• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ, Реєстр, Довідка, Форма типового документа, Журнал, Рекомендації від 29.12.2000 № 356
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Реєстр, Довідка, Форма типового документа, Журнал, Рекомендації
 • Дата: 29.12.2000
 • Номер: 356
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Реєстр, Довідка, Форма типового документа, Журнал, Рекомендації
 • Дата: 29.12.2000
 • Номер: 356
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2000 № 356
Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року № 1706,
НАКАЗУЮ:
Затвердити Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, що додаються.
Заступник МіністраВ.В. Регурецький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку
Загальні положення
1. Форма бухгалтерського обліку як певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них обирається підприємствами самостійно з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.
2. Ці Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (далі - Методичні рекомендації) спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та інших юридичних осіб (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), їх філій, відділень, представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності (далі - підприємства), на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів.
Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, можуть застосовувати норми цих Методичних рекомендацій, якщо вони не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.
( Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
3. Облікові регістри (книги, відомості, журнали тощо) призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські операції, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах.
Регістри бухгалтерського обліку можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати реквізити, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зокрема назву форми, найменування підприємства, період реєстрації господарських операцій, одиницю виміру, посади осіб, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці аналітичних даних, аркуші-розшифровки тощо) за всіма господарськими операціями заповнюються в гривнях і копійках, а регістри, що, крім того, ведуться окремо за операціями в іноземних валютах, - у відповідних вимірниках іноземної валюти.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
4. Облікові регістри складаються щомісяця. Облікові регістри підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства.
5. Ведення облікових регістрів та контирування документів первинного обліку здійснюються із застосуванням, щонайменше, коду класу рахунків й коду синтетичного рахунку.
6. Формування аналітичних даних здійснюється групуванням однакових за економічним змістом даних первинних документів у відомостях, з яких підсумки переносяться до відповідних журналів. Розріз (деталізація) аналітичної інформації у регістрах бухгалтерського обліку підприємством може розширюватися, змінюватися.
У випадках, коли потрібну аналітичну деталізацію показників за об'єктами обліку на окремих рахунках (запасів, витрат, доходів тощо) безпосередньо у журналах забезпечити неможливо, то попередньо дані первинних документів у потрібному аналітичному розрізі групуються (накопичуються) у допоміжних відомостях (аркушах-розшифровках), з яких підсумки записуються до журналів.
7. Аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.
8. Господарські операції відображаються в облікових регістрах під час надходження первинних документів або підсумками за місяць, в залежності від характеру і змісту операцій. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою та змістом.
Підсумкові записи в журналах звіряються з даними первинних документів, які були підставою для записів, та з відомостями.
На документах, дані яких включені до облікових регістрів, зазначають номери відповідних облікових регістрів і порядкові номери записів в них (номер рядка). За документами, дані яких відображені в облікових регістрах загальним підсумком, номер регістру і номер запису вказують на окремому аркуші, який додається до зброшурованих документів.
В облікових регістрах, показники яких переносять в Головну книгу або в інші облікові регістри, роблять відповідну позначку про це у відповідному рядку регістру.
9. В облікових регістрах підчистки і необумовлені виправлення тексту та цифрових даних не допускаються.
Помилки в облікових регістрах виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст та/або цифри закреслюються і над закресленим наводиться правильний текст та/або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом "виправлено" та підтверджено підписами осіб, що підписали цей регістр, із зазначенням дати виправлення.
Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання Бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або у дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображуються правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.
Виправлення помилок минулих років оформлюється у місяці виявлення помилки Бухгалтерською довідкою, в якій наводиться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання Бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.
10. Головна книга використовується для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності. До Головної книги заносяться із журналів підсумки оборотів з кредиту рахунків.
11. У Головній книзі відображаються: сальдо на початок і кінець поточного місяця; обороти за поточний місяць за кредитом цього рахунку, які наводяться однією сумою; обороти за поточний місяць за дебетом цього рахунку, які наводяться сумою за кореспондуючими рахунками із журналів.
12. Головна книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему сторінку.
13. Перевірку правильності записів у Головній книзі здійснюють підрахунком суми оборотів і сальдо за усіма рахунками. Суми дебетових і кредитових оборотів, а також сальдо за дебетом і кредитом повинні бути відповідно рівні.
14. Підприємства для перевірки правильності складання облікових регістрів можуть застосовувати оборотну відомість за рахунками бухгалтерського обліку, яка складається з даних оборотів на рахунках бухгалтерського обліку Головної книги після занесення до неї оборотів із всіх журналів. Обороти за дебетом рахунків і кредитом рахунків також мають бути рівними.
Інформація про господарські операції підприємства за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів використовується для складання фінансової звітності.
15. Регістри бухгалтерського обліку побудовані за кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій , затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186.
16. Ці Методичні рекомендації передбачають застосування таких регістрів бухгалтерського обліку.
НомериНайменування та призначення регістрівФормат бланка
ЖурналівВідомостей
1234
Облік грошових коштів та грошових документів
1 Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33на 4 сторінках формат
А4 x 1,5
1.1Відомість за дебетом рахунку 30
1.2Відомість за дебетом рахунку 31
1.3Відомість за дебетом рахунку 33
Облік довгострокових та короткострокових
позик
на 4 сторінках формат А4
2 Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60
Облік розрахунків, довгострокових та поточних
зобов'язань
3 Розділ I Журналу 3. Облік розрахунків за товари,
роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за
кредитом рахунків 18 (крім субрахунку 184), 34, 36, 37, 38, 51, 62,
63, 68)
на 1 сторінці формат
А4 х 1,5
Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків з
бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов'язань (за кредитом
рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69)
- " -
3.1Відомість аналітичного обліку розрахунків з
покупцями та замовниками
А4 x 1,5
3.2Відомість аналітичного обліку розрахунків з
різними дебіторами
- " -
3.3Відомість аналітичного обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками
- " -
3.4Відомість аналітичного обліку виданих та
отриманих векселів
- " -
3.5Відомість аналітичного обліку розрахунків за
іншими операціями
- " -
3.6Відомість аналітичного обліку розрахунків з
бюджетом
- " -
Облік необоротних активів та фінансових
інвестицій
4 Розділ I Журналу 4. Облік основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів,
довгострокових біологічних активів та зносу (амортизації)
необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 16,
19)
на 1 сторінці формат А4
Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і
фінансових інвестицій та інших необоротних активів (за кредитом
рахунків 14, 15, 35 та субрахунку 184)
- " -
4.1Відомість аналітичного обліку капітальних
інвестицій
- " -
4.2Відомість аналітичного обліку фінансових
інвестицій
- " -
4.3Відомість аналітичного обліку нематеріальних
активів
- " -
Облік витрат
5, 5А* Розділ I Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом
рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 і розділ II Журналу 5 і 5 А
за кредитом рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6
на 1 сторінці формат
А4 x 1,5
Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 65, 66, 91
на 2 сторінках формат
А4 x 1,5
Розділ III А Журналу 5 А за кредитом рахунків 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84
- " -
Розділ III Б Журналу 5 А за кредитом рахунків 20,
21, 22, 39, 65, 66
- " -
Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5 А. Аналітичні
дані до рахунка 28 "Товари"
на 1 сторінці формат
А4 x 1,5
5.1Відомість аналітичного обліку запасівна розвороті двох сторінок формат А4
6 Облік доходів і результатів діяльності
Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74,
76, 79
на 2 сторінках формат А4
Розділ II "Аналітичні дані про доходи"- " -
Облік власного капіталу та забезпечення
зобов'язань
7 Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49
на 1 сторінці формат А4
7.1Відомість аналітичних даних рахунку 42
"Додатковий капітал"
- " -
7.2Відомість аналітичних даних рахунку 44
"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
- " -
7.3Відомість аналітичних даних рахунку 47
"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
- " -
8Відомість позабалансового облікуна 1 сторінці формат А4
Головна книгааркуш формат А4
Реєстр депонованої заробітної платиаркуш формат А5
Бухгалтерська довідкана 1 сторінці формат А6
Аркуш-розшифровкана 1 сторінці формат А5
__________
* При необхідності бланк друкується у форматі А3.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
17. Форми журналів, відомостей, Головної книги, таблиць аналітичних даних, аркушів-розшифровок, реєстру депонованої зарплати, Бухгалтерської довідки є додатками до цих Методичних рекомендацій.
Підприємство з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних може додатково розробляти власні облікові регістри, які мають містити обов'язкові реквізити, визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і наведені у цих Методичних рекомендаціях, та затверджувати їх у розпорядчому документі про організацію бухгалтерського обліку.
( Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
У разі внесення змін до Плану рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій , затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186, підприємство за потреби приводить у відповідність до таких змін свої облікові регістри.
( Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Облік грошових коштів та грошових документів
18. Узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), електронних грошей, грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, сплачених проїзних документів тощо) та коштів у дорозі здійснюється в Журналі 1 і відомостях до цього Журналу 1.1, 1.2, 1.3.
( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
19. Журнал 1 використовується для відображення оборотів за кредитом рахунків 30 "Готівка", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти". У відомостях до Журналу 1 відображаються обороти за дебетом рахунків 30, 31, 33.
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
20. Записи у Журналі 1 та відомостях здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів (звітів касира і доданих до них прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку і доданих до них документів тощо) у розрізі кореспондуючих рахунків у хронологічному порядку підсумками за 2 - 3 дні. Можливо накопичення даних про операції з грошовими коштами за кожний день попередньо у допоміжній відомості у потрібному аналітичному розрізі з наступним перенесенням підсумкових оборотів за місяць до Журналу 1 і відомостей до нього.
21. Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, використовується Журнал 1 і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операцій. Для кожної іноземної валюти, в якій здійснювалися операції, ведеться Журнал 1 і відомості до нього, які позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються.
Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться у гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійснювалась операція в іноземній валюті.
22. Залишки на відповідних рахунках у відомостях на кінець місяця встановлюються як різниця між сумою сальдо на початок місяця і дебетових оборотів по рахунку за поточний місяць і сумою кредитових оборотів за місяць.
Сальдо рахунків перевіряється з відповідними документами (звітами касира, виписками банку тощо).
Облік довгострокових та короткострокових позик
23. У Журналі 2 відображаються операції з одержання довгострокових і короткострокових позик та інші операції, облік яких ведеться на рахунках 50 "Довгострокові позики" і 60 "Короткострокові позики".
24. У цьому Журналі відображаються обороти за кредитом рахунків 50 і 60 у розрізі кореспондуючих рахунків. Записи здійснюються на підставі виписок банку і доданих до них документів та інших документів, що засвідчують рух залучених позикових коштів.
25. У розділі III цього Журналу відображаються аналітичні дані до рахунків 50, 60. У графах 3 та 4 відображаються позикодавці (банки) кредитів (позик) і строки їх погашення.
( Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
У графі 7 таблиці аналітичних даних до рахунку 50 відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених) у довгострокові позики, у графі 6 - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. У графі 7 таблиці аналітичних даних до рахунку 60 відображаються суми одержаних короткострокових кредитів (позик), у графі 6 - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик). У графах 9 і 10 наводяться дані про нараховані відсотки за користування довгостроковими позиками і окремо за короткостроковими позиками за поточний місяць і за період з початку року до кінця місяця, за який складається Журнал 2.
( Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Облік розрахунків довгострокових та поточних зобов'язань
26. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, облік виданих та отриманих короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів, довгострокових і поточних зобов'язань (крім зобов'язань, облік яких ведеться у Журналі 2), відстрочених податкових активів і зобов'язань здійснюється у Журналі 3 та Відомостях аналітичного обліку 3.1 - 3.6.
27. У Журналі 3 відображаються обороти за кредитом рахунків:
у розділі I - 18 (крім субрахунку 184 "Інші необоротні активи"), 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68, у розділі II - 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69. Записи в цьому Журналі здійснюються на підставі підсумкових даних Відомостей 3.1 - 3.6 та первинних документів.
( Абзац пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
28. Відомості аналітичного обліку ведуться в цілому за синтетичним рахунком. Облік векселів ведеться у Відомості 3.4 з підрозділом на одержані і видані, на короткострокові і довгострокові в національній і іноземній валюті (субрахунок 182 та рахунки 34, 51, 62). Відомості аналітичного обліку 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 підприємства можуть вести (заповнювати) для окремих субрахунків рахунків 36, 37, 63 і 68 з наступним включенням підсумків таких відомостей у Журнал 3.
( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
29. Якщо у поточному місяці операцій за рахунком (субрахунком) не відбувалося, то відповідна відомість у поточному місяці не ведеться.
29.1. Відомість 3.1 призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", крім заборгованості, яка забезпечена векселем.
Підсумки граф 13 - 20 (рядок "Усього за рахунком 36") цієї Відомості переносяться до графи 5 розділу I Журналу 3.
29.2. Відомість 3.2 призначена для аналітичного обліку поточної дебіторської заборгованості (з підзвітними особами, з різними дебіторами, за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями). У Відомості 3.2 для обліку розрахунків за кожним дебітором відводиться необхідна кількість рядків. Сальдо визначається за кожним дебітором і також переноситься в графи 5 і 6 Відомості 3.2 на наступний місяць.
( Абзац перший підпункту 29.2 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Підсумки граф 16 - 21 (рядок "Усього за рахунком 37") цієї Відомості переносяться до графи 6 розділу I Журналу 3.
29.3. Відомість 3.3 призначена для аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, що відображаються на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Протягом місяця записи у Відомості здійснюються в міру визнання зобов'язання за матеріальні цінності, нематеріальні активи, роботи і послуги та проведення розрахунків з постачальниками та підрядниками на підставі первинних облікових документів (товарно-транспортних накладних, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей, актів приймання матеріалів, робіт, послуг, прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку тощо).
29.4. За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця наводиться за кожним постачальником та підрядником і переноситься в графу 6 Відомості 3.3 на наступний місяць.
У графі 20 Відомості 3.3 відображається загальна сума, що належить сплаті постачальнику, підряднику за одержані товарно-матеріальні цінності, нематеріальні активи, прийняті роботи і послуги.
Підсумки граф 13 - 19 (рядок "Усього за рахунком 63") цієї Відомості переносяться до графи 10 розділу I Журналу 3.
29.5. Відомість 3.4 призначена для аналітичного обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена одержаними векселями, а також для розрахунків за зобов'язаннями постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі (субрахунок 182 "Довгострокові векселі одержані", рахунки 34 "Короткострокові векселі одержані", 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані"). У заголовку над рядками 8 - 12 і 15 - 17 Відомості 3.4 підприємством вказується номер синтетичного рахунку, до якого відкрито аркуш цієї Відомості, а у самому заголовку Відомості 3.4 вписується словами об'єкт обліку (одержаних короткострокових векселів, виданих короткострокових векселів).
( Абзац перший підпункту 29.5 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Підсумки граф 15 - 17 (рядок "Усього") цієї Відомості переносяться відповідно у графи 3, 4 та 8, 9 розділу I Журналу 3.
29.6. Відомість 3.5 призначена для аналітичного обліку внутрішніх, внутрішньогосподарських розрахунків, розрахунків за нарахованими відсотками, за авансами одержаними та за іншими операціями, що відображаються на рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".
Підсумки граф 15 - 20 (рядок "Усього") цієї Відомості переносяться до графи 11 розділу I Журналу 3.
30. У розділі II Журналу 3 відображаються відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання, довгострокові зобов'язання, зобов'язання за податками і платежами, розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо), та доходи майбутніх періодів (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69).
( Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
30.1. Відомість 3.6 призначена для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, фінансові санкції, що справляються в дохід бюджету, інші розрахунки з бюджетом, зокрема за субсидіями, дотаціями та іншими асигнуваннями.
( Абзац перший підпункту 30.1 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
У Відомості за кожним видом податків і платежів щомісяця відображаються нараховані та належні до відшкодування з бюджету суми податків і платежів, їх сплата, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо за кожним видом податків і платежів.
У рядках 1.1 - 1.9 відображаються сальдо, сплата, списання, суми, належні до відшкодування з бюджету, тощо та нарахування за кожним видом податків і платежів. У рядку 1.10 наводиться підсумок рядків 1.1 - 1.9 за відповідними графами.
У рядках 2.1 - 2.8 відображаються сальдо, сплата та нарахування інших платежів до бюджету, зокрема мита, різниць між сумою відшкодування і втратами від нестач і псування цінностей. У рядку 2.9 наводиться підсумок рядків 2.1 - 2.8 за відповідними графами.
У рядках 3.1 - 3.3 відображаються сальдо, обороти за дебетом і кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання". У рядку 3.4 наводиться підсумок рядків 3.1 - 3.3 за відповідними графами.
У рядках 4.1 - 4.3 відображаються сальдо, обороти за дебетом і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит". У рядку 4.4 наводиться підсумок рядків 4.1 - 4.3 за відповідними графами.
У рядку 5 наводиться підсумок рядків 1.10, 2.9, 3.4, 4.4.
Підсумки граф 13 - 20 рядка 5 "Усього за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами" переносяться у графу 9 розділу II Журналу 3.
Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
31. Для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів та зносу (амортизації) необоротних активів, а також для відображення капітальних і фінансових інвестицій призначений Журнал 4 (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 35, субрахунку 184).
( Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
32. Аналітичний облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (крім інструментів, приладів та інвентарю, малоцінних необоротних матеріальних активів, інвентарної тари, інших необоротних матеріальних активів), нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів та зносу (амортизації) цих необоротних активів ведеться за кожним об'єктом окремо з розподілом на власні та отримані на умовах фінансової оренди, виробничі та невиробничі об'єкти необоротних активів в картках обліку відповідних необоротних активів.
( Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
33. Записи в Журналі 4 ведуться на підставі первинних та зведених облікових документів (акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, акта списання, розрахунку амортизації тощо).
У графах 3, 4 і 5, 7 розділу I цього Журналу відображаються вибуття відповідно основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів внаслідок їх продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від їх використання або невідповідності критеріям визнання активом, а також сума уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків бухгалтерського обліку необоротних активів. У графі 6 розділу I Журналу відображається сума нарахованої амортизації та сума збільшення зносу необоротних активів внаслідок їх дооцінки та зменшення їх корисності.
( Абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
34. У графі 8 відображається вартість гудвілу, що виник внаслідок придбання або об'єднання підприємств.
( Пункт 34 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
35. У розділі II Журналу 4 відображаються капітальні інвестиції (введення в дію необоротних активів, вибуття внаслідок продажу, уцінка тощо), інші необоротні активи та фінансові інвестиції (їх погашення, списання тощо) (за кредитом рахунків 14, 15, 35, субрахунку 184).
( Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
35.1. Відомість 4.1 ведеться за дебетом рахунку 15 і призначена для аналітичного обліку капітальних інвестицій в розрізі об'єктів інвестицій і виду витрат капітального характеру (будівельні, монтажні, проектно-вишукувальні роботи, вартість придбаного устаткування, що потребує і не потребує монтажу, затрати на придбання (виготовлення, спорудження) основних засобів, інших необоротних матеріальних (спеціальних інструментів, інвентарної тари, тимчасових (не титульних) споруд, предметів прокату, бібліотечних фондів тощо) і нематеріальних активів, придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів, капітальних інвестицій за фінансовою та операційною орендою, а також з поділом інвестицій у капітальне будівництво, що виконані підрядним і господарським способом.
( Абзац перший підпункту 35.1 пункту 35 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
У цій Відомості також відображаються витрати на проведення модернізації, модифікації, дообладнання (субрахунок 152), реконструкції, добудови (субрахунок 151) об'єкта, що приводить до збільшення первісно очікуваних від його використання майбутніх економічних вигод.
Облік капітального будівництва ведеться за фактичними витратами. Для визначення фактичної вартості кожного окремого об'єкта капітального будівництва, реконструкції, добудови, модернізації, модифікації, що здійснюється у кількох звітних періодах, застосовується вкладний аркуш формату Відомості 4.1 із зазначенням назви об'єкта.
У Відомості 4.1 відокремлюється сума податкового кредиту, що визнається законодавством у зв'язку з попередньою оплатою (авансом) вартості необоротних активів, устаткування і будівельно-монтажних робіт.
Після одержання (прийняття) необоротних активів, устаткування, що потребує монтажу, і будівельно-монтажних робіт сума податкового кредиту способом сторно відображається (у цій Відомості і Журналі 3) за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит" і не включається до первісної вартості побудованих (змонтованих, уведених в експлуатацію) основних засобів.
У Відомості 4.2 узагальнюються аналітичні дані про фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, в спільну діяльність, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, а також еквівалентів грошових коштів, інших інвестицій. Для довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій ведуться окремі відомості.
Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться у Відомості 4.3, в яку з регістрів аналітичного обліку за попередній рік переносяться дані на початок поточного року до граф 1 - 8. Протягом звітного року помісячно на підставі первинних облікових документів позиційним способом записуються до граф 1 - 8 дані про придбані, отримані, створені нематеріальні активи, граф 9 - 11 - про переоцінку, зменшення і відновлення корисності нематеріальних активів, до граф 12 - 14 - про вибуття. На кінець кожного місяця наводиться сальдо вартості нематеріальних активів (графа 5) та накопиченої амортизації (графа 6) як результат підрахунків показників у цих графах на початок місяця, записів за поточний місяць у цих графах, а також у графах 9 - 14 з урахуванням відповідної суми амортизації з графи 8. При необхідності Відомість 4.3 продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.
( Абзац сьомий підпункту 35.1 пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Облік витрат
36. Для обліку витрат діяльності і відображення кредитових оборотів на рахунках обліку запасів, розрахунків з оплати праці, відрахувань на соціальні заходи застосовується Журнал 5 або 5 А і Відомість 5.1 обліку руху запасів. В обох варіантах Журналу є однаковими за змістом і порядком заповнення розділи I (з кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 в дебет рахунків), II "Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати" та IV "Аналітичні дані до рахунку 28 "Товари".
( Абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Розділ I Журналу 5 і Журналу 5 А заповнюється після складання розділів II і III (або III А) цих журналів, окремі дані до яких переносяться із складених журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 (з розділу III Б Журналу 5 А).
37. Усі витрати по підприємству в цілому, незалежно від того, на яких синтетичних рахунках вони обліковуються, відображаються (збираються в розрізі кореспондуючих рахунків) в одному регістрі. В цьому Журналі забезпечується узагальнення всіх витрат на виробництво за елементами і статтями витрат. Для цього з графи "Усього" журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 до Журналу 5 переносяться дані про витрати підприємства, які за побудовою журналів відображені у відповідних регістрах.
38. При опрацюванні первинних облікових документів по заробітній платі і витрачанню матеріальних ресурсів записи в регістрах обліку витрат здійснюються безпосередньо з первинних документів. Нарахована заробітна плата, витрачання матеріалів, відрахування на соціальні заходи, інші витрати розподіляються за напрямками витрат (по рахунках, субрахунках, статтях тощо) при відображенні даних у Журналі 5. Для розподілу можуть застосовуватися аркуші-розшифровки.
За кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам підприємства основної і додаткової заробітної плати, премії, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тощо. Операції з виплати заробітної плати та інші обороти за дебетом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" відображаються в журналах 1, 3, 6, 7.
( Абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Аналітичний облік розрахунків за неотриману в установлений для виплати з каси підприємства термін суму з оплати праці (розрахунків з депонентами) ведеться в реєстрі депонованої заробітної плати. Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати окремо і перевіряється головним бухгалтером. Працівник підприємства, який веде облік депонованої заробітної плати на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, робить відмітку про сплату (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати (графи 7 - 10) і своїм підписом підтверджує кожну відображену операцію.
На початок року невиплачені суми депонованої заробітної плати із реєстрів за попередній рік переносяться у реєстр депонованої заробітної плати поточного року.
39. Підприємства, які не застосовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами", у складі Журналу 5 ведуть розділ III "Витрати діяльності".
Дані за рядком 8 "Усього за розділом III" з граф 3 - 18 Журналу 5 переносяться до Головної книги. Підсумки рядків за графами 3 - 18 і за графами 20 - 25 (із журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7) наводяться у відповідному рядку графи 26 як фактичні витрати за наведеними напрямами (статтями) витрат операційної діяльності, а в графі 27 накопичуються такі дані для складання звітності за період з початку року.
( Абзац другий пункту 39 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
У графі 2 по рядках 1.1 - 1.6 розділу III підприємства вказують об'єкти витрат (види, групи продукції, послуг основного виробництва, об'єкти будівництва, допоміжні (підсобні) виробництва). У графах 3 і 4 цього розділу і розділів III А і III Б підприємства витрачання виробничих запасів можуть наводити за сумою їх облікової вартості та сумою розподілених транспортно-заготівельних витрат.
40. Підприємства, які застосовують одночасно рахунки класу 8 "Витрати за елементами" і класу 9 "Витрати діяльності" у складі Журналу 5 А, ведуть розділи III А "Витрати діяльності" і III Б "Витрати за елементами".
На підставі первинних облікових документів (та/або аркушів-розшифровок) на витрачання виробничих запасів, нарахування заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи тощо записуються дані у графи 3 - 13 розділу III Б за складовими відповідних елементів витрат. У графи 15 - 20 розділу III Б з журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 (з аркушів-розшифровок до них) записуються дані про складові відповідних елементів витрат.
( Абзац другий пункту 40 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Підсумкові дані (рядок 6 "Усього за розділом III Б") за графами 3 - 13 з розділу III Б "Витрати за елементами" разом з підсумком за відповідними рахунками у графах 3 - 17 розділу III А записуються до підсумкового рядка 9 "Разом за розділами III А і III Б" розділу III А Журналу 5 А, а звідти - до Головної книги.
( Абзац третій пункту 40 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Підсумкові дані (графа 21) розділу III Б переносяться у розділ III А до відповідної статті (напряму) витрат за графами 19 (з кредиту рахунку 80 "Матеріальні витрати"), 20 (з кредиту рахунку 81 "Витрати на оплату праці"), 21 (з кредиту рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи"), 22 (з кредиту рахунку 83 "Амортизація"), 23 (з кредиту рахунку 84 "Інші операційні витрати"). Дані підсумкового рядка 8 розділу III А за графами 18 - 23 також заносяться до Головної книги.
( Абзац четвертий пункту 40 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
У графі 22 розділу III Б накопичуються дані за складовими елементів витрат за період з початку звітного року, включаючи звітний (поточний) місяць.
( Абзац п'ятий пункту 40 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
У графі 25 розділу III А накопичуються дані про складові витрат діяльності (рахунки, субрахунки, статті) за період з початку звітного року.
( Абзац шостий пункту 40 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
41. У розділі IV узагальнюються аналітичні дані про операції з товарами і торговою націнкою.
42. Облік виробничих запасів за синтетичними рахунками (або субрахунками) ведеться у Відомості 5.1 за центрами відповідальності (матеріально відповідальними особами, місцями зберігання) та місцями витрат (синтетичними рахунками або субрахунками обліку витрат). У Відомості визначаються сума і рівень транспортно-заготівельних витрат (відхилень фактичної собівартості виробничих запасів від їх поточної облікової оцінки), а також фактична собівартість витрачених (вибулих) запасів, якщо застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю.
Записи у Відомість 5.1 проводяться на підставі документів (звітів), в яких узагальнені надходження до матеріально відповідальних осіб (складів, цехів, дільниць) виробничих запасів та їх витрачання, вибуття з відповідних місць зберігання за звітний місяць (або за більш короткий проміжок часу - декада тощо).
У графі 2 видаток показується групуванням за кореспондуючими рахунками (субрахунками, статтями). Суми внутрішнього обороту (надходження, видаток) виробничих запасів (від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, зі складу в цех, з цеху в інший цех, склад тощо) за місяць виділяються окремими сумами і мають бути між собою рівними.
Облік доходів та результатів діяльності
43. Журнал 6 призначено для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79).
( Абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
У розділі II Журналу 6 накопичуються дані про окремі складові доходів підприємства.
Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань
44. У Журналі 7 відображаються операції про зміни різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, у дооцінках, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів (за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49). Відомості 7.1, 7.2, 7.3 забезпечують накопичення аналітичних даних щодо додаткового капіталу, використання прибутку, забезпечень майбутніх витрат і платежів за період з початку поточного року.
( Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
45. Аналітичний облік в розрізі об'єктів позабалансового обліку ведеться у Відомості 8, в яку з регістрів аналітичного обліку за попередній рік переносяться дані на початок поточного року (до граф 1 - 6). За простою системою позиційним способом заносяться дані до граф 1 - 6 - про надходження (одержання, надання тощо), до граф 7 - 12 - про вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об'єктів позабалансового обліку (об'єкти операційної оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі, умовних прав і зобов'язань підприємства (застави, гарантії, зобов'язання тощо), бланки суворого обліку, списані активи (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість), амортизаційні відрахування). На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об'єктів позабалансового обліку (графа 5) як результат підрахунків показників у цій графі на початок місяця, записів за поточний місяць у цій графі, а також у графах 8 і 11. При необхідності Відомість 8 продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.
( Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Прикінцеві положення
Підсумкові записи з журналів після підписання їх головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, переносяться до Головної книги за кожним рахунком окремо.
Сума підсумків Журналу за горизонтальним підрахунком (сума рядків) дорівнює сумі підсумків цього самого Журналу за вертикальним підрахунком (сума граф).
( Абзац третій виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
Відомості аналітичних даних заповнюються, як правило, після складання Журналу.
Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку у виробничій сфері

В.М. Пархоменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
ЖУРНАЛ 1,
відомості дебетових оборотів за рахунками 30 "Готівка", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
( Див. текст )( Журнал 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
ЖУРНАЛ 2
за кредитом рахунків 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", аналітичні дані рахунків 50, 60
( Див. текст )( Журнал 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
ЖУРНАЛ 3,
відомості аналітичного обліку за кредитом рахунків:
( Див. текст )( Журнал 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
ЖУРНАЛ 4
за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 16 "Довгострокові біологічні активи", 19 "Гудвіл", 35 "Поточні фінансові інвестиції" та субрахунку 184 "Інші необоротні активи"
( Див. текст )( Журнал 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
ЖУРНАЛ 5
( Див. текст )( Журнал 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
ЖУРНАЛ 5 А
( Див. текст )( Журнал 5 А в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
ЖУРНАЛ 6
за кредитом рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 76 "Страхові платежі", 79 "Фінансові результати"
( Див. текст )( Журнал 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
ЖУРНАЛ 7
за кредитом рахунків 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал", 41 "Капітал у дооцінках", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", 49 "Страхові резерви"
( Див. текст )( Журнал 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
АРКУШ-РОЗШИФРОВКА
за дебетом рахунку
( Див. текст )( Аркуш-розшифровка в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА
до Журналу
( Див. текст )( Бухгалтерська довідка в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
ВІДОМІСТЬ 8
позабалансового обліку
( Див. текст )( Відомість 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
ГОЛОВНА КНИГА
( Див. текст )( Головна книга в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2000 № 356
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 21.07.2021 № 408
)
РЕЄСТР
ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
( Див. текст )( Реєстр в редакції Наказу Міністерства фінансів № 408 від 21.07.2021 )