Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації Класифікатор від 31.12.1998 №1024
Реквізити

Видавник: Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

Тип Класифікатор

Дата 31.12.1998

Номер 1024

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстандарту
України
31.12.98 N 1024
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Державний класифікатор управлінської документації
ДК 010-98
Чинний від 1999-06-01
1. ВСТУП
Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.
ДКУД розроблено у зв'язку із змінами у складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, банківської та звітно-статистичної документації внаслідок реорганізації системи державного управління в Україні.
ДКУД є номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів (УФД) з унікальними кодовими позначеннями.
ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.
Класифікатор орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту УФД у кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних УФД. Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).
Об'єктом класифікації є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.
ДКУД орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосуванням засобів комп'ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій.
ДКУД містить такі класи:
1) організаційно-розпорядча документація (код 02);
2) первинно-облікова документація (код 03);
3) банківська документація (код 04);
4) фінансова документація (код 05);
5) звітно-статистична документація (код 06);
6) планова документація (код 07);
7) ресурсна документація (код 08);
8) торговельна документація (код 09);
9) зовнішньоторговельна документація (код 10);
10) цінова документація (код 13);
11) документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15);
12) документація з побутового обслуговування населення (код 17);
13) бухгалтерсько-облікова документація (код 18);
14) документація з Пенсійного фонду (код 20);
15) словниково-довідкова документація (код 21).
Ідентифікація УФД здійснюється через ієрархічну класифікацію з трьома ступенями. Кодове позначення складається з семи цифрових десяткових знаків (рисунок 1).
ХХ ХХ ХХХ
---- ---- -----
Клас форми ----------------- | |
Підклас форми ---------------------- |
Реєстраційний номер форми ---------------------------
Рисунок 1 - Структура кодового позначення УФД
У кодовому позначенні УФД відображено: перший та другий знаки (клас) - належність УФД до відповідної УСД; третій та четвертий знаки (підклас) - належність УФД у межах класу до відповідного підкласу; п'ятий, шостий і сьомий знаки - реєстраційний номер УФД підкласу.
Ведення ДКУД здійснює Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України. Актуалізація ДКУД здійснюється один раз на рік.
Із введенням в дію державного класифікатора управлінської документації нової редакції припиняється чинність ДК 010-96.
2. ВИЗНАЧЕННЯ
2.1 Система документації
Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності.
2.2 Уніфікована система документації (УСД)
Система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності.
2.3 Управлінська документація
Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються для вирішення завдань управління національним господарством і мають нормативно-правову силу.
2.4 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації
Система документації, використовувана для вирішення організаційно-розпорядчих завдань управління.
2.5 Уніфікована система первинно-облікової документації
Система документації, використовувана для управління виробничо-господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, організацій, що не займаються підприємницькою діяльністю, всіх форм власності.
2.6 Уніфікована система банківської документації
Система документації, використовувана для здійснення розрахунково-грошових операцій через банки.
2.7 Уніфікована система фінансової документації
Система документації, використовувана для організації фінансових взаємовідносин суб'єктів економіки.
2.8 Уніфікована система звітно-статистичної документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань державної статистики й одержання статистичної інформації.
2.9 Уніфікована система планової документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань прогнозування і планування розвитку економіки.
2.10 Уніфікована система цінової документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань аналізу цін і ціноутворення.
2.11 Уніфікована система ресурсної документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань управління ресурсами.
2.12 Уніфікована система торговельної документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань управління торгівлею.
2.13 Уніфікована система зовнішньоторговельної документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань зовнішньоторговельної діяльності.
2.14 Уніфікована система документації з праці, соціальних питань і соціального захисту населення
Система документації, використовувана для вирішення завдань управління трудовими ресурсами і соціальним захистом.
2.15 Уніфікована система документації з бухгалтерського обліку
Система документації, використовувана для вирішення завдань бухгалтерського обліку бюджетних і госпрозрахункових установ і організацій.
2.16 Уніфікована система документації з Пенсійного фонду
Система документації, використовувана для вирішення завдань пенсійного забезпечення.
2.17 Уніфікована система словниково-довідкової документації
Система документації, використовувана для вирішення завдань керування інформаційною базою та її складовими елементами (бази даних, уніфіковані форми документів, інформаційні потоки, техніко-економічні показники тощо).
2.18 Уніфікована форма документа (УФД)
Сукупність реквізитів, установлених відповідно до завдань, що підлягають вирішенню у певній сфері діяльності і розташованих у визначеному порядку на носії інформації.
3. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. УНІФІКОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва УФД | Індекс |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|02 |ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201 |Документація з організації систем управління | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201001 |Акт про створення міністерства |АСМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201002 |Акт про створення корпорації, концерну, асоціації, |АСК |
| |компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201003 |Наказ про створення промислового об'єднання |НСПО |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201004 |Наказ про створення виробничого об'єднання |НСВ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201005 |Наказ про створення підприємства |НСП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201006 |Наказ про реорганізацію міністерства |НРМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201007 |Наказ про реорганізацію корпорації, концерну, |НРК |
| |асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201008 |Наказ про реорганізацію промислового об'єднання |НРПО |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201009 |Наказ про реорганізацію виробничого об'єднання |НРВ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201010 |Наказ про реорганізацію підприємства |НРП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201011 |Акт про ліквідацію міністерства |АЛМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201012 |Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, |АЛК |
| |компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201013 |Акт про ліквідацію промислового об'єднання |АЛПО |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201014 |Акт про ліквідацію виробничого об'єднання |АЛВ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201015 |Акт про ліквідацію підприємства |АЛП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0201016 |Акт про ліквідацію міністерства і створення |АЛМСЛК |
| |ліквідаційної комісії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202 |Документація з організації процесів управління | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202001 |Акт про ліквідацію корпорації, концерну, асоціації, |АЛК |
| |компанії і створення ліквідаційної комісії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202002 |Наказ про ліквідацію об'єднання і створення |НЛО |
| |ліквідаційної комісії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202003 |Наказ про ліквідацію виробничого об'єднання і |НЛВО |
| |створення ліквідаційної комісії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202004 |Наказ про ліквідацію підприємства і створення |НЛПСЛК |
| |ліквідаційної комісії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202005 |Посадова інструкція категорій службовців |ПІКСМ |
| |міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202006 |Посадова інструкція категорій службовців промислового|ПІКСПО |
| |об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202007 |Посадова інструкція категорій службовців апарату |ПІКСАУП |
| |управління підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202008 |Положення про міністерство |ПМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202009 |Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом |НРОКМ |
| |міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202010 |Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом |НРОК |
| |корпорації, концерну, асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202011 |Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом |НРОКПО |
| |промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202012 |Наказ про розподіл обов'язків між керівництвом |НРОКП |
| |підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202013 |Статут корпорації, концерну, асоціації, компанії |СККАК |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202014 |Статут виробничого об'єднання |СВО |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202015 |Статут підприємства |СП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202016 |Структура і штатна чисельність міністерства |СШЧМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202017 |Структура і штатна чисельність корпорації, концерну, |СШЧК |
| |асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202018 |Структура і штатна чисельність апарату управління |СШЧАУПО |
| |промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202019 |Структура і штатна чисельність апарату управління |СШЧАУП |
| |підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202020 |Штатний розклад міністерства |ШРМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202021 |Штатний розклад апарату управління промислового |ШРАУПО |
| |об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202022 |Штатний розклад апарату управління підприємства |ШРАУП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202023 |Наказ про затвердження акта ліквідаційної комісії |НЗАЛК |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202024 |Наказ про внесення змін у Положення про міністерство |НВЗПМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202025 |Наказ про перерозподіл обов'язків між керівництвом |ЗПОКМ |
| |міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202026 |Наказ про внесення змін у структуру і штатну |НВЗСШМ |
| |чисельність міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202027 |Наказ про внесення змін у штатний розклад |НВЗШРМ |
| |міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202028 |Наказ про внесення змін у посадову(ві) інструкцію(ії)|НВЗПІСМ |
| |категорії службовців міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202029 |Наказ про внесення змін у Положення про промислове |НВЗППО |
| |об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202030 |Наказ про внесення змін у перерозподіл обов'язків між|НВЗПКПО |
| |керівництвом промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202031 |Наказ про внесення змін у структуру і штатну |НВЗСАУПО |
| |чисельність апарату управління промислового | |
| |об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202032 |Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату |НВЗРАУПО |
| |управління промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202033 |Наказ про внесення змін у посадову(ві) інструкцію(ії)|НВЗПІСПО |
| |категорій службовців промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202034 |Наказ про внесення змін у Статут корпорації, |НВЗСКАОК |
| |концерну, асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202035 |Наказ про внесення змін у Статут виробничого |НВЗСВО |
| |об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202036 |Наказ про внесення змін у Статут підприємства |НВЗСП |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202037 |Наказ про внесення змін у перерозподіл обов'язків між|НВЗПО-корпорація |
| |керівництвом корпорації, концерну, асоціації, | |
| |компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202038 |Наказ про внесення змін у перерозподіл обов'язків між|НВЗПОКП |
| |керівництвом підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202039 |Наказ про внесення змін у структуру і штатну |НВЗСАУК |
| |чисельність апарату управління корпорації, концерну, | |
| |асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202040 |Наказ про внесення змін у структуру і штатну |НВЗСАУП |
| |чисельність апарату управління підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202041 |Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату |НВЗШАУК |
| |управління корпорації, концерну, асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202042 |Наказ про внесення змін у штатний розклад апарату |НВЗШАУП |
| |управління підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202043 |Наказ про внесення змін у посадову(ві) інструкцію(ії)|НВЗПСАУП |
| |категорії службовців та апарату управління | |
| |підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202044 |Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку |ГПВТРМ |
| |міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202045 |Правила внутрішнього трудового розпорядку |ПВТРМ |
| |міністерства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202046 |Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату |ПВТРАУК |
| |управління корпорації, концерну, асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202047 |Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату |ПВТРАУПО |
| |управління промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202048 |Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату |ПВТРАУП |
| |управління підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202049 |Наказ про перехід на новий режим роботи міністерства |НПНРРМ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202050 |Наказ про перехід на новий режим роботи апарату |НПНРАУК |
| |управління корпорації, концерну, асоціації, компанії | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202051 |Наказ про перехід на новий режим роботи апарату |НПНРАУПО |
| |управління промислового об'єднання | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202052 |Наказ про перехід на новий режим роботи апарату |НПНРАУП |
| |управління підприємства | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202053 |Реєстраційно-контрольна картка |РКК |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0202054 |Реєстраційно-контрольна картка скарг громадян |РККСГ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203 |Документація з управління кадрами | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203001 |Анкета |А |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203002 |Доповнення до анкети |ДА |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203003 |Наказ про приймання на роботу |НПР |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203004 |Заява про переведення на іншу роботу |ЗПІР |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203005 |Подання про переведення на іншу роботу |ППІР |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203006 |Наказ про переведення на іншу роботу |НПІР |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203007 |Заява про звільнення |ЗЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203008 |Наказ про звільнення |НЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203009 |Графік відпусток |ГВ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203010 |Заява про надання відпустки |ЗНВ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0203011 |Наказ про надання відпустки (зведений) |ННВ(з) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204 |Документація з оцінки трудової діяльності | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204001 |Подання про заохочення |ППЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204002 |Подання про заохочення (зведене) |НЗ(з) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204003 |Доповідна записка |ДЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204004 |Пояснювальна записка |ПЗ |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204005 |Наказ про накладення дисциплінарного стягнення |ННДС |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0204006 |Наказ про накладення дисциплінарного стягнення |ННДС(з) |
| |(зведений) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|03 |ПЕРВИННО-ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301 |Облік особового складу | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301001 |Наказ (розпорядження) про приймання на роботу |П-1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301002 |Особова картка |П-2 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301003 |Алфавітна картка |П-3 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301004 |Особова картка (2) |П-2ДС |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301005 |Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу |П-5 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301006 |Наказ (розпорядження) про надання відпустки |П-6 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301007 |Список на надання відпустки |П-7 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301008 |Наказ (розпорядження) про припинення трудового |П-8 |
| |договору | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301009 |Книга обліку бланків трудових книжок і вкладок до |П-9 |
| |них | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301010 |Книга обліку руху трудових книжок і вкладок до них |П-10 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301011 |Акт на списання бланків трудових книжок (і/або |П-11 |
| |вкладок до них) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0301012 |Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує |П-4 |
| |науково-дослідні, проектно-конструкторські і | |
| |технологічні роботи | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302 |Облік використання робочого часу | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302001 |Табель обліку використання робочого часу і розрахунку|П-12 |
| |заробітної плати | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302002 |Табель обліку використання робочого часу (1) |П-13 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302003 |Табель обліку використання робочого часу (2) |П-14 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302004 |Список осіб, які працювали у надурочний час |П-15 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0302005 |Листок обліку простоїв |П-16 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305 |Облік розрахунків з робітниками і службовцями із | |
| |заробітної плати | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305001 |Розрахунково-платіжна відомість |П-49 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305002 |Розрахункова відомість (1) |П-50 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305003 |Розрахункова відомість (2) |П-51 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305004 |Розрахунок заробітної плати |П-52 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305005 |Платіжна відомість |П-53 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305006 |Особовий рахунок (1) |П-54 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305007 |Особовий рахунок (2) |П-54а |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305008 |Накопичувальна картка обліку виробітку і зарплати |П-55 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0305009 |Накопичувальна картка обліку зарплати |П-56 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306 |Облік основних засобів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306001 |Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) |ОЗ-1 |
| |основних засобів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306002 |Акт приймання-здавання відремонтованих, |ОЗ-2 |
| |реконструйованих та модернізованих об'єктів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306003 |Акт на списання основних засобів |ОЗ-3 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306004 |Акт на списання автотранспортних засобів |ОЗ-4 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306005 |Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної |ОЗ-5 |
| |машини | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306006 |Інвентарна картка обліку основних засобів |ОЗ-6 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306007 |Опис інвентарних карток з обліку основних засобів |ОЗ-7 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306008 |Картка обліку руху основних засобів |ОЗ-8 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306009 |Інвентарний список основних засобів (за місцем їх |ОЗ-9 |
| |знаходження, експлуатації) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306010 |Розрахунок амортизації основних засобів (для |ОЗ-14 |
| |промислових підприємств) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306011 |Розрахунок амортизації основних засобів (для |ОЗ-15 |
| |будівельних організацій) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306012 |Розрахунок амортизації з автотранспорту |ОЗ-16 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306013 |Акт приймання-передавання основних засобів |ОЗ-1 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306014 |Акт приймання-передавання відремонтованих, |ОЗ-2 (бюджет) |
| |реконструйованих та модернізованих об'єктів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306015 |Акт про списання основних засобів |ОЗ-3 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306016 |Акт про списання автотранспортних засобів |ОЗ-4 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306017 |Акт про списання з балансу бюджетних організацій і |ОЗ-5 (бюджет) |
| |установ вилученої з бібліотеки літератури | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306018 |Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних|ОЗ-6 (бюджет) |
| |установах | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306019 |Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних|ОЗ-7 (бюджет) |
| |установах (для тварин і багаторічних рослин) | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306020 |Інвентарна картка групового обліку основних засобів у|ОЗ-9 (бюджет) |
| |бюджетних установах | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306021 |Опис інвентарних карток з обліку основних засобів |ОЗ-10 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306022 |Інвентарний список основних засобів |ОЗ-11 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0306023 |Відомість нарахування зносу на основні засоби |ОЗ-12 (бюджет) |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307 |Облік сировини та матеріалів | |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307001 |Журнал обліку вантажів, що надходять |М-1 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307002 |Доручення (1) |М-2 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307003 |Доручення (2) |М-2б |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307004 |Журнал реєстрації доручень |М-3 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
|0307005 |Прибутковий ордер |М-4 |
|----------+-----------------------------------------------------+-----------------------|
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстандарту
України
31.12.98 N 1024
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Державний класифікатор управлінської документації
ДК 010-98
Чинний від 1999-06-01
1. ВСТУП
Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!