• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Національний банк України  | Постанова від 06.11.2019 № 127 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 06.11.2019
 • Номер: 127
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 06.11.2019
 • Номер: 127
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
06.11.2019 № 127
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 106 від 27.05.2022 )
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Відповідно до статей 7, 15, 40, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), що додаються.
2. Банки України мають право до 31 грудня 2020 року приймати до виконання розрахункові чеки, у бланках яких зазначено реквізит "Код банку", форми яких наведені в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), без урахування змін, затверджених цією постановою.
3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Ольга Василєва) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
5. Постанова набирає чинності з 13 січня 2020 року.

Голова

Я. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
ЗМІНИ
до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
1. У главі 1 :
1) у пункті 1.4:
абзац шістнадцятий виключити.
У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - сорок дев'ятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - сорок восьмим;
пункт після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом двадцять п'ятим такого змісту:
"номер рахунку платника/отримувача/стягувача за стандартом IBAN - номер банківського рахунку, вимоги до формування якого затверджені постановою Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 "Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні" (зі змінами) (далі - номер рахунку);";
2) абзац третій пункту 1.12 викласти в такій редакції:
"надіслати платнику/стягувачу/отримувачу письмове повідомлення про невиконання розрахункового документа (додаток 1) у встановлений законодавством України строк.".
2. У главі 2:
1) друге речення абзацу першого пункту 2.1 викласти в такій редакції: "Реквізити розрахункових документів та їх реєстрів заповнюються згідно з вимогами, зазначеними в указівках щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів (додаток 9) та відповідних главах цієї Інструкції.";
2) у пункті 2.4:
в абзаці другому слова ","Код банку платника"" виключити;
в абзаці третьому слова ", "Код банку отримувача"" виключити;
в абзаці четвертому слова ""Код банку стягувача"," виключити;
3) у першому реченні абзацу третього пункту 2.26 слова "та коду" виключити.
3. В абзацах шостому та восьмому пункту 3.1 глави 3 слова "та код" виключити.
4. У главі 5:
1) у першому реченні абзацу третього пункту 5.9 слова "та коді" виключити;
2) у першому реченні абзацу третього пункту 5.12 слова "та код" виключити.
5. У главі 7:
1) абзац другий пункту 7.3 викласти в такій редакції:
"Чекодавець подає до банку-емітента платіжне доручення на переказ коштів на аналітичний рахунок "Розрахунки чеками" (фізична особа має право вносити суму готівкою) та заяву про видачу чекової книжки (чека). Форма заяви про видачу чекової книжки (чека) установлюється внутрішніми правилами банку.";
2) пункт 7.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Банк веде облік номерів чеків у реєстраційній картці, форма якої встановлена внутрішніми правилами банку.";
3) пункт 7.6 викласти в такій редакції:
"7.6. Оформлення та отримання чекової книжки (чека) здійснюється згідно з внутрішніми правилами банку.
Чек має містити реквізити, що встановлені формою, наведеною в додатках 6 та 7 до цієї Інструкції. Чекодавець заповнює реквізити чека згідно з вимогами додатка 9 до цієї Інструкції власноручно або з використанням технічних засобів (місяць видачі та сума чека мають зазначатися словами).
Не дозволяється внесення до чека виправлень та використання замість підпису факсиміле.
Чек, що не відповідає вимогам пункту 7.6 глави 7 цієї Інструкції, уважається недійсним і без виконання повертається банку чекодавця згідно з главою 2 цієї Інструкції.";
4) у пункті 7.14:
в абзаці другому слова "встановленому зразку" замінити словами "встановленій формі";
в абзаці десятому слово та цифри "(додаток 16)" замінити словами ", форма якої встановлена внутрішніми правилами банку";
5) у пункті 7.23:
у першому реченні абзацу другого слова та цифри "(фізична особа може подавати заяву про перерахування коштів за формою, наведеною в додатку 10 до цієї Інструкції)" виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
"Чекодавець у разі припинення подальших розрахунків чеками до закінчення строку дії чекової книжки та наявності за нею невикористаного ліміту подає до банку чекову книжку. Банк повертає кошти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки на поточний рахунок клієнта на підставі його заяви. Форма заяви про повернення коштів установлюється внутрішніми правилами банку.";
абзац шостий виключити;
6) пункт 7.25 викласти в такій редакції:
"7.25. Чекодавець у разі втрати чекової книжки (чека) має подати до банку-емітента заяву про втрату чекової книжки (чека) із зазначенням номерів невикористаних чеків. Форма заяви про втрату чекової книжки (чека) установлюється внутрішніми правилами банку.
Банк повертає кошти в сумі невикористаного ліміту чекової книжки на поточний рахунок клієнта на підставі його заяви. Форма заяви про повернення коштів установлюється внутрішніми правилами банку.".
6. У пункті 10.5 глави 10:
1) в абзаці четвертому слово "назву" замінити словом "найменування";
2) абзац п'ятий виключити.
У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;
3) в абзаці п'ятому слово "назву" замінити словом "найменування";
4) абзац шостий виключити.
7. У главі 11:
1) у пункті 11.5:
в абзаці другому слова ", "Код банку платника"" виключити;
в абзаці третьому слова ","Код банку отримувача"" виключити;
2) у першому реченні пункту 11.10 слова "назві та коді" замінити словом "найменуванні";
3) у першому реченні абзацу третього пункту 11.13 слова "та код" виключити.
8. Додатки 1-22 до Інструкції замінити тринадцятьма новими додатками такого змісту:
"Додаток 1
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 1.1 2 глави 1)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про невиконання розрахункового документа
Додаток 2
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 1.13 глави 1)
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР
Додаток 3
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 1.13 глави 1)
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
Додаток 4
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 1.13 глави 1)
ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ
Додаток 5
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 1.13 глави 1)
ПЛАТІЖНА ВИМОГА
Додаток 6
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 1.13 глави 1)
РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК
(зворотний бік розрахункового чека)
Додаток 7
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 1.13 глави 1)
РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК
(зворотний бік розрахункового чека)
Додаток 8
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 1.13 глави 1)
ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
Додаток 9
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 2.1 глави 2)
УКАЗІВКИ
щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів
Ці вказівки містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів.
У цих вказівках слово "Банк" означає банки, що обслуговують платника, отримувача, стягувача.

з/п

поля
Назва реквізиту Вимоги щодо заповнення реквізиту
1 2 3 4
1 1 Назва документа Зазначається назва розрахункового документа (реєстру), наведеного в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (далі - Інструкція)
2 2 Код розрахункового документа Зазначається код розрахункового документа за Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98, затвердженим наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 року № 1024 (зі змінами).
Код має відповідати назві розрахункового документа, вимоги щодо заповнення якого зазначені в колонці 4 рядка 1
3 3 Номер документа (№) Зазначається номер розрахункового документа (реєстру), що може включати як цифри, так і букви
4 4 Дата складання Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру): число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових чеків) або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР
5 5 Дата валютування Зазначається дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.
Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит "Дата валютування" розміщується в полі "Допоміжні реквізити"
6 6 Сума словами Зазначаються з великої букви сума розрахункового документа (реєстру) та слово "гривень" ("гривня", "гривні" або "грн"), копійки - цифрами та слово "копійка" ("копійки", "копійок" або "коп."). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов'язковим є написання слів "Нуль гривень".
Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 копійок" або "00 коп."
7 7 Сума Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі "00".
Сума цифрами відповідає сумі словами
8 8 Код платника Зазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами (далі - ідентифікаційний код). Якщо ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів. Для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова". Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", а інформація щодо серії та номера паспорта розміщується в полі "Допоміжні реквізити". Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев'ять нулів
9 9 Платник Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування платника, яке міститься в:
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);
Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб);
документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку (далі - реєстраційний документ).
Зазначається прізвище, ім’я, по батькові платника, що відповідає прізвищу, імені, по батькові платника, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів).
У разі повернення платежів із бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації
10 10 Рахунок платника Зазначається номер рахунку платника в банку. Якщо платником є орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансової установи)
11 11 Банк платника Зазначається найменування банку (філії) платника. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії)
12 13 Банк отримувача Зазначається найменування банку (філії) отримувача. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії)
13 15 Отримувач Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі.
Зазначається прізвище, ім'я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові отримувача, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів).
Під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації
14 16 Код отримувача Зазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами. Якщо платник знає, що ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев’ять нулів.
Для фізичних осіб зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова".
Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", а інформація щодо серії та номера паспорта розміщується в полі "Допоміжні реквізити".
Якщо платник не знає реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії та номера паспорта фізичної особи, то ставиться п’ять дев’яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача - фізичну особу.
Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставляться дев’ять нулів
15 17 Рахунок отримувача Зазначається номер рахунку отримувача в банку. Якщо отримувач - орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансової установи)
16 18 Код країни нерезидента Якщо платник є нерезидентом, то проставляється символ "П" і тризначний код країни платника. Якщо отримувач є нерезидентом, то проставляються символ "О" і тризначний код країни отримувача.
Якщо платник і отримувач є нерезидентами одночасно, то проставляються символ "П" і тризначний код країни платника, далі символ "О" і тризначний код країни отримувача. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України цей реквізит розміщується в полі "Допоміжні реквізити"
17 19 Призначення платежу Цей реквізит у платіжних дорученнях, меморіальних ордерах та платіжних вимогах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установлених главою 3 Інструкції.
Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах на примусове списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 5 Інструкції.
Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах у разі договірного списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 6 Інструкції.
Реквізит "Призначення платежу" в інкасових дорученнях (розпорядженнях) заповнюється з урахуванням вимог глави 11 Інструкції.
Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах на списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, заповнюється з урахуванням вимог глави 12 Інструкції.
У розрахункових документах на сплату (стягнення) платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету
18 20 Додатковий реквізит Заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань безготівкових розрахунків
19 40 М. П. Використання печатки платником не є обов'язковим
20 41 Підписи платника Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб (відповідальної особи), які(яка) уповноважені (уповноважена) розпоряджатися рахунком.
Під час здійснення операцій за рахунками клієнтів - фізичних осіб (фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) використовується зразок підпису власника рахунку/довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку/довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку
21 42 Підпис банку Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покладено функції контролера. У разі перерахування коштів на рахунки клієнтів-отримувачів (фізичних та юридичних осіб), які відкриті в інших банках, розрахунковий документ засвідчується підписами керівника (його заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку або підписами уповноважених осіб згідно з внутрішніми документами банку та відповідального виконавця банку
22 43 М. П. отримувача Використання печатки отримувачем не є обов'язковим
23 44 Підписи отримувачів Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб отримувача, які вповноважені розпоряджатися рахунком
24 45 Строк дії чека Строк дії чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом
25 50 Дата надходження Зазначаються число, місяць та рік отримання банком платника розрахункового документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць - словом і рік - цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку
26 51 Дата виконання Зазначаються число, місяць та рік списання коштів з рахунку платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку
27 60 Дата надходження в банк стягувача/отримувача Зазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача платіжної вимоги, яка підлягає надсиланню в банк платника (банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття банком отримувача розрахункового документа (реєстру) для надсилання в банк платника, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку
28 61 Рахунок стягувача/отримувача Зазначається номер рахунку стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) в обслуговуючому банку
29 62 Стягувач/отримувач Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі
30 63 Банк стягувача/отримувача Зазначається найменування банку (філії, відділення), що обслуговує стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), у який стягувач/отримувач подав платіжну вимогу. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення)
31 64 М. П. стягувача/отримувача Ставиться відбиток печатки стягувача/отримувача (у разі списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави).
Використання печатки отримувачем не є обов'язковим (у разі договірного списання коштів)
32 65 Підписи стягувача/отримувача Ставлять підписи відповідальні особи стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави)
33 66 Код стягувача/отримувача Зазначається ідентифікаційний код стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами
34 70 Дата перевірки органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів Зазначається дата перевірки відповідним органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом, що засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів
35 71 Рахунок отримувача Зазначається номер бюджетного рахунку, відкритого в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
36 72 Отримувач Зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації в разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
37 73 Банк отримувача Зазначається найменування органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на балансі якого відкрито рахунок отримувача коштів, у разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
38 74 Код отримувача Зазначається код органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів [у разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)], за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
39 76 Стягувач Зазначається найменування контролюючого органу в разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження). Додатково може зазначатися місцезнаходження контролюючого органу.
Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит "Стягувач" розміщується в полі "Допоміжні реквізити"
40 77 М. П. стягувача Ставиться відбиток печатки контролюючого органу в разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)
41 78 Підписи стягувача Ставлять підписи відповідальні особи контролюючого органу в разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)
Додаток 10
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 2.35 глави 2)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про помилковий переказ
Додаток 11
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 5.6 глави 5)
РЕЄСТР ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ
Додаток 12
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 7.2 глави 7)
РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА
Додаток 13
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127)
(пункт 7.16 глави 7)
РЕЄСТР РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ
9. У тексті Інструкції посилання на:
1) додатки 1-6 замінити відповідно посиланнями на додатки 2-7;
2) посилання на додаток 7 замінити посиланням на додаток 9;
3) посилання на додатки 8, 9 замінити відповідно посиланнями на додатки 11, 12;
4) посилання на додаток 17 замінити посиланням на додаток 13;
5) посилання на додаток 20 замінити посиланням на додаток 10;
6) посилання на додаток 21 замінити посиланням на додаток 1;
7) посилання на додаток 22 замінити посиланням на додаток 8.

Заступник директора
Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку -
начальник управління
роздрібних платежів

О. Василєва
ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України


С. Холод