• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів

Національний банк України  | Постанова, Положення від 29.07.2022 № 164
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 29.07.2022
 • Номер: 164
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 29.07.2022
 • Номер: 164
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.07.2022 № 164
Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 21 від 10.03.2023 )
Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про платіжні послуги", з метою регулювання порядку емісії/еквайрингу платіжних інструментів та здійснення розрахунків з їх використанням Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів (далі - Положення), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року № 705 "Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів";
2) постанову Правління Національного банку України від 15 червня 2015 року № 375 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року № 705";
3) постанову Правління Національного банку України від 06 вересня 2016 року № 382 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
4) постанову Правління Національного банку України від 29 листопада 2019 року № 142 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
5) постанову Правління Національного банку України від 25 червня 2021 року № 60 "Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням";
6) постанову Правління Національного банку України від 08 лютого 2022 року № 13 "Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій' з їх використанням";
7) постанову Правління Національного банку України від 29 червня 2022 року № 133 "Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій' з їх використанням".
3. Надавачам платіжних послуг, які здійснюють емісію та/або еквайринг платіжних інструментів, протягом одного місяця з дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги" розробити (привести у відповідність до вимог Положення) та затвердити внутрішні документи щодо надання платіжних послуг відповідно до вимог Положення.
4. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома надавачів платіжних послуг України інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
6. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги".

Голова

К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.07.2022 № 164
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблене згідно із Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні послуги", іншими нормативно-правовими актами України, уключаючи нормативно-правові акти Національного банку України (далі - Національний банк).
2. Це Положення встановлює загальні вимоги Національного банку до емісії/еквайрингу платіжних інструментів, що емітуються (уключаючи електронні платіжні засоби, передплачені платіжні інструменти), та здійснення розрахунків з їх використанням.
3. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
1) автентифікація - процедура, що дає змогу надавачу платіжних послуг установити та підтвердити особу користувача та/або належність користувачу певного платіжного інструменту, наявність у нього підстав для використання конкретного платіжного інструменту, у тому числі шляхом перевірки індивідуальної облікової інформації користувача;
2) авторизація - процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням платіжного інструменту;
3) віртуальний платіжний термінал - програмне забезпечення, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів у мережі Інтернет;
4) власник рахунку - особа, на ім'я якої відкрито рахунок та/або електронний гаманець, за яким здійснюються платіжні та/або інші операції з використанням платіжного інструменту;
5) втрата індивідуальної облікової інформації - неможливість використання користувачем індивідуальної облікової інформації, неправомірне заволодіння та/або використання чи загроза заволодіння та/або використання іншими особами індивідуальної облікової інформації або її компонентів;
6) втрата платіжного інструменту - неможливість здійснення користувачем контролю (володіння) за платіжним інструментом, неправомірне заволодіння та/або використання платіжного інструменту чи його реквізитів та/або індивідуальної облікової інформації;
7) держатель платіжного інструменту (далі - держатель) - фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжний інструмент для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом;
8) документ за операцією з використанням платіжних інструментів -документ, що підтверджує виконання операції з використанням платіжного інструменту;
9) еквайринг платіжних інструментів (далі - еквайринг) - платіжна послуга, що полягає у прийнятті платіжних інструментів, результатом якої є переказ коштів отримувачу та/або видача коштів у готівковій формі;
10) еквайрингова установа (далі - еквайр) - надавач платіжних послуг, який надає послугу еквайрингу платіжних інструментів та має ліцензію на надання такої послуги;
11) електронний платіжний засіб - платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом;
12) емісія платіжних інструментів (далі - емісія) - платіжна послуга, що надається емітентом платіжних інструментів на договірних засадах із користувачем, яка полягає у випуску (наданні) користувачу платіжного інструменту для ініціювання та оброблення платіжних операцій;
13) емітент платіжних інструментів (далі - емітент) - надавач платіжних послуг, який надає послугу емісії платіжних інструментів та має право на надання такої послуги відповідно до законодавства України;
14) індивідуальна облікова інформація - індивідуалізований набір інформації, що надається надавачем платіжних послуг користувачу або його уповноваженому представнику для цілей автентифікації;
15) код авторизації - комбінація цифр, літер або літер і цифр, яка формується і надається емітентом або юридичною особою, що діє за його дорученням, під час авторизації;
16) код категорії діяльності суб'єкта господарювання - цифрове визначення категорії діяльності суб'єкта господарювання, що призначається еквайром згідно з правилами відповідної платіжної системи;
17) користувач - фізична або юридична особа, яка має намір отримати чи отримує платіжну послугу від емітента;
18) міскодинг - призначення еквайром суб'єкту господарювання коду категорії діяльності суб'єкта господарювання, що не відповідає фактичній діяльності суб'єкта господарювання;
19) надавач платіжних послуг з обслуговування рахунку - надавач платіжних послуг, у якого відкритий рахунок користувача для виконання платіжних операцій;
20) передплачений платіжний інструмент - платіжний інструмент, що використовується відповідно до схеми виконання платіжних операцій відповідного емітента електронних грошей та/або правил платіжної системи, згідно з якими випускаються платіжні інструменти, та з дотриманням вимог законодавства України;
21) персональний ідентифікаційний номер (далі - ПІН) - комбінація цифр, літер або літер і цифр, потрібна для автентифікації користувача під час здійснення операцій із використанням платіжного інструменту;
22) платіжний додаток - програмний засіб, розміщений в апаратно-програмному середовищі платіжного інструменту (магнітна смуга, мікросхема, чип контактний/безконтактний), за допомогою якого здійснюються платіжні та/або інші операції, передбачені договором;
23) платіжний застосунок - програмне забезпечення, що дає змогу користувачу ініціювати платіжну операцію (у тому числі за допомогою платіжних інструментів) та/або здійснювати інші операції, передбачені договором з надавачем платіжних послуг;
24) платіжна операція - дія, ініційована користувачем, із внесення, переказу або зняття коштів незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього;
25) порядок - чітка послідовність дій певного процесу із зазначенням способів, форм, строків (термінів) ужиття цих дій, визначена у внутрішніх документах, договорі;
26) фізичний платіжний термінал - електронний програмно-технічний пристрій, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням платіжних інструментів та/або їх реквізитів.
Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом України "Про платіжні послуги", іншими законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.
4. Вимоги цього Положення поширюються на:
1) надавачів платіжних послуг, які відповідно до законодавства України мають право здійснювати емісію/еквайринг платіжних інструментів;
2) операторів платіжних систем;
3) учасників платіжних систем;
4) інших надавачів платіжних послуг, які є суб'єктами відносин, що виникають під час використання платіжних інструментів;
5) користувачів платіжних інструментів.
5. Вимоги цього Положення не поширюються на суб'єктів господарювання, що здійснюють випуск телефонних, транспортних, паливних, дисконтних карток та інших засобів, які не належать до платіжних і призначені для фіксування в електронній формі заборгованості емітента перед користувачем цих засобів за попередньо оплаченими товарами (послугами), та на операції, що здійснюються з їх використанням.
6. На території України використовуються платіжні інструменти, емітовані емітентами (резидентами та нерезидентами), уключаючи емітовані учасниками внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем.
7. Правила платіжної системи, уключаючи створену нерезидентом, у якій використовуються платіжні інструменти, повинні відповідати вимогам Закону України "Про платіжні послуги", цього Положення та нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють діяльність платіжних систем.
8. Надавач платіжних послуг має право здійснювати емісію, еквайринг, використання та/або обслуговування платіжних інструментів (уключаючи електронні платіжні засоби, передплачені платіжні інструменти) на підставі внутрішніх документів щодо надання платіжних послуг (далі - внутрішні документи), розроблених відповідно до:
1) законодавства України, уключаючи законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
2) нормативно-правових актів Національного банку;
3) схеми виконання платіжних операцій;
4) правил відповідної платіжної системи (у разі участі надавача платіжних послуг у цій системі).
Внутрішні документи затверджуються відповідно до вимог статутних документів надавача платіжних послуг.
9. Внутрішні документи надавача платіжних послуг залежно від особливостей діяльності повинні містити:
1) порядок діяльності, пов'язаний з емісією/еквайрингом/використанням та/або обслуговуванням платіжних інструментів;
2) порядок видачі/передавання та знищення платіжного інструменту;
3) порядок персоналізації платіжного інструменту;
4) порядок здійснення платіжних та/або інших операцій з використанням платіжного інструменту;
5) порядок здійснення платіжних та/або інших операцій за допомогою платіжного застосунку;
6) методику визначення курсу перерахунку іноземної валюти, що застосовується надавачем платіжної послуги, нарахування комісійної винагороди;
7) порядок документообігу за операціями (в електронній та паперовій формі), що здійснюються з використанням платіжних інструментів;
8) процедуру забезпечення безпеки виконання платіжних операцій з використанням платіжних інструментів;
9) систему управління ризиками під час здійснення платіжних операцій, уключаючи порядок оцінки операційного ризику, кіберризику та ризику безпеки, оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків невиконання надавачем платіжних послуг своїх зобов'язань;
10) порядок здійснення розрахунків за операціями з використанням платіжних інструментів;
11) порядок забезпечення захисту інформації та вжиття інших заходів безпеки під час здійснення користувачами платіжних операцій з використанням платіжних інструментів, відповідальність за їх порушення;
12) порядок подання користувачем повідомлення та/або заяви про втрату платіжного інструменту та/або про втрату індивідуальної облікової інформації, та/або про неналежну платіжну операцію;
13) порядок зупинення або припинення платіжних операцій, здійснених з використанням платіжного інструменту;
14) порядок вилучення платіжного інструменту та зупинення використання платіжного інструменту за зверненням користувача;
15) порядок погашення в національній валюті від'ємного залишку за рахунком користувача, який виник під час здійснення платіжних та/або інших операцій з використанням платіжного інструменту;
16) порядок передавання держателю/представнику держателя платіжного інструменту юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, яким емітентом надано право здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів, та порядок здійснення контролю за дотриманням ними цього порядку;
17) перелік можливих нештатних ситуацій, що можуть виникати під час здійснення користувачем платіжних та/або інших операцій, процедури інформування користувача про такі операції та порядок їх завершення;
18) порядок взаємодії з користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання операції з платіжним інструментом;
19) порядок взаємодії з користувачем у разі здійснення неналежних платіжних операцій з використанням платіжного інструменту та порядок звернення користувача до надавача платіжних послуг за відшкодуванням збитків, завданих у результаті здійснення таких платіжних операцій;
20) порядок звернення користувача до надавача платіжних послуг з питань щодо оскарження операцій, здійснених з використанням платіжного інструменту;
21) порядок розповсюдження емітованих платіжних інструментів комерційними агентами;
22) порядок надання користувачу на умовах кредиту коштів для виконання платіжних та/або інших операцій з використанням платіжного інструменту;
23) процедуру захисту прав користувача та порядок врегулювання спірних питань, що виникають між надавачем платіжних послуг та користувачем платіжного інструменту;
24) порядок взаємодії еквайра із суб'єктом господарювання, порядок здійснення еквайром перевірки відповідності фактичної діяльності суб'єкта господарювання заявленій діяльності (під час укладення договору з суб'єктом господарювання та під час надання послуг еквайрингу), порядок призначення суб'єкту господарювання коду категорії його діяльності (уключаючи підстави призначення, документи, здійснення подвійного та періодичного контролю, здійснення на постійній основі заходів щодо запобігання міскодингу та порядок їх вжиття) та порядок здійснення еквайром контролю за дотриманням цих порядків;
25) порядок взаємодії еквайра з іншим надавачем платіжних послуг (включаючи надавача платіжних послуг, який укладає договори із суб'єктами господарювання, метою яких є приймання коштів з використанням платіжних інструментів на користь таких суб'єктів господарювання за участю еквайра, порядок здійснення еквайром перевірки фактичної діяльності суб'єкта господарювання, з яким надавач платіжних послуг уклав договір) та порядок здійснення еквайром контролю за дотриманням цього порядку;
( Підпункт 25 пункту 9 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 21 від 10.03.2023 )
26) порядок здійснення еквайром моніторингу переказів, здійснених на користь суб'єкта господарювання;
27) порядок розгляду заяв (повідомлень) щодо міскодингу.
10. Договір стосовно емісії, еквайрингу, використання та/або обслуговування платіжних інструментів, що укладається між надавачами платіжних послуг, не повинен містити заборони укладати договори з іншими надавачами платіжних послуг.
11. Надавач платіжних послуг відповідно до порядку, установленого законодавством України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати:
1) власників рахунків;
2) держателів, які здійснюють операції за рахунком/електронним гаманцем з використанням платіжного інструменту;
3) представників користувача або довірених осіб, які отримують платіжні інструменти за довіреністю.
12. Надавач платіжних послуг зобов'язаний у всіх своїх відокремлених підрозділах, в яких здійснюється обслуговування платіжних інструментів, надавати держателям доступ для здійснення платіжних та/або інших операцій з використанням платіжних інструментів та забезпечувати надання необхідної інформації для захисту прав споживачів таких послуг.
13. Надавачу платіжних послуг забороняється вимагати від користувача придбання інших або додаткових послуг чи будь-яких товарів як обов'язкову умову надання/використання/обслуговування платіжного інструменту.
14. Платіжна операція, ініційована з використанням платіжного інструменту з метою зарахування коштів на рахунок отримувача, є безготівковим розрахунком для отримувача та платника.
15. Процесинг за операціями із застосуванням платіжних інструментів на території України здійснюється відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку з питань використання хмарних послуг/сервісів.
16. Власник рахунку здійснює контроль за рухом і цільовим використанням коштів за операціями з використанням платіжних інструментів.
17. Користувач здійснює контроль за використанням платіжного інструменту для проведення операцій.
18. Емісія, еквайринг передплачених платіжних інструментів та операції з ними здійснюються відповідно до вимог цього Положення та нормативно-правових актів Національного банку з питань випуску та використання електронних грошей.
II. Емісія платіжних інструментів
19. Емісію платіжних інструментів має право здійснювати виключно емітент, авторизований для надання послуги з емісії платіжних інструментів.
Банк здійснює емісію платіжних інструментів на підставі банківської ліцензії.
20. Емісія/надання користувачу платіжного інструменту здійснюється емітентом на підставі договору, укладеного між емітентом та користувачем.
Емітент укладає з користувачем договір та вносить до нього зміни в порядку, визначеному законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку щодо вимог до договорів про надання платіжних послуг, укладених надавачами платіжних послуг зі споживачами, та цим Положенням.
21. Емітент має право емітувати платіжні інструменти (уключаючи передплачені платіжні інструменти) для здійснення платіжних та/або інших операцій за рахунками/електронними гаманцями, якщо інше не встановлено законодавством України.
22. Емітент має право надавати користувачам для ініціювання платіжних та/або інших операцій:
1) для власних потреб фізичних осіб - особисті платіжні інструменти;
2) для потреб господарської/підприємницької/незалежної професійної діяльності - корпоративні (бізнесові) платіжні інструменти.
23. Платіжний інструмент може існувати в будь-якій формі, на будь-якому носії, що дає змогу зберігати інформацію, потрібну для ініціювання платіжної операції.
Емітент з урахуванням вимог цього Положення визначає вид платіжного інструменту, тип його носія даних (магнітна смуга, мікросхема, чип контактний/безконтактний), реквізити, що наносяться на нього в графічному вигляді.
Платіжний інструмент, за допомогою якого можна ініціювати платіжну операцію, має давати змогу ідентифікувати емітента.
Платіжний інструмент (крім передплаченого платіжного інструменту), за допомогою якого можна ініціювати платіжну операцію, має бути персоналізований емітентом. Порядок персоналізації платіжного інструменту визначається внутрішніми документами емітента. Персоналізація передплачених платіжних інструментів здійснюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань випуску та використання електронних грошей.
24. Платіжний інструмент повинен містити такі обов'язкові реквізити, що наносяться на нього в графічному вигляді або розміщуються в електронній формі:
1) комерційне найменування/торговельна марка/знак для товарів та послуг емітента;
2) унікальний номер платіжного інструменту, визначений емітентом, та/або номер рахунку/електронного гаманця, операції за яким здійснюються з використанням цього платіжного інструменту.
Унікальний номер платіжного інструменту, який не використовується в платіжній системі, має починатися з єдиного ідентифікатора Національного банку (далі - код ID НБУ).
Унікальний номер платіжного інструменту, який використовується в платіжній системі, визначається емітентом відповідно до правил відповідної платіжної системи.
25. Емітент має право надати платіжний інструмент користувачу у власність або в користування на умовах та в порядку, визначених договором.
26. Емітент перед укладенням договору зобов'язаний ознайомити користувача з умовами договору, тарифами на обслуговування платіжного інструменту та правилами користування платіжним інструментом.
27. Емітент зобов'язаний надати користувачу в спосіб, визначений емітентом та користувачем, примірники:
1) договору;
2) правил користування платіжним інструментом;
3) тарифів на обслуговування платіжного інструменту, що діяли на дату укладення договору.
Емітент має право надавати користувачу примірники правил і тарифів за допомогою технічних засобів електронних комунікацій. Примірник правил або тарифів, надісланий користувачу за допомогою технічних засобів електронних комунікацій або в інший спосіб, обов'язково має містити дату його відправлення.
28. Емітент зобов'язаний зазначити в договорі такі умови:
1) вид платіжного інструменту;
2) порядок надання в користування або передавання у власність платіжного інструменту;
3) перелік платіжних та інших операцій, які користувач має право здійснювати з використанням платіжного інструменту, правила та максимальний строк їх виконання;
4) розміри гарантійного забезпечення та/або незнижуваного залишку коштів на рахунку/електронному гаманці;
5) порядок кредитування користувача під час здійснення операцій з використанням платіжного інструменту (якщо передбачається надання кредиту для здійснення операцій з використанням платіжного інструменту);
6) порядок визначення курсу перерахунку іноземної валюти, що застосовується емітентом під час використання користувачем платіжного інструменту;
7) порядок та терміни/строки розрахунків між користувачем та емітентом;
8) підстави, за яких емітент має право списувати кошти з рахунку користувача;
9) тарифи емітента на обслуговування операцій з використанням платіжного інструменту на дату укладення договору, порядок повідомлення користувача про їх зміну та отримання згоди та/або відмови користувача щодо такої зміни;
10) інформацію про ліміти та/або обмеження за операціями з використанням платіжного інструменту, порядок їх зміни;
11) право користувача на одержання інформації про операції, здійснені з використанням платіжного інструменту, інформації про операції за його рахунком/електронним гаманцем (якщо в емітента відкрито рахунок/електронний гаманець користувача), періодичність та порядок її отримання;
12) порядок забезпечення емітентом та користувачем заходів безпеки під час користування платіжним інструментом;
13) право емітента зупинити або припинити право користувача на використання платіжного інструменту в разі порушення користувачем умов його використання, визначених договором;
14) право емітента зупинити або припинити право користувача на використання платіжного інструменту з метою виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
15) підстави, за яких емітент має право зупинити платіжну операцію із зарахування коштів на рахунок користувача, з урахуванням вимог законодавства України;
16) право користувача зупинити/припинити використання платіжного інструменту за його зверненням;
17) процедуру взаємодії між емітентом та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції;
18) процедуру взаємодії між емітентом та користувачем у разі здійснення помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих йому в результаті проведених платіжних операцій;
19) інформацію про строк дії договору, порядок внесення змін до договору, умови припинення договору;
20) інформацію про механізм захисту прав користувача та порядок врегулювання спірних питань, що виникають під час використання користувачем платіжного інструменту;
21) відповідальність емітента та користувача.
29. Умови договору не повинні містити вимоги про безумовну відповідальність користувача за неналежну платіжну операцію, за винятком, якщо доведено, що дії чи бездіяльність користувача призвели до втрати платіжного інструменту або індивідуальної облікової інформації, розголошення ПІНу/індивідуальної облікової інформації або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжну операцію з використанням платіжного інструменту.
30. Емітент має право вносити зміни до правил користування платіжним інструментом або тарифів за його обслуговування, повідомивши про це користувача не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться відповідні зміни, у спосіб, передбачений договором, укладеним з користувачем, за виключенням розміщення відповідного повідомлення на вебсайті (вебсторінці) емітента.
Емітент у повідомленні зобов'язаний зазначити перелік змін, які вносяться, та поінформувати, що користувач у разі незгоди з ними має право до дати, з якої застосовуватимуться такі зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до правил використання платіжного інструменту або тарифів вважаються погодженими користувачем, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, користувач не повідомить емітента про розірвання договору.
31. Емітент не має права надавати користувачу платіжні інструменти без відповідного запиту користувача, крім випадку надання користувачу платіжного інструменту на заміну раніше виданого.
32. Емітент має право емітувати платіжний інструмент до рахунку, відкритого в цього емітента як надавача платіжних послуг з обслуговування рахунку фізичній особі (не власнику рахунку), за умови надання власником рахунку згоди щодо його емісії в порядку, визначеному договором.
33. Емітент має право емітувати платіжний інструмент до електронного гаманця, відкритого в цього емітента як емітента електронних грошей фізичній особі (не власнику електронного гаманця), за умови надання власником електронного гаманця згоди щодо його емісії в порядку, визначеному договором.
34. Емітент має право розміщувати на платіжному інструменті одночасно дві та більше торговельні марки (знаки для товарів і послуг) відповідно до договорів із власниками таких торговельних марок. Такі договори повинні містити правила виконання операцій з використанням платіжних інструментів.
35. Емітент має право емітувати платіжні інструменти, які, крім платіжного додатка, мають нефінансові додатки та можуть містити ідентифікаційні дані, інформацію про пільги, страхування та іншу інформацію про держателя і дають змогу ідентифікувати їх держателів та обліковувати виконані ними операції із застосуванням таких платіжних інструментів у певних системах виплат, надання та обліку послуг, пільг, знижок.
36. Емітент зобов'язаний повідомити користувача про:
1) закінчення терміну дії (у разі його наявності) платіжного інструменту не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення терміну його дії в спосіб, передбачений договором;
2) право користувача закрити рахунок, відкритий у нього як у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунку, та про комісійну винагороду, яка може стягуватися за обслуговування цього рахунку, якщо в користувача немає більше діючих платіжних інструментів, емітованих до цього рахунку;
3) право користувача закрити електронний гаманець, відкритий у нього як у емітента електронних грошей, та про комісійну винагороду, яка може стягуватися за обслуговування цього електронного гаманця, якщо в користувача немає більше діючих платіжних інструментів, емітованих до цього електронного гаманця.
37. Один платіжний інструмент може використовуватися для ініціювання платіжних та/або інших операцій за рахунками та/або електронними гаманцями, відкритими відповідно до законодавства України у різних надавачів платіжних послуг, у порядку, визначеному договором з емітентом, з урахуванням вимог законодавства України.
III. Еквайринг платіжних інструментів
38. Еквайринг має право здійснювати виключно еквайр, який має ліцензію на надання послуги з еквайрингу платіжних інструментів.
Банк здійснює еквайринг на підставі банківської ліцензії.
39. Еквайринг здійснюється еквайром на підставі договору, укладеного з оператором платіжної системи (у разі еквайрингу платіжних інструментів цієї платіжної системи) та/або емітентом платіжних інструментів, та/або отримувачем, з урахуванням вимог законодавства України та цього Положення.
40. Еквайр зобов'язаний під час здійснення еквайрингу платіжного інструменту передавати платіжну інструкцію відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів з питань здійснення безготівкових розрахунків.
40-1. Еквайр та інший надавач платіжних послуг, який бере участь у здійсненні платіжної операції, зобов'язані супроводжувати платіжну операцію інформацією в обсягах, передбачених статтею 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон про ПВК/ФТ). Унікальний ідентифікатор може бути додатковою інформацією, що супроводжує платіжну операцію, до інформації, визначеної статтею 14 Закону про ПВК/ФТ. Еквайр/інший надавач платіжних послуг під час надання платіжної послуги користувачу не є платником або отримувачем за платіжною операцією, що ініційована користувачем на користь отримувача через еквайра/іншого надавача платіжних послуг.
( Розділ III доповнено новим пунктом 40-1 згідно з Постановою Національного банку № 21 від 10.03.2023 )
40-2. Еквайр за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, зобов'язаний володіти інформацією про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).
( Розділ III доповнено новим пунктом 40-2 згідно з Постановою Національного банку № 21 від 10.03.2023 )
41. У здійсненні еквайрингу щодо однієї платіжної операції може брати участь один або більше еквайрів.
42. Предметом еквайрингу можуть бути платіжні операції з переказу коштів та/або видачі готівкових коштів з використанням платіжного пристрою.
43. Еквайр має право здійснювати видачу готівки в національній або іноземній валюті з використанням платіжних пристроїв з урахуванням обмежень, установлених законодавством України.
44. Договір між еквайром і емітентом дає право еквайру надавати послугу еквайрингу платіжних інструментів цього емітента, що використовуються держателями для здійснення платіжних та/або інших операцій.
Договір між еквайром і емітентом має містити такі умови:
1) платіжні інструменти, які приймаються еквайром;
2) порядок оформлення документів, що підтверджують здійснення операції;
3) порядок і терміни/строки розрахунків між еквайром та емітентом;
4) процедури безпеки, яких має дотримуватися еквайр під час приймання платіжних інструментів;
5) перелік інформації, що має надаватися емітентом еквайру та/або еквайром емітенту, порядок та строки її надання;
6) порядок зупинення платіжних операцій/інших операцій з платіжними інструментами, порядок вилучення платіжних інструментів та повідомлення про це власника рахунку/держателя;
7) відповідальність еквайра та емітента;
8) порядок розгляду спорів;
9) інші умови відповідно до законодавства України або на розсуд еквайра та емітента.
45. Договір між еквайром і суб'єктом господарювання (отримувачем) про здійснення еквайрингу може передбачати обслуговування платіжних інструментів для здійснення платіжних операцій та/або інших операцій, визначених цим договором.
Еквайр залежно від особливостей діяльності суб'єкта господарювання зобов'язаний зазначити в договорі такі умови:
1) платіжні інструменти, які приймаються суб'єктом господарювання;
2) порядок оформлення документів, що підтверджують здійснення операції;
3) порядок і терміни/строки розрахунків між еквайром та суб'єктом господарювання;
4) розмір комісійної винагороди, яку суб'єкт господарювання сплачує еквайру;
5) процедури безпеки, яких має дотримуватися суб'єкт господарювання під час приймання платіжних інструментів та передавання даних еквайру про проведені операції;
6) обов'язок суб'єкта господарювання надавати інформацію, потрібну для виконання еквайром вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
7) перелік інформації, що має надавати суб'єкт господарювання еквайру, уключаючи інформацію про види його діяльності для призначення еквайром відповідного коду категорії його діяльності, порядок та строки її надання;
8) обов'язок суб'єкта господарювання надати еквайру інформацію про зміну видів його діяльності, які повідомлялися еквайру для призначення коду категорії його діяльності;
9) відповідальність суб'єкта господарювання за надання недостовірної інформації про види своєї діяльності;
10) право еквайра відмовитися від підтримання ділових відносин та порядок повідомлення еквайром суб'єкта господарювання про намір використати таке право;
11) порядок та строк ініціювання суб'єктом господарювання повернення коштів за повернутий товар (ненадану послугу), який(а) був(ла) придбаний(а) з використанням платіжного інструменту (з урахуванням вимог законодавства України з питань захисту прав споживачів);
12) відповідальність еквайра та суб'єкта господарювання (уключаючи відповідальність за навмисне невикористання платіжних пристроїв або неповідомлення еквайра про їх непрацездатність);
13) порядок розгляду спорів;
14) інші умови відповідно до законодавства України або на розсуд еквайра та суб'єкта господарювання.
46. Еквайр у разі укладення договору з іншим надавачем платіжних послуг (включаючи надавача платіжних послуг, який укладає договори із суб'єктами господарювання, метою яких є приймання коштів із використанням платіжних інструментів на користь таких суб'єктів господарювання за участю еквайра), зобов'язаний передбачити в договорі, крім зазначених у пункті 45 розділу III цього Положення, такі умови:
( Абзац перший пункту 46 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 21 від 10.03.2023 )
1) порядок та терміни/строки розрахунків з надавачем платіжних послуг та/або суб'єктами господарювання, з якими надавачем платіжних послуг укладено договір;
2) обов'язок надання надавачем платіжних послуг інформації, потрібної для виконання еквайром вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
3) обов'язок надавача платіжних послуг надати еквайру інформацію про види діяльності суб'єкта господарювання, з яким надавачем платіжних послуг укладено договір, та/або зміну видів діяльності такого суб'єкта господарювання, які повідомлялися еквайру для призначення коду категорії діяльності суб'єкта господарювання;
4) перелік інформації, що має надавати надавач платіжних послуг еквайру, порядок та строки її надання (включаючи інформацію про платника та отримувача, зазначену користувачем у платіжній інструкції, що надається надавачу платіжних послуг);
( Підпункт 4 пункту 46 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 21 від 10.03.2023 )
5) відповідальність надавача платіжних послуг за надання недостовірної інформації про види своєї діяльності;
6) право еквайра відмовитися від підтримання ділових відносин та порядок повідомлення еквайром надавача платіжних послуг про намір використати таке право.
47. Еквайр зобов'язаний:
1) під час укладення договору із суб'єктом господарювання та під час обслуговування суб'єкта господарювання дотримуватися вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
2) проводити моніторинг платіжних операцій з використанням платіжних інструментів, здійснених на користь суб'єкта господарювання, у порядку, визначеному внутрішніми документами;
3) перераховувати кошти на рахунок суб'єкта господарювання або надавача платіжних послуг за реквізитами та в терміни, визначені договором, укладеним між ними.
48. Еквайр зобов'язаний надати користувачу на його запит інформацію про порядок і умови здійснення платіжної операції або доступ до такої інформації.
49. Еквайру забороняється в будь-який спосіб обмежувати право держателя самостійно обирати для виконання платіжних операцій будь-який із платіжних інструментів, держателем яких він є, крім випадків, передбачених законодавством України.
50. Еквайр має право заохочувати держателя до використання певного платіжного інструменту для виконання конкретної платіжної операції.
51. Еквайр зобов'язаний ознайомити держателя платіжного інструменту з розміром власної комісійної винагороди за виконання платіжної операції (за наявності такої комісійної винагороди) безпосередньо перед ініціюванням такої операції. Держатель платіжного інструменту після отримання інформації про комісійну винагороду повинен мати змогу відмовитися від уже розпочатої платіжної операції.
52. Еквайр має право надавати держателю платіжного інструменту інформацію про розмір комісійної винагороди на екрані платіжного пристрою, друкувати на паперових документах за операціями з використанням платіжних інструментів, розміщувати в електронній або паперовій формі в місцях здійснення операцій або розрахунків з використанням платіжних інструментів.
53. Еквайр зобов'язаний ознайомити держателя з розміром власної комісійної винагороди за отримання готівки через банкомат перед ініціюванням операції на екрані банкомата.
Держатель після перегляду на екрані банкомата даних про суму комісійної винагороди повинен мати змогу відмовитися від уже розпочатої операції.
54. Еквайр зобов'язаний надати держателю можливість перевірити реквізити платіжної інструкції, сформованої еквайром під час здійснення держателем платіжної операції (крім операцій, здійснених безпосередньо в транспорті та/або в торгово-сервісній мережі) з використанням платіжного інструменту, до надання держателем згоди на проведення операції.
Держатель після перевірки реквізитів платіжної інструкції повинен мати змогу відмовитися від уже розпочатої операції.
55. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечувати можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані товари (надані послуги) за допомогою платіжних інструментів та/або платіжних застосунків, та/або платіжних пристроїв.
Суб'єкт господарювання має право заохочувати держателя до використання певного платіжного інструменту для здійснення розрахунків.
56. Суб'єкт господарювання сплачує еквайру комісійну винагороду та/або іншу плату за еквайринг відповідно до укладеного між ними договору (далі -плата за еквайринг).
Еквайр у разі зміни (збільшення або зменшення) розміру інтерчейнджу зобов'язаний здійснити відповідне коригування плати за еквайринг згідно з умовами та в порядку, встановленими договором між еквайром та суб'єктом господарювання.
57. Еквайр не має права встановлювати технічні та технологічні обмеження на приймання суб'єктами господарювання платіжних інструментів певних емітентів, якщо такі обмеження не встановлені законодавством України або емітентом з метою дотримання правил безпеки щодо втрачених держателями платіжних інструментів чи скомпрометованих їх реквізитів або персональних ідентифікаційних даних держателів.
58. Еквайринг має здійснюватися в умовах операційної сумісності еквайрингових мереж для забезпечення суб'єктами господарювання можливості безперешкодного приєднання до таких мереж і здійснення користувачами платіжних та/або інших операцій з використанням платіжних інструментів.
Операційна сумісність передбачає можливість використання в еквайринговій мережі еквайра платіжних інструментів, емітованих різними емітентами.
59. Суб'єкт господарювання має право за погодженням з еквайром(ами) самостійно придбавати платіжні пристрої, що відповідають технічним (функціональним) вимогам і вимогам безпеки, які встановлюються еквайром(ами) для такого обладнання, розробленим з урахуванням вимог до інформаційної безпеки виконання платіжних операцій, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань безпеки проведення платіжних операцій.
60. Еквайр має забезпечувати суб'єкту господарювання можливість установлення платіжного пристрою, який приймає платіжні інструменти, емітовані різними емітентами, з правом вільного вибору його виду та умов використання (купівлі/оренди/користування в порядку, визначеному договором між еквайром і суб'єктом господарювання) за умови, що він відповідає вимогам еквайра і може використовуватися на підставі операційної сумісності.
Один платіжний пристрій може використовуватися спільно кількома суб'єктами господарювання.
61. Суб'єкт господарювання зобов'язаний здійснювати операції з використанням платіжного інструменту лише в присутності держателя, якщо інше не узгоджено з держателем або не передбачено умовами договору з еквайром для окремих видів операцій.
62. Еквайр не має права зобов'язувати суб'єкта господарювання, а суб'єкт господарювання не має права вимагати від держателя введення ПІНу як засобу його автентифікації, якщо це не передбачено умовами використання платіжного інструменту, установленими емітентом.
Суб'єкт господарювання не має права вимагати від держателя підписання квитанції платіжного термінала або інших первинних документів, що підтверджують здійснення платіжної операції, якщо держатель увів ПІН у процесі здійснення операції та інше не встановлено емітентом.
Еквайр зобов'язаний забезпечувати проведення платіжних операцій найбільш безпечним способом для відповідного платіжного інструменту.
63. Суб'єкт господарювання зобов'язаний відмовитися від здійснення платіжної операції з використанням платіжного інструменту в порядку, установленому договором з еквайром, у разі:
1) неможливості виконання авторизації у зв'язку з технічними причинами;
2) отримання негативного коду відповіді від емітента платіжного інструменту;
3) інших випадків, установлених договором або законодавством України.
64. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:
1) дотримуватися правил здійснення платіжної операції з використанням платіжного інструменту та процедур безпеки, установлених договором з еквайром;
2) не розголошувати даних про держателя особам, які не мають на це законного права або повноважень, і не дозволяти їм використовувати за призначенням платіжний інструмент;
3) не копіювати платіжний інструмент чи його реквізити.
65. Суб'єкту господарювання забороняється:
1) установлювати будь-яку додаткову (супровідну) плату під час здійснення оплати за продані ним товари (надані послуги) з використанням платіжних інструментів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв, уключаючи плату за використання певного платіжного інструменту, платіжного застосунку або платіжного пристрою;
2) установлювати різні ціни на ті самі товари чи послуги в разі здійснення розрахунку за них у безготівковій формі порівняно з розрахунком готівковими коштами.
66. Розрахунки між еквайром і суб'єктом господарювання за платіжними операціями з використанням платіжних інструментів, здійснених резидентами і нерезидентами на території України, уключаючи операції в мережі Інтернет, здійснюються виключно в гривні.
67. Еквайр зобов'язаний розглядати скарги щодо платіжних операцій, які опротестовуються власником рахунку/держателем, емітентом, суб'єктом господарювання, у спосіб і строки, установлені договором, з урахуванням вимог законодавства України.
IV. Особливості використання платіжних інструментів у платіжних системах
68. Емітент має право укладати договори з операторами платіжних систем для емісії платіжних інструментів, що використовуються у відповідних платіжних системах, для здійснення платіжних та/або інших операцій.
Оператор платіжної системи може бути емітентом платіжних інструментів платіжної системи, оператором якої він є, у разі авторизації на надання послуги з емісії платіжних інструментів.
69. Емітент під час здійснення емісії платіжних інструментів для використання в платіжних системах повинен додатково до вимог цього Положення враховувати вимоги розділу IV цього Положення.
70. Емітент здійснює емісію платіжних інструментів для використання в платіжній системі на підставі договору з оператором платіжної системи та відповідно до правил цієї платіжної системи і вимог законодавства України. Емітент зобов'язаний розробити внутрішні документи емітента з урахуванням вимог цього Положення та правил відповідної платіжної системи.
71. Емітенту забороняється укладати договір з оператором платіжної системи, правила якої передбачають обмеження його прав щодо участі в інших платіжних системах, уключаючи міжнародні.
72. Емітент, який уклав договір з оператором платіжної системи, зобов'язаний в усіх своїх відокремлених підрозділах, у яких здійснюється обслуговування платіжних інструментів, надавати держателям доступ для здійснення платіжних та/або інших операцій з використанням платіжних інструментів, що надаються платіжною системою, та забезпечувати надання потрібної інформації для захисту прав споживачів таких послуг.
73. Якщо оператор створеної нерезидентом платіжної системи одночасно виконує функції емітента, він має право укладати з надавачами платіжних послуг договори про розповсюдження в Україні емітованих ним платіжних інструментів серед користувачів таких надавачів платіжних послуг.