• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Національний банк України  | Постанова від 25.06.2019 № 83 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 25.06.2019
 • Номер: 83
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 25.06.2019
 • Номер: 83
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.06.2019 № 83
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 106 від 27.05.2022 )
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Олександр Яблунівський) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.06.2019 № 83
ЗМІНИ
до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
1. У главі 1:
1) в абзаці шостому пункту 1.4 слова та цифри "затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за № 919/9518 (із змінами)" замінити словами та цифрами "затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами);";
2) в абзаці першому пункту 1.5 слова "та використання" замінити словами "і закриття";
3) абзац третій пункту 1.17 викласти в такій редакції:
"Банк у разі відкриття рахунку клієнтом, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним/приватним виконавцем, зупиняє видаткові операції з такого рахунку на суму обтяження та відновлює видаткові операції за рахунком за умови, визначеної Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", у порядку, визначеному внутрішніми процедурами банку.".
2. У главі 2:
1) пункт 2.5 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
"у розрахунковому документі платник-резидент не заповнив реквізит "Код країни нерезидента" отримувача;";
2) у пункті 2.7 слова "зразки підписів яких/якої заявлені банку в картці із зразками підписів" замінити словами "які/яка відповідно до законодавства України мають/має право розпоряджатися рахунком";
3) в абзаці четвертому пункту 2.13 слово "посильним" замінити словами "представником/повіреним";
4) в абзаці третьому пункту 2.18 слово "посильним" замінити словами "представником/повіреним, помічником приватного виконавця";
5) третє речення абзацу другого пункту 2.31 викласти в такій редакції: "Банк має забезпечити зберігання електронного розрахункового документа або належним чином оформленої його паперової копії.";
6) пункт 2.35 виключити.
У зв’язку з цим пункти 2.36-2.39 уважати відповідно пунктами 2.35-2.38.
3. Пункт 3.7 глави 3 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3.8-3.15 уважати відповідно пунктами 3.7-3.14.
4. У главі 5:
1) в абзаці першому пункту 5.2 слова ", що регулюють порядок відкриття та використання рахунків" замінити словами "з питань відкриття і закриття рахунків";
2) у другому реченні абзацу третього пункту 5.12 слова ", які мають відповідати зразкам підписів та відбитка печатки, заявленим у картці із зразками підписів та відбитка печатки, що зберігається в банку, який обслуговує стягувача" виключити.
5. Абзац третій пункту 7.18 глави 7 викласти в такій редакції:
"підписи чекодавця (підписи осіб, які вповноважені розпоряджатися рахунком);".
6. У главі 9:
1) у пункті 9.1:
в абзаці третьому слово "посильним" замінити словами "представником/повіреним";
в абзаці четвертому слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "електронних довірчих послуг";
2) у пункті 9.2 слова ", що регулюють порядок відкриття та використання рахунків" замінити словами "з питань відкриття і закриття рахунків";
3) абзац шостий пункту 9.6 виключити;
4) у пункті 9.11:
в абзаці першому слово "посильним" замінити словами "представником/повіреним";
в абзаці другому слова "електронного цифрового підпису" замінити словами "електронних довірчих послуг".
7. У додатках до Інструкції:
1) у додатку 7:
назву викласти в такій редакції:
"УКАЗІВКИ
щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів ";
у колонці "Вимоги щодо заповнення реквізиту" таблиці:
рядки 9, 15, 41 викласти в такій редакції:
"Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування платника, яке міститься в:
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);
Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб);
документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку (далі - реєстраційний документ).
Зазначається прізвище, ім’я, по батькові платника, що відповідає прізвищу, імені, по батькові платника, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів).
У разі повернення платежів з бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.";
"Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі.
Зазначається прізвище, ім’я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові отримувача, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів).
Під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.";
"Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб (відповідальної особи), які (яка) уповноважені (уповноважена) розпоряджатися рахунком.
Під час здійснення операцій за рахунками клієнтів - фізичних осіб (фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) використовується зразок підпису власника рахунку/довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку/довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку.";
у рядку 44 слова "і зразки підписів яких заявлені банку отримувача в картці зі зразками підписів" виключити;
рядок 62 викласти в такій редакції:
"Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред’явленого в інтересах держави), яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі.";
у першому та третьому реченнях рядка 63 слова "назва", "назви" замінити відповідно словом "найменування";
в абзаці першому рядка 64 слова ", зразок якої заявлений банку стягувача/отримувача в картці із зразками підписів та відбитка печатки" виключити;
рядок 65 викласти в такій редакції:
"Ставлять підписи відповідальні особи стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред’явленого в інтересах держави).";
2) друге речення пункту 2 додатка 11 викласти в такій редакції: "Відповідальний виконавець установлює особу клієнта за документом, що її посвідчує, перевіряє правильність заповнення заяви, наявність коштів на його рахунку, підписи чекодавця (підписи осіб, які вповноважені розпоряджатися рахунком), подає заяву на підпис головному бухгалтерові і керівникові банку або особам, яким надане право такого підпису, і передає її разом із талоном до каси.".

Директор Департаменту
платіжних систем
та інноваційного розвиткуО. Яблунівський
ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України


С. Холод