 до Декларації;
7) у рядку В14 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою для виробництва етилену згідно з пунктом 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу;
8) у рядку В15 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою згідно з пунктом 229.4 статті 229 розділу VI Кодексу, за даними колонки 11 додатка 4 до Декларації;
9) у рядку В16 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які отримані як сировина для виробництва у хімічній промисловості, за нульовою ставкою згідно з пунктом 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу, за даними колонки 11 додатка 4 до Декларації;
10) у рядку В17 проставляється сума пільг з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 та статтею 229 розділу VI Кодексу, застосування яких зупинено відповідно до підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу;
( Пункт 5 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017 )
11) у рядку В18 зазначається сума податкових зобов’язань за цим розділом, що визначається як сума рядків В1-В10.1 та В17, за вирахуванням рядка В11.
( Підпункт пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017, № 189 від 08.05.2019 )
6. Розділ Г "Податкові зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів" заповнюється у такому порядку:
1) у першій графі рядків Г1-Г7 зазначаються коди розділу та операцій з підакцизними товарами (продукцією), оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
2) у другій графі рядків Г1-Г7 зазначається перелік операцій з підакцизними товарами (продукцією), у результаті яких виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
3) у третій графі рядків Г1-Г7 зазначаються коди показника додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації;
4) у четвертій графі рядків Г1-Г7 зазначаються суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 1 до Декларації.
Суми акцизного податку у четвертій графі рядків Г1-Г7 обчислюються за формою згідно з додатком 1 до Декларації, яка заповнюється та надається із зазначенням у верхньому лівому куті додатка коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу Г;
5) у рядку Г8 зазначаються суми зменшення податкового зобов’язання з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 1 до Декларації:
зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу;
( Абзац другий підпункту 5 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
зменшення суми податку (в інших випадках коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов'язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
( Підпункт 6 пункту 6 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
6) у рядку Г10 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування суми пільг з акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;
7) у рядку Г11 зазначається сума податкових зобов’язань (сума показників рядків Г1-Г7, за вирахуванням значення рядка Г8).
У рядках Г11.1-Г11.7 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо з моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД); автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі; моторних транспортних засобів для перевезення вантажів; кузовів для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД; мотоциклів (включаючи мопеди) та велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них; причепів та напівпричепів для тимчасового проживання у кемпінгах типу причіпних будиночків; автомобілів, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД.
7. Розділ Д "Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" заповнюється в такому порядку:
1) у рядках Д1.1-Д1.n у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.
Коефіцієнт n - кількість рядків розділу Д, що має дорівнювати кількості додатків, поданих до Декларації. Наприклад, якщо додатків 5, n = 5, тобто останній рядок буде Д1.5;
( Абзац другий підпункту 1 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 451 від 24.04.2017 )( Підпункт 1 пункту 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
2) у рядках Д1.1-Д1.n у другій графі зазначається код КОАТУУ відповідного місця здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами;
3) у рядках Д1.1-Д1.n у третій графі зазначається код показника додатка, що використовується для обчислення суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
4) у рядках Д1.1-Д1.n у четвертій графі зазначаються податкові зобов’язання з акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, розраховані окремо за кожним кодом за КОАТУУ, обчислені за формою згідно з додатком 6 до Декларації.
8. Розділ Е "Податкові зобов’язання з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії" заповнюється у такому порядку:
1) у рядку Е1 у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;
( Підпункт 1 пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
2) у рядку Е1 у другій графі зазначається перелік операцій з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, в результаті яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;
( Підпункт 2 пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
3) у рядку Е1 у третій графі зазначаються коди показників додатків, що використовуються для обчислення суми податкових пільг з оптового постачання електричної енергії та з реалізації електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, дані яких вносяться до Декларації;
( Підпункт 3 пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )( Підпункт 4 пункту 8 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
4) у рядках Е1, Е1.1 та Е1.2 у четвертій графі зазначаються суми податкового зобов’язання з акцизного податку з реалізації електричної енергії, розраховані окремо з реалізованої електричної енергії для оптового постачальника електричної енергії (Е2.1) та поза оптовим ринком електричної енергії (Е2.1) за формою згідно з додатком 7 до Декларації.
( Підпункт 4 пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 189 від 08.05.2019 )
V. Додатки до Декларації
1. Додаток 1 "Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу)" заповнюють тільки виробники в такому порядку:
1) у графі 2 "Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку;
2) у графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" зазначається назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД;
3) у графі 4 "Фізичні характеристики товару (продукції) - місткість" зазначається об'єм тари в літрах для підакцизних товарів, у яких перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2203-2208 (крім 2207), у кілограмах зазначається вага нетто упаковок (пачок) тютюнових виробів, де перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2403;
4) у графі 5 "Фізичні характеристики товару (продукції) - міцність та інші показники" зазначається характеристика товару (продукції) залежно від його (її) виду, групи або підгрупи (фактичний вміст спирту тощо), яка необхідна для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних виробів, коньяку - вміст спирту (40 %, 60 % тощо); пива, винопродукції (крім коньяку) - л; тютюнової сировини (тютюнових відходів) та тютюнових виробів - кг; пального - тис.л, приведеного до t 15 °C);
5) у графі 6 "Одиниця виміру товару (продукції) - для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг)" проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника (алкогольні напої, пиво - шт. пляшок; пальне - тис.л, приведене до t 15 °C; тютюнова сировина та тютюнові відходи - кг);
6) у графі 7 "Одиниця виміру товару (продукції) - для обчислення акцизного податку (шт., л, кг,)" зазначається одиниця виміру, передбачена статтею 215 розділу VI Кодексу, що використовується для обчислення акцизного податку (лікеро-горілчані вироби, коньяк - л (100-відсоткового спирту); пиво, винопродукція (крім коньяку) - л; пальне - тис.л, приведене до t 15 °C; тютюнова сировина та тютюнові відходи - кг);
7) у графі 8 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого(ї) (переданого(ї)), ввезеного(ї) товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 6, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), для обчислення акцизного податку за специфічними ставками;
8) у графі 9 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, - гр. 8 х гр. 5); для пального гр. 9 - обсяг пального в тис.л, приведеного до t 15 °C;
9) у графі 10 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються неоподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 6, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції);
10) у графі 11 "Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції)" проставляються неоподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту - гр. 10 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші чотири цифри 2403, - гр. 10 х гр. 5); для пального гр. 11 - обсяг пального в тис.л, приведеного до t 15 °C);
11) у графі 12 "Специфічні ставки акцизного податку - з одиниці виміру (євро, грн)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу;
12) у графі 13 "Специфічні ставки акцизного податку - для пального, до якого застосовується коефіцієнт (євро)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці такого товару (продукції), встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, збільшена на коефіцієнт до ставки податку (гр. 13 = гр. 12 х коефіцієнт до ставки, встановлений підпунктом 215.2.3 пункту 215.2 та/або підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу);
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.01.2015 № 14
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 105/26550
Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку
Відповідно до статті 46 глави 2 розділу ІІ та пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!