Про затвердження Правил складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України

Національний банк України Постанова, Перелік, Правила від 15.09.2022 №203
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Перелік, Правила

Дата 15.09.2022

Номер 203

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 16.09.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
15.09.2022 № 203
Про затвердження Правил складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, - 55-1, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 21, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пунктів 12 та 13 розділу ІХ Закону України "Про кредитні спілки", Закону України від 27 липня 2022 року № 2463-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в України"", з метою врегулювання питання складання та подання до Національного банку України кредитними спілками планів відновлення своєї діяльності Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Правила складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України, що додаються.
2. Кредитна спілка, спостережна рада якої скористалася відповідно до пункту 8 розділу ІХ Закону України "Про кредитні спілки" правом тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки в період дії воєнного стану в Україні, зобов'язана після відновлення своєї діяльності подавати до Національного банку України фінансову звітність та звітні дані відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, починаючи зі звітного періоду, у якому кредитна спілка відновила свою діяльність.
3. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома кредитних спілок інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЯрослав МАТУЗКА
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
15 вересня 2022 року № 203
Правила складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України
I. Загальні положення
2. Вимоги цих Правил поширюються на кредитні спілки, спостережні ради яких скористалися відповідно до пункту 8 розділу ІХ Закону України "Про кредитні спілки" правом тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки в період дії воєнного стану в Україні.
Вимоги цих Правил не поширюються на кредитні спілки, які відновили свою діяльність до дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
3. Ці Правила визначають мінімальні вимоги до плану відновлення діяльності кредитної спілки, який повинна подати кредитна спілка до Національного банку України (далі - Національний банк) відповідно до вимог пункту 13 розділу ІХ Закону України "Про кредитні спілки" (далі - план відновлення діяльності). План відновлення діяльності може містити інші положення, спрямовані на відновлення діяльності кредитної спілки.
4. Термін "уповноважена посадова особа Національного банку" вживається в цих Правилах у значенні, наведеному в Положенні про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 28 грудня 2020 року № 169 (зі змінами).
Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених законодавством України.
ІІ. Вимоги до плану відновлення діяльності
5. План відновлення діяльності повинен містити:
1) загальні відомості про кредитну спілку:
повне та скорочене (за наявності) найменування кредитної спілки;
ідентифікаційний код юридичної особи;
місцезнаходження кредитної спілки;
відомості про персональний склад органів управління [прізвища, власні імена, по батькові (за наявності), посади, здатність членів органів управління продовжувати виконання посадових обов'язків, потреба в обранні/призначенні нових членів до органів управління, причини такої потреби];
відомості про головного бухгалтера та ключових осіб кредитної спілки, здатність головного бухгалтера, ключових осіб кредитної спілки продовжувати виконання посадових обов'язків, потреба в призначенні нового головного бухгалтера/ключової особи;
кількість інших працівників кредитної спілки, включаючи кількість працівників, здатних продовжувати виконання посадових обов'язків; кількість членів кредитної спілки;
кількість відокремлених підрозділів (за наявності), кількість відокремлених підрозділів, які відновили/відновлять роботу;
2) відомості про стан майна кредитної спілки, яке використовується для забезпечення її діяльності:
наявність приміщень, придатних для використання для надання кредитною спілкою фінансових послуг;
наявність нерухомого майна, пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, та плани щодо його відновлення;
наявність технічного забезпечення, придатного для використання для надання кредитною спілкою фінансових послуг;
наявність технічного забезпечення, пошкодженого або знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, та плани щодо його відновлення;
наявність доступу до інформаційно-комунікаційних мереж; наявність доступу до програмного забезпечення кредитної спілки; збереженість документів/інформаційних баз даних;
3) фактичне значення та розрахунок обов'язкових фінансових нормативів, установлених Положенням про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 вересня 2019 року № 1840, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за № 1186/34157 (далі - Положення № 1840), станом на дату відновлення діяльності кредитної спілки;
4) значення показників, мінімальний перелік яких наведено в додатку до цих Правил, станом на дату відновлення діяльності кредитної спілки, дату затвердження плану відновлення діяльності, а також прогнозні значення таких показників станом на кінець кожного місяця в межах строків виконання плану відновлення діяльності;
5) детальний опис та строки виконання заходів, які кредитна спілка вжила/планує вжити з метою реалізації плану відновлення діяльності (відновлення комунікації з членами кредитної спілки; заходи з підтримки/відновлення рівня капіталу, рівня ліквідності; заходи з
реструктуризації активів/зобов'язань; заходи зі скорочення витрат; джерела залучення коштів);
6) порядок інформування спостережної ради кредитної спілки та Національного банку про невиконання прогнозних значень показників, зазначених у підпункті 4 пункту 5 розділу ІІ цих Правил, порушення обов'язкових фінансових нормативів, установлених Положенням № 1840.
6. До плану відновлення діяльності додаються дані звітності кредитної спілки відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123, станом на кінець місяця, що передує місяцю, в якому відновлена діяльність кредитної спілки.
7. Кредитна спілка, яка на дату затвердження плану відновлення діяльності або під час реалізації плану відновлення діяльності порушує обов'язкові фінансові нормативи, установлені Положенням № 1840, має право підготувати та надіслати до Національного банку затверджений уповноваженим органом кредитної спілки план відновлення фінансової стабільності такої кредитної спілки в порядку, установленому Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12 (зі змінами).
8. План відновлення діяльності затверджується спостережною радою кредитної спілки та підписується головою правління і головою спостережної ради кредитної спілки.
9. Кредитна спілка затверджує план відновлення діяльності та подає його до Національного банку в один із способів, визначених у пункті 20 глави 2 розділу І Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153:
1) протягом 30 календарних днів з дня відновлення своєї діяльності, якщо спостережна рада кредитної спілки після дня припинення або скасування воєнного стану в Україні прийняла рішення про відновлення діяльності кредитної спілки раніше строку, встановленого в абзаці першому пункту 11 розділу IX Закону України "Про кредитні спілки";
2) не пізніше ніж на 121 календарний день після припинення або скасування воєнного стану в Україні, якщо кредитна спілка відновила свою діяльність у порядку, встановленому в абзаці першому пункту 11 розділу IX Закону України "Про кредитні спілки".
10. Кредитна спілка затверджує план відновлення діяльності на строк до 90 календарних днів.
ІІІ. Оцінка плану відновлення діяльності Національними банком
11. Національний банк здійснює оцінку плану відновлення діяльності за такими критеріями:
1) повнота;
2) якість;
3) реалістичність.
12. Національний банк здійснює оцінку повноти, якості та реалістичності плану відновлення діяльності з урахуванням такого:
1) план відновлення діяльності повинен бути комплексним, вичерпним та містити всю потрібну інформацію згідно з вимогами цих Правил;
2) інформація в плані відновлення діяльності повинна бути актуальною та належним чином обґрунтованою;
3) план відновлення діяльності повинен бути чітким, зрозумілим, структурованим, послідовним;
4) рівень деталізації та обсяг аналітичної інформації в плані відновлення повинні відповідати розміру кредитної спілки та видам послуг, що надаються.
13. Національний банк розглядає план відновлення діяльності не більше ніж 15 робочих днів із дня його отримання та надсилає до кредитної спілки за підписом уповноваженої посадової особи Національного банку лист про:
1) прийнятність плану відновлення діяльності - у разі надання кредитною спілкою прийнятного плану відновлення діяльності, який відповідає вимогам цих Правил;
2) наявність зауважень до плану відновлення діяльності (із зазначенням зауважень Національного банку, які кредитна спілка зобов'язана врахувати) та необхідність подання доопрацьованого плану протягом 15 робочих днів з дня отримання кредитною спілкою зауважень Національного банку - у разі надання кредитною спілкою плану відновлення діяльності, який не відповідає вимогам цих Правил.
14. Національний банк розглядає доопрацьований план відновлення діяльності не більше ніж 15 робочих днів із дня його отримання та надсилає до кредитної спілки за підписом уповноваженої посадової особи Національного банку лист про прийнятність доопрацьованого плану відновлення діяльності або про наявність зауважень до доопрацьованого плану відновлення діяльності (із зазначенням зауважень Національного банку, які кредитна спілка зобов'язана врахувати) та необхідність подання доопрацьованого плану протягом 15 робочих днів з дня отримання кредитною спілкою зауважень Національного банку.
15. Рішення, визначене у підпункті 1 пункту 13 розділу ІІІ цих Правил, приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.
16. План відновлення діяльності вважається прийнятним, якщо Національний банк не повідомив кредитну спілку про прийнятність плану відновлення діяльності або не надав зауважень до плану відновлення діяльності/доопрацьованого плану відновлення діяльності в зазначений у пункті 13 або 14 розділу ІІІ цих Правил строк.
Додаток
до Правил складання та подання плану
відновлення діяльності кредитної спілки до
Національного банку України
(підпункт 4 пункту 3 розділу 11)
Мінімальний перелік показників, які повинен містити план відновлення діяльності кредитної спілки
1. Депозитний портфель (для кредитних спілок, які мають діючу ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення):
1) загальна сума внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за діючими договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
2) загальна сума строкових внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
3) загальна сума зобов'язань кредитної спілки щодо повернення строкових внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, строк повернення яких настав/настане на відповідну звітну дату, а також загальна сума нарахованих процентів за такими внесками (вкладами);
4) загальна сума внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на вимогу;
3) загальна сума зобов'язань кредитної спілки щодо повернення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на вимогу на підставі письмових вимог членів кредитної спілки на відповідну звітну дату, а також загальна сума нарахованих процентів за такими внесками (вкладами).
За наявності договорів про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, укладених з пов'язаними з кредитною спілкою особами, додатково зазначається сума таких внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
2. Кредити, отримані від банків, об'єднаної кредитної спілки, інших кредитних спілок, інших небанківських фінансових установ.
3. Кошти, залучені від інших установ та організацій.
4. Зобов'язання кредитної спілки за кредитами, отриманими від банків, об'єднаної кредитної спілки, інших кредитних спілок, інших небанківських фінансових установ, а також щодо повернення коштів, залучених від інших установ та організацій.
5. Зобов'язання кредитної спілки з кредитування.
6. Обов'язкові пайові внески, які підлягають поверненню.
7. Додаткові пайові внески, щодо яких прийняте рішення про їх повернення.
8. Ліквідні активи [грошові кошти (готівкові та на поточних рахунках у банках), короткострокові депозити в банках, об'єднаній кредитній спілці, облігації внутрішньої державної позики, надані кредити з кінцевим строком погашення до 90 календарних днів].
9. Суми (прострочена частина/залишок) за кредитними договорами, іншими договорами, в яких кредитна спілка є кредитором, з рівнем простроченої заборгованості:
1) без прострочення;
2) від одного до 30 днів;
3) від 31 до 60 днів;
4) від 61 до 90 днів;
5) від 91 до 180 днів;
6) понад 180 днів.
10. Співвідношення суми прострочених кредитів і загальної суми наданих кредитів.
11. Темпи зростання прострочених кредитів.
12. Співвідношення загального обсягу резервів і загального обсягу непрацюючих активів.
13. Розмір кредитного портфеля.
14. Нараховані проценти за активами та зобов'язаннями.
15. Депозити в банках, внески (вклади) на депозитний рахунок в об'єднаній кредитній спілці.
16. Розмір резерву забезпечення покриття втрат, сформованого відповідно до вимог Положення № 1840.
17. Інша дебіторська заборгованість.
18. Інша кредиторська заборгованість.
19. Складові капіталу.
20. Нараховані доходи та витрати (оновлений бюджет).
21. Рух коштів.
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 16.09.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
15.09.2022 № 203
Про затвердження Правил складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, - 55-1, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 21, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пунктів 12 та 13 розділу ІХ Закону України "Про кредитні спілки", Закону України від 27 липня 2022 року № 2463-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в України"", з метою врегулювання питання складання та подання до Національного банку України кредитними спілками планів відновлення своєї діяльності Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Правила складання та подання плану відновлення діяльності кредитної спілки до Національного банку України, що додаються.

30 днiв передплати безкоштовно!