Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України

Національний банк України Постанова від 07.07.2020 №94
Остання редакція від 07.07.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 07.07.2020

Номер 94

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 08.07.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
07.07.2020 № 94
Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України
Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами в банках України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 жовтня 2004 року № 495, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за № 1425/10024 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиКатерина РОЖКОВА
Інд. 60
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
07 липня 2020 року № 94
Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України
1. Пункти 1.2, 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:
"1.2. Ця Інструкція визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України (далі - банки) типових операцій з готівкою в національній та іноземній валютах під час здійснення касових операцій з приймання та видачі готівки клієнтам, операцій з інкасації готівки, підкріплення банків готівкою національної валюти, під час передавання готівки між банками, між банками та інкасаторськими компаніями, вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження, здійснення валютно-обмінних операцій банку, операцій з пам'ятними та інвестиційними монетами, банківськими металами в касах банків.";
"1.4. Бухгалтерський облік операцій банків з готівкою здійснюється за відповідними балансовими та позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами).".
2. У главі 2:
1) у пункті 2.2:
абзаци другий, восьмий викласти в такій редакції:
"приймання готівки від юридичних осіб для зарахування на їх рахунки:"; "приймання готівки від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки:"; абзац десятий після цифр "2620" доповнити цифрами ", 2622"; абзац тринадцятий доповнити цифрами ", 2909";
2) у пункті 2.3:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"видача готівки фізичним особам з їх рахунків";
абзац шостий після цифр "2620" доповнити цифрами ", 2622";
3) абзац третій пункту 2.6 викласти в такій редакції:
"Кредит - рахунки групи 651";
4) у пункті 2.9:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2.9. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з інкасації готівки клієнтів такими бухгалтерськими проводками:";
абзаци четвертий, десятий доповнити цифрами ", 1200, 1600, 2650";
абзац дванадцятий доповнити цифрами ", 2650,".
3. Назву глави 3 викласти в такій редакції:
"3. Облік операцій з підкріплення банків готівкою Національним банком".
4. Главу 4 викласти в такій редакції:
"4. Облік операцій з передавання готівки між банками, між банками та інкасаторськими компаніями
1. Банки відображають у бухгалтерському обліку операції з передавання готівки між банками, між банками та інкасаторськими компаніями згідно з обліковою політикою банку.
2. Банки відображають в бухгалтерському обліку операції з передавання/отримання готівки за наявності попередньої оплати такими бухгалтерськими проводками:
Таблиця 1
Бухгалтерські проводки в банку - отримувачі готівки
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
118111200, 1500, 1600переказ банком коштів у разі отримання готівки від іншого банку
228071200, 2606переказ банком коштів у разі отримання готівки від інкасаторської компанії
31001, 1002, 10041811отримання готівки від банку
41001, 1002, 10042807отримання готівки від інкасаторської компанії
Таблиця 2
Бухгалтерські проводки в банку, що передає готівку
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
11200, 15001911отримання попередньої оплати за готівку від банку її отримувача
21200, 26062907отримання попередньої оплати за готівку від інкасаторської компанії
319111001, 1002, 1004видача готівки уповноваженій особі банку-отримувача
410071001, 1002, 1004видача готівки через підрозділ інкасації банку
519111007закриття кредиторської заборгованості після отримання повідомлення банку-отримувача про отримання готівки
629071001, 1002, 1004видача готівки уповноваженій особі інкасаторської компанії
3. Банки відображають у бухгалтерському обліку операції з передавання/отримання готівки та переказ коштів за готівку такими бухгалтерськими проводками:
Таблиця 1
Бухгалтерські проводки в банку, що передає готівку
№ з/пДебет КредитПримітка
1234
110071001, 1002, 1004відправлення готівки до іншого банку
218111007вимога до банку - отримувача готівки
328071001, 1002, 1004видача готівки уповноваженій особі інкасаторської компанії
41200, 1500, 16001811отримання коштів від банку-отримувача
51200, 26062807отримання коштів від інкасаторської компанії
Таблиця 2
Бухгалтерські проводки в банку - отримувачі готівки
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
11001, 1002, 10041911отримання готівки від підрозділів інкасації банку
21001, 1002, 10042907отримання готівки від уповноваженої особи інкасаторської компанії
319111200, 1500, 1600переказ коштів банку за отриману готівку
429071200, 2606переказ коштів інкасаторській компанії за отриману готівку
4. Банк обліковує недостачу готівки, виявлену в разі отримання/передавання готівки в упаковці іншого банку, до часу її відшкодування за балансовим рахунком 1811 Плану рахунків.
Банк має обліковувати недостачу готівки, що виявлена в упаковці інкасаторської компанії за балансовим рахунком 2807 Плану рахунків.
5. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з відшкодування сум недостачі такими проводками:
Таблиця 1
Бухгалтерські проводки в банку - отримувачі готівки
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
118111001, 1002вимога до банку щодо відшкодування суми недостачі
228071001, 1002вимога до інкасаторської компанії щодо відшкодування суми недостачі
31200, 1500, 16001811відшкодування банком суми недостачі
41200, 26062807відшкодування інкасаторською компанією суми недостачі
Таблиця 2
Бухгалтерські проводки в банку, що передав готівку
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
173991911віднесення на витрати банку суми недостачі
9617991одночасно сума недостачі до встановлення винної особи
219111200, 1500переказ суми відшкодування банку -отримувачу готівки
335526399після встановлення винної особи
41001, 1002, 1200, 1500, 2620 9913552 9617погашення недостачі винною особою одночасно списання суми недостачі після її погашення
6. Банк відображає в бухгалтерському обліку переказ надлишку готівки, виявленої в упаковці іншого банку/інкасаторської компанії такими проводками:
Таблиця 1
Бухгалтерські проводки в банку - отримувачу готівки
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
11001, 10021911, 2907оприбуткування надлишку готівки в касу банку
219111200, 1500, 1600переказ коштів банку на суму надлишку готівки
329071200, 2606переказ коштів інкасаторській компанії на суму надлишку готівки
Таблиця 2
Бухгалтерські проводки в банку, що передав готівку
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
11200, 15006399визнання доходів банку на суму надлишку готівки
7. Бухгалтерський облік операцій з передавання готівки між банком і його філіями (відділеннями) та між філіями (відділеннями) одного банку визначається банком самостійно з урахуванням його облікової політики з дотриманням вимог законодавства України, цієї Інструкції.
Під час здійснення розрахунків за готівку в бухгалтерській моделі використовуються рахунки 3906 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку" та 3907 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку".
8. Банк відображає операції з передавання готівки на зберігання інкасаторській компанії та її повернення такими бухгалтерськими проводками:
Таблиця
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
110061001, 1002передавання готівки на зберігання інкасаторській компанії
21001, 10021006повернення готівки після зберігання інкасаторською компанією
5. У главі 7:
1) абзац сьомий пункту 7.4 викласти в такій редакції:
"на суму різниці між вартістю купленого банківського металу за поточною обліковою ціною, встановленою Національним банком, та його вартістю за курсом купівлі:";
2) абзац одинадцятий пункту 7.5 викласти в такій редакції:
"на суму різниці між вартістю проданого банківського металу за поточною обліковою ціною, встановленою Національним банком, та його вартістю за курсом продажу (якщо ці курси не збігаються):";
3) пункт 7.9 викласти в такій редакції:
"7.9. Обмін банківських металів (надходження до банку зливків банківського металу однієї ваги та вибуття зливків того самого металу іншої ваги, які є еквівалентними за загальною вагою та вартістю за обліковою ціною, встановленою Національним банком) у бухгалтерському обліку не відображається: ".
6. Главу 8 викласти в такій редакції:
"8. Облік операцій з пам'ятними та інвестиційними монетами, що мають гривневий номінал і виконують функцію засобу платежу
1. Банк відображає переказ коштів Національному банку за пам'ятні та інвестиційні монети, що мають гривневий номінал і виконують функцію засобу платежу (далі - пам'ятні та інвестиційні монети), такою бухгалтерською проводкою:
Таблиця
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
118191200переказ коштів за пам'ятні та інвестиційні монети
2. Банк відображає в бухгалтерському обліку оприбуткування пам'ятних та інвестиційних монет такими бухгалтерськими проводками:
Таблиця
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
11001, 1002 1101, 1102 35001819за номінальною вартістю монети; на суму вартості банківського металу; на суму різниці між відпускною ціною Національного банку і номінальною вартістю монети та вартістю банківського металу; за відпускною ціною Національного банку
3. Банк здійснює переоцінку вартості банківського металу (пам'ятних та інвестиційних монет) під час кожної зміни облікової ціни, що встановлена Національним банком, відповідно до пунктів 1-3 глави IX Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року № 555, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2004 року за № 1511/10110 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 05 листопада 2013 року № 437) (зі змінами).
4. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з реалізації пам'ятних та інвестиційних монет клієнтам (банкам) такими проводками:
Таблиця
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
11001, 1002, 1200, 2600, 2620, 26501919, 2909отримання коштів від клієнтів (банків) за пам'ятні та інвестиційні монети за відпускною ціною банку
21919, 29091001, 1002 1101, 1102 3500 6399видача клієнтам (банкам) пам'ятних та інвестиційних монет: за відпускною ціною банку; за номінальною вартістю монети; на суму вартості банківського металу; на суму різниці між відпускною ціною Національного банку і номінальною вартістю монети та вартості банківського металу; на суму різниці між відпускною ціною банку і відпускною ціною Національного банку
5. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з використання пам'ятних та інвестиційних монет на представницькі цілі такими проводками:
Таблиця
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
174541001, 1002 1101, 1102 3500за відпускною ціною Національного банку; за номінальною вартістю монети; на суму вартості банківського металу; на суму різниці між відпускною ціною Національного банку і номінальною вартістю монети та вартістю банківського металу
6. Банк відображає в бухгалтерському обліку пам'ятні та інвестиційні монети, передані банкам Національним банком на реалізацію без попередньої оплати на підставі укладеного договору, такою проводкою:
Таблиця
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
19819991оприбуткування пам'ятних та інвестиційних монет за номінальною вартістю монет
7. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з реалізації пам'ятних та інвестиційних монет клієнтам (банкам) такими проводками:
Таблиця
№ з/пДебетКредитПримітка
1234
11001, 1002, 1200, 2600, 2620, 26501919, 2909отримання коштів від клієнтів (банків) за пам'ятні та інвестиційні монети за відпускною ціною банку
2991 1919, 29099819 1919 6399видача клієнтам (банкам) пам'ятних та інвестиційних монет: за номінально вартістю монет; за відпускною ціною банку; за відпускною ціною Національного банку; на суму різниці між відпускною ціною банку і відпускною ціною Національного банку
319191200переказ коштів Національному банку за реалізовані пам'ятні та інвестиційні монети
49919819повернення банком Національному банку нереалізованих монет за номінальною вартістю монет
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 08.07.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
07.07.2020 № 94
Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України
Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами в банках України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20 жовтня 2004 року № 495, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2004 року за № 1425/10024 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиКатерина РОЖКОВА
Інд. 60
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
07 липня 2020 року № 94
Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України
1. Пункти 1.2, 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!