Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій. Рекомендації від 29.01.2003 №23

Міністерство праці та соціальної політики України Рекомендації від 29.01.2003 №23
Остання редакція від 29.01.2003. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України

Тип Рекомендації

Дата 29.01.2003

Номер 23

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
20. Рентабельність виробництва
Визначається за формулою
Рв = Пб : (Вф + Ок),
де Пб - прибуток балансовий, тис.грн.;
Вф - середньорічна вартість основних виробничих фондів,
тис.грн.;
Ок - сума нормованих обігових коштів (у межах нормативів),
тис.грн.
21. Рентабельність товарної (реалізованої) продукції
Визначається за формулою
Рт(рп) = (Отп(рп) - Стп(рп)) : Стп(рп) х 100, де Рт(рп)
- рентабельність товарної (реалізованої) продукції, тис.грн.;
Отп(рп) - обсяг товарної (реалізованої) продукції, тис.грн.;
Стп(рп) - собівартість товарної (реалізованої) продукції,
тис.грн.
Додаток В
ПРИКЛАДИ УМОВ,
показників та розмірів матеріального стимулювання результатів праці працівників деяких видів робіт в аграрному секторі економіки
------------------------------------------------------------------
| Показники | Показники, | Категорії |Одини-| Розмір |
|матеріаль- | умови, при |працівників,| ця | матеріального |
| ного |виконанні яких| які |виміру| стимулювання |
|стимулюван-| матеріальне | підлягають | | |
| ня | стимулювання |стимулюванню| | |
| |нараховується | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------|
| Рослинництво |
| Основні показники |
|----------------------------------------------------------------|
|Економія |Досягнення |Всі | % |До 70 відсотків |
|прямих |встановлених |працівники | |отриманої |
|витрат |обсягів витрат|с/г | |економії |
| | |виробництва | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Перевиконан|Перевищення |Працівники | % |До 40 відсотків |
|ня завдань |обсягів |конкретного | |вартості понад |
|з |(рівня), |колективу | |планової |
|виробництва|досягнутих за |(за спеціа- | |продукції |
|продукції |попередні 3 - |лізацією) | | |
| |5 років | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Підвищення |Перевищення |Працівники | % |До 40 відсотків |
|урожайності|обсягів |конкретного | |вартості понад |
|культур |(рівня), |колективу | |планового урожаю |
| |досягнутих за |(за спеціа- | |з 1 га |
| |попередні 3 - |лізацією) | | |
| |5 років | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Поліпшення |Збільшення |Працівники | % |До 20 відсотків |
|якості |частки |конкретного | |вартості |
|продукції |продукції |колективу | |вирощеної |
| |високої якості|(за спеціа- | |продукції високої|
| |в загальному |лізацією) | |якості |
| |обсязі | | | |
| |виробництва | | | |
| |понад рівня, | | | |
| |досягнутого за| | | |
| |останні 3 - 5 | | | |
| |років | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Додаткові показники стимулювання виробництва окремих видів |
| сільгоспкультур |
|----------------------------------------------------------------|
|Насінництво|Відповідність |Всі | % |До 20 відсотків |
|багаторіч- |вимогам |працівники -| |сум сортових |
|них і |державного |виробники | |надбавок |
|однорічних |стандарту |насіння | | |
|трав: | | | | |
|класність | | | | |
|посівного | | | | |
|матеріалу | | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Продаж |Виконання |Всі | % |До 40 відсотків |
|насіння |плану |працівники -| |від вартості |
|понад |(завдання) з |виробники | |насіння |
|завдання |продажу |насіння | | |
| |насіння трав | | | |
| |за кожною | | | |
| |культурою | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Насінництво| | | | |
|картоплі, | | | | |
|овочевих | | | | |
|культур, | | | | |
|баштанних і| | | | |
|кормових | | | | |
|коренепло- | | | | |
|дів: | | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Виконання |Відповідність |Працівники |т/грн.|До 10 грн. з 1 т |
|плану |вимогам |насінницьких| |заготовленого |
|(завдань) з|державного |бригад | |насіння |
|виробництва|стандарту та | | | |
|і |обсягам | | | |
|закладання |виробництва | | | |
|на |насіння | | | |
|збереження | | | | |
|сортового | | | | |
|насіння | | | | |
|картоплі | | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Виконання |Відповідність |Всі | % |До 5 відсотків |
|плану |вимогам |працівники -| |сум сортових |
|(завдань) з|державного |виробники | |надбавок або до |
|продажу |стандарту та |насіння | |10 відсотків від |
|сортової |обсягам |картоплі | |суми виручки за |
|картоплі |виробництва | | |реалізоване |
| |картоплі | | |насіння |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Виконання |Реалізація |Працівники | % |До 10 відсотків |
|плану |насіння у |насінницьких| |від суми виручки |
|(завдань) з|необхідних |бригад | |за реалізоване |
|продажу |обсягах до | | |насіння |
|насіння |15 грудня | | | |
|овочевих, |поточного року| | | |
|баштанних | | | | |
|культур і | | | | |
|кормових | | | | |
|коренепло- | | | | |
|дів | | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Вирощування|Досягнення |Працівники, | % |До 15 відсотків |
|і |необхідного |зайняті на | |від вартості |
|збереження |рівня |вирощуванні | |зібраної |
|картоплі, |урожайності |та збиранні | |продукції в межах|
|овочів, | |урожаю | |плану (завдання) |
|плодів, | | | |та до 30 |
|ягід | | | |відсотків - понад|
| | | | |плану (завдання) |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Вирощування|Досягнення |Працівники, | % |До 30 відсотків |
|кормових |обсягів, |зайняті на | |від вартості |
|культур |здобутих за |вирощувані | |зібраної |
| |попередні |та заготівлі| |продукції понад |
| |5 років |кормів | |плану (завдання) |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Виконання |Отримання на |Працівники, | % |До 20 відсотків |
|плану |богарних |безпосе- | |основного |
|(завдання) |землях не менш|редньо | |заробітку |
|з |45 ц кормових |зайняті на | | |
|урожайності|одиниць, а в |вирощуванні | | |
|кормів |умовах |та заготівлі| | |
| |зрошення - не |кормів | | |
| |менш 70 ц | | | |
| |кормових | | | |
| |одиниць на | | | |
| |1 га | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Вирощування|Отримання не |Працівники, | % |До 20 відсотків |
|кормів на |менш 40 ц |зайняті на | |основного |
|залужених |кормових |незалужених | |заробітку |
|та на |одиниць з 1 га|і переза- | | |
|незалужених|у перший рік |лужених | | |
|пасовищах |їх |культурних | | |
| |експлуатації |пасовищах | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Виробництво|Висока питома |Працівники, | % |До 40 відсотків |
|і заготівля|вага трав'яних|безпосе- | |основного |
|кормів |кормів |редньо зай- | |заробітку |
|підвищеної | |няті на ви- | | |
|якості | |робництві | | |
| | |та, заготів-| | |
| | |лі кормів | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Тваринництво |
| Основні показники |
|----------------------------------------------------------------|
|Економія |Досягнення |Всі | % |До 70 відсотків |
|прямих |встановлених |працівники | |отриманої |
|витрат |обсягів витрат|тваринниць- | |економії |
| | |кого | | |
| | |виробництва | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Збільшення |Здавання |Всі | % |До 20 відсотків |
|виробництва|продукції |працівники | |вартості |
|продукції |понад плану |тваринниць- | |виробленої |
| |(завдання) або|кого | |тваринницької |
| |понад рівень, |виробництва | |продукції понад |
| |досягнутий за | | |плану (завдання) |
| |останні 3 - 5 | | | |
| |років | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Підвищення |Збільшення |Всі | % |До 20 відсотків |
|якості |частки |працівники | |вартості |
|продукції |продукції |тваринниць- | |виробленої |
| |високої якості|кого | |тваринницької |
| |в загальному |виробництва | |продукції високої|
| |обсязі | | |якості |
| |виробництва | | | |
| |понад рівень, | | | |
| |досягнутий за | | | |
| |останні 3 - 5 | | | |
| |років | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Виробництво|Зниження |Працівники, | % |До 40 відсотків |
|продукції |витрат у |безпосе- | |вартості |
|високої |порівнянні із |редньо | |виробленої |
|трудоміст- |встановленою |зайняті на | |трудомісткої |
|кості |трудомісткістю|трудомістких| |продукції |
| | |роботах | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Зниження |Фактична |Всі | | |
|трудоміст- |наявність |працівники | | |
|кості |економії |тваринниць- | | |
|виробництва|трудових |кого | | |
| |витрат |виробництва | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Додаткові показники стимулювання виробництва окремих видів |
| продукції тваринництва |
|----------------------------------------------------------------|
|Підвищення |Обсяги |Всі праців- | % |До 50 відсотків |
|ціни |реалізованого |ники, безпо-| |суми надбавок за |
|реалізації |молока I |середньо | |якість |
|молока |ґатунку |зайняті на | | |
|високої | |виробництві | | |
|жирності | |молочної | | |
| | |продукції | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Скорочення |Зниження |Всі | % |До 50 відсотків |
|термінів |нормативу |працівники, | |скорочення |
|відгодівлі |відгодівлі |зайняті | |термінів |
|худоби | |відгодівлею | | |
| | |худоби | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Реалізація |Збільшення |Всі | % |До 50 відсотків |
|тварин |частки |працівники, | |від доплат за |
|вищої |продукції |зайняті | |підвищену якість |
|відгодова- |вищої |відгодівлею | |продукції |
|ності |відгодованості|худоби | | |
| |у порівнянні з| | | |
| |досягнутим за | | | |
| |останні 3 - 5 | | | |
| |років рівнем | | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Зменшення |Зниження проти|Всі | % |До 50 відсотків |
|витрат |фактичних |працівники, | |вартості |
|(економія) |витрат за |зайняті | |заощаджених |
|кормів |попередні |відгодівлею | |кормів |
| |3 роки |худоби | | |
|-----------+--------------+------------+------+-----------------|
|Збирання та| |Всі | % |До 50 відсотків |
|здавання | |працівники, | |вартості зібраної|
|вторинної | |зайняті | |та зданої |
|сировини | |збиранням та| |заготівельним |
|виробництва| |заготівлею | |організаціям |
|тваринницт-| |вторинної | |сировини |
|ва (пуху, | |сировини | | |
|пера, | |тваринництва| | |
|щетини, | | | | |
|кінського | | | | |
|волосу | | | | |
|тощо) | | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток Г
ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок (посадових окладів) працівників
------------------------------------------------------------------
| Найменування доплат і | Розміри доплат і надбавок |
| надбавок | |
|----------------------------------------------------------------|
| Доплати |
|----------------------------------------------------------------|
|За суміщення професій |Максимальними розмірами не |
|(посад) |обмежуються. Розмір доплат |
| |визначається наявністю економії, |
| |отриманої за тарифними ставками |
| |(окладами) зміщуваних професій |
| |(посад) працівників |
|---------------------------+------------------------------------|
|За розширення зон |Максимальними розмірами не |
|обслуговування |обмежуються. |
|---------------------------+------------------------------------|
|За збільшення обсягів робіт|Розмір доплат визначається наявністю|
| |економії, отриманої за тарифними |
| |ставками (окладами) |
|---------------------------+------------------------------------|
|За виконання обов'язків |До 100 відсотків тарифної ставки |
|тимчасово відсутніх |(окладу) відсутнього працівника |
|працівників | |
|---------------------------+------------------------------------|
|За інтенсивність праці |До 12 відсотків тарифної ставки |
|працівників |робітника та до 50 відсотків |
| |посадового окладу фахівця |
| |(службовця) |
|---------------------------+------------------------------------|
|За високі досягнення у |До 50 відсотків тарифної ставки |
|праці |робітника |
|---------------------------+------------------------------------|
|За освоєння прогресивної |До 20 відсотків тарифної ставки |
|технології, нової техніки |робітника |
|та устаткування | |
|---------------------------+------------------------------------|
|На період освоєння нових |Підвищення відрядних розцінок до |
|норм трудових витрат |20 відсотків. Підвищення тарифних |
| |ставок до 10 відсотків. |
|---------------------------+------------------------------------|
|За керівництво бригадою |До 50 відсотків тарифної ставки |
|(бригадиру, не звільненому |(доплата диференціюється залежно від|
|від основної роботи) |кількості робітників у бригаді) |
|----------------------------------------------------------------|
| Надбавки |
|----------------------------------------------------------------|
|За високу професійну |Надбавки до тарифних ставок |
|майстерність |диференціюються за розрядами |
| |робітників: |
| | III розряд - до 12 відсотків; |
| | IV розряд - до 16 відсотків; |
| | V розряд - до 20 відсотків; |
| | VI розряд - до 24 відсотків |
|---------------------------+------------------------------------|
|За класність водіям |Водіям 2 класу - 10 відсотків, |
|легкових і вантажних |1 класу - 25 відсотків встановленої |
|автомобілів та автобусів |тарифної ставки (окладу) за |
| |відпрацьований час |
|---------------------------+------------------------------------|
|За високі досягнення у |До 50 відсотків посадового окладу |
|праці |фахівця (службовця) |
|---------------------------+------------------------------------|
|За виконання особливо |До 25 відсотків тарифної ставки |
|важливої роботи (за певний |робітника та до 50 відсотків |
|термін її виконання) |посадового окладу фахівця |
| |(службовця) |
|---------------------------+------------------------------------|
|За складність, напруженість|До 50 відсотків посадового окладу |
|у роботі | |
|---------------------------+------------------------------------|
|За знання та використання у|До 10 відсотків посадового окладу |
|роботі іноземної мови | |
|---------------------------+------------------------------------|
|За наукові ступені: | |
|---------------------------+------------------------------------|
|- доктора наук |До 25 відсотків посадового окладу |
|---------------------------+------------------------------------|
|- кандидата наук |До 15 відсотків посадового окладу |
------------------------------------------------------------------
Додаток Д
ПРИКЛАД
визначення розміру суми винагороди працівників за збирання, зберігання та здавання брухту і відходів чорних і кольорових металів, інструментальної та швидкорізальної сталі
------------------------------------------------------------------
| Обсяг зданого металевого | Розмір відрахувань до фонду |
| брухту за рік | преміювання за збирання брухту і |
| | відходів кольорових металів |
| | (відсотків) |
| |-----------------------------------|
| | якісні | низькоякісні |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|до 10 тонн | 4,5 | 2,0 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|від 10 до 100 тонн | 3,0 | 1,0 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|від 100 до 500 тонн | 2,0 | 1,0 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|від 500 до 1000 тонн | 1,5 | 0,7 |
|----------------------------+-----------------+-----------------|
|понад 1000 тонн | 1,2 | 0,7 |
------------------------------------------------------------------
Додаткові відрахування до фонду преміювання сум, отриманих від реалізації брухту і відходів чорних металів:
а) які містять вольфрам і молібден:
- до 1000 тонн за рік - 2,5 відсотки;
- понад 1000 тонн за рік - 1,5 відсотки;
б) які підготовлено на переплавку:
- до 5000 тонн за рік - 0,3 відсотка;
- понад 5000 тонн за рік - 0,2 відсотка.
Додаток Е
ПРИКЛАД КАРТКИ
бальної оцінки результатів праці робітника
Цех (відділ) - виробництва сірчаної кислоти
Прізвище, ім'я та по батькові - Соколов Петро Володимирови
Професія - оператор Табельний N - 526
------------------------------------------------------------------
|Чинники та показники |Коефіці- | Оцінка з урахуванням питомої |
| оцінки | єнт | ваги кожного показника (балів) |
| | |--------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| I. Майстерність | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 1. Освіта | 0,05 | | 0,10 | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 2. Досвід | 0,10 | | | | 0,40 | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| II. Зусилля | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 3. Фізичні | 0,10 | 0,10 | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 4. Розумові та | 0,05 | | | | 0,20 | |
| візуальні | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
|III. Відповідальність| | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 5. Виконання норм | 0,15 | | | | 0,60 | |
| праці, виробничих | | | | | | |
| завдань | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 6. Використання | 0,05 | | | | 0,20 | |
| устаткування | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 7. Дотримання | 0,05 | | |0,15 | | |
| техпроцесів | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 8. Раціональне | 0,05 | | | | 0,20 | |
|використання сировини| | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 9. Якість робіт і | 0,05 | | |0,15 | | |
| продукції | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 10. Забезпечення | 0,05 | | | | |0,25 |
| безпеки оточуючих | | | | | | |
| робітників | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| IV. Умови праці | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 11. Загальний | 0,05 | | | | 0,20 | |
| характер | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 12. Неминучі ризики | 0,10 | | | | |0,50 |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| V. Особиста оцінка | | | | | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 13. Ініціативність | 0,10 | | |0,30 | | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| 14. Старанність | 0,05 | | | | 0,20 | |
|---------------------+---------+------+------+-----+------+-----|
| РАЗОМ | | 0,10 | 0,10 |0,60 | 2,00 |0,75 |
------------------------------------------------------------------
Загальна сумарна оцінка = 3,55 бали
Майстер (бригадир) _____________________ Петренко О.В.
Начальник цеху (відділу) _________________ Хромов Є.М.
ПЕРЕЛІК
використаних джерел
1. Арсеенко А.Г. Социально-экономический механизм регулирования трудовых отношений (на примере США, Канады, Великобритании) // - К., 1995, 45 с.
2. Балашов Ю.К. Организация заработной платы в Италии // Труд за рубежом. - М., 1991, N 3, с. 60-69.
3. Варов В. Почему сегодня выгодно не платить зарплату // Человек и труд. - М., 1996, N 5, с. 53-56.
4. Гринберг А.С., Седлов А.П. Оплата труда на совместных предприятиях // Труд за рубежом. - М., 1990, N 1, с. 30.
5. Гринберг А.С. Некоторые аспекты государственного регулирования акционерной собственности в капиталистических странах // Труд за рубежом. - М., 1990, N 4, с. 90-92.
6. Елизаров Е., Литвин А. Методология построения тарифных систем предприятий // Человек и труд. - М., 1997, N 1, с. 87-89.
7. Ершова И.Б. О регулировании доходов населения в Чехословакии // Труд за рубежом. - М., 1991, N 4, с. 3-12.
8. Закон України "Про оплату праці" // Відомості Верховної Ради України, 1995, N 17, с. 121.
9. Заработная плата - рыночный механизм регулирования. Круглый стол // Человек и труд. - М., 1995, N 8, с. 76-80.
10. Исаенко А.Н. Организация оплаты и стимулирования труда руководителей компаний в США // Труд за рубежом. - М., 2001, N 1, с. 71.
11. Заробітна плата працівників народного господарства України. Експрес-інформація за 1992 - 1997 роки // Міністерство статистики України. - К., 1998.
12. Иванова С.А. Вопросы оплаты труда и тарифные соглашения // Труд за рубежом. - М., 1994, N 2, с. 42-59.
13. Конвенция МОТ N 131 (1970) об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран // МБТ. - Женева, 1983, с. 63-66.
14. Конвенция МОТ N 173 (1992) о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя // Человек и труд. - М., 1993, N 9, с. 39-44.
15. Концепция реформы оплаты труда в производственных отраслях народного хозяйства Украины (проект) // Министерство труда Украины, УкрНИИтруда. - К., 1991, 22 с.
16. Концепція реформи організації оплати праці в Україні // Мінпраці України. - К., 1992, 36 с.
17. Коробчинский Г.С. Национальная конференция РКП: общеэкономические итоги и задачи, проблемы самоуправления и хозрасчета // Труд за рубежом. - М., 1999, N 1, с. 43.
18. Крутик А.Б. Стимулирование роста производительности труда на предприятии // - М.: Экономика, 1988, с. 63-64.
19. Межотраслевая дифференциация оплаты труда в переходный период и ее регулирование (отчет о НИР) // УкрНИИтруда. - Луганск, 1993, 24 с.
20. Малютина Н.Н. Регулирование заработной платы в Польше // Труд за рубежом. - М., 1991, N 1, с. 82-90.
21. Матрусова Т.Н. Японская система управления трудом в условиях глобализации экономики // Труд за рубежом. - М., 2001, N 1, с. 14.
22. Медведева Е.К. Методы учета различий в труде работников на капиталистических предприятиях // Труд за рубежом. - М., 1989, N 1, с. 73-83.
23. Медведева Е.К. Механизм поддержания покупательной способности заработной платы в развитых капиталистических странах // Труд за рубежом. - М., 1989, N 2, с. 93-99.
24. Народне господарство України. Статистичний щорічник за 1992 рік // - К.: Техніка, 1993, 464 с.
25. Научно-методические основы построения единой тарифной сетки дифференциации оплаты по сложности труда (квалификации) работников сфер экономической деятельности (отчет о НИР) // УкрНИИтруда. - Луганск, 1992, 107 с.
26. Низкая заработная плата в странах Европейского экономического сообщества (перевод) // Центр по изучению доходов и расходов. - Париж, 1991, 117 с.
27. Новые подходы и критерии организации оплаты труда в бюджетных организациях Украины (отчет о НИР) // УкрНИИтруда. - Луганск, 1992, 39 с.
28. Обоснование диапазона размеров оплаты труда наемных работников в Украине (отчет о НИР) // УкрНИИтруда. - Луганск, 1994, 18 с.
29. Орманская Т.В. Фонды социального потребления на предприятиях США // Труд за рубежом. - М., 1989, N 2, с. 107-114.
30. Павловська О. Про реформування системи оплати праці // Праця і зарплата. - К., 1997, N 9, с. 19.
31. Пименова Л.А. Изменения в регулировании дохода предприятий и заработной платы трудящихся в Венгрии // Труд за рубежом. - М., 1989, N 1, с. 54-55.
32. Пименова Л.А. Регулирование доходов населения в Венгрии // Труд за рубежом. - М., 1991, N 4, с. 13-24.
33. Посадков Е. Стимулирующие системы: опыт и современная практика // Человек и труд. - М., 2002, N 4, с. 76-80.
34. Рекомендация МОТ N 135 (1970) об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран // МБТ. - Женева, 1983, с. 287-290.
35. Рекомендация МОТ N 180 (1992) о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя // Человек и труд. - М., 1993, N 9, с. 45-49.
36. Розробка пропозицій щодо удосконалення систем оплати праці найманих робітників на підприємствах різних форм власності (звіт з НДР) // УкрНДІпраці. - Луганськ, 1994.
37. Розробка концептуальних основ щодо удосконалення оплати праці працівників науки, вищої школи, освіти та охорони здоров'я (звіт з НДР) // УкрНДІпраці. - Луганськ, 1995, 37 с.
38. Рочко А.В. Метод расчета заработной платы на основе многофакторной оценки (на примере Франции) // Труд за рубежом. - М., 1990, N 2, с. 66-82.
39. Рочко А.В. Франция: поиск новых путей материального стимулирования // Труд за рубежом. - М., 1991, N 4, с. 38-48.
40. Способы обеспечения выплаты заработной платы: зарубежный опыт и международно-правовые стандарты // Человек и труд. - М., 1997, N 1, с. 96-100.
41. Статистичний щорічник України за 1994 рік // Мінстат України. - К.: Техніка, 1995, 519 с.
42. Статистичний збірник. Праця в Україні у 1996 році // Мінстат України. - К., 1997.
43. Супян В.Б. Развитие собственности работников США: тенденции и проблемы // Труд за рубежом. - М., 2000, N 4, с. 56-60.
44. Тристоронній семінар з питань політики заробітної плати в Україні // Мінпраці України, МБП, МВФ. - К., 1996, 196 с.
45. Установление минимальной заработной платы (перевод) // МБТ. - Женева, 1981, 300 с.
46. Фильев В. Заработная плата в зарубежных странах // - М.: Феникс, 1997, с. 56-57.
47. Экономические рычаги в управлении промышленными фирмами США // - М.: Наука, 1971, с. 314-316.
48. Ярошенко Г. Заробітній платі - ринковий механізм регулювання // Україна: аспекти праці. - К., 1995, N 6, с. 3-4.
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
РЕКОМЕНДОВАНО
Наказ
Міністерства праці
та соціальної політики
України
29.01.2003 N 23
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +