• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів

Національний банк України  | Постанова, Положення від 05.11.2014 № 705 | Документ не діє
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
05.11.2014 № 705
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 164 від 29.07.2022 )
Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 375 від 15.06.2015 № 382 від 06.09.2016 № 142 від 29.11.2019 № 60 від 25.06.2021 № 13 від 08.02.2022 № 133 від 29.06.2022 )
Відповідно до статей 7 та 40 Закону України "Про Національний банк України", статей 13 та 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою вдосконалення порядку емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням (далі - Положення), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 30 квітня 2010 року № 223 "Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06 липня 2010 року за № 474/17769;
пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року № 481 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за № 1336/18631.
3. Платіжним організаціям, банкам - учасникам платіжних систем, які здійснюють емісію та еквайринг електронних платіжних засобів, протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення.
Банкам - учасникам платіжних систем, які користуються послугами процесингових установ - нерезидентів, привести свою діяльність у відповідність до вимог пункту 8 розділу VIII Положення до 31 грудня 2018 року.
( Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови Національного банку № 375 від 15.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 382 від 06.09.2016 )
4. Департаменту платіжних систем та розрахунків (Кравець В.М.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова

В.О. Гонтарева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
05.11.2014 № 705
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблене згідно із Законами України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", " Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", іншими нормативно-правовими актами України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк).
2. Це Положення встановлює загальні вимоги Національного банку до емісії банками-резидентами, філіями іноземних банків (далі - банки) електронних платіжних засобів і визначає порядок здійснення операцій з їх використанням.
3. Вимоги цього Положення поширюються на платіжні організації, учасників платіжних систем, які є суб'єктами відносин, що виникають під час здійснення операцій, ініційованих із використанням електронних платіжних засобів цих платіжних систем та користувачів електронних платіжних засобів (далі - користувач).
( Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
Вимоги цього Положення не поширюються на суб'єктів господарювання, що здійснюють випуск телефонних, транспортних, паливних, дисконтних карток та інших засобів, які не належать до платіжних і призначені для фіксування в електронному вигляді заборгованості емітента перед користувачем цих засобів за попередньо оплаченими товарами (послугами), та на операції, що здійснюються з їх використанням.
4. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
1) авторизація - процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу;
2) віртуальний платіжний термінал - програмне забезпечення, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів у мережі Інтернет;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 2 згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )
3) власник рахунку - особа, на ім'я якої відкрито рахунок, до якого емітовано електронний платіжний засіб;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 25.06.2021 )
4) держатель електронного платіжного засобу (далі - держатель) - фізична особа, яка на законних підставах використовує електронний платіжний засіб для здійснення платіжних та інших операцій;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 25.06.2021 )
5) імпринтер - пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп для формування документа за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів;
6) інформаційно-технічний посередник - оператор послуг платіжної інфраструктури, який надає інформаційні та технологічні послуги щодо переказу коштів та відомості щодо якого внесені Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
7) код авторизації - набір цифр або букв і цифр, який формується і надається емітентом або юридичною особою - учасником платіжної системи, яка діє за його дорученням, за результатами авторизації;
8) код категорії торговця - цифрове визначення виду діяльності торговця, що призначається еквайром згідно з правилами відповідної платіжної системи;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 8 згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )
9) користувач - фізична або юридична особа, якій надається послуга щодо виконання платіжних операцій з використанням електронного платіжного засобу;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 25.06.2021 )
10) міскодинг - призначення еквайром торговцю коду категорії торговця, що не відповідає фактичній діяльності торговця;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 10 згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )
11) мобільні платежі - платіжні операції, що здійснюються користувачами з використанням мобільних платіжних інструментів;
12) негайно - найкоротший строк протягом дня, у який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 382 від 06.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
13) персональний ідентифікаційний номер (далі - ПІН) - набір цифр або букв і цифр, відомий лише користувачу електронного платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації та автентифікації під час здійснення операцій із використанням електронного платіжного засобу;
14) платіжна операція - дія, ініційована користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього електронного платіжного засобу та/або його реквізитів за банківськими рахунками;
15) платіжна послуга - діяльність щодо забезпечення виконання платіжних операцій з використанням електронного платіжного засобу, яка здійснюється постачальниками платіжних послуг;
16) платіжна схема - умови, згідно з якими проводиться облік операцій за електронними платіжними засобами користувача та здійснюються розрахунки за цими операціями;
17) платіжний додаток - програмний засіб, розміщений в апаратно-програмному середовищі електронного платіжного засобу (магнітна смуга, чип контактний/безконтактний), за допомогою якого здійснюються платіжні та інші операції, передбачені договором;
( Підпункт пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
18) платіжний застосунок - програмне забезпечення, встановлене в технічному/мобільному пристрої, яке дає змогу держателю ініціювати платіжні або інші операції із використанням електронного платіжного засобу;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
19) порядок - чітка послідовність дій певного процесу із зазначенням способів, форм, строків (термінів) ужиття цих дій, визначена у внутрішніх правилах, договорі;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 19 згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )
20) постачальник платіжних послуг - емітент або еквайр, який надає платіжну послугу користувачу;
( Підпункт 12 пункту 4 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 382 від 06.09.2016 )
21) сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки і містить набір даних щодо цієї операції та реквізити платіжної картки;
22) стоп-список - перелік електронних платіжних засобів, складений за певними їх реквізитами, за якими зупинено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим;
23) фізичний платіжний термінал - електронний програмно-технічний пристрій, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням електронних платіжних засобів та/або їх реквізитів.
( Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )
Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", іншими законами та нормативно-правовими актами Національного банку.
5. На території України застосовуються електронні платіжні засоби, емітовані учасниками внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (резидентами та нерезидентами).
6. Банк для здійснення емісії та еквайрингу електронних платіжних засобів, призначених для використання в Україні та за її межами, має право створювати внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи або укладати договори з платіжними організаціями платіжних систем про членство або про участь у цих системах.
7. Банк має право здійснювати емісію електронних платіжних засобів та/або еквайринг на підставі внутрішньобанківських правил, розроблених відповідно до законодавства України, у тому числі законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку і правил платіжних систем. Внутрішньобанківські правила затверджує орган управління банку, уповноважений на це згідно зі статутом.
Еквайр, що не є банком, має право здійснювати еквайринг на підставі внутрішніх правил, затверджених органом управління, уповноваженим на це згідно зі статутом цієї юридичної особи. Внутрішні правила мають відповідати вимогам, установленим цим Положенням до внутрішньобанківських правил.
( Пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )( Пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )
8. Внутрішньобанківські правила залежно від особливостей діяльності банку повинні містити:
1) порядок діяльності банку, пов'язаний з емісією (випуском/видачею/передаванням) електронних платіжних засобів та/або еквайрингом;
( Підпункт 1 пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
2) порядок здійснення платіжних операцій, операцій за допомогою платіжного застосунку, нарахування комісійної винагороди та процентів за користування емітентом коштами користувача;
( Підпункт 2 пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
3) порядок установлення курсу купівлі-продажу, обміну іноземної валюти під час здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів;
4) опис документообігу і технології оброблення інформації за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів;
5) систему управління ризиками під час здійснення платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів, уключаючи порядок оцінки кредитного, операційного ризику, оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків невиконання банком своїх зобов'язань;
( Підпункт 5 пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 382 від 06.09.2016 )
6) порядок діяльності банку під час здійснення розрахунків за операціями, що проводяться з використанням електронних платіжних засобів;
7) порядок забезпечення банком захисту інформації та вжиття інших заходів безпеки під час здійснення користувачами операцій з використанням електронного платіжного засобу, відповідальність за їх порушення;
8) порядок подання користувачем повідомлення та/або заяви про втрату електронного платіжного засобу та/або платіжних операцій, які не виконувалися користувачем, і внесення електронного платіжного засобу до стоп-списку та його вилучення;
9) порядок погашення в національній валюті від'ємного залишку за рахунком користувача, який виник під час здійснення платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів;
10) порядок передавання держателю/представнику держателя електронного платіжного засобу юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, яким банком надано право здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб (далі - агент), та порядок здійснення контролю за дотриманням агентами цього порядку;
( Пункт 8 розділу I доповнено новим підпунктом 10 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
11) перелік можливих нештатних ситуацій, що можуть виникати під час здійснення користувачем операцій з використанням електронних платіжних засобів, процедури інформування користувача про такі операції та порядок їх завершення;
12) порядок (чіткий опис процесу) взаємодії еквайра з торговцем та порядок здійснення еквайром контролю за дотриманням цього порядку (незалежно від наявності договору з торговцем);
( Пункт 8 розділу I доповнено новим підпунктом 12 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
13) порядок призначення торговцю коду категорії торговця (включаючи підстави призначення, документи, здійснення подвійного та періодичного контролю, ужиття на постійній основі заходів щодо запобігання міскодингу та порядок їх вжиття);
( Пункт 8 розділу I доповнено новим підпунктом 13 згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )
14) порядок розгляду звернень щодо міскодингу;
( Пункт 8 розділу I доповнено новим підпунктом 14 згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )
15) порядок (чіткий опис процесу) проведення еквайром моніторингу переказів, здійснених на користь торговця (незалежно від наявності договору з торговцем);
( Пункт 8 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
16) інші процедури, які регулюють здійснення платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів.
9. Банк відповідно до порядку, встановленого законодавством України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати:
1) власників рахунків;
( Підпункт 1 пункту 9 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 60 від 25.06.2021 )
2) держателів, які здійснюють операції за рахунком, до якого емітовано електронний платіжний засіб;
( Підпункт 2 пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 60 від 25.06.2021 )
3) представників користувача або довірених осіб, які отримують електронний платіжний засіб за довіреністю.
( Підпункт 3 пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 60 від 25.06.2021 )( Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 382 від 06.09.2016; в редакції Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
10. Платіжні організації зобов'язані забезпечувати однаковий доступ до платіжних систем, у яких використовуються електронні платіжні засоби, постачальникам платіжних послуг і юридичним особам, що надають технічні й технологічні послуги, якщо їх діяльність відповідає законодавству України, задовольняє вимоги платіжної організації щодо участі в платіжній системі та вони відповідно до правил платіжної системи були сертифіковані платіжною організацією на надання певних послуг.
Вимоги платіжної організації щодо участі в платіжній системі та правила платіжної системи мають відповідати законодавству України та не повинні містити дискримінаційних організаційних, фінансових та технічних обмежень.
11. Банки, які здійснюють свою діяльність на території України, мають право на свій розсуд укладати договори з платіжними організаціями платіжних систем та/або отримувати ліцензію/дозвіл на діяльність з емісії електронних платіжних засобів та еквайрингу чи на діяльність виключно з емісії або еквайрингу.
Правила платіжних систем, умови договорів між банками та платіжними організаціями платіжних систем про членство та/або участь у платіжній системі не повинні містити обмежень прав банків здійснювати діяльність виключно з емісії або еквайрингу електронних платіжних засобів, а також дискримінаційних організаційних, фінансових, технічних обмежень щодо здійснення еквайрингу.
12. Банки, які уклали договори з платіжними організаціями платіжних систем, зобов'язані надавати користувачам незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання однаковий доступ до отримання послуг банку з переказу та отримання інформаційних послуг із використанням електронних платіжних засобів, забезпечивши таку можливість у всіх відокремлених підрозділах банку, у яких здійснюється обслуговування рахунків користувачів.
II. Емісія електронних платіжних засобів
1. Емісія електронних платіжних засобів у межах України проводиться виключно банками, що уклали договір з платіжною організацією платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих операцій (крім банків, які здійснюють емісію електронних платіжних засобів для використання в межах цих банків).
2. Емітент має право надавати користувачам для здійснення платіжних та інших операцій:
1) для власних потреб фізичних осіб - особисті електронні платіжні засоби;
2) для потреб господарської/підприємницької/незалежної професійної діяльності - корпоративні (бізнесові) електронні платіжні засоби.
( Пункт 2 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 142 від 29.11.2019, № 60 від 25.06.2021 )
3. Банк має право емітувати до рахунку, відкритого на ім'я малолітньої особи, фізичної особи, визнаної судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім'я її законних представників [батьків (усиновлювачів), опікунів].
( Розділ II доповнено новим пунктом 3 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
4. Електронний платіжний засіб, за допомогою якого можна ініціювати переказ з рахунку користувача, має дозволяти ідентифікувати користувача. Ідентифікація користувача може здійснюватися за реквізитами електронного платіжного засобу, нанесеними на нього в графічному та електронному вигляді.
5. Банк має право передати електронний платіжний засіб у власність користувача або надати йому в користування в порядку, визначеному договором про використання електронного платіжного засобу (далі - договір).
6. Банк перед укладенням договору зобов'язаний ознайомити користувача з його умовами, тарифами на обслуговування електронного платіжного засобу та правилами користування електронним платіжним засобом. Банк зобов'язаний забезпечити викладення цієї інформації в доступній формі й розмістити її в доступному для користувача місці в банку та на офіційному сайті в мережі Інтернет, а також надати на його вимогу в паперовій або електронній формі.
7. Договір укладається в письмовій формі (паперовій або електронній). Електронна форма договору має містити електронний підпис клієнта (представника клієнта) та уповноваженої особи банку відповідно до вимог, установлених Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.
Договір може укладатися шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору (оферта), розміщеної у загальнодоступному для клієнта місці в банку та на його офіційному сайті в мережі Інтернет.
( Пункт 7 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
8. Банк зобов'язаний під час видачі електронного платіжного засобу надати користувачу в спосіб, визначений банком та користувачем, примірники:
1) договору, що дає змогу встановити дату його укладення;
2) правил користування електронним платіжним засобом;
3) тарифів банку на обслуговування електронного платіжного засобу, що діяли на дату укладення договору.
Банк має право надавати користувачу примірники договору, правил та тарифів за допомогою інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем. Якщо примірник договору, правил або тарифів надісланий користувачу за допомогою інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або в інший спосіб, то він обов'язково має містити дату його відправлення.
( Пункт 8 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
9. Банк зобов'язаний зазначити в договорі такі умови:
1) тип електронного платіжного засобу;
2) порядок надання в користування або передавання у власність електронного платіжного засобу користувачу;
( Пункт 9 розділу II доповнено новим підпунктом 2 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
3) види платіжних операцій, які користувач має право здійснювати з використанням електронного платіжного засобу, правила та максимальний строк їх виконання;
4) порядок обслуговування рахунку (за дебетовою, дебетово-кредитною або кредитною схемою, розміри гарантійного забезпечення та/або незнижувального залишку коштів на рахунку, порядок кредитування користувача, порядок установлення курсу продажу, обміну або конвертації іноземної валюти тощо);
5) тарифи банку на обслуговування операцій з використанням електронного платіжного засобу на момент укладення договору, порядок повідомлення користувача про їх зміну та отримання згоди користувача;
6) інформацію про ліміти та/або обмеження за операціями з використанням електронного платіжного засобу або платіжних додатків, реалізованих в електронному платіжному засобі (за наявності);
7) право користувача на одержання виписок про рух коштів за його рахунком, періодичність та порядок їх отримання;
8) порядок забезпечення емітентом та користувачем заходів безпеки під час користування електронним платіжним засобом;
9) порядок розгляду спорів;
10) право банку зупиняти платіжні операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог законодавства України;
( Підпункт пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 382 від 06.09.2016 )
11) право банку на час встановлення правомірності переказу зупиняти зарахування коштів на рахунок користувача у разі надходження від банку-ініціатора повідомлення про неналежний переказ коштів;
12) відповідальність емітента та користувача тощо.
Умови договору не мають містити вимогу про безумовну відповідальність користувача електронного платіжного засобу за неналежний переказ, за винятком, якщо доведено, що дії чи бездіяльність користувача призвели до втрати електронного платіжного засобу користувача, розголошення ПІНу або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжну операцію.
( Пункт розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 382 від 06.09.2016 )
10. Банк має право вносити зміни до правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомивши про відповідні зміни користувача у спосіб, передбачений договором.
Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни. Банк у повідомленні зобов'язаний зазначити, що користувач має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до правил використання електронного платіжного засобу або тарифів є погодженими користувачем, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, користувач не повідомить банк про розірвання договору.
11. Емітент має утримуватися від надсилання незатребуваного електронного платіжного засобу, крім випадків, установлених договором, та потреби заміни виданого користувачу електронного платіжного засобу.
12. Емітент на підставі договору має право емітувати додатковий електронний платіжний засіб фізичній особі за умови надання власником рахунку цій фізичній особі права на його отримання.
( Пункт 12 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
13. Електронний платіжний засіб може існувати в будь-якій формі, на будь-якому носії, що дає змогу зберігати інформацію, необхідну для ініціювання електронного переказу.
14. Платіжна організація відповідної платіжної системи визначає вид електронного платіжного засобу (крім мобільного платіжного інструменту, реалізованого на програмній основі), що емітується банком, тип його носія ідентифікаційних даних (магнітна смуга, мікросхема тощо), реквізити, що наносяться на нього в графічному вигляді.
Учасник платіжних систем має право розміщувати на платіжній картці одночасно дві і більше торговельні марки (знаки для товарів і послуг) платіжних систем відповідно до договорів з платіжними організаціями всіх платіжних систем, торговельні марки яких розміщені на платіжній картці. Ці договори мають містити правила виконання операцій з використанням платіжної картки.
15. Електронний платіжний засіб має містити обов'язкові реквізити, які дають змогу ідентифікувати платіжну систему та емітента. Платіжна організація має право в правилах платіжної системи встановити додаткові реквізити електронного платіжного засобу.
16. Банк - учасник платіжної системи має право емітувати електронні платіжні засоби, що поряд із платіжним додатком мають нефінансові додатки, які можуть містити ідентифікаційні дані, інформацію про пільги, страхування та іншу інформацію про користувача і дають змогу ідентифікувати їх користувачів та обліковувати виконані ними операції із застосуванням цих електронних платіжних засобів у певних системах виплат, надання та обліку послуг, пільг, знижок тощо.
17. Емітент зобов'язаний повідомити користувача про закінчення терміну дії його електронного платіжного засобу, не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення терміну його дії в спосіб, передбачений договором.
Емітент зобов'язаний повідомити користувача про те, що він має право закрити рахунок та про комісійну винагороду, яка може стягуватися емітентом за обслуговування цього рахунку, якщо в користувача немає більше діючих електронних платіжних засобів, емітованих до цього рахунку.
18. Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких банківських продуктів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання електронного платіжного засобу.
III. Здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів
1. Користувач має право використовувати особистий та/або корпоративний (бізнесовий) електронний платіжний засіб для здійснення платіжних операцій відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом.
Користувач має право за допомогою корпоративного (бізнесового) електронного платіжного засобу отримувати готівку в розмірах, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань ведення касових операцій суб'єктами господарювання.
Використовувати корпоративні (бізнесові) електронні платіжні засоби для виплати заробітної плати, інших видів соціальних виплат і допомоги забороняється.
Власник рахунку самостійно визначає осіб, які мають право використовувати корпоративний(і) [бізнесовий(і)] електронний(і) платіжний(і) засіб (засоби), емітований(і) до його рахунку, та зобов'язаний надати емітенту їх ідентифікаційні дані в порядку, визначеному внутрішньобанківськими правилами та умовами договору з емітентом.
Власник рахунку несе відповідальність за використання корпоративних (бізнесових) електронних платіжних засобів під час здійснення платіжних операцій.
( Пункт 1 розділу III в редакції Постанов Національного банку № 142 від 29.11.2019, № 60 від 25.06.2021 )
2. Залежно від умов, за якими здійснюються платіжні операції з використанням електронних платіжних засобів, можуть застосовуватися дебетова, дебетово-кредитна та кредитна платіжні схеми.
Дебетова платіжна схема передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням електронного платіжного засобу в межах залишку коштів, що обліковуються на його рахунку.
Дебетово-кредитна платіжна схема передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням електронного платіжного засобу в межах залишку коштів, що обліковуються на його рахунку, а якщо їх недостатньо або немає, то за рахунок наданого банком кредиту.
Кредитна платіжна схема передбачає здійснення користувачем платіжних операцій з використанням електронного платіжного засобу за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит або в межах кредитної лінії.
3. Емітент визначає у внутрішньобанківських правилах та в договорах порядок кредитування користувачів у межах обраної кредитної платіжної схеми відповідно до вимог законодавства України.
Банк зобов'язаний після виконання взаємних зобов'язань або в разі розірвання чи закінчення терміну дії договору на вимогу користувача видати йому безкоштовно довідку про повернення електронного платіжного засобу, крім випадків передавання його користувачу у власність, кредиту та процентів за користування ним.
Банк має право не видавати користувачу довідку, якщо з ним був укладений додатковий договір, один примірник якого надано користувачу, у якому викладені умови припинення дії основного договору (кредитного договору) та виконання взаємних зобов'язань щодо підтвердження повернення користувачем кредиту і процентів за користування ним, електронного платіжного засобу, якщо він не передавався користувачу у власність.
4. Операції із застосуванням різних видів електронних платіжних засобів однієї або кількох платіжних систем, виданих користувачу, можуть відображатися за одним рахунком.
5. Операції із застосуванням одного електронного платіжного засобу, виданого користувачу, можуть відображатися за кількома його рахунками.
( Пункт 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
6. Переказ, ініційований з використанням електронного платіжного засобу для зарахування коштів на рахунок отримувача, є безготівковим розрахунком.
( Розділ III доповнено новим пунктом 6 згідно з Постановою Національного банку № 60 від 25.06.2021 )
7. Користувач здійснює платіжні або інші операції за допомогою платіжного застосунку, який пропонується емітентом у порядку, визначеному в договорі з емітентом.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
8. Платіжний застосунок, який пропонується емітентом, має відповідати вимогам відповідної платіжної системи до технологій захисту здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
9. Емітент не несе відповідальності за платіжні операції здійснені користувачем із використанням електронного платіжного засобу за допомогою платіжного застосунку, який не пропонується емітентом.
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
10. Видача готівки в національній валюті через каси банків здійснюється за електронними платіжними засобами, емітованими як резидентами, так і нерезидентами.
11. На території України дозволяється видача готівки в іноземній валюті через каси уповноважених банків-емітентів за електронними платіжними засобами користувачів, яким емітенти відкрили рахунки в іноземній валюті, а також через каси уповноважених банків-еквайрів за електронними платіжними засобами, що емітовані нерезидентами.
( Пункт 11 розділу III виключено нам підставі Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
12. Постачальник платіжних послуг зобов'язаний надавати держателю інформацію про комісійну винагороду за платіжну послугу (за наявності такої комісійної винагороди) перед ініціюванням держателем платіжної операції.
( Абзац перший пункту розділу III в редакції Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
Постачальник платіжних послуг зобов'язаний надати держателю можливість перевірити реквізити документа на переказ до надання держателем згоди на проведення переказу.
( Абзац пункту розділу III в редакції Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
Держатель після отримання інформації про комісійну винагороду або перевірки реквізитів документа на переказ повинен мати змогу відмовитися від уже розпочатої операції.
( Абзац пункту розділу III в редакції Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
Банк зобов'язаний на вимогу користувача надати інформацію про курс купівлі/продажу/конвертації іноземної валюти, який застосовувався під час здійснення операції з використанням електронного платіжного засобу.
Постачальник платіжних послуг зобов'язаний надавати користувачам інформацію про виконані ними платіжні операції безкоштовно.
Користувач та емітент мають право домовитися і передбачити в договорі оплату за отримання додаткової інформації або інформації, що надається частіше ніж один раз на місяць.
13. Постачальник платіжних послуг зобов’язаний надати держателю інформацію про порядок й умови здійснення платіжної операції або доступ до такої інформації перед ініціюванням держателем платіжної операції.
( Розділ III доповнено новим пунктом 13 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
14. Еквайр зобов'язаний ознайомити користувача з розміром власної комісійної винагороди за отримання готівки через банкомат безпосередньо перед ініціюванням операції. Інформація про розмір комісійної винагороди має надаватися користувачу на екрані банкомата та/або друкуватися на паперових документах за операціями з використанням електронних платіжних засобів.
Користувач після перегляду на екрані банкомата даних про суму комісійної винагороди повинен мати змогу відмовитися від уже розпочатої операції.
IV. Особливості емісії мобільних платіжних інструментів і здійснення операцій з їх використанням
1. Банк має право здійснювати емісію електронних платіжних засобів у вигляді мобільного платіжного інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, передбачених правилами платіжної системи, відповідно до умов договору та вимог цього Положення.
2. Мобільний платіжний інструмент може бути реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншому бездротовому пристрої користувача (далі - мобільний пристрій), що обслуговує оператор телекомунікацій.
3. Мобільні платежі здійснюються користувачами за банківськими рахунками.
4. Емітент має право давати користувачам змогу здійснювати мобільні платежі згідно з функціональними можливостями мобільних платіжних інструментів із використанням різних каналів телекомунікаційних мереж оператора, визначених правилами платіжних систем і договорами, і безконтактним способом.
5. Емітент має право проводити банківську персоналізацію мобільних платіжних інструментів для одного (операція з банківської персоналізації проводиться під час видачі мобільного платіжного інструменту користувачу) або групи користувачів (операція з банківської персоналізації проводиться попередньо).
6. Користувачі мають право здійснювати операції з використанням мобільних платіжних інструментів відповідно до функціональних можливостей і технологічних особливостей мобільних пристроїв, правил платіжної системи (внутрішньобанківських правил), умов договору та вимог цього Положення.
7. Користувачі мають право здійснювати операції з використанням мобільних платіжних інструментів у будь-якому місці їх обслуговування за наявності відповідного платіжного пристрою, якщо інше не встановлено договором.
8. Постачальник платіжних послуг зобов'язаний забезпечити формування первинних документів, які відображають здійснені користувачами операції із застосуванням мобільних платіжних інструментів, у паперовій та/або в електронній формі.
9. Емітент мобільних платіжних інструментів, еквайр та процесингові установи зобов'язані використовувати інформаційні технології, що забезпечують формування, оброблення, передавання та зберігання документів за операціями з використанням мобільних платіжних інструментів і формування відповідних документів на переказ коштів в електронній формі.
10. Банки мають право формувати і зберігати документи за операціями із застосуванням мобільних платіжних інструментів в електронній формі в компонентах апаратно-програмного комплексу, платіжних пристроях, процесингових установах тощо.
V. Еквайринг із використанням електронних платіжних засобів
1. Еквайринг у межах України здійснюється виключно юридичними особами-резидентами, що уклали договір з платіжною організацією платіжної системи.
2. Еквайр зобов'язаний забезпечити технологічне, інформаційне обслуговування суб'єктів господарювання та інших осіб (далі - торговець) і проведення розрахунків з ними за операції, які здійснені між торговцями та користувачами з використанням електронних платіжних засобів, на підставі договору.
3. Договір між еквайром і торговцем надає право торговцю приймати до оплати електронні платіжні засоби певної платіжної системи з дотриманням її правил та виконувати інші операції, визначені цим договором.
Договір між еквайром і торговцем не повинен містити обмежень щодо приймання електронних платіжних засобів інших емітентів та інших платіжних систем.
4. Еквайр зобов'язаний зазначити в договорі такі умови:
1) найменування платіжних систем, електронні платіжні засоби яких приймаються торговцем до оплати, та типи електронних платіжних засобів із визначенням їх ознак платіжності;
2) порядок оформлення документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів;
3) порядок і терміни розрахунків еквайра з торговцем;
4) розмір комісійної винагороди, яку торговець сплачує еквайру за розрахункове обслуговування;
5) процедури безпеки, яких має дотримуватися торговець під час приймання платежів із використанням електронних платіжних засобів, та передавання даних еквайру про проведені операції;
6) обов’язок надання торговцем інформації, потрібної для виконання еквайром вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
( Пункт 4 розділу V доповнено новим підпунктом 6 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
7) обов’язок торговця надати еквайру інформацію про зміну видів його діяльності, які повідомлялися еквайру для призначення коду категорії торговця;
( Пункт 4 розділу V доповнено новим підпунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
8) перелік інформації, що має надавати торговець еквайру, порядок та строки її надання;
( Пункт 4 розділу V доповнено новим підпунктом 8 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
9) відповідальність торговця за надання недостовірної інформації про види своєї діяльності;
( Пункт 4 розділу V доповнено новим підпунктом 9 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
10) право еквайра відмовитися від підтримання ділових відносин та порядок повідомлення еквайром торговця про намір скористатися таким правом;
( Пункт 4 розділу V доповнено новим підпунктом 10 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
11) інші умови відповідно до законодавства України або на розсуд еквайра та торговця.
5. Еквайр у разі укладення договору з небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та укладає договори з торговцями, метою яких є приймання коштів із використанням електронних платіжних засобів на користь таких торговців за участю еквайра (далі - небанківська фінансова установа), зобов’язаний додатково до умов, визначених у пункті 4 розділу V цього Положення, зазначити в договорі:
1) обов’язок надання небанківською фінансовою установою інформації, потрібної для виконання еквайром вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
2) обов’язок небанківської фінансової установи надати еквайру інформацію про види діяльності торговця, з яким небанківською фінансовою установою укладено договір, та/або зміну видів діяльності такого торговця, які повідомлялися еквайру для призначення коду категорії торговця;
3) перелік інформації, що має надавати небанківська фінансова установа еквайру, порядок та строки її надання;
4) відповідальність небанківської фінансової установи за надання недостовірної інформації про види своєї діяльності;
5) право еквайра відмовитися від підтримання ділових відносин та порядок повідомлення еквайром небанківської фінансової установи про намір скористатися таким правом.
( Розділ V доповнено новим пунктом 5 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
6. Еквайр зобов’язаний під час укладення договору з торговцем та під час обслуговування торговця дотримуватися вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
( Розділ V доповнено новим пунктом 6 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
7. Еквайр зобов’язаний проводити моніторинг переказів, здійснених на користь торговця, у порядку, визначеному внутрішньобанківськими правилами.
( Розділ V доповнено новим пунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
8. Еквайр зобов’язаний під час обслуговування торговця дотримуватися правил платіжної системи, уключаючи вимоги щодо перевірки фактичної діяльності торговця та порядку призначення торговцю коду категорії торговця, установлені в таких правилах.
( Розділ V доповнено новим пунктом 8 згідно з Постановою Національного банку № 13 від 08.02.2022 )
9. Еквайр зобов’язаний перераховувати кошти на рахунок торговця або небанківської фінансової установи, відкритий в банках України, за реквізитами та в терміни, визначені договором, укладеним між ними.
( Розділ V доповнено новим пунктом 9 згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )
10. Еквайру заборонено призначати торговцю код категорії торговця, який не відповідає фактичній діяльності торговця.
( Розділ V доповнено новим пунктом 10 згідно з Постановою Національного банку № 133 від 29.06.2022 )
11. Еквайр зобов’язаний здійснювати перевірку відповідності фактичної діяльності торговця заявленій діяльності під час установлення ділових відносин, призначення торговцю коду категорії торговця та обслуговування торговця.
Еквайр (незалежно від наявності прямого договору з торговцем) зобов’язаний здійснювати перевірку відповідності фактичної діяльності торговця заявленій діяльності в разі:
1) надходження заяви (повідомлення) щодо міскодингу;