• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо питання порядку направлення повідомлення про укладення контракту на здійснення контрольованих операцій з сировинними товарами

Державна податкова служба України | Індивідуальна податкова консультація від 10.06.2021 № 2338/ІПК/99-00-21-02-02-06
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 10.06.2021
 • Номер: 2338/ІПК/99-00-21-02-02-06
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова служба України
 • Тип: Індивідуальна податкова консультація
 • Дата: 10.06.2021
 • Номер: 2338/ІПК/99-00-21-02-02-06
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
10.06.2021 N 2338/ІПК/99-00-21-02-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо питання порядку направлення повідомлення про укладення контракту на здійснення контрольованих операцій з сировинними товарами та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до наданої у зверненні інформації, підприємство здійснює експортні операції з сільськогосподарською продукцією та планує здійснення господарських операції з постачання сировинних товарів нерезидентам, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. При цьому очікується, що річний дохід підприємства від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не перевищуватиме 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Також, передбачається, що обсяг таких експортних операцій підприємства з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищуватиме 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
У платника виникли питання:
1. чи передбачений порядок повідомлення Державної податкової служби України (її територіальних органів) про укладення контракту на здійснення експортних операцій з сировинними товарами або порядок реєстрації (обліку) таких контрагентів в органах ДПС для підприємств, річний дохід яких від будь-якої діяльності не перевищує 150 млн. грн. за відповідний податковий (звітний) період;
2. якщо порядок передбачений, то яким чином здійснюється повідомлення ДПС (її територіальних органів) про укладення контракту на здійснення експортних операцій з сировинними товарами або порядок реєстрації (обліку) таких контрагентів в органах ДПС для підприємств, річний дохід яких від будь-якої діяльності не перевищує 150 млн. грн. за відповідний податковий (звітний) період;
3. якщо подання повідомлення ДПС (її територіальних органів) про укладення контракту на здійснення експортних операцій з сировинними товарами для підприємств, річний дохід яких від будь-якої діяльності не перевищує 150 млн. грн. за відповідний податковий (звітний) період не передбачено, то чи може платник податків при підтвердженні суми доходів за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" за методом порівняльної неконтрольованої ціни, вважати підтвердженим, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійснювалося сторонами операції на момент укладання такої угоди.
Щодо питань 1 - 3
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.
Контрольованими операціями, відповідно до пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:
а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених підпунктом 39.2.1.5 цього підпункту;
б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів - нерезидентів;
в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав;
г) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.
ґ) господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.
Отже, визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об'єкт оподаткування податком на прибуток платника податку.
Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:
операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
операції з надання послуг;
операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об'єктами інтелектуальної власності;
фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.
З урахуванням зазначеного, операції з постачання сировинних товарів враховуються при розрахунку вартісного критерію контрольованої операції.
На виконання пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 04 липня 2017 року N480, якою затверджено перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (далі - Перелік).
Згідно із пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
Таким чином, у разі якщо господарські операції платника податку з нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку, відповідають вартісним критеріям, встановленим пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, то такі операції підпадають під визначення контрольованих.
Відповідно до пп. 39.3.3.5, пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу платник податків, що здійснює контрольовані операції із сировинними товарами, повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про укладення відповідного договору (контракту) за формою та в порядку, передбаченими підпунктом 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 цього пункту.
Форма Повідомлення про укладання форвардного, ф'ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами та Порядок подання Повідомлення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 р. N 840 "Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного, ф'ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2021 р. за N 95/35717, який набув чинності 5 лютого 2021 року (далі - Порядок N 840).
Цей Порядок визначає механізм подання платниками податків Повідомлення про укладання форвардного, ф'ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами (далі - Повідомлення) у випадках, передбачених пп. 39.3.3.3 та 39.3.3.5 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу.
Дія Порядку поширюється на платників податків, які здійснюють контрольовані операції на підставі форвардного, ф'ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами.
Платник податків повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, про здійснення контрольованої операції на підставі форвардного, ф'ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами шляхом надання Повідомлення протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного контракту.
При здійсненні контрольованих операцій із сировинними товарами, направлення платником такого Повідомлення є підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійснювалося сторонами контрольованої операції на момент укладення такої угоди.
Якщо інформація, зазначена у повідомленні, узгоджується із фактичною поведінкою сторін або з іншими фактами контрольованої операції, порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції.
Повідомлення направляється засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Електронна форма Повідомлення у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) оприлюднюється на офіційному вебпорталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову політику.
У разі укладання декількох форвардних, ф'ючерсних контрактів або контрактів на здійснення операцій з сировинними товарами платники податків подають Повідомлення щодо кожного контракту окремо.
Згідно з пп. 39.3.3.6 та пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу якщо платник податку не направить повідомлення відповідно до підпункту 39.3.3.5 підпункту 39.3.3 цього підпункту або
інформація, зазначена в повідомленні, не відповідає договірним умовам, або
сторонами операції після направлення повідомлення будуть внесені зміни до умов договору (контракту) щодо характеристик, ціни, загальної вартості, кількості та обсягу товарів, умов постачання та оплати, відповідальності сторін, або
умови такого договору (контракту) не узгоджуються з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення,
контролюючий орган проводить порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмета контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої контрольованої операції.
Таким чином, платник податку, що здійснює операції із сировинними товарами подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, Повідомлення про укладання контракту на здійснення операцій із сировинними товарами. При цьому, у разі якщо такі операції за результатами звітного податкового року не підпадають під визначення контрольованих, подання такого Повідомлення не буде розглядатися як порушення норм пп. 39.3.3.5 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу.
Виходячи із наданої платником інформації, оскільки операції з нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до Переліку, не досягають критеріїв контрольованості, то платник податку на прибуток повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування на 30 відс. вартості реалізованих товарів (робіт, послуг) відповідно до вимог пп. 140.5.51 п. 140.5 ст. 140 Кодексу або підтвердити суму таких доходів за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту.
Відповідно до пп. 39.1.4 п. 39.1 ст. 39 Кодексу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" проводиться за методами, визначеними пунктом 39.3 цієї статті.
При цьому, відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" визначається за допомогою застосування методу трансфертного ціноутворення, який є найбільш доцільним до фактів та обставин здійснення контрольованої операції, крім випадків, коли цим Кодексом визначені вимоги щодо обов'язковості застосування конкретного методу встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" для контрольованих операцій певного виду (пп. 39.3.2.1 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу).
Підпунктом 39.3.3.4 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу встановлено, що для контрольованих операцій з сировинними товарами встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
Для цілей цього підпункту під сировинними товарами розуміються товари, для яких непов'язані особи у якості орієнтира (еталона) для встановлення ціни неконтрольованих операцій використовують котирувальні ціни. Перелік сировинних товарів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. за N 1221, яка набрала чинність з 1 січня 2021 року.
Під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни для контрольованих операцій із сировинними товарами порівняння ціни контрольованої операції може проводитись із ціною зіставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами з непов'язаними особами, та/або з котирувальними цінами.
Котирувальні ціни, які використовуються для порівняння з цінами контрольованих операцій, мають відповідати умовам зіставності, визначеним пп. 39.2.2 п. 39.2 цієї статті.
Котирувальні ціни (для цілей статті 39 цього Кодексу) - ціни на сировинний товар у відповідний період, отримані на міжнародному ринку товарів, які включають, зокрема, результати біржових торгів, ціни, отримані з визнаних агентств із прозорою звітністю щодо цін, статистичних агентств або від урядових агентств із ціноутворення, де такі індекси використовуються в якості орієнтира (еталона) непов'язаними особами для визначення цін в операціях між ними. Котирувальна ціна визначається як ціна (середня ціна) та/або діапазон цін на певну дату або період часу (пп. 14.1.941 п. 14.1 ст.14 Кодексу).
У разі наявності між умовами контрольованої операції та умовами неконтрольованих операцій або умовами, що визначають котирувальну ціну на сировинні товари, значних відмінностей, що суттєво впливають на ціну угод із сировинними товарами, здійснюються відповідні коригування (абз. 6 пп. 39.3.3.4 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу).
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін на своєму офіційному веб-порталі до початку звітного року (абз. 7 пп. 39.3.3.4 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу).
Державна податкова служба України 30.12.2020 р. відповідно до пп. 39.3.3.4 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу оприлюднила на своєму офіційному веб-порталі рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін.
Зазначений перелік є складовою механізму визначення дотримання принципу "витягнутої руки" по операціях з сировинними товарами, що визначений пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу та направлений на забезпечення виконання вимог щодо використання методу порівняльної неконтрольованої ціни.
Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).