Про затвердження Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг

Національний банк України Постанова, Положення від 02.08.2022 №168
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 02.08.2022

Номер 168

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 02.08.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
02.08.2022 № 168
Про затвердження Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг
Відповідно до статей 7, 15, 40 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 25, 38, 61 та 79 Закону України "Про платіжні послуги", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою впорядкування діяльності комерційних агентів, які залучаються для надання фінансових платіжних послуг Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг (далі - Положення), що додається.
2. Банки, які залучили комерційних агентів на надання послуг із приймання готівки для подальшого її переказу та для здійснення операцій з електронними грошима, відомості про яких були внесені до Реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків відповідно до Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 вересня 2012 року № 386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за № 1720/22032 (зі змінами), протягом 60 календарних днів із дати набрання чинності цією постановою мають право:
1) надавати послуги із залученням комерційних агентів, відомості про яких на день набрання чинності цією постановою внесено до Реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків;
2) подати до Національного банку України заяву про внесення відомостей про комерційного агента до Реєстру платіжної інфраструктури відповідно до вимог пункту 9 розділу ІІ Положення.
3. Національний банк України виключає відомості щодо комерційних агентів, які були залучені банками для надання послуг із приймання готівки для подальшого її переказу та для здійснення операцій з електронними грошима, з Реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків через 60 календарних днів із дати набрання чинності цією постановою.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
3) постанову Правління Національного банку України від 08 листопада 2019 року № 133 "Про внесення змін до Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків".
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
02 серпня 2022 року №168
Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг
І. Загальні положення
1) порядок повідомлення банками, платіжними установами (крім малих платіжних установ), емітентами електронних грошей та емітентами платіжних інструментів про наміри надавати фінансові платіжні послуги із залученням комерційного агента та зміни щодо залучених ними комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг;
2) особливості надання фінансових платіжних послуг комерційними агентами, які залучаються банком, платіжною установою (крім малої платіжної установи) і передбачають приймання готівки для виконання платіжних операцій.
2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
1) дата отримання заяви - наступний робочий день після реєстрації в Національному банку України (далі - Національний банк) заяви (оновленої заяви) про внесення відомостей про комерційного агента до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - Реєстр) або заяви про виключення відомостей щодо комерційного агента з Реєстру платіжної інфраструктури, з якого починається перебіг строку розгляду;
2) керівник комерційного агента - одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради - за наявності) комерційного агента - юридичної особи;
3) керівник із ліцензування - керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за реєстрацію комерційних агентів, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їх обов'язки;
4) комерційний агент із приймання готівки - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок особи, яку вона представляє під час приймання готівки для виконання платіжних операцій користувача платіжних послуг на підставі відповідного договору;
5) платіжний пристрій - це технічний пристрій, що дає змогу користувачу платіжних послуг ініціювати платіжну операцію готівкою, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою;
6) уповноважена особа Національного банку - заступник Голови Національного банку, який здійснює загальне керівництво та контролює діяльність самостійних підрозділів Національного банку за вертикаллю підпорядкування "Пруденційний нагляд", керівник із ліцензування.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі Україні "Про платіжні послуги", інших законах України та нормативно-правових актах Національного банку.
3. Вимоги цього Положення не поширюються на малі платіжні установи.
4. Вимоги цього Положення щодо залучення комерційних агентів поширюються на надання фінансових платіжних послуг в Україні в гривні.
5. Банк, платіжна установа, які отримали право на провадження діяльності з надання таких фінансових платіжних послуг: послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців) та/або послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, для їх надання мають право залучати комерційних агентів виключно для приймання готівки.
6. Емітент електронних грошей, який отримав право на провадження діяльності з надання фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, для забезпечення використання електронних грошей має право залучати комерційних агентів для надання такої фінансової послуги виключно для здійснення платіжних операцій з розповсюдження електронних грошей, обмінних операцій з електронними грошима та погашення електронних грошей, визначених нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок випуску електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними.
Комерційним агентом емітента електронних грошей може бути надавач платіжних послуг або юридична, особа, визначена законодавством України.
Вимоги до діяльності комерційних агентів (із розповсюдження електронних грошей, обмінних операцій та погашення), яких має право залучати емітент електронних грошей, визначаються нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок випуску електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними.
7. Емітент платіжних інструментів, який отримав право на провадження діяльності з надання фінансової платіжної послуги з емісії платіжних інструментів, має право залучати комерційного агента для надання такої фінансової платіжної послуги тільки для розповсюдження емітованих ним платіжних інструментів, якщо це не суперечить вимогам, що застосовуються до певних платіжних інструментів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, або правилам платіжної системи.
Розповсюдження платіжних інструментів через комерційних агентів не вважається їх емісією. Вимоги до залучення комерційних агентів, які на підставі договору з емітентом мають право здійснювати розповсюдження платіжних інструментів, визначаються нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів.
ІІ. Порядок повідомлення банками, платіжними установами, емітентами електронних грошей та емітентами платіжних інструментів Національного банку про наміри надавати фінансові платіжні послуги із залученням комерційного агента
8. Вимоги розділу ІІ цього Положення поширюються на банк, платіжну установу, емітента електронних грошей та емітента платіжних інструментів, які відповідно до законодавства України мають право звернутися до Національного банку для внесення відомостей щодо комерційного агента, який залучається ними для надання фінансових платіжних послуг, до Реєстру.
9. Банк, платіжна установа, емітент електронних грошей та емітент платіжних інструментів (далі - заявник), які мають намір залучити комерційного агента для надання фінансових платіжних послуг, звертаються до Національного банку для внесення відомостей щодо комерційного агента до Реєстру шляхом подання заяви про внесення відомостей про комерційного агента до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.
Одна заява може містити інформацію про одного комерційного агента.
10. Заявник до подання заяви зобов'язаний перевірити, чи немає:
1) відомостей про комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента або юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента, у переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
2) санкцій, застосованих іноземними державами (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною до комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або до юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента;
3) податкового резидентства та/або громадянства держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", у комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або в юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента.
11. Заявник подає документи, передбачені цим Положенням, до Національного банку виключно у формі електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника заявника або уповноваженої ним особи з дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.
Заява у вигляді електронного документа подається в форматі х^х, який Національний банк розміщує на сторінці свого офіційного Інтернет-представництва.
12. Заявник зобов'язаний не пізніше п'яти робочих днів із дня виникнення змін в інформації (уключаючи внесення змін, продовження дії договору з комерційним агентом), наданій відповідно до пункту 9 розділу ІІ цього Положення, подати до Національного банку оновлену заяву.
Разом з оновленою заявою заявник подає супровідний лист із зазначенням переліку змін, унесених до заяви.
13. Національний банк розглядає отримані від заявника заяви, зазначені в пунктах 9, 12 розділу ІІ цього Положення, протягом 30 робочих днів із дати отримання заяви шляхом здійснення перевірки повноти та достовірності наведеної в ній інформації.
14. Заявник зобов'язаний не пізніше п'яти робочих днів із дня розірвання договору з комерційним агентом подати до Національного банку заяву про виключення відомостей щодо комерційного агента з Реєстру платіжної інфраструктури за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.
15. Національний банк розглядає отриману від заявника заяву, зазначену в пункті 1 4 розділу ІІ цього Положення, протягом 10 робочих днів із дати отримання заяви про виключення відомостей щодо комерційного агента з Реєстру платіжної інфраструктури та вносить відповідні зміни до Реєстру.
Уповноважена особа Національного банку протягом п'яти робочих днів із дня виключення відомостей щодо комерційного агента з Реєстру повідомляє про це заявника на його офіційну електронну адресу, що використовується для офіційної комунікації з Національним банком.
16. Національний банк має право залишити заяви, зазначені в пунктах 9, 12, 14 розділу ІІ цього Положення, без розгляду протягом семи робочих днів із дати їх отримання в разі складання заяв не за встановленою формою та/або вони не містять даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Положенням, та/або їх оформлення із порушенням вимог законодавства України та/або цього Положення.
Уповноважена особа Національного банку повідомляє про це заявника із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду на його офіційну електронну адресу, що використовується для офіційної комунікації з Національним банком. Заявник має право повторно подати заяву після усунення причин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду.
17. Національний банк має право надати зауваження до заяв, зазначених у пунктах 9, 12 розділу ІІ цього Положення, якщо інформація, зазначена в таких заявах, не відповідає вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, уключаючи це Положення, та встановити строк для їх опрацювання. Перебіг строку розгляду заяви зупиняється та поновлюється із дати отримання оновленої заяви.
Уповноважена особа Національного банку надсилає заявнику зауваження до заяв, зазначених у пунктах 9, 12 розділу ІІ цього Положення, на його офіційну електронну адресу, що використовується для офіційної комунікації з Національним банком.
18. Національний банк має право відмовити заявнику в унесенні відомостей/змін до відомостей про комерційного агента до Реєстру в разі:
1) надання недостовірної інформації в заяві;
2) невідповідності інформації, зазначеної в заяві, вимогам законодавства України з питань платіжних послуг;
3) наявності документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність комерційного агента містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
19. Уповноважена особа Національного банку в разі наявності підстав для відмови в унесенні відомостей/змін до відомостей про комерційного агента до Реєстру повідомляє про це заявника із зазначенням таких підстав на його офіційну електронну адресу, що використовується для офіційної комунікації з Національним банком, у строк, визначений у пункті 13 розділу ІІ цього Положення.
20. Національний банк, якщо немає підстав для залишення заяв без розгляду, зауважень до заяв, зазначених у пунктах 9, 12 розділу ІІ цього Положення, та підстав для відмови в унесенні відомостей/змін до відомостей про комерційного агента до Реєстру, уносить відомості або зміни до відомостей про комерційного агента до Реєстру в строк, визначений у пункті 13 розділу ІІ цього Положення.
Уповноважена особа Національного банку протягом п'яти робочих днів із дня внесення відомостей, змін до відомостей про комерційного агента до Реєстру повідомляє про це заявника на його офіційну електронну адресу, що використовується для офіційної комунікації з Національним банком.
Комерційний агент має право надавати фінансові платіжні послуги від імені заявника лише після внесення Національним банком відомостей про такого агента до Реєстру.
Комерційний агент не має права надавати фінансові платіжні послуги від імені заявника після закінчення дії агентського договору, відомості про який внесено Національним банком до Реєстру.
21. Заявник зобов'язаний протягом одного місяця з дня внесення до Реєстру відомостей про комерційного агента, але до дня проведення першої платіжної операції або початку розповсюдження платіжних інструментів комерційним агентом, забезпечити розроблення, упровадження та застосування механізмів внутрішнього контролю за діяльністю своїх комерційних агентів, уключаючи забезпечення дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
22. Механізми внутрішнього контролю мають бути описані у внутрішніх документах заявника, затверджених керівником заявника або іншим уповноваженим органом, та мають містити опис:
1) процедури та порядку проведення періодичного та постійного контролю за діяльністю комерційного агента у сфері надання фінансових платіжних послуг (уключаючи дотримання комерційним агентом вимог законодавства України з питань платіжних послуг, цього Положення, та умов договору), їх частоту та перелік відповідальних осіб;
2) процедури та порядку проведення контролю за своєчасним перерахуванням коштів, прийнятих комерційним агентом;
3) порядку ведення належного документування комерційним агентом всіх платіжних операцій, що здійснюються через нього (крім комерційного агента з розповсюдження платіжних інструментів);
4) порядку зберігання інформації про кожну платіжну операцію користувача платіжних послуг, виконану через комерційного агента (крім комерційного агента з розповсюдження платіжних інструментів), у внутрішній системі заявника з можливістю відновлення даних про дату здійснення платіжної операції (із зазначенням годин, хвилин та секунд), ініціатора та отримувача платіжної операції, її суму та місця ініціювання;
5) порядку зберігання інформації про розповсюджені комерційним агентом платіжні інструменти (виключно для комерційного агента з розповсюдження платіжних інструментів) у внутрішній системі заявника з можливістю відновлення даних.
23. Заявник зобов'язаний забезпечити підтримку в актуальному стані внутрішніх документів, зазначених у пункті 22 розділу ІІ цього Положення.
24. Заявник зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня появи інформації, зазначеної в пункті 10 розділу ІІ цього Положення, подати до Національного банку заяву про виключення відомостей щодо комерційного агента з Реєстру платіжної інфраструктури за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.
25. Національний банк має право виключити відомості з Реєстру про комерційного агента, залученого заявником, на таких підставах:
1) отримання від заявника заяви про виключення відомостей щодо комерційного агента з Реєстру платіжної інфраструктури;
2) відкликання/анулювання Національним банком у заявника ліцензії на надання фінансових платіжних послуг або банківської ліцензії;
3) припинення авторизації діяльності заявника з надання окремих фінансових платіжних послуг, на які має право залучатися комерційний агент відповідно до цього Положення;
4) відкликання Національним банком ліцензії на надання фінансових платіжних послуг або банківської ліцензії в комерційного агента, який є надавачем платіжних послуг та має агентський договір з емітентом електронних грошей;
5) здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, який є комерційним агентом;
6) визнання комерційного агента банкрутом;
7) установлення факту внесення відомостей про комерційного агента до Реєстру на підставі недостовірної інформації;
8) застосування Національним банком до заявника заходів впливу за порушення законодавства України з питань платіжних послуг шляхом виключення заявника із Реєстру;
9) ненадання комерційним агентом фінансових платіжних послуг протягом 180 календарних днів;
10) уключення комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента, до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
11) застосування до комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або до юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента, санкцій іноземними державами (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;
12) наявність податкового резидентства та/або громадянства держави, що здійснює збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", у комерційного агента, власників істотної участі, керівників комерційного агента, юридичних осіб, власником істотної участі або керівником яких є комерційний агент, або до юридичних осіб, власниками істотної участі або керівниками яких є власники істотної участі чи керівники комерційного агента;
13) наявність документально підтвердженої інформації від державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність комерційного агента містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.
26. Уповноважена особа Національного банку протягом п'яти робочих днів із дня виключення відомостей про комерційного агента з Реєстру повідомляє про це заявника на його офіційну електронну адресу, що використовується для офіційної комунікації з Національним банком.
ІІІ. Особливості надання фінансових платіжних послуг комерційними агентами з приймання готівки
27. Вимоги розділу ІІІ цього Положення поширюються на банк, платіжну установу та комерційного агента, який залучається ними для надання фінансових платіжних послуг, що передбачають приймання готівки для виконання платіжних операцій користувача платіжних послуг.
28. Комерційними агентами з приймання готівки банку можуть бути платіжні установи, оператори поштового зв'язку та інші юридичні особи.
Комерційними агентами з приймання готівки платіжних установ можуть бути інші платіжні установи, оператори поштового зв'язку та інші юридичні особи або фізичні особи-підприємці.
Платіжна установа, оператор поштового зв'язку, що залучаються банком, платіжною установою як комерційний агент із приймання готівки, зобов'язані виконувати вимоги цього Положення, установлені для комерційних агентів із приймання готівки.
29. Комерційний агент із приймання готівки може надавати свої послуги за допомогою платіжних пристроїв та пунктів надання фінансових послуг.
Комерційний агент із приймання готівки зобов'язаний виконувати вимоги щодо здійснення операцій з приймання готівки через пункти надання фінансових послуг та із застосуванням платіжних пристроїв, а також щодо оформлення касових документів, установлені в нормативно-правовому акті Національного банку з питань порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.
30. Комерційний агент із приймання готівки банку перераховує кошти, прийняті від користувачів платіжних послуг, виключно банку, з яким укладено агентський договір.
Комерційний агент із приймання готівки платіжної установи перераховує кошти, прийняті від користувачів платіжних послуг, виключно на розрахунковий рахунок платіжної установи, з якою укладено агентський договір.
31. Комерційний агент із приймання готівки здає готівку, прийняту для виконання платіжних операцій, відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні.
32. Комерційний агент із приймання готівки не має права передавати іншим особам свої повноваження, пов'язані з наданням платіжних послуг.
33. Облік операцій із приймання готівки здійснюється відповідно до законодавства України з питань бухгалтерського обліку.
34. Банк, платіжна установа, що залучають комерційного агента з приймання готівки, самостійно визначають потребу в створенні страхового (резервного) фонду для забезпечення безперебійної роботи.
35. Комерційний агент із приймання готівки зобов'язаний забезпечити розміщення в доступному для огляду користувачів платіжних послуг місці або на моніторі платіжного пристрою інформацію, яка відповідно до законодавства України повинна надаватися споживачу перед і під час надання платіжної послуги, уключаючи інформацію, яка ідентифікує банк, платіжну установу, які залучили цього комерційного агента з метою приймання готівки для виконання платіжних операцій, та максимальний час виконання платіжної операції у форматі ДДММРРРР або число - цифрами "ДД", місяць - словом, рік - цифрами "РРРР"
36. Комерційний агент із приймання готівки зобов'язаний після здійснення користувачем платіжних послуг платіжної операції з внесення готівки видати касовий документ, який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань порядку організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні містить усі обов'язкові реквізити касового документа.
Додатки
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 02.08.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
02.08.2022 № 168
Про затвердження Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг
Відповідно до статей 7, 15, 40 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 25, 38, 61 та 79 Закону України "Про платіжні послуги", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою впорядкування діяльності комерційних агентів, які залучаються для надання фінансових платіжних послуг Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг (далі - Положення), що додається.
2. Банки, які залучили комерційних агентів на надання послуг із приймання готівки для подальшого її переказу та для здійснення операцій з електронними грошима, відомості про яких були внесені до Реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків відповідно до Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 вересня 2012 року № 386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за № 1720/22032 (зі змінами), протягом 60 календарних днів із дати набрання чинності цією постановою мають право:
1) надавати послуги із залученням комерційних агентів, відомості про яких на день набрання чинності цією постановою внесено до Реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків;
2) подати до Національного банку України заяву про внесення відомостей про комерційного агента до Реєстру платіжної інфраструктури відповідно до вимог пункту 9 розділу ІІ Положення.

30 днiв передплати безкоштовно!